Pereiti prie turinio

Indoeuropiečių prokalbė

Šis straipsnis yra paskelbtas pavyzdiniu!
Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.
Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Indoeuropiečių prokalbė
PaplitimasPonto regionas (?)
KilmėNostratinė kalba?(hipotezė)
> Indoeuropiečių prokalbė
>> Dukterinės kalbos:
anatolų
tocharų
italikų
romanų
keltų
germanų
baltų
slavų
indoiranėnų
armėnų
graikų
albanų
paleobalkanų
Indoeuropiečių migracija
Seniausieji indoeuropiečių kalbų tekstai (XVIII a. pr. m. e.) yra parašyti hetitų kalba.[1]

Indoeuropiečių prokalbė (ide.) – hipotetinė kalba, iš kurios kilo indoeuropiečių kalbos. Nėra jokių indoeuropiečių prokalbės rašytinių šaltinių, todėl ji atkuriama lyginamosios kalbotyros metodu, pasitelkiant paliudytų indoeuropiečių kalbų duomenis. Manoma, kad indoeuropiečių prokalbe kaip viena kalba buvo šnekama naujajame akmens amžiuje apytiksliai nuo 4 500 iki 2 500 metų prieš mūsų erą.[2] Pasak šiuo metu labiausiai paplitusios kurganų hipotezės, indoeuropiečių protėvynė buvusi Ponto stepėje. Laikantis kalbų šeimų jungimo teorijų, indoeuropiečių prokalbės kilmė susijusi su įvairiomis kitomis prokalbėmis.[3]

Indoeuropiečių prokalbėje buvo išplėtota fleksija, linksniuojamieji žodžiai turėjo tris gimines, buvo kaitomi aštuoniais linksniais, trimis skaičiais, veiksmažodis taip pat turėjo tris skaičius, bent tris pagrindinius laikus, dvi rūšis ir keturias pagrindines nuosakas.

Indoeuropiečių prokalbė buvo vardininko – galininko sandaros kalba, nors esama hipotezės ankstesniu laikotarpiu ją buvus ergatyvinės arba aktyvinės sandaros. Žodžių tvarka sakinyje buvusi laisva, pagrindinė žodžių tvarka – SOV.

Indoeuropiečių prokalbės tyrimai ir rekonstrukcija ėmė plėtotis XIX a. pradžioje, nors ir anksčiau būta tam tikrų spėjimų, kad egzistuoja bendrą prokalbę turinti indoeuropiečių kalbų šeima.

Tyrimų istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

XVIII a. pabaigoje – XIX a. pradžioje labai sparčiai plėtojosi istorinė lyginamoji kalbotyra. Giminingumas kalbų, kurios vėliau buvo pavadintos indoeuropiečių kalbomis, tapo akivaizdus pradėjus nagrinėti sanskritą – šventąją senovės Indijos kalbą.[4] V. Džonsas (angl. W. Jones) nustatė, kad sanskrito veiksmažodžių ir jų formų struktūra turi aiškių, tolydžių atitikmenų lotynų, senovės graikų ir gotų kalbose, o atitinkančių formų pernelyg gausu, kad jas būtų galima paaiškinti paprastu skolinimusi. Jo darbą tęsė F. Šlėgelis (vok. F. von Schlegel), veikale „Apie indų išmintį ir kalbą“ (1808) jis lygino sanskritą, persų, graikų, vokiečių bei kitas kalbas ir pasiūlė patį terminą „lyginamoji gramatika“. F. Šlėgelis tobulino savo pirmtako teoriją ir kalbėjo apie būtinybę skirti didelį dėmesį veiksmažodžių asmenuotėms, pabrėžė morfologijos svarbą taikant „lyginamąją gramatiką“.[5] Vis dėlto V. Džonsas ir F. Šlėgelis labiau išsakė teiginius indoeuropiečių kalbas esant giminingas, o ne jų giminingumą įrodė.[6]

Franz Bopp (1791–1867)
William Jones (1746–1794)

1816 m. lyginamojoje gramatikoje „Apie sanskrito asmenavimo sistemos lyginimą su graikų, lotynų, persų ir germanų kalbų asmenavimo sistema, pridedant priedą su tiksliu eiliuotu „Ramajanos“ bei „Mahabharatos“ epizodų iš originalo vertimu ir su kai kuriomis vedų ištraukomis“ F. Bopas (vok. F. Bopp) iš tiesų pagrindė indoeuropiečių kalbų tarpusavio giminingumą.[7][8][9]

Beveik tuo pačiu metu ir nepriklausomai nuo F. Bopo R. Raskas (dan. R. Rask) knygoje „Senõsios šiaurės kalbos paieškos“ (dan. Undersögelse om det gamle Nordiske; parašyta 1814 m., išleista 1818 m.) įrodė germanų kalbų giminingumą su graikų, lotynų, baltų ir slavų kalbomis.[10]

1832 m. A. Potas (vok. A. Pott) publikavo pagrindinių indoeuropiečių kalbų fonetikos atitikmenų lenteles.[11]

1838 m. F. Bopas įrodė keltų kalbų indoeuropietiškumą.[12]

August Schleicher (1821–1868)
Rasmus Rask (1787–1832)

A. Šleicheris buvo pirmasis, atlikęs plataus masto indoeuropiečių prokalbės rekonstrukciją. 1861 m. jis išleido veikalą „Indogermanų kalbų lyginamosios gramatikos kompendiumas. Trumpa indogermanų prokalbės, senosios indų, senosios iranėnų, senosios graikų, senosios italikų, senosios keltų, senosios slavų, lietuvių ir senosios vokiečių kalbų fonetikos ir morfologijos apybraiža“. Norėdamas parodyti prokalbės rekonstravimo laimėjimus, jis indoeuropiečių prokalbe sukūrė pasakėčią. Be to, A. Šleicheris buvo pirmasis mokslininkas, kuris į indoeuropeistikos apyvartą įvedė lietuvių kalbos duomenis (1856 m. buvo išleista jo sudaryta lietuvių kalbos gramatika).[13]

1868 m. jau pasirodė pirmasis etimologinis indoeuropiečių prokalbės žodynas – „Lyginamasis indogermanų kalbų žodynas“ (vok. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen). Jį sudarė A. Fikas (vok. A. Fick).[14]

1875 m. H. Hiubšmanas (vok. H. Hübschmann) įrodė, kad armėnų kalba priklauso atskirai indoeuropiečių kalbų grupei, o ne iranėnų kalboms, kaip buvo manoma iki tol.[12]

Karl Brugmann (1849–1919)
August Leskien (1840–1916)

XIX a. 8-ame dešimtmetyje indoeuropeistikos srityje tapo svarbūs vadinamieji jaunagramatikiai (vok. Junggrammatiker). Taip juos praminė priešininkai, bet vėliau šis vardas prarado neigiamą atspalvį ir įsitvirtino kaip šios krypties atstovų pavadinimas. Jaunagramatikiams priklauso A. Leskynas (vok. A. Leskien), H. Osthofas (vok. H. Osthoff), K. Brugmanas (vok. K. Brugmann), H. Paulas (vok. H. Paul) ir B. Delbriukas (vok. B. Delbrück). Jaunagramatikių idėjos gimė Leipcigo universitete. Jaunagramtikiai teigė, kad svarbu atsižvelgti ne tik į senųjų kalbų raštijos paminklus, bet ir nagrinėti dabartinių kalbų bei jų tarmių duomenis. Be to, jaunagramatikiai ragino telktis ne vien į prokalbės rekonstrukciją, bet ir daug dėmesio skirti kalbų istorijai apskritai. Svarbiu jaunagramatikių pasiekimu laikoma tai, kad jie įvedė sampratą griežto fonetinio dėsnio, kuriam netaikomos išimtys ir kuris galioja mechaniškai, o ne priklauso nuo kalbėtojo valios. Be to, jaunagramatikiai suformulavo pokyčių pagal analogiją sąvoką, kuri įgalina paaiškinti daugybę tariamų fonetinio dėsnio išimčių.[15]

Ferdinand de Saussure (1857–1913)
Antoine Meillet (1866–1936)

Svarbiu indoeuropeistikos plėtotės momentu tapo jauno Šveicarijos mokslininko F. de Sosiūro (pranc. F. de Saussure) knyga „Pirminės indoeuropiečių kalbų balsių sistemos tyrimas“ (pranc. Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indo-européennes), parašytas 1878 m. ir išleistas po vienerių metų. Taikydamas vidinės rekonstrukcijos metodą, F. de Sosiūras iškėlė teoriją, kad indoeuropiečių prokalbėje turėjo būti vartojamos dvi ypatingos fonemos, „sonantiniai koeficientai“, neišlikę dukterinėse kalbose ir galėję keisti gretimo balsio kokybę. Struktūralizmo braižą turintis F. de Sosiūro požiūris kontrastavo su jaunagramatikių susitelkimu į paskirus kalbų duomenis. Jaunagramatikiai nepripažino F. de Sosiūro hipotezės, tačiau XX a. atrasta hetitų kalba J. Kurylovičiui (lenk. J. Kuryłowicz) leido „sonantinius koeficientus“ susieti su hetitų garsu ir patvirtino F. de Sosiūro išvadų teisingumą.[16]

XX a. pradžioje indoeuropeiskos centras iš Vokietijos persikėlė Prancūzijon, o tai susiję su F. de Sosiūro mokinių A. Mejė (pranc. A. Meillet) ir Ž. Vandrieso (pranc. J. Vendryes) veikla. A. Mejė darbai apibendrina XIX a. lyginamosios kalbotyros autorių tyrimus, taip pat A. Mejė į lyginamąją kalbotyrą įnešė nemažai naujovių. Jis atsisakė A. Šleicherio primityvaus prokalbės kaip nedalomos visumos supratimo ir pabrėžė, kad prokalbėje būta dialektų. Maža to, A. Mejė teigimu, prokalbės iki galo atkurti neįmanoma, istorinės gramatikos specialistui prokalbė visų pirma turi būti abstrakti sąvoka, reiškianti šio taksono kalbų atitikmenų sistemą.[17]

Nuo XX a. 3-iojo dešimtmečio į indoeuropeistikos apyvartą intensyviai įtraukiami anatolų kalbų duomenys, reikšmingai pakeitę mokslininkų suvokimą kokia buvo indoeuropiečių prokalbė. Be to, XX a. buvo iššifruotos Mikėnų graikų ir tocharų kalbos, kai kurie nauji duomenys buvo gauti išnagrinėjus vidurines indoiranėnų kalbas ir skurdžiai paliudytas Mitanijos, ilyrų, jai artimą mesapių, senąją venetų, trakų, dakų, frygų ir senąją makedonų kalbas.[18][19]

Naująjį indoeuropeistikos laikotarpį įprasmina J. Kurylovičiaus (lenk. J. Kuryłowicz) ir E. Benvenisto (pranc. É. Benveniste) darbai, šie kalbininkai žymiai daugiau už savo pirmtakus skyrė dėmesio vidinės rekonstrukcijos metodui.[20]

XX a. 7-ajame – 8-ajame dešimtmečiuose V. Illič-Svityčius padėjo nostratinės teorijos pagrindus, kai bandoma į vieną makrošeimą įtraukti indoeuropiečių, Altajaus, Uralo, dravidų, kartvelų ir semitų-chamitų kalbas.[21]

Svarbus žingsnis indoeuropeistikos istorijoje – T. Gamkrelidzės ir V. Ivanovo darbas „Indoeuropiečių kalba ir indoeuropiečiai“, jame pateikiama daug duomenų apie indoeuropiečių prokalbę, protėvynę, buitį bei kultūrą.[21]

Sąsajos su kitomis kalbomis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Apžvalga[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuo pat indoeuropeistikos, kaip mokslo, pradžios ne kartą bandyta indoeuropiečių kalbas gretinti su kitomis: malajų-polineziečių, Uralo, semitų-chamitų, kartvelų, eskimų-aleutų, ainų, etruskų – ir kitomis kalbomis.

Šiomis dienomis indoeuropeistai įvairiai vertina tiek vienokių ar kitokių makrokomparatyvistikos hipotezių patikimumą, tiek patį makrokomparatyvizmą. Tad žvelgiant į tris šiuolaikinius indoeuropiečių kalbotyros žinynus, o kiekvieno iš jų pasirodymas vertinamas kaip svarbus šios mokslo srities įvykis, pirmojo darbo autorius R. Bekesas (ol. R. Beekes) teigia, kad indoeuropiečių ir Uralo kalbų šeimas laikyti giminingomis yra pagrįsta, o ateityje prie indouralo kalbų būtų galima prijungti jukagyrų, čiukčių-kamčiadalų ir eskimų-aleutų kalbas; nesutikdamas su šiais teiginiais, kitos monografijos autorius M. Mejeris-Briugeris (vok. M. Meier-Brügger) įsitikinęs, kad indoeuropiečių kalbų šeimos giminingumo su kitomis kalbų šeimomis neįmanoma nei nuneigti, nei įrodyti; savo ruožtu trečiojo veikalo autorius L. Hercenbergas (rus. Л. Герценберг) tvirtina, kad net indoeuropiečių ir Uralo kalbų atitikmenų nepakanka, idant būtų sudaryta visavertė lyginamoji gramatika, o visi kiti makrokomparatyvizmo bandymai, jo manymu, apskritai tėra nevykusios fantastinės manipuliacijos.[22]

Makrokomparatyvistinės hipotezės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Danų kalbininko H. Pederseno (dan. H. Pedersen)[23][24][25] 1903 m. pasiūlyta ir XX a. septintajame bei vėlesniuose dešimtmečiuose Rusijos ir Ukrainos mokslininkų V. Illič-Svityčiaus, A. Dybo, S. Starostino ir A. Dolgopolskio išplėtota nostratinė hipotezė jungia daugybę ankstesnių hipotezių ir indoeuropiečių kalbas teigia esant giminingas Uralo, Altajaus, dravidų, kartvelų (seniausiais laikais ir semitų-chamitų) kalboms, ir jos visos įtrauktinos į vieną didelę kalbų makrošeimą. Jei tiksliau, šios hipotezės šalininkų manymu, indoeuropiečių asmeninių, parodomųjų ir klausiamųjų įvardžių tikėtinas giminingumas su Altajaus, Uralo, dravidų ir semitų-chamitų kalbų atitinkamais įvardžiais yra svarus įrodymas, kad egzistavo nostratinė makrošeima.[26] Be to, nostratinės hipotezės šalininkai indoeuropiečių įvardžius yra bandę gretinti su atitinkamais elamitų, jukagyrų, nivchių, čiukčių-kamčiadalų, eskimų-aleutų kalbų įvardžiais.[27] Vis dėlto ši hipotezė sulaukė įvairių sričių specialistų kritikos, ji laikoma ganėtinai ginčytina ir su tokiomis išvadomis nesutinka dauguma indoeuropeistų bei lyginamosios kalbotyros specialistų, į nostratinę teoriją, blogiausiu atveju, jie žvelgia kaip į visiškai klaidingą arba, geriausiu atveju, tiesiog kaip į neįtikinamą.[28][29][30]

Pasak švedų kalbininko K. Viklundo (šved. K. Wiklund) 1906 m. pasiūlytos hipotezės, indoeuropiečių ir Uralo kalbos yra kilusios iš bendros indouralo prokalbės. 1927 m. šią hipotezę parėmė švedų kalbininkas H. Šioldas (šved. H. Sköld).[31] 1936 m. H. Jensenas (vok. H. Jensen) nustatė apie 30 leksinių atitikmenų, kurie indoeuropiečių ir Uralo kalbose žymi primityvias sąvokas, taip pat kūno dalis, medžių pavadinimus, giminystės terminus bei santykius nurodančius žodžius.[32][33] J. Balažas (veng. J. Balazs) 1965 m. savo darbe tvirtino indoeuropiečių ir Uralo kalbas esant genetiškai giminingas remdamasis tuo, kad nustatė šių kalbų fonetinės struktūros, skambesio ir parodomųjų įvardžių derinimo su vardažodžiais panašumų. Tai jis laikė svarbiausiu įrodymu, nes, jo manymu, apie tikrą giminingumą galima kalbėti tik tuomet, jei aptinkama funkcinių sutapimų, o fonetinių, leksinių ir morfologinių atitikmenų gali atsirasti dėl arealinių kalbų kontaktų bei skolinimosi.[34][35] Suomių kalbininkas J. Jokis (suom. J. Joki) savo fundamentaliame darbe „Uraliečiai ir indoeuropiečiai” pateikė 5 įvardžių, 10 veiksmažodžių ir 9 vardažodžių šaknis, turimas tik indoeuropiečių ir Uralo kalbose, kurios, jo manymu, gali būti kildinamos iš bendros prokalbės.[36][37] Iš dabartinių indouralo kalbų hipotezės šalininkų minėtinas olandų kalbininkas A. Klukhorstas (ol. A. Kloekhorst), kuris Uralo ir būtent indoeuropietiškų anatolų kalbų artumą vertina kaip pastarųjų kalbų archajiškumo įrodymą ir kaip indoeuropiečių bei Uralo kalbų bendros kilmės patvirtinimą.[38] Vis dėlto dauguma kalbininkų mano, kad indouralo kalbų giminingumas nėra įrodytas arba į šią hipotezę žiūri gana atsargiai.[39]

B. Kolinderis (šved. B. Collinder) daugybėje 1934–1965 m. publikuotų monografijų sistemingai gynė indouralo prokalbės hipotezę, o vėliau, be Uralo kalbų, jis įrodinėjo indoeuropiečių kalbų giminingumą su jukagyrų ir hipotetinėmis Altajaus kalbomis.[40][41]

Slovėnų kalbininkas B. Čopas (slovėn. B. Čop) ne vienoje publikacijoje palaikė indouralo prokalbės egzistavimą, o ji, drauge su hipotetine Altajaus kalbų šeima ir, anot jo, galbūt su kai kuriomis kitomis kalbų šeimomis (semitų-chamitų bei hipotetine alarodų kalbų šeima, apimančia šiaurės rytų Kaukazo ir huritų-urartų kalbas), yra kilusi iš jo postuluojamos Eurazijos (nostratinės) prokalbės. Nagrinėdamas morfemų kompleksus, B. Čopas indoeuropiečių ir Uralo kalbose yra nustatęs 500 bendrų šakninių ir daugiau kaip 150 bendrų priesaginių morfemų atitikmenų, 30 bendrų skaitvardžių ir linksnių afiksų etimologijų, taip pat jis pateikė indouraliečių vardažodžių linksniavimo sistemos rekonstrukciją, iš kurios vesdinamos abiejų dukterinių prokalbių paradigmos.[42]

Remdamasis savo atlikta rekonstrukcija, rusų kalbininkas N. Andrejevas teigė buvus borealinę kalbą,[43] iš kurios kilo indoeuropiečių, Uralo ir Altajaus kalbų šeimos.[44] N. Andrejevo teorija kalbininkų buvo vertinama nevienareikšmiškai: A. Martinė (pranc. A. Martinet) rusų kalbininko darbą laikė naujovišku;[45] rumunų kalbininko S. Paligos (rumun. S. Paliga) manymu,[46] borealinė teorija naudinga sateminės indoeuropiečių kalbų grupės priešistorei pažinti, ir daugybę šios teorijos teiginių galima sugretinti su M. Gimbutienės iškelta kurganų hipoteze;[47] O. Trubačiovas atkreipė dėmesį į formalios indoeuropiečių šaknies struktūros tyrimų pažangą ir kad N. Andrejevas atskleidė ankstyvąją indoeuropiečių prokalbės žodžių su dviem priebalsiais būklę;[48] Neroznakas borealinės kalbos teoriją pavadino „fantastine”.[49]

Amerikiečių kalbininkas Dž. Grinbergas (angl. J. Greenberg) indoeuropiečių kalbų šeimą kaip bendrakilmę siejo su hipotetinėmis Uralo-jukagyrų, Altajaus, čiukčių-kamčiadalų ir eskimų-aleutų kalbų šeimomis, kurios, Dž. Grinbergo manymu, yra kilusios iš vienos Eurazijos prokalbės.[50] Makrokomparatyvinė Dž. Grinbergo metodologija, grindžiama masiniu (daugiašaliu) lyginimu, ir jo siūlomi iš Eurazijos prokalbės kilusių kalbų genetinio giminingumo įrodymai buvo sukritikuoti ir atmesti daugelio kalbininkų.[51][50]

Olandų kalbininkas F. Kortlandtas (ol. F. Kortlandt) indouralo ir nivchių kalbas kildina iš hipotetinės Uralo-Sibiro prokalbės, kuri, jo manymu, savo ruožtu yra kilusi iš D. Grinbergo teikiamos Eurazijos prokalbės.[52] Kalbėdamas apie indouralo prokalbę, F. Kortlandtas pagrindžia šių kalbų paradigminius skiemens struktūros atitikmenis ir rekonstruoja bendrą Uralo ir indoeuropiečių prokalbių veiksmažodžio pirminių formų paradigmą.[53][54][55][56][57]

Amerikiečių kalbininkas Dž. Kolarusas (angl. J. Colarusso), remdamasis jo aptiktais balsių sistemos atitikmenimis, morfologine-fonologine kaita leksikos srityje, tvirtino esant genetiškai giminingas indoeuropiečių ir šiaurės vakarų Kaukazo kalbas, kurios, jo manymu, kilo iš Ponto prokalbės.[58][59][60][61][62] Dž. Kolaruso darbai nesulaukė didelio pripažinimo ir mokslinėje literatūroje apie juos neatsiliepta palankiai.[58] Tad, sakykime, sutikdamas su tam tikrais sutapimais, Dž. Nikolsas (angl. J. Nichols) vis dėlto atkreipia dėmesį, kad minėtųjų kalbų morfemų struktūra ir morfosintaksės tipai šiaip jau labai skiriasi.[59] Gana daug autorių Dž. Kolaruso pateiktus sutapimus laiko arba indoeuropiečių skoliniais iš šiaurės vakarų Kaukazo kalbų, arba nepriklausomos lygiagrečios raidos padariniais.[63]

1934 m. šveicarų profesorius E. Foreras (vok. E. Forrer) išsakė nuomonę, kad indoeuropiečių prokalbė susidarė kryžminantis dviem negiminingom kalbom.[64] N. Trubeckojus, K. Ulenbekas (ol. Ch. Uhlenbeck), O. Širokovas ir B. Gornungas manė, kad toks kryžminimasis vyko tarp Uralo-Altajaus ir Kaukazo-semitų tipo kalbų.[65]

Savo ruožtu Dž. Kernsas (angl. J. C. Kerns), savo darbe apžvelgdamas įvardžių šaknis įvairiose kalbų šeimose, daro dvi išvadas: indoeuropiečių, Uralo ir hipotetinė Altajaus kalbos yra artimos kaip kilusios iš bendros prokalbės, o šios trys kalbų šeimos su visomis kitomis ištirtomis šeimomis, jei konkrečiai – su dravidų ir semitų-chamitų, tokių sąsajų neturi.[66][67]

Protėvynė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Indoeuropiečių migracijos žemėlapis nuo 4000 iki 1000 m. pr. m. e. (kurganų hipotezė).
  Protėvynė laikantis kurganų hipotezės
  Indoeuropiečių kalbomis šnekančios tautos iki 2500 m. pr. m. e.
  Indoeuropiečių apgyvendintos teritorijos iki 1000 m. pr. m. e.

Indoeuropiečių protėvynės imta ieškoti jau tada, kai tik atsirado pati indoeuropeistika. Pirmieji indoeuropeistai teikė didelę reikšmę sanskrito ir seniesiems persų tekstams, ir tai darė didelę įtaką nustatant indoeuropiečių protėvynės vietą. Velso kalbininkas V. Džonsas (angl. W. Jones) manė, kad indoeuropiečių protėvynė buvo Irane. Kiti mokslininkai XIX a. pradžioje teigė ją buvus Himalajuose arba tiesiog Indijos subkontinente.[68]

Anglų kalbininkas R. Latemas (angl. R. Latem) 1851 m. kritikavo hipotezes dėl indoeuropiečių protėvynės Azijoje, jis manė, kad indoiranėnai savo gyvenamosiose vietovėse pasklido vėlyvesniu laikotarpiu, o indoeuropiečių protėvynės ieškotina Europoje.[69] Ilgainiui ši mintis pasidarė populiari ir buvo išplėtota nacionalistiškai nusiteikusių, kalbos ir rasės neatsiejančių mokslininkų, pavyzdžiui, G. Kosinos (vok. G. Kossinna), kuris įrodinėjo nacistinę „arijų” (iš tiesų save arijais vadino tik indoiranėnų tautos) kilmės iš šiaurės Europos (pietų Skandinavijos ir šiaurės Vokietijos) teoriją.[70]

1886 m. vokiečių kalbininkas O. Šraderis (vok. O. Schrader) pasiūlė indoeuropiečių protėvyne laikyti stepių zoną prie Juodosios jūros. 1956 m. lietuvių kilmės amerikiečių mokslininkė M. Gimbutienė iškėlė kurganų hipotezę, kuria teigiama, jog indoeuropiečių protėvynė buvusi stepėse prie Volgos bei Juodosios jūros. Nuo 4500 iki 2500 metų prieš mūsų erą indoeuropiečių protėviai migravo keliomis bangomis, ir po pirmosios migracijos ėmė sklisti sparčiau, nes buvo prisijaukinę arklius.[71]

Pasak Baltijos – Juodosios jūros hipotezės, jau mezolite (8500 – 5000 m. pr. m. e.) indoeuropiečių protėviai buvo apgyvendinę plačius kraštus nuo Baltijos iki Juodosios jūrų.[72]

Anot Balkanų teorijos, indoeuropiečių protėvynė turėjusi būti Balkanų pusiasalyje bei Centrinėje Europoje ir tapatinama su juostinės keramikos kultūra.[73]

VII—V tūkstantmečiuose pr. m. e., neolito laikais vykęs žmonių judėjimas, Anatolijos hipotezės šalininkų siejamas su indoeuropiečių išplitimu.
  Tesalijos – Dunojaus šaka
  Viduržemio jūros šaka
  Kitos grupės
  Įtaka neabejotinai autochtoninėms kultūroms
  Juodosios ir pilkosios keramikos atstovų veržimasis (~5000 m. pr. m. e.)

Laikantis anglų archeologo K. Renfriu (angl. K. Renfrew) iškeltos Anatolijos teorijos, indoeuropiečių prokalbė gyvavo anksčiau negu įprasta manyti, VII–VI tūkstantmetyje pr. m. e. Anatolijoje (Čatal Hiujukas laikomas indoeuropiečių gyventa vietove), o indoeuropiečių išplitimas Europoje siejamas su žemdirbių atsikėlimu iš Anatolijos į Pietryčių Europą.[74] Šią teoriją remia V. Ševoroškinas ir A. Dolgopolskis.[75][76]

Pasak Armėnijos hipotezės, indoeuropiečių prokalbė susidarė Armėnijos kalnyne. Ši hipotezė grindžiama akademikų T. Gamkrelidzės (Gruzija) ir V. Ivanovo (Rusija) darbuose.

Šiomis dienomis dėl indoeuropiečių protėvynės vietos varžosi šios pagrindinės hipotezės:[77][78]

 • Šiaurės – Centrinės Europos (kalbininkai L. Geiger, J. Pokorny, H. Hirt, F. Specht, G. Decsy, ir J. Krueger 2000;[79][80] archeologai, antropologai ir istorikai K. Penka, M. Much 1902,[81] G. Kossinna, G. Schwantes, L. Klein 2010[82][83][84])
 • Pietų – Centrinės Europos arba Balkanų (kalbininkai J. Devoto 1962,[85] I. Djakonov 1982;[86][87][88] archeologai P. Bosch-Gimpera 1960,[89] H. Henken, J. Makkay 1991[90][91])
 • Rytų Europos arba stepių, kurganų (kalbininkai A. Schleicher, O. Schrader 1890,[92] T. Benfey, T. Sulimirski 1968;[93] archologai E. Waley, V. G. Childe 1926,[94] M. Gimbutienė, J. P. Mallory 1989[95])
 • Artimųjų Rytų, Vakarų Anatolijos, Priešakinės Azijos arba Armėnijos (kalbininkai M. Müller, T. Gamkrelidzė ir V. Ivanov 1984;[96] archeologai C. Renfrew 1987,[97] P. Dolukchanov 1984,[98] M. Zvelebil 1988[99][100][101])
 • „plačiosios protėvynės” teorija – visa Europa arba didelė jos dalis (kalbininkai N. Trubeckoj, H. Krahe, W. P. Schmid; archeologai ir istorikai H. Kühn, K. Jażdżewski, L. Killian 1983,[102] A. Häusler 1985,[103] L. Zalizniak, S. Konča)
 • 1989 m. V. Safronovo teorija,[104] derinanti Šiaurės – Centrinės, Pietų – Centrinės, Rytų Europos ir iš dalies Vakarų Anatolijos hipotezių elementus[84]
 • 1987 m. E. Černycho Ponto apylinkių židinio teorija,[105][106] derinanti Rytų Europos ir Artimųjų Rytų hipotezes.

Pagrindinis protėvynės paieškų metodas − lingvistinė paleontologija, kai atsižvelgiama tiek į turimus įvairias realijas įvardijančius žodžius, tiek į neįvardintas sąvokas (argumentum a silentio), pavyzdžiui: indoeuropiečių prokalbėje nebūta kipariso, lauramedžio, alyvmedžio, alyvuogių aliejaus, vynuogės ir asilo pavadinimų, ir tai neleidžia indoeuropiečių protėvyne laikyti Viduržemio jūros baseino, arba beždžionės, dramblio, palmės ir papiruso vardų, todėl protėvynės neišeina nukelti į atogrąžas, arba gintaro pavadinimo, taigi tenka atmesti Baltijos pajūrį. Ilgą laiką dėl indoeuropiečių kalbose turimų žodžių *loḱs 'lašiša' ir *bʰeh₂ǵos 'bukas' buvo teigiama, kad protėvynės ieškotina Šiaurės Europoje, tačiau vėliau buvo pareikšta nuomonė, kad šiais žodžiais indoeuropiečių protėviai galėjo vadinti ne atlantinę lašišą (Salmo salar) ir paprastąjį buką (Fagus sylvatica), o upėtakį (Salmo trutta, veisiasi Juodojoje ir Kaspijos jūrose bei į jas įtekančiose upėse) ir rytinį (Fagus orientalis, auga Kaukaze) arba kryminį (Fagus taurica) bukus, o vėliau, kai dalis indoeuropiečių išsikėlė į Europą, šiais senaisiais žodžiais imta vadinti naujas realijas. Šiuo metu indoeuropiečių protėvynei rasti svarbesniais laikomi prokalbėje turėti bitės, medaus, midaus ir *h₁eḱwos 'arklys' pavadinimai. Medunešės bitės nebuvo paplitusios į rytus nuo Uralo, ir tai leidžia atmesti Sibirą ir Centrinę Aziją. Hipotetinės prokalbės laikais indoeuropiečių protėviams įprasti ir didelę reikšmę turėję arkliai gyveno būtent Eurazijos stepėse, todėl protėvynė negalėjo būti Artimuosiuose Rytuose, Irane, Indostane ir Balkanuose.[107][108]

Skilimas ir dialektai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Genetinis indoeuropiečių kalbų skirstymas

Vėliausias galimas indoeuropiečių prokalbės skilimo laikas nustatomas remiantis tuo, kad anatolų ir indoiranėnų kalbos apie 2000 m. pr. m. e. jau gyvavo kaip atskiros kalbų šakos, todėl indoeuropiečių prokalbė turėjo skilti ne vėliau kaip 2500 m. pr. m. e., o labiau tikėtina, kad ir žymiai anksčiau. Anksčiausias skilimo laikas siejamas su arklo, vežimo, jungo naudojimu, prijaukintais arkliais, avių vilnai kirpti auginimu, o tai galėjo būti ne seniau kaip 5000 m. pr. m. e., bet tikriausiai ne anksčiau kaip 4500 m. pr. m. e.[109][110]

Kadangi indoeuropiečių gentys išsisklaidė, tam tikru metu vieninga indoeuropiečių prokalbė liovėsi egzistuoti ir virto atskirų kalbų grupių prokalbėmis. Pirmiausia atsiskyrė anatolų prokalbė. Atsižvelgdamas į šio atsiskyrimo senumą, E. Stertevantas (angl. E. Sturtevant) siūlė pradėti vartoti naują terminą „indohetitų kalba”, įvardijant prokalbės istorijos laikotarpį iki anatolų protėvių atsiskyrimo, o, kalbant apie laikotarpį po to, vartoti terminą „indoeuropiečių prokalbė”. Šiuo metu indohetitų hipotezei pritaria dauguma mokslininkų. Pasak kurganų teorijos, anatolų prokalbės vartotojai iš protėvynės patraukė į vakarus, į Balkanus (Černavodos ir Usatovo kultūros). Anot Anatolijos hipotezės, kaip tik anatolai liko senosiose vietovėse – indoeuropiečių protėvynėje, o visų kitų indoeuropiečių protėviai išsikėlė į Balkanus.[111]

Indoeuropiečių prokalbės istoriją galima skirstyti į šiuos laikotarpius:[112]

 1. Ankstyvasis – kalbai būdinga izoliacinė struktūra, žodžiai sudaryti iš vieno skiemens ir vienos morfemos, daugiatoniai, nekaitomi ir kalbos dalimis formaliai nesusiskirstę;
 2. Senasis vidurinis – kalba pasižymi agliutinavimu ir dvimorfemiais žodžiais;
 3. Naujasis vidurinis – pereita prie fleksinės struktūros, atsiranda galūnės, išnyksta tonai, susidaro balsių kaita, atsiskiria vardažodis ir veiksmažodis, skiriamos bendroji ir bevardė vardažodžių giminės bei du linksniai, veiksmažodžiai turi neatliktinį (infektą) ir atliktinį (perfektą) laikus;
 4. Senasis vėlyvasis – morfologija darosi sudėtingesnė ir pereinama prie trimorfemių kamienų, susidaro vardažodžių kilmininko linksnis ir jie įgyja skaičiaus kategoriją, veiksmažodžio laikų sistemoje pradėti vartoti aoristas ir optatyvas;
 5. Naujasis vėlyvasis – šaknys tematizuojamos, tema ima lietis su galūne, atsiranda konjunktyvas, moteriškoji giminė, dviskaita ir turtinga linksnių sistema.

T. Gamkrelidzė ir V. Ivanovas teikia tokius indoeuropiečių kalbų grupių (pradžioje – tik prokalbės dialektų) atsiskyrimo etapus:[113]

 1. Kalbinės vienovės laikotarpis;
 2. Indoeuropiečių prokalbė skyla į du dialektinius arealus: A (būsimų anatolų, tocharų ir italikų-keltų-ilyrų prokalbės) ir B (būsimų baltų-slavų-germanų bei graikų-armėnų-indoiranėnų prokalbės);
 3. Atsiskiria anatolų prokalbė;
 4. Padidėja A ir B arealų skirtumai;
 5. Atsiskiria tocharų prokalbė ir B arealas skyla į dvi dalis: baltų–slavų–germanų ir graikų-armėnų-indoiranėnų;
 6. Graikų, armėnų-indoiranėnų, baltų-slavų, germanų, italikų, keltų, tocharų ir anatolų prokalbių egzistavimo laikotarpis. Be to, tuo metu vyko kontaktai tarp šių prokalbių: graikų ir armėnų-indoiranėnų; armėnų-indoiranėnų ir baltų-slavų; germanų, italikų ir keltų;
 7. Atsiskiria armėnų prokalbė.

Dukterinių kalbų šeimos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Toliau nurodytame sąraše iš ide. kilusios prokalbės ir jų kalbų šeimos pateikiamos pagal teorinį glotochronologinį eiliškumą:[114][115]

Vertinimas

     Nusistovėjęs grupavimas

     Ginčytinas grupavimas

Dukterinė prokalbė Aprašas Dabartinės palikuonės
Pogrupis
Kalbų sk.
Pagrindinės kalbos
Anatolų prokalbė Visos kalbos išnykusios (anatolų kalbos), geriausiai paliudyta hetitų kalba. Hetitų kalbai priklauso seniausi indoeuropiečių kalbų tekstai – iš XVIII a. pr. m. e. Nėra
Tocharų prokalbė Išnykusių kalbų šeima, žinoma iš šiaurės vakarų Kinijoje rastų VI – VIII amžius siekiančių rankraščių (tocharų kalbos). Nėra
Italikų-keltų prokalbė Italikų prokalbė Šiai prokalbei priklausė daug kalbų, tačiau išliko tik iš lotynų kalbos kilusiųjų romanų kalbų. Seniausi rašto paminklai – iš VI a. pr. m. e. Romanų
per 40
Daugausia vartotojų turi ispanų, portugalų, prancūzų ir italų kalbos
Keltų prokalbė Visų žinomų keltų kalbų pirmtakė. Kažkada šiomis kalbomis šnekėta didelėse Europos teritorijose, o šiuolaikinėmis keltų kalbomis daugiausia kalbama šiaurės vakarų Europos pakraštyje. Seniausi rašto paminklai – iš VI a. pr. m. e. Britų
3
Valų kalba, bretonų kalba, kornų kalba
Goidelų
3
Airių kalba, škotų gėlų kalba, meniečių kalba
Germanų prokalbė Rekonstruojama germanų bendroji kalba. Ji skilo į tris šakas: vakarų germanų, rytų germanų (išnykusi) ir šiaurės germanų. Seniausi rašto paminklai – iš II a. Vakarų germanų

5

Anglų kalba, vokiečių kalba, afrikanų kalba, olandų kalba, fryzų kalba
Šiaurės germanų

5

Norvegų kalba, danų kalba, švedų kalba, islandų kalba, farerų kalba
Baltų-slavų prokalbė Baltų prokalbė Baltų kalbos yra skirstomos į dvi šakas: rytų baltų ir vakarų baltų (išnykusi). Seniausi baltų kalbų rašto paminklai – iš XIV a. Rytų baltų

2

Lietuvių kalba, latvių kalba
Slavų prokalbė Slavų kalbos skilo į tris šakas: rytų slavų, vakarų slavų ir pietų slavų. Seniausi slavų rašto paminklai siekia IX a. Rytų slavų

4

Rusų kalba, ukrainiečių kalba, rusinų kalba, baltarusių kalba
Vakarų slavų

6

Lenkų kalba, kašubų kalba, žemutinių sorbų kalba, aukštutinių sorbų kalba, čekų kalba, slovakų kalba
Pietų slavų

4

Serbų-kroatų kalba, bulgarų kalba, slovėnų kalba, makedonų kalba
Indoiranėnų prokalbė Skirstomos į indoarijų, iranėnų ir Nuristano kalbas. Seniausi rašto paminklai – iš II tūkst. pr. m. e. Indoarijų

per 200

Daugiausia vartotojų turi hindustano ir bengalų kalbos
Iranėnų

per 80

Daugiausia vartotojų turi persų ir puštūnų kalbos
Nuristano

6

Aškūnų kalba, kamkatavirų kalba, vasivarų kalba, tregamų kalba, vaigalų kalba, zemiakų kalba
Armėnų prokalbė Žinomos tik armėnų kalbos ar tarmės. Seniausi rašto paminklai – iš V a. Armėnų kalba
Graikų prokalbė Iš jos kilo senovės graikų achajų, eolų, jonėnų ir kitų genčių kalbos. Seniausi žinomi tekstai priklauso Mikėnų graikų kalbai. Senoji graikų kalba buvo grįsta Atikos tarme. Seniausi rašto paminklai – iš XIV a. pr. m. e. Šiuolaikinė graikų kalba
Albanų prokalbė Albanų kalba yra vienintelė šios šakos palikuonė.[116] Seniausi rašto paminklai – iš XVI a. Albanų kalba

Menkai paliudytos žemyno keltų galų, lepontų, keltiberų kalbos, žinomos iš vietovardžių, asmenvardžių, trumpų įrašų ir substrato.

Balkanų pusiasalyje ir arti jo vartotos kalbos (dakų, frygų, trakų, ilyrų) neįtraukiamos nė į vieną indoeuropiečių kalbų šeimą, nes jos taip prastai paliudytos, kad patikimai klasifikuoti neįmanoma. Esama dar keleto šykščiai paliudytų kalbų: mizų, mesapių, senoji makedonų, senoji venetų ir kt.[117] Šias kalbas teikiama vadinti paleobalkanų (senosiomis Balkanų) kalbomis. Dalis kalbininkų albanų kalbą laiko tolima ilyrų kalbos palikuone, o armėnų kalbą – trakų-frygų.[118] Savo ruožtu graikų kalba gali būti jungiama į hipotetinį graikų-frygų pogrupį,[119] tokiu būdu suponuojant genetinį graikų-frygų-armėnų kalbų ryšį. Kitų kalbininkų, pavyzdžiui, Ronaldo I Kimo (Ronald I Kim) manymu, armėnų kalba artimesnė ne graikų, o indoiranėnų ir baltų-slavų kalboms.[120] Kita vertus, esama hipotezės, kad galėjusi egzistuoti graikų-armėnų-indoiranėnų dukterinė prokalbė, ir armėnų kalba užimanti tarpinę padėtį tarp graikų ir indoiranėnų kalbų.[121][122][123]

Transkripcijos variantai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šiame straipsnyje pasitaiko formų užrašymo variantų, nes skirtingi autoriai linkę rinktis vieną iš keleto galimybių. Iš esmės skiriasi šiuodu žymėjimo atvejai:

 1. Formos su laringalais arba be jų. Laringalų teorijos šalininkai tam tikrais atvejais trumpuosius balsius *e, *a, *o kildina iš balsių junginių su laringalais, todėl pamatu ima balsį *e ir šias tris fonemas perteikia kaip *h₁e, *h₂e, *h₃e. Vadinasi, variantai *h₁esmi – *esmi 'esu', *h₂eḱs- – *aḱs- 'ašis', *h₃eḱteh₃ – *oḱtō 'aštuoni' yra lygiaverčiai. Atitinkamai ilgųjų balsių *ē, *ā, *ō vietoje gali būti rekonstruojami junginiai *eh₁, *eh₂, *eh₃. Visi laringalai, išnykdami po trumpųjų balsių, juos pailgina. Iš to išplaukia variantai *meh₁ – *mē 'ne', *bʰreh₂tēr – *bʰrātēr 'brolis', *eh₃us – *ōws 'karvė', *ih₃wós – *īwós 'gyvas', *suHnus – *sūnus 'sūnus', *bʰéroh₂ – *bʰérō 'nešu', aoristo dviskaitos III a. galūnė *-teh₂m – *-tām ir kita. Pažymėtina, kad ilgųjų balsių susidarymas ne visada aiškintinas laringalų poveikiu.
 2. Pusbalsių *w ir *y žymėjimas. Abilūpinis pusbalsis *w tikriausiai tartas kaip anglų k. w (pvz., we 'mes'), o palatalinis pusbalsis *y − kaip lietuvių k. neskiemeninis i (pvz., kalnai): *w niekada nežymi priebalsio v, o *y – niekada nenurodo ilgojo balsio y, kaip lietuvių kalboje. Pusbalsiai *w ir *y, būdami glaudžiai susiję su balsiais *u ir *i, gali būti vartojami žymint antrąjį dvibalsių dėmenį, pavyzdžiui, *ow, *ey yra tapatu užrašymui *ou, *ei. Pusbalsiai *w ir *y indoeuropeistų dar žymimi kaip *, * arba, supaprastinant rašybą, kaip *u, *i. Todėl *duoh₁ 'du' tolygu užrašymui *dwoh₁ arba *dṷoh₁ ir nebus tariama su liet. dvibalsiu uo (jo ide. nebuvo), *treies 'trys' atitinka užrašymą *treyes arba *trei̯es (netariant dvibalsio ie, kurio ide. taip pat nėra), o *(to)sio 'to' yra tapatu *(to)syo arba *(to)si̯o. Tas pats pasakytina apie *kʷetuōr 'keturi', *teue 'tavęs', *duidḱmti 'dvidešimt', *h₁eios 'iš anų' ir kitas panašias formas.

Akūtu (´) žymima kirčio vieta, tačiau ji nurodoma ne visada. Akūtas virš priebalsių *ḱ, , *ǵʰ žymi jų minkštumą. Lankelis virš balsio rodo jo trumpumą, brūkšnelis – ilgumą. Pagal nutylėtą susitarimą, balsis be brūkšnelio yra trumpasis. Kai balsio ilgumas neaiškus, jis rašomas ir su lankeliu, ir su brūkšneliu, pavyzdžiui, *nō̆s 'mūsų; mums; mus'. Tuščios aibės ženklas (ø) žymi garso ar morfemos nebuvimą.

Visos rekonstruotos formos žymimos žvaigždute (*).

Fonetika ir fonologija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Priebalsiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Uždarumos priebalsių eilių skaičius ir kokybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lyginamosios kalbotyros priešaušryje keturių sprogstamųjų priebalsių sistema, kaip ir visos kitos sistemos, buvo rekonstruojama dėl to, kad buvo teikiama pirmenybė sanskritui ir į prokalbę beveik mechaniškai perkeliama dauguma jo ypatybių.[124] Klasikinė keturių eilių rekonstrukcija atrodo taip:

Duslieji Duslieji aspiruotieji Skardieji Skardieji aspiruotieji
Lūpiniai p b
Dantiniai t d
Palataliniai gomuriniai ḱʰ ǵ ǵʰ
Paprastieji gomuriniai k g
Lūpų gomuriniai kʷʰ gʷʰ

Šios schemos laikėsi K. Brugmanas (vok. K. Brugmann), A. Leskynas (vok. A. Leskien), F. Fortunatovas, A. Mejė (pranc. A. Meillet), O. Semerenis (veng. O. Szemerényi), T. Barou (angl. T. Burrow).[125]

1891 m. F. de Sosiūras (pranc. F. de Saussure) įrodė, kad duslieji aspiruotieji priebalsiai yra antriniai, mat jie susidarė susijungus paprastiems dusliesiems sprogstamiesiems priebalsiams su laringalais.[126][127]

Keturių eilių priebalsių kritikai pateikia tokius argumentus:[128]

 • tėra viena kita leksema, kuriai būtų galima rekonstruoti dusliuosius aspiruotuosius priebalsius;
 • nėra jokios sanskrito dusliųjų aspiruotųjų ir kitų kalbų uždarumos priebalsių atitikmenų sistemos;
 • keturių eilių priebalsių sistema fonologiškai būtų buvusi ganėtinai patvari, vadinasi, būtų turėjusi išlikti daugumoje dukterinių kalbų, o ne tiktai indoiranėnų šakoje.

Kaip keturių eilių sistemos alternatyva, buvo pasiūlyta trijų priebalsių eilių rekonstrukcija − be dusliųjų aspiruotųjų:[129][130]

Duslieji Skardieji Skardieji aspiruotieji
Lūpiniai p b
Dantiniai t d
Palataliniai gomuriniai ǵ ǵʰ
Paprastieji gomuriniai k g
Lūpų gomuriniai gʷʰ

Bet ir ši rekonstrukcija turėjo trūkumų:[131]

 • Pirmasis trūkumas, į kurį atkreipė dėmesį R. Jakobsonas (angl. R. Jakobson), yra tas, kad skardžiųjų aspiruotųjų eilės rekonstrukcija be dusliųjų aspiruotųjų eilės tipologiškai nepatikima. Kaip atsakas į šią kritiką paprastai pateikiama Borneo salos kelabitų kalba, kurioje vartojami skardieji aspiruotieji priebalsiai, tačiau nėra dusliųjų aspirantų.
 • Kitas trūkumas, kurį pastebėjo H. Pedersenas (dan. H. Pedersen), yra toks, kad indoeuropiečių prokalbėje paprastas sprogstamasis *b pasitaiko itin retai, jis beveik nevartojamas, nors, laikantis tokios tipologijos, labiau reikėtų tikėtis, jog nerasime dusliojo priebalsio *p, o ne skardžiojo *b.

Dėl tradicinės trijų eilių rekonstrukcijos spragų mokslininkai buvo priverti arba vėl atsigręžti į keturių eilių sistemą, arba ieškoti kitų galimų rekonstravimo sprendinių.

1957 m. N. Andrejevas iškėlė prielaidą, kad uždarumos priebalsiai indoeuropiečių prokalbėje skyrėsi ne skardumu – duslumu, o stiprumu – silpnumu, pavyzdžiui, kaip korėjiečių kalboje. Todėl N. Andrejevas tradicinius dusliuosius priebalsius siūlė vertinti kaip dusliuosius stipriuosius, skardžiuosius – kaip dusliuosius silpnuosius, o skardžiuosius aspiruotuosius – kaip dusliuosius aspiruotuosius.[132]

Tokiu būdu L. Hercenbergo (rus. Л. Герценберг) hipotezė tapo vienos iš alternatyvių rekonstrukcijų pagrindu. Šios hipotezės esmė ta, kad indoeuropiečių prokalbei teikiamos tik dvi uždarumos priebalsių eilės – skardieji ir duslieji priebalsiai, o dėl prozodijos ypatybės („laringalinio tono”) skardieji aspirantai turėję susidaryti tik kai kuriuose indoeuropiečių dialektuose.[133]

1972 m. T. Gamkrelidzės ir V. Ivanovo, o nepriklausomai nuo jų – 1973 m. P. Hoperio (angl. P. Hopper), iškelta glotalinė teorija atvedė į naują etapą (glotalizuoti garsai tariami užgniaužta balsaskyle). Ši schema buvo sudaryta, siekiant užpildyti ankstesniųjų sistemų spragas:[134]

Duslieji aspiruotieji Glotalizuotieji Skardieji aspiruotieji
Lūpiniai p⁽ʰ⁾ b⁽ʰ⁾
Dantiniai t⁽ʰ⁾ ț d⁽ʰ⁾
Gomuriniai palataliniai ḱ⁽ʰ⁾ ķ́ ǵ⁽ʰ⁾
Paprastieji gomuriniai k⁽ʰ⁾ ķ g⁽ʰ⁾
Lūpų gomuriniai kʷ⁽ʰ⁾ ķʷ gʷ⁽ʰ⁾

Ši teorija įgalino kitaip interpretuoti Grasmano (angl. Grassmann's law) ir Bartolomė (angl. Bartholomae's law) dėsnius, suteikė naujų prasmių ir Grimo (angl. Grimm's law) dėsniui.

Glotalinės teorijos priešininkai išsako abejones dėl galimybių glotalizuotus uždarumos priebalsius suskardinti, jie atkreipia dėmesį į tai, kad toks reiškinys tipologiškai retas. Be to, glotalizuotų uždarumos priebalsių suskardėjimas žodžio pradžioje apskritai nepaliudytas nė vienoje pasaulio kalboje. Glotalinės teorijos kritikai dar pažymi, kad skardžiųjų aspiruotųjų priebalsių eilė be dusliųjų aspiruotųjų eilės yra labai retas, tačiau pasaulio kalbose pasitaikantis reiškinys, taip pat atkreipia dėmesį, kad indoeuropiečių prokalbėje priebalsis *b pasitaiko retai, bet vis dėlto jis yra.[135]

Esama nemaža kartvelų ir indoeuropiečių gretybių, kurios atskleidžia, kad karvelų prokalbės glotalizuotieji atitinka indoeuropiečių prokalbės dusliuosius priebalsius, o ide. „glotalizuotieji” – kartvelų prokalbės dusliuosius. Nesvarbu, ar šie žodžiai būtų laikomi skoliniais, ar bendrakilmiais, tokie atitikmenys verčia manyti, kad T. Gamkrelidzės ir V. Ivanovo rekonstruota glotalizuotųjų priebalsių eilė buvo tariama ne glotalizuotai, o kažkaip kitaip.[136]

Gomurinių priebalsių skaičius[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Laikantis tradicinės rekonstrukcijos, indoeuropiečių prokalbėje buvo trys gomurinių priebalsių eilės: palataliniai (suminkštintieji), paprastieji ir lūpų gomuriniai. Vienose indoeuropiečių kalbose paprastieji gomuriniai sutapo su palataliniais, kitose – palataliniai su lūpų gomuriniais ir virto afrikatomis arba pučiamaisiais priebalsiais. Pagal šią ypatybę indoeuropiečių kalbos skirstomos į kentumines ir satemines (ide. *ḱṃtom 'šimtas' > lot. centum ir av. satəm). XIX a. buvo manoma, kad centum – satəm izoglosa indoeuropiečių dialektus geografiškai dalija į vakarinius (centum) ir rytinius (satəm). Rytiniame indoeuropiečių kalbų paplitimo areale atradus kentumines anatolų ir tocharų kalbas paaiškėjo, kad toks geografinis skirstymas neteisingas.[137]

Daugybė mokslininkų abejojo, kad indoeuropiečių prokalbėje egzistavo tokia sudėtinga gomurinių priebalsių sistema. Pagrindinis argumentas buvo tas, kad ji neišlaikyta nė vienoje dukterinėje kalboje.[138] H. Hirtas (vok. H. Hirt), A. Mejė (pranc. A. Meillet), A. Savčenka pirmine laikė kentuminių kalbų sistemą, turinčią paprastuosius ir lūpų gomurinius priebalsius. J. Kurylovičius (lenk. J. Kuryłowicz) teigė priešingai, senesne laikė sateminių kalbų sistemą su paprastaisiais ir palataliniais gomuriniais. Galiausiai kalbininkai bulgaras S. Mladenovas ir lenkas J. Safarevičius (lenk. J. Safarewicz) indoeuropiečių prokalbei rekonstravo tik vieną paprastųjų gomurinių eilę, skirtingai pakitusią kentuminėse ir sateminėse kalbose.[139]

Luvių, armėnų ir albanų kalbų duomenys byloja tradicinės trijų gomurinių priebalsių eilių rekonstrukcijos naudai.[138]

Pučiamieji priebalsiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tradicinė nuomonė tokia, kad indoeuropiečių prokalbėje buvo tik vienas pučiamasis priebalsis *s (nepaisant to, kad galbūt ir laringalai buvo pučiamieji priebalsiai), o jo variantas (alofonas) prieš skardžiuosius priebalsius buvo *z.[140][141] Kai kurie kalbininkai ne kartą yra bandę indoeuropiečių prokalbei rekonstruoti daugiau pučiamųjų priebalsių. Pirmasis tai padaryti mėgino K. Brugmanas (vok. K. Brugmann), norėjęs rekonstruoti keturis tarpdantinius pučiamuosius priebalsius , *Þʰ, , *ðʰ. Šiuo metu nustatyta, kad vietoj Brugmano pučiamųjų turėti TK tipo uždarumos priebalsių junginiai (kai T − bet koks dantinis uždarumos, o K – bet koks gomurinis uždarumos priebalsis).[142] Vėliau T. Gamkrelidzė ir V. Ivanovas, remdamiesi negausiais pavyzdžiais, be *s, indoeuropiečių prokalbei teikė rekonstruoti dar du pučiamuosius priebalsius: ir *śʷ.[143]

Laringalų skaičius[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pradinė laringalų teorijos versija darbe „Straipsnis apie pirminę indoeuropiečių kalbų balsių sistemą” 1879 m. buvo pasiūlyta F. de Sosiūro (pranc. F. de Saussure). Tam tikrą sanskrito priesagų balsių kaitą jis aiškino nė vienoje gyvojoje indoeuropiečių kalboje neišlikusio „sonantinio koeficiento” poveikiu.[144] Vėliau, kai buvo atrasta ir iššifruota hetitų kalba, 1927 m. J. Kurylovičius (lenk. J. Kuryłowicz) „sonantinį koeficientą” susiejo su šios kalbos laringaline (gerkline) fonema, nes hetitų kalboje šis laringalas aptinkamas būtent tose padėtyse, kur, Sosiūro manymu, turėjo būti „sonantinis koeficientas”. Taip pat buvo nustatyta, kad išnykdami laringalai turėjo didelę įtaką gretimų balsių kiekybei ir kokybei. Vis dėlto iki šiol mokslininkų nuomonės skiriasi, kiek laringalų galėjo būti indoeuropiečių prokalbėje, laringalų apskaičiavimo skirtumai labai dideli – siūloma nuo vieno iki dešimt laringalų. Šiuo metu paprastai nurodomi trys laringalai, sutartinai jie žymimi arba *h₁, *h₂, *h₃, arba *H₁, *H₂, *H₃, arba *ǝ₁, *ǝ₂, *ǝ₃ (apibendrintai – *H).[145] Tikrasis jų tarimas nežinomas.

Pagal tai, kaip nuo laringalų pakinta balsio *e kokybė, jie gali būti vadinami:

 • *h₁ – neutralusis laringalas (*h₁e > *e)
 • *h₂ – a laringalas (*h₂e > *a)
 • *h₃ – o laringalas (*h₃e > *o)

Išnykdami po balsių, laringalai juos dar ir pailgino: *eh₁ > *ē, *eh₂ > *ā, *eh₃ > *ō; *a, *i, *o, *u + *h₁, *h₂, *h₃ > *ā, *ī, *ō, *ū.

Sutartinė ide. priebalsių rekonstrukcija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šiuo metu įprasčiausia tokia indoeuropiečių prokalbės priebalsių sistemos rekonstrukcija:[146][147]

Ide. priebalsiai
Lūpiniai Dantiniai Palataliniai Gomuriniai Laringalai
palataliniai gomuriniai paprastieji gomuriniai lūpų gomuriniai
Nosiniai m n
Sprogstamieji

duslieji

p t k
skardieji b d ǵ g
skardieji aspiruotieji 1 ǵʰ gʷʰ
Pučiamieji s h₁, h₂, h₃
Sklandieji r, l
Pusbalsiai w2 y2
 • Pastabos:

1 Rekonstruotuose žodžiuose visi aspiruotieji priebalsiai gali būti žymimi ne pakeltąja maža h (bʰ, dʰ), o įprastine mažąja (bh, dh).

2 w, y indoeuropeistikoje gali būti žymimi ir kaip ṷ, i̯.

Balsiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Manydamas, kad sanskrito balsių sistema senoviškiausia, A. Šleicheris (vok. A. Schleicher) indoeuropiečių prokalbei rekonstravo tik šešis balsius (*u, *i ir *a bei ilgąsias jų poras), o balsių *e ir *o, turimų, pavyzdžiui, lotynų ir senojoje graikų kalbose, į ide. sistemą neįtraukė.[148][149][150]

XIX a. aštuntojo dešimtmečio pabaigoje nustačius senosios indų kalbos palatalizacijos dėsnius, buvo įrodyta, kad sanskrito balsynas − antrinis, ir ide. egzistavo taip pat ir balsiai *e bei *o.[151][152]

Vėliau buvo keliamas klausimas, ar galima į indoeuropiečių prokalbės balsių sistemą įtraukti balsius *u ir *i. M. Viljanuevos Svensono (isp. M. Villanueva Svensson) manymu, struktūriškai jie priklauso pusbalsiams *w, *y (= *ṷ, *i̯), yra jų variantai, tačiau tradicinei ide. balsių rekonstrukcijai *u, *i teikiami.[153]

Kadangi balsis *a indoeuropiečių prokalbėje labai retas, buvo iškelta hipotezė, kad prokalbėje *a iš viso nebūta, ir iš junginio *h₂e šis garsas atsirado jau atskirose kalbose. Vis dėlto esama atvejų, kai laringalų teorija jis nepaaiškinamas, tad ide. balsių sistemai rekonstruojamas.[154]

Z. Zinkevičius atkreipia dėmesį, kad balsius *a, *o, , , kildinant iš balsio *e junginių su laringalais (žr. „Laringalų skaičius“), o balsius *i, *u, kai kurių tyrėjų manymu, laikant dvibalsių kaitos *ey : *oy, *ew : *ow silpnuoju laipsniu tektų daryti išvadą, kad ide. tebuvo vienintelis balsis *e, tačiau, anot Z. Zinkevičiaus, pasaulyje lyg ir nėra vieną balsį teturinčių kalbų, todėl vargu ar ide. galėjo pasižymėti nė vienai kalbai nebūdinga ypatybe.[155] M. Viljanueva Svensonas (isp. M. Villanueva Svensson) teigia, kad jau indoeuropiečių prokalbėje junginiai *eh₂, *h₂e, *eh₃, *h₃e buvo virtę *ah₂, *h₂a, *oh₃, *h₃o, tačiau šiuos junginius nuspręsta žymėti su balsiu *e, nes taip yra taupiau ir morfologiškai aiškiau.[156]

Laringalų teorijos šalininkų teigimu, ilgieji balsiai atsirado dėl kompensacinio pailgėjimo išnykus laringalams arba susiliejus balsiams: sakykime, *wiHrós (= *ṷiHrós) > *wīrós (= *ṷīrós) 'vyras'; *wiHró-ey (= *ṷiHró-ei) > *wīrōy (= *ṷīrōi) 'vyrui'. Tačiau bandymai rekonstruoti ide. sistemą be ilgųjų balsių buvo nesėkmingi, nors sutinkama, kad jie turėjo būti retoki.[157][158]

Remiantis tuo, kad kai kuriuose indoiranėnų žodžiuose i kitose indoeuropiečių kalbose atitinka a, jaunagramatikių buvo rekonstruotas schwa primum, t. y. redukuotas neapibrėžtos kokybės balsis „pirminis šva”, žymimas raide . Pirminis šva, anot laringalų teorijos, atsirado subalsinus laringalus, pvz., sanskrito pitár- < ide. < *pəh₂tér- < *ph₂tér- 'tėvas'. Todėl, laikantis šios teorijos, pirminio šva rekonstrukcija nereikalinga ir yra pasenusi.[158]

Jei ide. žodžio pradžioje pasitaikydavo dviejų sprogstamųjų ir balsingojo priebalsio (sonanto, pusbalsio) samplaika, tai tarp sprogstamųjų priebalsių atsirasdavo įterptinis redukuotas balsis (vadinamasis schwa secundum – „antrinis šva”), žymimas raidėmis *, * arba, kaip ir pirminis šva, – , pvz.: ide. *kʷtwor- (= *ktu̯or-) > *twor- (= *ktu̯or-) 'keturi'.[159][158]

Atsižvelgiant į visa tai, indoeuropiečių prokalbei rekonstruojami penki trumpieji ir penki ilgieji balsiai.

Pabrėžtina, kad ilgieji balsiai , (neretai ir ) aiškinami kompensaciniu pailgėjimu išnykus laringalui, yra antriniai, todėl pateikiami skliausteliuose.

Ide. balsiai
  Priešakinės eilės Užpakalinės eilės
trumpasis ilgasis trumpasis ilgasis
Viršutinio pakilimo i (ī)  u (ū)
Vidurinio pakilimo e ē  o ō
Žemutinio pakilimo  a (ā)

Dvibalsiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Balsiai *e, *o, *a su balsiais *u, *i (arba su pusbalsiais *w, *y) sudarydavo šešis dvibalsius *ei, *oi,*ai, *eu, *ou, *au. Indoeuropeistikoje jie taip pat gali būti žymimi *ei̯, *oi̯, *ai̯, *eṷ, *oṷ, *aṷ arba *ey, *oy, *ay, *ew, *ow, *aw. Visi trys užrašymo variantai lygiaverčiai. Balsiai galėdavo sudaryti junginius ir su balsingaisiais priebalsiais (sonantais) *r, *l, *m, *n.[160]

Retokai, bet pasitaikydavo ir ilgųjų grynųjų bei mišriųjų dvibalsių su ilguoju pradžios dėmeniu (*ē, *ō, (*ā) + *w, *y, *r, *l, *m, *n). Ilgieji variantai dažniau sutinkami galūnėse ir priesagose (ide. vns. viet. *suHnḗw ~ *suHnṓw 'sūnuje', vns. naud. *wīrṓy < *wiHróey 'vyrui', vns. vard. *ph₂tḗr 'tėvas'). Dėl ilgųjų junginių žodžio gale taip pat žr. straipsnį „Semerenio dėsnis“.

Ilgieji dvibalsiai turimi ir vadinamojo Narten tipo esamajame laike bei sigmatiniame aoriste (ide. es. l. *stḗuti '(jis) gìria', sig. aor. *h₂ḗisst '(jis) ieškojo').[161][162] Tačiau dvibalsiais jie visi laikytini tik fonetikos atžvilgiu, nes fonologiškai sudarė dvifonemius junginius.[163]

Kadangi ilgasis dažniausiai laikomas vėlesnių fonologinių pokyčių padaru, dvibalsiai su juo pateikiami skliausteliuose. Indoeuropiečių prokalbės dvibalsių eilė ir pakilimas pagal pirmąjį dėmenį:

Ide. dvibalsiai
  Priešakinės eilės Užpakalinės eilės
trumpasis ilgasis trumpasis ilgasis
Viršutinio pakilimo  
Vidurinio pakilimo ey, ew ēy, ēw oy, ow ōy, ōw
Žemutinio pakilimo  ay, aw (āy, āw)

Skiemeniniai sonantai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tarp priebalsių sonantai *r, *l, *m, *n indoeuropiečių prokalbėje buvo vartojami kaip balsiai – sudarydavo skiemenį, pavyzdžiui, *wĺ̥kʷos 'vilkas'. Tik skiemeninis (balsinis) išlikęs sanskrite, o *ḷ, *ṃ ir *ṇ yra rekonstruoti. Skiemeniniai sonantai buvo neskiemeninių variantai (alofonai).[164]

Morfonologija (žodžio sandara ir balsių kaita)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Ide. žodžio sandarą galima perteikti formule šaknis (+ priesaga1…priesagan) + galūnė. Indoeuropiečių prokalbėje priešdėliai nebuvo vartojami.[165] Šakniai buvo būdinga CVC struktūra (kai C – bet kuris priebalsis, o V – bet kuris balsis), taip pat galėjo būti CV, CVCC, CCVC, CCVCC ir sCCVC bei sCCVCC struktūros šaknų. Vienoje šaknyje negalėjo būti vartojami dusliojo paprastojo ir aspiruoto skardžiojo sprogstamojo priebalsių deriniai (TeDʰ arba DʰeT), du skardieji sprogstamieji priebalsiai (DeD), du vienodi sprogstamieji priebalsiai (*kek-, *tet-).[166]

Ide. egzistavo balsių kaita (ãbliautas, apofònija) – reguliari balsių kaitaliojimosi sistema. Balsių kaita gali būti kiekybinė ir kokybinė.[167] Paprastai išskiriami trys pagrindiniai kiekybinės balsių kaitos laipsniai: nykstamasis (kitaip – nulinis; balsis išnyksta), pamatinis ir pailgintasis.[168][169][170] Vykstant kokybinei kaitai, *e kaitaliojasi su *o. Šie balsiai ir jų ilgieji variantai kaitaliojasi ir sudarydami dvibalsius su sonantais (balsingaisiais priebalsiais) *l, *m, *n, *r bei balsiais ar pusbalsiais *i (*y), *u (*w).

Vykstant tiek kiekybinei, tiek kokybinei kaitai, iš viso šaknis gali turėti penkis variantus:[171]

Nykstamasis laipsnis Pamatinis laipsnis Pailgintasis laipsnis
e ē
o ō

Nors teoriškai kiekviena ide. žodžio šaknis arba sudėtingesnė priesaga gali turėti visus laipsnius, iš tikrųjų taip nutikdavo retai.[172]

Jei junginiuose *e, *ē, *o, *ō + *l, *m, *n, *r, *i (*y), *u (*w) balsiai *e, *ē, *o, *ō iškrenta ir lieka tik kitas junginio dėmuo, sakoma, kad turimas silpnasis laipsnis.[173]

Ide. retkarčiais pasitaikydavo balsį *a pamatiniame laipsnyje turinčių šaknų. Galbūt tokiu atveju vyko *a ~ *Ø ~ *ā kaita.[174]

Kirčiavimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kirčio vieta[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Dažniausiai kirčio vieta nustatoma remiantis vedų sanskrito ir senosios graikų kalbos atitikmenimis, kartais atsižvelgiama į germanų, retsykiais – į baltų, slavų[175][176][177] ir anatolų kalbų duomenis.[178]

Ide. Sanskritas Senoji graikų kalba Gotų kalba
*ph₂tḗr 'tėvas' pitā́ 'tėvas' πᾰτήρ (patḗr) 'tėvas' fadar 'tėvas'
*bhréh₂tēr 'brolis' bhrā́tā 'brolis' φράτηρ (phrátēr) 'brolis' brōþar 'brolis'

Nepaisant to, kroatų kalbininko M. Kapovičiaus (kroat. M. Kapović) apskaičiavimais, maždaug ketvirtadalio graikų ir vedų sanskrito kalbų gretybių kirčio vieta nesutampa.[179] Pavyzdžiui:

 • ἀγρός (agrós) – ájraḥ 'laukas';
 • ἑκυρός (hekurós) – śváśuraḥ 'šẽšuras (vyro tėvas)'.

Rekonstruojant kirčio kilnojimąsi daiktavardžio paradigmoje, taip pat remiamasi vedų sanskrito ir senąja graikų kalbomis:[180][181]

Sanskritas Senoji graikų kalba
Vns. vard. pā́t 'koja' πούς (poús) 'koja'
Vns. kilm. padáḥ ποδός (podós)
Vns. gal. pā́dam πόδα (póda)
Vns. viet. padé ποδί (podí) (naud.)
Dgs. vard. pā́daḥ πόδες (pódes)
Dgs. kilm. padā́m ποδῶν (podôn)
Dgs. gal. padáḥ πόδας (pódas)
Dgs. viet. patsú ποσσί (possí) (Homero kalba)
Dvs. vard. pā́dau πόδε (póde)

Senosios graikų kalbos ir vedų sanskrito duomenys indoeuropiečių prokalbei leidžia atkurti dvi kirčiuotes: baritoninę (kirtis šaknyje) ir kilnojamąją-oksitoninę (kirtisgalūnės šokinėja į šaknį ar kamieną).[182]

1926 m. H. Pedersenas (dan. H. Pedersen) indoeuropiečių prokalbės daiktavardžius suskirstė į dvi kirčiavimo-balsių kaitos klases: stipriuosiuose linksniuose (vardininke, galininke ir šauksmininke) kirčiuojamus priesagose, silpnuosiuose linksniuose – galūnėje (pagal dabartinę terminologiją – histerokinetinė klasė), ir stipriuosiuose linksniuose turinčius kirčiuotą šaknį, kituose linksniuose – priesagą (proterokinetinė klasė).[183]

D. Adamsas (angl. D. Adams) ir Dž. Meloris (angl. J. Mallory) dar išskiria akrostatinę (visada kirčiuota šaknis) bei amfikinetinę (stipriuosiuose linksniuose kirčiuota šaknis, silpnuosiuose – galūnė) klases.[184]

proterokinetinė kl. amfikinetinė kl. histerokinetinė kl. akrostatinė kl.
V. *h₁néh₃mṇ 'vardas' *póntōh₂s 'kelias' *ph₂tḗr 'tėvas' *bhréh₂tēr 'brolis'
K. *h₁nh₃méns 'vardo' *pṇth₂ós 'kelio' *ph₂trós 'tėvo' *bhréh₂tṛs 'brolio'

M. Mejeris-Briugeris (vok. M. Meier-Brügger) išskiria tris nekilnojamojo kirčio klases – akrostatinę (kirtis šaknyje), mezostatinę (kirtis priesagoje) ir teleutostatinę (kirtis galūnėje) – ir keturias kilnojamojo kirčio klases: proterokinetinę (kirtis šaknyje ir priesagoje), histerokinetinę (kirtis priesagoje ir galūnėje), amfikinetinę (kirtis šaknyje ir galūnėje) bei holokinetinę, t. y. amfikinetinę daugiaskiemeniuose žodžiuose (kirtis šaknyje, priesagoje ir galūnėje).[185]

Tematiniams daiktavardžiams buvo būdingesnis pastovus kirtis, o atematiniams − kilnojamasis.[186]

Rekonstruojant kirčio šokinėjimą veiksmažodžio paradigmoje, daugiausia tenka remtis vien vedų sanskrito duomenimis (senojoje graikų kalboje galioja pirminę sistemą iškreipiantis trijų skiemenų dėsnis).[180] Hetitų kalbos -mi asmenuotei buvo būdingas kilnojamasis kirtis, o -ḫi asmenuotei – baritoninis (šakninis), ir tokį kirčiavimą V. Ivanovas teikia indoeuropiečių prokalbei.[187]

A. Lubockio manymu, indoeuropiečių prokalbėje kirčio vietą lėmė tai, kokiai prozodijos klasei priklausė žodžio morfemos (tokiu būdu jis plėtoja V. Dybo koncepciją, kad baltų ir slavų kalbose neišvestinių žodžių kirčiavimo paradigmos pasirinkimas yra nemotyvuotas, o išvestinių – motyvuotas). A. Lubockis nustato tokią sąsajos tarp šaknies struktūros ir kirčio vietos taisyklę: jei šaknyje nėra uždarumos priebalsių ir jie su šaknimis nesiriboja, tai pamatinis (normalusis) šaknies laipsnis bus kirčiuotas, o nykstamasis (nulinis) – nekirčiuotas; jei šaknyje yra uždarumos priebalsis, šaknis bus kirčiuota tuomet, jei šis uždarumos priebalsis − duslusis, o žodžio šaknis baigiasi balsiu *o, arba jei uždarumos priebalsis – skardusis, o priesaga baigiasi balsiais *i arba *u; jeigu žodžio sandara šių sąlygų neatitinka, šaknis nekirčiuojama.[188]

Kirčio pobūdis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Dėl kirčio pobūdžio nesutariama. Viena vertus, vedų sanskrito, senosios graikų, baltų ir slavų kalbų duomenys rodytų kirtį buvus muzikinį (toninį, melodinį). Kita vertus, balsių kaitos atsiradimas siejamas su balsių redukcija, o ji dažniausiai būdinga dinaminį kirtį turinčioms kalboms. Esama tiek muzikinio (pavyzdžiui, A. Mejė (pranc. A. Meillet)[189] ir R. Bekesas (ol. R. Beekes)[190]), tiek dinaminio ide. kirčio šalininkų. Taip pat yra kompromisinių nuomonių, kad pirmiausiai kirtis buvęs dinaminis, o ide. egzistavimo pabaigoje jis tapęs muzikiniu[191][192][193] arba derinęs ir dinaminio, ir muzikinio kirčio ypatybes.[194]

F. Fortunatovas, J. Mikola (suom. J. Mikkola) ir S. Ivšičius indoeuropiečių prokalbei rekonstruoja dvi priegaidesakūtą (kylanti-krentanti intonacija) ir cirkumfleksą (krentanti-kylanti intonacija).[195]

D. Adamso (angl. D. Adams), Dž. Melorio (angl. G. Mallory) ir T. Olanderio (dan. Th. Olander) manymu, kirčiuotas skiemuo buvo tariamas aukštu (ar aukštėjančiu) tonu, o nekirčiuotas – žemu (ar žemėjančiu) tonu.[193][196]

Lenkų kalbininkas J. Kurylovičius (lenk. J. Kuryłowicz) pasiūlė originalią hipotezę, kad senąją būklę išlaikė tik vedų sanskritas, senosios graikų kalbos kirčiavimo sistema yra priešistorinio balsių suliejimo padarinys, o baltų ir slavų sistema susidarė perkėlus kirtį iš senosios vietos. Be to, senosios graikų ir baltų-slavų kalbų kirčio vietos sutapimus Kurylovičius laiko atsitiktiniais ir iš indoeuropiečių prokalbės nekildintinais.[197] Mokslo bendruomenė atmetė J. Kurylovičiaus hipotezę.[198][199][200]

L. Hercenbergas (rus. Л. Герценберг) pateikė hipotezę, kad ide. buvo keturios priegaidės (tonai), kurios turėjo du skiriamuosius požymius: aukštumą-stiprumą ir laringalizavimą-faringalizavimą. Be to, mokslininko manymu, šios priegaidės galėjo daryti įtaką priebalsiams.[201]

Morfologija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Daiktavardis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Gramatinės kategorijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Indoeuropiečių prokalbėje daiktavardžiui buvo būdinga giminės, skaičiaus ir linksnio kategorija.[202][203] Tradiciškai ide. daiktavardžiui rekonstruojamos trys giminės: vyriškoji, moteriškoji ir bevardė. Pasak A. Mejė (pranc. A. Meillet) hipotezės, pradžioje indoeuropiečių prokalbė buvo aktyvinės-statyvinės (fientyvinės) sandaros kalba ir turėjo dvi gimines – gyvųjų dalykų ir negyvųjų, o, atsiskyrus anatolų kalboms, gyvųjų giminė skilo į vyriškąją ir moteriškąją.[204][203] M. Viljanuevos Svensono (isp. M. Villanueva Svensson) teigimu, pradžioje turėta bevardė ir bendroji giminės, vėliau bendroji giminė skilo į vyriškąją ir moteriškąją, ir, kaip pažymi M. Viljanueva Svensonas, šiuo metu dauguma mokslininkų mano, kad moteriškoji giminė yra po anatolų kalbų atsiskyrimo atsiradusi naujovė, tačiau moteriškosios giminės kilmė dar neišaiškinta.[205]

Indoeuropiečių prokalbei atkuriami trys gramatiniai skaičiai: vienaskaita, dviskaita ir daugiskaita – kaip indoiranėnų, tocharų, slavų, senosiose airių ir graikų kalbose, senojoje ir tarminėje lietuvių kalboje.[206][207][208][209]

Ide. daiktavardžių sistemoje ypatinga vieta teko bevardės giminės daugiskaita reiškiamiems kuopiniams daiktavardžiams (kuopinė reikšmė vadinama kolektyvu). Jie rodydavo ne daugybę atskirų dalykų, o jų visumą (kaip liet. augalas – augalija). Su kuopiniais daiktavardžiais buvo vartojama veiksmažodžių vienaskaita, ne daugiskaita, pavyzdžiui: sen. gr. πάντα ῥεῖ 'viskas teka' (pažodžiui 'visi tekąs'), lot. pecunia non olet 'pinigai nekvepia' (pažodžiui 'pinigai nekvepiąs').[210]

Indoeuropiečių prokalbei rekonstruojama aštuonių linksnių sistema (vardininkas, kilmininkas, abliatyvas, naudininkas, galininkas, įnagininkas, vietininkas, šauksmininkas), visus aštuonis linksnius buvo išsaugojusios tik senosios indoiranėnų kalbos, o kitos linksnių sistemą supaprastino: rytų baltų kalbos ir senoji slavų kalba turi 7 paveldėtus linksnius, lotynų kalba – 6, graikų kalba – 5, gotų kalba – 4. XX a. 6-ame–7-ame dešimtmečiuose kai kurie autoriai siūlydavo rekonstruoti alternatyvias indoeuropiečių linksnių sistemas su mažiau linksnių (4, 5 ar 6), tačiau dabar šis požiūris nebėra populiarus. Pastaraisias dešimtmečiais iš Mikėnų tarmės, žemyno keltų, mažųjų anatolų kalbų gauti duomenys patvirtina tradicine tapusią rekonstrukciją.[211] Tik retais atvejais dukterinėse kalbose buvo susikurta naujų linksnių; taip atsitiko, pavyzdžiui, tocharų ir rytų baltų kalbose (lietuvių kalbos aliatyvas, adesyvas, iliatyvas ir šių linksnių palaikai latvių kalboje). Kartais bandoma ide. rekonstruoti aliatyvą (arba direktyvą, t. y. iliatyvą) – kryptį nurodantį vietininką.[211][209]

Daiktavardžiai buvo tematiniai (tarp kamieno ir galūnės turintys jungiamąjį balsį *o, kai kuriuose linksniuose besikaitaliojantį su *e) ir atematiniai (šio balsio tarp kamieno ir galūnės neturintys).[206]

Galūnių rekonstrukcijos variantai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Toliau nurodomos keturių naujesniųjų laikų indoeuropeistų ide. galūnių rekonstrukcijos. Kai kurių linksnių galūnės įvairuoja, nes dukterinėse kalbose turimi skirtingi galūnių atspindžiai. Probleminiai atvejai aptariami kitame skyrelyje.

E. Sileris (angl. A. Sihler) (1995)[212] rekonstruoja artimiausias turimiems duomenims galūnes ir pateikia įvairių formų, nes dukterinėse kalbose paliudytos galūnės skiriasi. B. V. Fortsono (angl. B. W. Fortson) (2004)[213] rekonstrukcija hipotetiškesnė, skirtingus galūnių atspindžius siekiama kildinti iš vienos pradinės formos. M. Viljanuevos Svensono (isp. M. Villanueva Svensson) (2016)[214] ir D. Rindžo (angl. D. Ringe) (2006)[215] rekonstrukcijos šiais atžvilgiais užima tarpinę padėtį tarp E. Silerio ir B. V. Fortsono atspirties taškų.

Atematiniai Tematiniai
A. Sihler D. Ringe M. Villanueva Svensson B. W. Fortson A. Sihler D. Ringe M. Villanueva Svensson B. W. Fortson
Vienaskaita Vardininkas *-s ~ *-Ø *-s *-o-s
Bev. g. vard.-gal.-šauksm. *-Ø *-o-m
Kilmininkas *-s ~ *-os ~ *-es *-s *-ī, *-osyo *-o-syo (?) *-o-s (?)
Abliatyvas *-ōt, *-āt *-o-ad *-ōd ~ *-ād (?) *-o(h₂)at > *-ōt
Naudininkas *-ey *-ōy *-o-ey > *-ōy
Galininkas *-m *-m ~ *-ṃ(po priebalsių) *-m *-o-m
Įnagininkas *-bʰi ~ *-mi ~ *-(e)h₁ *-é-h₁ ~ *-h₁ *-h₁ *-o-h₁ ~ *-e-h₁ *-o-h₁ (> *-ō)
Vietininkas *-Ø, *-i, *-o-y ~ *-e-y (**-e →) *-e-y *-o-y ~ *-e-y *-o-y
Šauksmininkas *-Ø *-e
Dviskaita Vard.-gal.-šauksm. *-h₁e ~ *-h₁ *-h₁e *-h₁e ~ *-h₁ *-h₁ *-o-h₁ ~ *-o-(h₁)e *-o-h₁ (> *-ō)
Bev. g. vard.-gal.-šauksm. ? *-ih₁ *-oyh₁ *-o-y(h₁) *-o-ih₁ (> *-oyh₁) *-oyh₁
Kilmininkas ? *-ows (?) *-h₁oHs (?) ? *-eyows ~ *-oyows (?) ? *-o(y)-h₁oHs (?) ?
Naud.-įnag.-abl. ? *-bʰoh₁ (?) ~ *-moh₁ (?) ? ? *-o(y)-bʰoh₁ (?) ~ *-o(y)-moh₁ (?) ?
Vietininkas ? = Kilm. *-h₁u (?) ? = Kilm. ? *-o-h₁u (?) ?
Daugiskaita Vard.-šauksm. *-es *-ōs *-o-es (> *-ōs)
Bev. g. vard.-gal.-šauksm. *-h₂ *-h₂ ~ *-Ø *-h₂ ~ *-Ø (< *-ĒT-h₂) *-h₂ *-e-h₂ (> *-ā)
Kilmininkas *-om (?) *-oHom *-ōm (< *-oHom) ~ *-om (< *-Hom) *-ōm- *-o-oHom *-o-oHom (> *-ōm) *-o-oHom *-ōm
Naud.-abl. *-bʰos ~ *-mos *-mos *-bʰ(y)o(s) ~ *-mos (?) *-bʰ- *-o-bʰos ~ o-mos *-o-mos (*-o-y-mos?) *-o(y)-bʰ(y)os ~ o-mos (?) *-o(i)bʰ-
Galininkas *-ms *-ns *-ns (< *-ms) ~ *-ṇs(po priebalsių) (< *-ṃs) *-ns *-o-ms *-o-ns *-o-ns (< *-o-ms) ~ *-ō-ns (< *-ō-ms) *-o-ns
Įnagininkas *-bʰis ~ *-mis ~ *-mīs *-bʰí *-bʰí(s) (?) ~ *-mis (?) *-bʰ- *-ōys ~ *-o-mis (?) ~ *-o-mīs (?) *-ōys *-ōys (< *-o-eys ~ *-oy-is?) *-o(i)bʰ-
Vietininkas *-su (*-o-su?) *-o-y-su *-oy-su *-o-y-su

Probleminės linksnių formos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kilmininkas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Atematinių daiktavardžių vienaskaitos kilmininkas keblumų nekelia, galūnės *-s ~ *-os ~ *-es terodo balsių kaitą (*e : *o – pamatinis laipsnis, Ø (*-s) – nykstamasis). Galūnės *-os ~ *-es įprastos priebalsiniuose kamienuose, *-s variantas retas, jis būdingas u ir i kamienams (*suHn-ow-s, -ew-s 'sūnaus', *h₂ow-ey-s,-oy-s 'avies'). Vienaskaitos tematinių daiktavardžių galūnė *-osyo gali būti skaidoma kaip *-os + santykinis įvardis *-yo. Ji paliudyta daugumoje indoeuropiečių kalbų.[216] Manoma, kad ši tematinių daiktavardžių galūnė perimta iš įvardžių.[217]

Sunkiau rekonstruoti daugiskaitos kilmininko galūnę. Dukterinėse kalbose paliudytos tiek formos *-Hom > *-om, tiek *-oHom > *-ōm. Tiksli galūnės rekonstrukcija neišspręsta, bet kalbų duomenys labiau remia ilgąjį variantą *-oHom > *-ōm. Toliau jis ir bus teikiamas.[218]

Abliatyvas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tik tematiniai vardažodžių kamienai turėjo atskirą vienaskaitos abliatyvo formą, kituose kamienuose vienaskaitoje jis sutapo su kilmininku, daugiskaitoje ir dviskaitoje, kaip ir tematinių, – su naudininku.[219]

Abliatyvo galūnės atspindžiai sunkiai suvedami į vieną pirminę formą: lotynų ir keltiberų kalbų -uz leistų rekonstruoti ide *-ōd, lietuvių kilmininko galūnė -o < balt. prok. *-ā, latvių kalbos įvardžiuotinių formų , kilusios iš abliatyvo, rodytų ide. galūnę *-ād, o slavų taip pat iš abliatyvo kilusi kilmininko galūnė -a, indoiranėnų abliatyvo -āt galėjo atsirasti ir iš *-ōd, ir iš *-ād.[219] Priebalsis *-d žodžio pabaigaje galėjo suduslėti ir tapti *-t. Abliatyvo galūnė *-ād gali būti kildinama iš *-eh₂d. Z. Zinkevičius abliatyvo galūnę *-ōd skaido kaip teminį balsį *-o- + *-ed ~ *-od (ilgasis balsis susidarė dėl dviejų balsių suliejimo).[217] Tikėtina, kad šios galūnės yra postpozicinės kilmės.[219] Toliau bus pateikiama tematinių daiktavardžių galūnė *-ōd.

Naudininkas ir įnagininkas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vienaskaitos naudininko galūnės *-ey rekonstrukcija didesnių sunkumų nekelia. Tematiniame kamiene ji sutraukiama – *-o-ey > *-ōy, o i kamiene galūnė dėl kamiengalio dvibalsio sudvigubėja (*-ey-ey).[220]

Daugiskaitos naudininko ir įnagininko galūnių rekonstrukcija yra probleminė ir dėl galūnių pradžios, ir dėl pabaigos priebalsių. Pagal daugiskaitos (ir dviskaitos) naudininko ir įnagininko galūnių pradžios priebalsį indoeuropiečių kalbos skyla į vadinamąsias „m ir kalbas“: baltų, slavų, germanų kalbos turėjo daugiskaitos naudininką *-mos, įnagininką *-mis, o visos kitos – atitinkamai *-o(s) ir *-i(s). Baltų, slavų ir germanų kalbos sudaro vieną arealinį vienetą, todėl galūnės su *-m- galbūt yra šių kalbų naujovė.[221] Kaip arealinis variantas, toliau bus pateikiamos ir šiųdviejų linksnių galūnės su *-m-.

Tikėtina, kad *-bʰ- (turbūt ir *-m-) yra postpozicinės kilmės. Tik anatolų kalbos turi daugiskaitos naudininko-vietininko galūnę be *-bʰ- ~ *-m-, kilusią iš ide. *-os. Tai gali būti šios kalbų šakos archaizmas.[221]

D. Rindžas (angl. D. Ringe) daugiskaitos naudininką rekonstruoja su *-m-, o įnagininką – su *-bʰ-.[215] Tačiau nėra mišrių m – kalbų: koks priebalsis turimas daugiskaitos naudininke, toks ir įnagininke, ir atvirkščiai,[221] todėl ši D. Rindžo ir kai kurių kitų kalbininkų rekonstrukcija bus paliekama nuošalyje.

Kai kuriose kalbose daugiskaitos naudininko ir įnagininko galūnės neturi pabaigos priebalsio *-s.[221] Vis dėlto *-s yra daugiskaitos žymuo (plg. dgs. vard. *-es, dgs. gal. *-ns < *-ms, kuris skaidomas kaip galininkas *-m + daugiskaitos rodiklis *-s,[222] dar plg. dgs. viet. *-su greta dvs. viet. *-h₁u), todėl daugiskaitos naudininkas ir įnagininkas toliau bus pateikiami su galiniu *-s : *-bʰos ~ *-mos, *-bʰis ~ *-mis.

Kadangi daugiskaitos naudininko galūnę su pusbalsiu *-y- turi tik indoiranėnų kalbos (*-bʰyos),[221] toliau į tai nebus atsižvelgiama – kaip ir į tik indoiranėnų kalboms būdingą, iš įvardžių paradigmos šiame linksnyje perimtą, tematinių daiktavardžių dvibalsį *-oy- vietoj *-o- (*-oy-bʰyos).[223]

Tematinių daiktavardžių daugiskaitos įnagininkas turėjo, matyt, iš įvardžių perimtą galūnę *- ōys (< *-o-eys, *-oy-is?). Vėliau pagal atematinių kamienų analogiją kai kurios kalbos ją pakeitė galūnėmis *-o-bʰis, *-oy-bʰis, *-o-mis. Toliau bus teikiama tematinė galūnė *-ōys.[223]

Vienaskaitos įnagininko galūnes su priebalsiais *-m- ~ *-bʰ įsivedė tik baltų (-mi, išskyrus tematinį o kamieną), slavų (-mь < *-mi, išskyrus ā kamieną), armėnų (-w/-b) ir galbūt dakų-trakų (-m) kalbos.[216][224] Visos kitos kalbos šiais priebalsiais prasidedančias galūnes turi tik daugiskaitoje ir dviskaitoje,[216] todėl toliau bus teikiamos vienaskaitos įnagininko galūnės *-eh₁ ~ *-h₁.

Vietininkas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kaip ir daugiskaitos įnagininke, daugiskaitos vietininke tematiniai daiktavardžiai turi dvibalsį *-oy-įvardžių paradigmos – *-oy-su. (Rytų baltų kalbos turi variantą su kitu balsių kaitos laipsniu *-ey-su, plg. liet. tarm. keturiesu < *ketureysu 'keturiese (keturiuose)'.)[223]

Problemiškesnė vienaskaitos vietininko rekonstrukcija. Dukterinėse kalbose gerai paliudyta galūnė *-i, tačiau manoma, kad ji yra postpozicinės kilmės ir vėlesnė. Senesnėmis laikomos formos be galūnės, kurioms buvo būdinga savita apofoninė (balsių kaitos) struktūra – vienaskaitos vietininkas turėjo vienu laipsniu aukštesnį už kitus silpnuosius linksnius kamiengalį, priesagą arba šaknį (šakniniuose priebalsiniuose vardažodžiuose), pvz.: u kamieno vns. kilm. *suHn-ew-s, -ow-s 'sūnaus' (kamiengalio dvibalsio *-ew-, *-ow- pamatinis laipsnis + galūnė *-s) – vns. viet. *suHn-ēw-ø, -ōw-ø 'sūnuje' (kamiengalio dvibalsio *-ew-, *-ow- pailgintasis laipsnis *-ēw, *-ōw; galūnės nėra); vns. kilm. *ph₂-tr-es 'tėvo' (priesagos *-ter- nykstamasis laipsnis *-tr- (be balsio *-e-) + galūnė *-es) – vns. viet. *ph₂-ter-ø 'tėvè' (priesagos *-ter- pamatinis laipsnis; galūnės nėra); vns. kilm. *dem-s 'nãmo' (šaknies pamatinis laipsnis *-e- + galūnė *-s) – vns. viet. *dēm-ø 'namè' (šaknies balsio *-e- pailgintasis laipsnis *-ē-; galūnės nėra). Vienaskaitos vietininkas be galūnės išlikęs kaip archaizmas, geriau išsaugotas tik u ir i kamienuose.[222] Toliau bus teikiamos formos ir su galūne *-i, ir be jos.

Tematinių vardažodžių vienaskaitos vietininke teminis balsis su galūne *-i sudarydavo dvibalsį, paliudytos formos su teminio balsio kaita – *-oy ir *-ey.[219]

Direktyvas ~ aliatyvas (?)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Aliatyvą (arba galbūt direktyvą, dar vadinamą iliatyvu[225]) turėjo tik hetitų kalba (rytų baltų kalbos aliatyvą ir iliatyvą, tocharų kalbos aliatyvą pasidariusios naujai). Tam tikri prieveiksmiai galėtų rodyti šį linksnį buvus ir kitose kalbose, pvz.: lot. quō 'kur? kuria kryptimi?', 'ten, į tą pusę', porrō 'pirmyn', sen. gr. ἄνω (ánō) 'aukštyn', κάτω (kátō) 'žemyn'. Šie prieveiksmiai ir hetitų kalbos aliatyvo (direktyvo) formos agnā 'į žemę', kišrā 'į ranką', parna 'namõ' galbūt leistų manyti ide. galūnę buvus *. Tačiau dėl šio linksnio buvimo ide. ir galimybės jį rekonstruoti diskutuojama, tiek duomenų nepakanka.[222]

Dviskaitos linksniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Dviskaitos rodiklis yra laringalas *h₁. Dviskaitos linksnius rekonstruoti sudėtinga, nes dalyje kalbų ji išnyko, o kitose kalbose linksnių galūnės galėjo būti lengvai perdirbtos pagal analogiją.[226]

Mažiausiai problemiškas dviskaitos vardininkas-galininkasšauksmininkas (visų trijų linksnių galūnės buvo sutapusios): priebalsiniams vardažodžiams būdinga galūnė *-h₁e, bet i, u ir o kamienams – sutrumpintas variantas *-h₁, bevardei visų kamienų giminei – galūnė *-ih₁.[226]

Vienintelė iranėnų Avestos kalba turi skirtingas dviskaitos kilmininko ir vietininko galūnes – visose kitose kalbose turima vienoda kilmininko ir vietininko galūnė *-ows. Sprendžiant iš Avestos kalbos duomenų, galūnė *-ows susidarė sumišus kilmininkui *-h₁oHs ir vietininkui *-h₁u.[226] Toliau ir bus teikiamos skirtingos šiųdviejų linksnių galūnės.

Vienodą linksnio formą turintis naudininkasabliatyvasįnagininkas, matyt, baigėsi galūne *-bʰoh₁ ~ *-moh₁ (dėl pradžios priebalsio žr. skyrelį „Naudininkas ir įnagininkas”), nors, lygia greta su daugiskaitos galūnėmis, esama bandymų rekonstruoti naudininką–abliatyvą *-bʰoh₁ ~ *-moh₁, bet įnagininką – *-bʰih₁ ~ *-mih₁.[227]

Indoiranėnų kalbose dviskaitos kilmininkas ir naudininkas–abliatyvas–įnagininkas turi kamiengalio dvibalsį *-oy- (pvz., *-oy-bʰoh₁). Šis dvibalsis įsivestas iš įvardžių ir daugumai kitų kalbų nebūdingas,[226] todėl toliau bus teikiamos tematinių daiktavardžių galūnės tik su reguliariu teminiu kamiengalio balsiu *-o- (pvz., *-o-bʰoh₁).

Kamienų galūnių rekonstrukcija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Bevardės giminės daiktavardžiai nuo to paties kamieno vyriškosios ir moteriškosios giminių skyrėsi tik vienodą formą turinčiais vardininko-galininko-šauksmininko linksniais. Atskira vyriškosios ir moteriškosios giminių šauksmininko forma turėta tik vienaskaitoje, o dviskaitoje ir daugiskaitoje šauksmininkas sutapo su vardininku. Skirtingą abliatyvo galūnę turėjo tik o kamieno daiktavardžių vienaskaita, kitų kamienų vienaskaitos abliatyvas sutapo su kilmininku. Dviskaitoje ir daugiskaitoje visų kamienų abliatyvas sutapo su naudininku.[228]

Ide. daiktavardžiai, tarp galūnės ir šaknies (ar kamieno) turintys balsį *o, besikaitaliojantį su *e, vadinami tematiniais. Šie daiktavardžiai daugiausia buvo vyriškosios ir bevardės giminių (moteriškosios – vienas kitas). Balsio *o : *e tarp šaknies ir galūnės neturintys daiktavardžiai vadinami atematiniais („betemiais“). Skirstant kitaip, visi tarp šaknies (ar kamieno) ir galūnės turėję jungiamąjį balsį arba dvibalsį (pvz., *-u-, *-i-, *-ow-) daiktavardžiai vadinami balsiniais, o jo neturėję – priebalsiniais.[229]

Indoeuropiečių kalbų ā kamieno daiktavardžiai (pvz., sen. liet. ešva, ašva < balt. prok. *ešwā < ide. *h₁éḱweh₂ 'kumelė') ir kiti vardažodžiai yra kilę iš eh₂ kamieno, tad baigėsi priebalsiu, priklausė atematiniams priebalsiniams kamienams. Visose indoeuropiečių kalbose, išskyrus anatolų šaką, šio kamieno vardažodžiai yra moteriškosios giminės ir sudaro poras su vyriškosios giminės tematiniais (o kamieno) daiktavardžiais, pvz.: *h₁éḱwos 'arklys' – *h₁éḱweh₂ > *éḱwā 'kumelė (ašva)'. Išnykus laringalui *h₂, vyko balsių kontrakcija (suliejimas), pvz., vns. naud. *h₁éḱw-eh₂-ey (> *-ah₂-ay > *-aay> *-āy) > *éḱw-āy 'kumelei (ašvai)' (kaip laringalai išnykdami keitė balsius, žr. skyrelį „Laringalų skaičius”). Ide. buvo ir kita moteriškosios giminės priesaga *-ih₂- ~ *-yeh₂-, abu moteriškosios giminės linksniavimo tipai veikė vienas kitą. Vienaskaitos vardininkas *eh₂ be galūnės *-s, dviskaitos vardininko galūnė *-ih₂, būdinga bevardei giminei, tikriausiai rodo, kad moteriškoji giminė kilo iš kolektyvų (bevardės giminės kuopinių daiktavardžių, žr. „Gramatinės kategorijos”).[230]

Be lentelėje nurodytų kamienų, ide. buvo ir besibaigiantys dvibalsiais ew, aw, ow (paligintasis laipsnis ēw, āw, ōw) bei u ir i su laringalais (uH, iH > ū, ī) kamienai.[231] Dvibalsiniai pasižymėjo balsių kaita, pvz.: vns. vard. *gʷōw-s 'karvė', vns. kilm. *gʷew-s 'karvės', vns. naud. *gʷew-ey 'karvei'. Dvibalsiniams, uH, iH ir r (žr. žemiau) kamienams priklausė vyriškosios ir moteriškosios giminių daiktavardžiai, o kiti kamienai, išskyrus minėtąjį eh₂ > ā, galėjo būti visų trijų giminių.[231]

Priebalsiniai daiktavardžiai skirstomi į priesaginius priebalsinius (turėjusius priesagą) ir šakninius priebalsinius (priesagos neturėjusius). Priebalsiniai priesaginiai daiktavardžiai skirstomi pagal jų priesagas, tokiu būdu išskiriant šiuos pagrindinius kamienus: r, n, s, l.[232][231]

Linksniuojant priesagose vykdavo balsių kaita (*dʰugh₂tḗr 'duktė' – *dʰugtrés 'dukters'). Dalies priebalsinių daiktavardžių kamiengalis baigdavosi sprogstamaisiais priebalsiais (*h₃dónt-s 'dantis'). Be šių, būta ir priebalsinių heteroklitinių bevardės giminės daiktavardžių, jų stipriuosiuose linksniuose (vardininke, galininke, šauksmininke) vartotos priesagos *-r-, *-l-, o visuose kituose linksniuose – *-n-, pavyzdžiui: vns. vard. *yēkʷṛ 'jeknos (kepenys)' – vns. kilm. *yekʷṇs 'jeknų (kepenų)'; vns. vard. *peh₂wṛ 'ugnis' – vns. kilm *ph₂wens 'ugnies'; vns. vard. *soh₂wḷ 'saulė' – vns. kilm. *sh₂wens 'saulės'.[232]

Galūnių pokyčiai po balsių kontrakcijos (susiliejimo), laringalų išnykimo ir kai kurių kitų virsmų pateikiami už ženklo „daugiau kaip” (>).

Tematiniai Atematiniai
*-o- Priebalsiniai *-eh₂- > *-ā- *-i- *-u-
vyr. g. (mot. g.) bev. g. vyr. g.-mot. g. bev. g. mot. g. vyr. g.-mot. g. bev. g. vyr. g.-mot. g. bev. g.
Vienaskaita V. *-o-s *-o-m *-s, *-ø1 *-ø *-eh₂-ø > *-ā-ø *-i-s *-i-ø *-u-s *-u-ø
K. *-o-s-yo *-s, *-es, *-os *-eh₂-es > *-ās *-ey-s, *-oy-s *-ew-s, *-ow-s
Abl. *-o-ed > *-ōd
N. *-o-ey > *-ōy *-ey *-eh₂-ey > *-āy *-ey-ey *-ew-ey, *-ow-ey
G. *-o-m *-o-m *- *-ø *-eh₂-m > *-ām *-i-m *-i-ø *-u-m *-u-ø
Įn. *-o-h₁ > *-ō *-(e)h₁ > *-ē, *-ø *-eh₂-eh₁ > *-ā *-i-h₁ > *-ī *-u-h₁ > *-ū
Vt. *-o-i > *-oy,
*-e-i > *-ey
*-ø, *-i *-eh₂-i > *-āy *-ēy-ø *-ēw-ø, *-ōw-ø
Š. *-e-ø *-o-m *-ø *-eh₂-ø > *-a-ø *-ey-ø *-i-ø *-ew-ø, *-ow-ø *-u-ø
Dviskaita V.-G.-Š. *-o-h₁ > *-ō *-o-ih₁ > *-oy *-h₁e >
*-e
*-ih₁ > *-ī *-eh₂-ih₁ > *-āy *-i-h₁ > *-ī *-y-ih₁ > *-y-ī *-u-h₁ > *-ū *-w-ih₁ > *-w-ī
K. *-o-h₁oHs >
*-o-ōs > *-ōs
*-h₁oHs > *-ōs *-eh₂-h₁oHs (> *-ā-ōs > *-ōs?) *-ey-h₁oHs >
*-ey-ōs
*-ew-h₁oHs > *-ew-ōs,
*-ow-h₁oHs > *-ow-ōs
N.-Įn.-Abl. *-o-bʰoh₁ > *-o-bʰō,
*-o-moh₁ > *-o-mō
*-bʰoh₁ > *-bʰō,
*-moh₁ > *-mō
*-eh₂-bʰoh₁ > *-ā-bʰō,
*-eh₂-moh₁ > *-ā-mō
*-i-bʰoh₁ > *-i-bʰō,
*-i-moh₁ > *-i-mō
-*u-bʰoh₁ > *-u-bʰō,
*-u-moh₁ > -*u-mō
Vt. *-o-h₁u > *-ow *-h₁u > *-u *-eh₂-h₁u > *-āw *-ey-h₁u > *-ey-u *-ew-h₁u > *-ew-u,
*-ow-h₁u > *-ow-u
Daugiskaita V.-Š. *-o-es > *-ōs *-e-h₂ > *-ā *-es *-h₂2 *-eh₂-es > *-ās *-ey-es *-i-h₂ > *-ī *-ew-es,
*-ow-es
*-u-h₂ > *-ū
K. *-o-oHom > *-ōm *-oHom > *-ōm *-eh₂-oHom > *-ām[233] ~ *-ōm[234] *-y-oHom > *-y-ōm,
*-ey-oHom > *-ey-ōm
*-w-oHom > *-w-ōm,
*-ew-oHom > *-ew-ōm
N.-Abl. *-o-bʰos, *-o-mos *-bʰos, *-mos *-eh₂-bʰos > *-ā-bʰos,
*-eh₂-mos > *-ā-mos
*-i-bʰos, *-i-mos *-u-bʰos, *-u-mos
G. *-o-ms > *-o-ns
(*-ō-ms > *-ō-ns?)
*-e-h₂ > *-ā *-m̥s > *-ṇs *-h₂2 *-eh₂-ms > *-ā-ns *-i-ms >
*-i-ns
*-i-h₂ > *-ī *-u-ms > *-u-ns *-u-h₂ > *-ū
Įn. *-oy-is (?) > *-ōys *-bʰis, *-mis *-eh₂-bʰis > *-ā-bʰis,
*-eh₂-mis > *-ā-mis
*-i-bʰis, *-i-mis *-u-bʰis, *-u-mis
Vt. *-oy-su *-su *-eh₂-su > *-ā-su *-i-su *-u-su

Pastabos:

 • 1, 2 Dėl vyriškosios ir moteriškosios giminių vns. vardininko ir bevardės giminės dgs. vardininko-galininko be galūnių žr. straipsnį „Semerenio dėsnis“.

Būdvardis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Ide. būdvardžiai linksniuoti taip pat, kaip daiktavardžiai ir galėjo priklausyti tokiems pat kamienams (kai kurių kamienų būdvardžiai buvo labai reti). Iš esmės būdvardžiai nuo daiktavardžių skyrėsi tuo, kad buvo kaitomi giminėmis, jomis derinami su daiktavardžiais ir buvo laipsniuojami. Dažniausiai būdvardžiai turėdavo tematinį o, atematinį u ir atematinį su priesaga nt kamienus. Greta o kamieno vyriškosios ir bevardės giminių, moteriškoji įgydavo eh₂ > ā kamieną, o atematinių kamienų moteriškoji giminė turėdavo ih₂ > ī ~ yeh₂ > kamienus. Tačiau seniausių laikų indoeuropiečių būdvardžiai, kol nebuvo susiformavusi moteriškoji giminė, skyrė tik bendrąją ir bevardę gimines, pvz.: bendr. g. *sh₂eldus 'saldus, saldi' : bev. g. *sh₂eldu 'saldu'. Išskyrus eh₂ kamieną, tokia tik dviejų morfologiškai diferencijuotų giminės formų sistema būdinga ir visiems daiktavardžiams (žr. daiktavardžio galūnių lentelę).[235]

Kalando būdvardžių sistema[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Dalis būdvardžių šaknų priklauso Kalando sistemai, taip pavadintai pagal olandų indologą Vilemą Kalandą (ol. Willem Caland), kuris pirmasis suformulavo šios sistemos principus. Iš šių šaknų išvestų būdvardžių daryba dukterinėse kalbose dažnai skiriasi, tačiau yra tam tikrų dėsningumų:[236][237]

 • Būdvardžiai sudaromi su silpnojo arba nykstamojo (nulinio) laipsnio šaknyje tematiniu ro (o kamienas su priesaga *-r-), atematiniu u arba atematiniu su priesaga *-nt- kamienais: ide. *h₁rudʰ-ro- (nykstamasis ide. šaknies *h₁rewdʰ- laipsnis) > sen. gr. eruthrós 'raudonas'; ide. *h₂rǵ-ro- > *argrós > sen. gr. argós 'baltas, šviesus'.
 • Kartais būdvardžiai įgyja i kamieną, ypač eidami pirmuoju dūrinio dėmeniu: sen. gr. argi-kéraunos 'ryškiažaibis, su ryškiu žaibu'.
 • Šios būdvardžių šaknys dažnai turi eh₁ kamieno būsenos veiksmažodžių atitikmenų: ide. *h₁rudʰ-eh₁- > lot. rubēo 'raudonuoju'.

Laipsniavimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Esama prielaidos, kad ide. nebuvo aukštesniojo būdvardžių laipsnio[235] (pvz., kaip liet. didesnis, gražesnis), tačiau dukterinėse kalbose dvi priesagos turi aukštesniojo laipsnio reikšmę. Praindoeuropietiška šių priesagų išraiška būtų tokia:[238][239]

 1. amfikinetinio tipo (žr. skyrelį „Kirčio vieta”) priesaga *-yos-: vns. vard. *´-yōs, kilm. *-is-és, gal. *´-yos-ṃ (skr. náv-yān, -yas-as; liet. nauj-es-nis);
 2. turinti kontrastinę reikšmę („vienas iš dviejų”) priesaga *-(t)ero-: sen. gr. pó-tero-s 'kuris (iš dviejų)', tarm. liet. ka-tara-s 'kuris (iš dviejų)'. Vėliau kai kuriose kalbose ši priesaga įgavo aukštesniojo laipsnio reikšmę, pvz., sen. gr. sophṓteros 'išmintingesnis' (pirminė reikšmė 'protingasis (imant tuos du)').

Senesniuoju laikotarpiu aukščiausiasis laipsnis (kaip liet. didžiausias, gražiausias) ide., matyt, buvo reiškiamas prie paprasto būdvardžio pridedant daiktavardžio daugiskaitos kilmininką. Vadinasi, užuot sakius „didingiausias valdovas”, buvo sakoma „didingas valdovų”. Vis dėlto dukterinėse kalbose paliudytos dvi aukščiausiojo laipsnio priesagos:[238][239]

 1. *-(t)-m̥mo- arba *-m̥h₂o- (prūs. auct-im-ien 'aukščiausią'; lot. op-tim-us 'geriausias');
 2. *-isto- arba *-isth₂o- (skr. vás-iṣṭha-s 'geriausias'; got. bat-ist-s 'geriausias'). Ši priesaga sudaryta iš būdvardžio aukštesniojo laipsnio priesagos *-yos- silpnojo kaitos laipsnio *-is-, pridėjus papildomą priesagą *-t- ~ *-th₂-.

Įvardis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Asmeniniai įvardžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Indoeuropiečių prokalbėje turėti du asmeniniai įvardžiai – pirmojo ir antrojo asmenų, o trečiajam asmeniui nurodyti vartoti parodomieji įvardžiai. Asmeniniai įvardžiai buvo kaitomi linksniais ir skaičiumi (vienaskaita, dviskaita, daugiskaita), bet ne giminėmis. Jų linksniavimas gerokai skyrėsi nuo daiktavardžių, vartotos supletyvinės linksnių formos, ypač – pirmojo asmens vienaskaitoje, kur turimi du kamienai, pavyzdžiui, kaip lietuvių kalboje ir mane. Kilmininkas, naudininkas ir galininkas turėjo du variantus: kirčiuotąjį ir bekirtį enklitinį. Dviskaita sunkiai rekonstruojama.

Pasak Z. Zinkevičiaus, asmeninių įvardžių linksnių paradigma susidarė vėliau ir ankstyvuoju ide. laikotarpiu turėtos tik dvi formos – vardininko ir netiesioginio linksnio,[240] kuris vartotas visų kitų linksnių vietoje.

Toliau pateikiama R. Bekeso (ol. R. Beekes) [241] ir E. Silerio (angl. A. Sihler)[242] rekonstrukcijos variantai.

Ide. asmeninių įvardžių rekonstrukcija (R. Beekes)
I asmuo () II asmuo (tu)
Vienaskaita Daugiskaita Vienaskaita Daugiskiata
V. h₁eǵ(oH/Hom) *uei *tuH *iuH
K. kirčiuota *h₁méne *ns(er)o- *teue *ius(er)o-
nekirčiuota *h₁moi *nos *toi *uos
Abl. *h₁med *nsmed *tued *usmed
N. kirčiuota *h₁méǵʰio *nsmei *tébʰio *usmei
nekirčiuota *h₁moi *ns *toi ?
G. kirčiuota *h₁mé *nsmé *tué *usmé
nekirčiuota *h₁me *nōs *te *uōs
Įn. *h₁moí ? *toí ?
Vt. *h₁moí *nsmi *toí *usmi
Ide. asmeninių įvardžių rekonstrukcija (A. Sihler)
I asmuo () II asmuo (tu)
Vienaskaita Dviskaita Daugiskaita Vienaskaita Dviskaita Daugiskaita
V. *eǵoH *weh₁ *we-i *tī̆ (*tū̆) *yuh₁ (*yūh₁?) *yūs (*yuHs?)
K. kirčiuota *mé-me *nō̆h₁ *n̥sóm *té-we *wō̆h₁ *usóm
nekirčiuota *mos (savybinis) *nō̆s *tos (savybinis) *wō̆s
Abl. *mm-ét (> *mét)1 *n̥sm-ét1 *tw-ét1 *usm-ét1
N. kirčiuota *mébhi *n̥sm-éy *tébhi *usm-éy
nekirčiuota *mey, *moy? *nō̆s *tey, *toy *wō̆s
G. kirčiuota *m-mé (> *mé) *n̥h₁-wé *n̥smé *twé *uh₁-wé *usmé
nekirčiuota *me *nō̆s *te *wō̆s

Pastabos:

 • 1 Alternatyvi galūnė būtų *-éd (žr. skyrelį „Abliatyvas“).

Kitų kalbininkų (pavyzdžiui, B. V. Fortsono) rekonstrukcijos nuo R. Bekeso ir E. Silerio teikiamų formų paprastai skiriasi nežymiai.[243]

Parodomieji įvardžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Indoeuropiečių prokalbėje turėti du pagrindiniai parodomieji įvardžiai: artimojo rodymo *so (mot. g. *seh₂, bev. g. *tod) 'tas' ir tolimojo rodymo *is ~ *h₁e (mot. g. *(h₁)ih₂, bev. g. *(h₁)id) 'anas'. Šie įvardžiai turėjo supletyvines paradigmas, tai siejama su ankstesniu gyvųjų ir negyvųjų daiktų skyrimu (plg. bev. g. *tod). Daugiskaitoje dauguma linksnių turi kamieną su dvibalsiais *-oy- (= *-oi-) ~ *-ey- (= *-ei-). Vienaskaitoje abliatyvas, naudininkas ir vietininkas turi intarpą *-sm-. Dėl jo kilmės daug ginčijamasi, linkstama sieti su ide. skaitvardžiu *sems 'vienas', tad šis intarpas galėjo turėti pabrėžiamąją (emfatinę) paskirtį. Pasakytina, kad išnykdamas laringalas *h₂ pailgino ir pakeitė prieš jį buvusį balsį *e, todėl vėliau susidarė formos vard. *seh₂ > * 'ta', naud. *h₁esieh₂ei (= *h₁esyeh₂ei) > *esyāi 'anai; jai' ir t. t. Išnykdamas po kitų balsių, laringalas *h₂ juos pailgino, pvz., vard. *(h₁)ih₂ > *ī 'ana'.[244]

Dėl sunkumų nerekonstruodami dviskaitos, R. Bekesas (ol. R. Beekes)[245] ir E. Sileris (angl. A. Sihler)[242] teikia tokią parodomųjų įvardžių paradigmą:

Parodomieji įvardžiai (R. Beekes)
Vienaskaita Daugiskaita
Vyr. g. Bev. g. Mot. g. Vyr. g. Bev. g. Mot. g.
V. *so *tod *seh₂ *toi *teh₂ *seh₂i??
K. *(to)sio *(t)eseh₂s *tesom? *tesom?
Abl. *tosmōd *toios?
N. *tosmōi *tesieh₂ei *toimus1 *teh₂mus?1
G. *tóm *tod *teh₂m *tons *teh₂ *teh₂ns
Įn. *toi?2 *toibʰi3 *teh₂bʰi?3
Vt. *tosmi *tesieh₂i *toisu *teh₂su?
V. *h₁e *(h₁)id *(h₁)ih₂ *h₁ei *ih₂ *ih₂es
K. *h₁éso *h₁eseh₂s? *h₁es(om)
Abl. *h₁esmōd *h₁eios?
N. *h₁esmōi *h₁esieh₂ei *h₁eimus1
G. *im *(h₁)id *ih₂m *ins *ih₂ *ih₂ns
Įn. *h₁ei? *h₁eibʰi3
Vt. *h₁esmi *h₁esieh₂i *h₁eisu
Parodomieji įvardžiai (A. Sihler)
Vienaskaita Daugiskaita
Vyr. g. Bev. g. Mot. g. Vyr. g. Bev. g. Mot. g.
V. *so *tod *seh₂, *sih₂ *toy *teh₂ *teh₂s
K. *tosyo *tosyeh₂s *toysō̆m *teh₂sō̆m
Abl. *tosmōd *tosyeh₂s *toybʰ- *teh₂bʰ-
N. *tosmey *tosyeh₂ey
G. *tom *tod *teh₂m *toms *teh₂ *teh₂ms
Įn. ? ? *toybʰ- *teh₂bʰ-
Vt. *tosmi ? *toysu *teh₂su
V. *is *id *ih₂ *eyes *ih₂ *ih₂es
K. *esyo *esyeh₂s *eysom
Abl. *esmōd *esyeh₂s *eybʰ-
N. *esmey *esyeh₂ey
G. *im *id *ih₂m *ims *ih₂ *ih₂ms
Įn. ? *eybʰ-
Vt. *esmi ? *eysu

Pastabos:

 • 1, 3 Tokios rekonstrukcijos silpnoji pusė ta, kad indoeuropiečių kalbose daugiskaitos naudininkas ir įnagininkas prasideda vienodais priebalsiais: arba *-bʰ-, arba *-m- – nėra vienoje kalboje skirtingais priebalsiais prasidedančių šių dviejų linksnių galūnių (žr. „Naudininkas ir įnagininkas“). M. Viljanueva Svensonas (isp. M. Villanueva Svensson) rekonstruoja dgs. vyr.-bev. g. naud.-abl. *toybʰos, dgs. mot. g. naud.-abl. *teh₂bʰos, dgs. vyr.-bev. g. įnag. *tōys (plg. liet. tais), dgs. mot. g. įnag. *teh₂bʰis (arealiniai dgs. naud.-abl. ir mot. g. įnag. galūnių variantai būtų *-mos, *-mis).[246]
 • 2 M. Viljanueva Svensonas rekonstruoja vns. vyr.-bev. g. įnagininką *toh₁ (> *), mot. g. *teh₂eh₁ (> *).[247]

Klausiamieji ir santykiniai įvardžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Indoeuropiečių prokalbėje klausiamieji ir santykiniai-nežymimieji įvardžiai buvo sudaromi iš šaknies *kʷi- ~ *kʷe- ~ *kʷo-: *kʷis? 'kas?' ir *kʷos? 'koks? kuris?'. Pastarasis įvardis buvo vartotas kaip nežymimasis (pvz., kaip liet. kažkoks), o anatolų, tocharų, italikų, keltų, germanų, armėnų, albanų ir baltų kalbose – ir kaip santykinis.[248][249][250] Šie įvardžiai linksniuoti pagal tą pačią schemą, kaip ir parodomieji įvardžiai.[251] Vienaskaitos abliatyve, naudininke ir vietininke būta intarpo *-sm- (žr. „Parodomieji įvardžiai“). Kitaip negu parodomiesiems įvardžiams, klausiamajam įvardžiui būdingos ne trys, o dvi giminės: vyriškoji-moteriškoji (bendroji) ir bevardė.[252] Dėl daugiskaitos naudininko (= abliatyvo) bei įnagininko galūnių žr. skyrelį „Naudininkas ir įnagininkas“.

Toliau pateikiama E. Silerio (angl. A. Sihler) rekonstrukcija (dviskaitos linksniai dėl atkūrimo sunkumų nenurodomi):[253]

Klausiamasis įvardis (A. Sihler)
Vienaskaita Daugiskaita
Vyr.-mot. g. Bev. g. Vyr.-mot. g. Bev. g.
V. *kʷis *kʷid *kʷeyes *kʷih₂
K. *kʷesyo *kʷeysom
Abl. ?1 *kʷeybʰ-
N. *kʷesmey
G. *kʷim *kʷid *kʷims *kʷih₂
Įn. ?2 *kʷeybʰ-
Vt. *kʷesmi *kʷeysu
Santykinis-nežymimasis įvardis (A. Sihler)
Vienaskaita Daugiskaita
Vyr. g. Bev. g. Mot. g. Vyr. g. Bev. g. Mot. g.
V. *kʷos *kʷod *kʷeh₂ *kʷoy *kʷeh₂ *kʷeh₂(e)s
K. *kʷosyo *kʷosyeh₂s *kʷoysō̆m *kʷeh₂sō̆m
Abl. *kʷosmōd *kʷosyeh₂s *kʷoybʰ- *kʷeh₂bʰ-
N. *kʷosmey *kʷosyeh₂ey
G. *kʷom *kʷod *kʷeh₂m *kʷoms *kʷeh₂ *kʷeh₂ms
Įn. ?3 ?4 *kʷoybʰ- *kʷeh₂bʰ-
Vt. *kʷosmi ?5 *kʷoysu *kʷeh₂su

Pastabos:

Įvardis *kʷos linksniuotas taip pat, kaip parodomasis *so, ir, sekant M. Viljanueva Svensonu (isp. M. Villanueva Svesson), vienaskaitos vyr.-bev. g. įnagininkas būtų *kʷoh₁ (> *kʷō), mot. g. – *kʷeh₂eh₁ (> *kʷā).[247]
Iš tos pačios šaknies buvo sudaryti tokie vediniai:[255][256]

 • kʷóteros 'katras (iš dviejų)'
 • kʷom 'kada'
 • kʷodéh₂ 'kada'
 • kʷor 'kur'
 • kʷoti ~ *kʷeti 'kiek'

Vėliau, galbūt jau indoeuropiečių prokalbei skylant, buvo įsivestas specialus santykinis įvardis *yos (bev. g. *yod, mot. g. *yeh₂ > *), tikriausiai kilęs iš parodomojo įvardžio *is.[257] Linksniuotas taip pat, kaip santykinis-nežymimasis įvardis *kʷos.

Sangrąžinis ir savybiniai įvardžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sangrąžinis įvardis ėjo papildiniu ir reiškė, kad sakinio veiksmo objektas pats yra veiksmo subjektas.[258][259] Šio įvardžio reikšmė tolygi liet. savęs. Indoiranėnų, baltų ir slavų kalbose sangrąžinis įvardis pasitelkiamas su visais trimis asmenimis, graikų, italikų ir germanų – tik su trečiuoju.[260] Sangrąžiniam įvardžiui būdinga tai, kad nėra vardininko ir skaičiaus skirties (tos pačios formos vartojamos vienaskaitai, daugiskaitai ar dviskaitai).[261][262] Linksniuojama panašiai, kaip įvardis *tuH 'tu'.[263][264] Kaip ir pirmajam bei antrajam asmeniniams įvardžiams, sangrąžiniam nebūdinga gramatinė giminė.[265]

R. Bekeso (ol. R. Beekes)[264] ir E. Silerio (angl. A. Sihler) rekonstrukcija:[266]

Sangrąžinis įvardis
R. Beekes A. Sihler
K. *seue, *sei *séwe, *sos
Abl. ? *swét1
N. *sebʰio, *soi *sébʰi ~ *sey, *soy
G. *se *swé, *se

Pastabos:

 • 1 Alternatyvi abliatyvo forma – *swéd (žr. skyrelį „Abliatyvas“).

Indoeuropiečių prokalbėje iš asmeninių įvardžių buvo pasidaryti savybiniai *(e)mos 'manas', *t(w)os 'tavas', *ṇsmos 'mūsiškis', *usmos 'jūsiškis'. Jie buvo kaitomi giminėmis ir linksniuojami kaip kiti gimininiai įvardžiai (kaip santykinis-nežymimasis įvardis *kʷos).[257]

Iš sangrąžinio įvardžio išvestas savybinis įvardis *s(w)os 'savas; savo' pasižymėjo tuo, kad galėjo būti vartojamas su visais asmenimis – kaip liet. aš einu į savo sodą, tu eini į savo sodą, jis eina į savo sodą, užuot sakius aš einu į mano sodą, tu eini į tavo sodą, jis eina į jo sodą.[257]

Būdvardiniai įvardžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Be tikrųjų įvardžių, indoeuropiečių prokalbei rekonstruojami pagal gimininių (pvz., parodomųjų) įvardžių paradigmą kaityti du būdvardiniai įvardžiai:[267]

 • *h₂elyos > *alyos ir
 • *h₂enyos > *anyos.

Abu reiškė 'kitas'.

Įvardžių dviskaita[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Be E. Silerio (angl. A. Sihler) nurodytos asmeninių įvardžių dviskaitos, gimininių (parodomųjų, santykinių-klausiamųjų) įvardžių dviskaita taip pat susiduria su dideliais rekonstrukcijos sunkumais. Gimininiai įvardžiai linksniuoti panašiai kaip atitinkamų kamienų daiktavardžiai, tačiau daugiskaitoje ir dviskaitoje turėjo dvibalsius *-oy-, *-ey-. V. Oilerio (vok. W. Euler) apžvalgoje atskleista, kad geriausiai tarpusavyje derinasi baltų, slavų ir indoiranėnų įvardžių dviskaitos formos. Greta vyr.–bev. g. o kamieno, vienaskaitoje ir daugiskaitoje dėsningai turimas eh₂ > ā kamienas, tačiau minėtose kalbose mot. g. dviskaitos vardininkas sutampa su o kamieno bevarde gimine, kiti linksniai bendri visoms trims giminėms ir taip pat yra o kamieno. Lieka atviras klausimas, kodėl greta vyr.–bev. g. o kamieno dviskaitoje nėra mot. g. eh₂ > ā kamieno. (Lietuvių kalbos mot. g. dviskaita tomdviem, šalia giminių neskiriančių skaitvardžių ir įvardžių dviem, abiem, laikoma antriniu dariniu). Toliau moteriškosios giminės eh₂ kamieno formos pateikiamos skliausteliuose kaip hipotetinės:[268]

Įvardžio *so dviskaita
Vyr. g. Bev. g Mot. g.
V.G. *toh₁ *toyh₁ *toyh₁ (*teh₂ih₁?)
K. *toyh₁oHs *toyh₁oHs (*teh₂h₁oHs?)
N.Įn.Abl. *toybʰoh₁, -moh₁ *toybʰoh₁, -moh₁ (*teh₂bʰoh₁, -moh₁?)
Vt. *toyh₁u *toyh₁u (*teh₂h₁u?)

Taip pat turėjo būti linksniuojamas ir įvardis *kʷos. Dar sudėtingiau rekonstruoti i kamieno įvardžių *kʷis ir *is (*h₁e) dviskaitą. Šio kamieno vardažodžių dviskaita, išskyrus vardininką-galininką-šauksmininką, giminėmis nediferencijuota. Galbūt vardininkas buvo vyr.-mot. g. *kʷeh₁ (*kʷih₁), bev. g. *kʷyih₁; vyr. g. *h₁eh₁ (*ih₁), mot.–bev. g. *yih₁. Kiti šiųdviejų įvardžių visų giminių linksniai, matyt, buvo sudaromi iš kamienų *kʷey-, *h₁ey- + dviskaitos galūnės.[269]

Skaitvardis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kiekiniai skaitvardžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Indoeuropiečių prokalbei rekonstruojami tokie kiekiniai skaitvardžiai:

Skaitvardis Rekonstrukcija (A. Sihler)[270] Rekonstrukcija (R. Beekes)[271]
vienas *Hoi-no- ~ *Hoi-wo- ~ *Hoi-k(ʷ)o-; *sem- *Hoi(H)nos
du *d(u)wo- *duoh₁
trys *trei- (pamatinis laipsnis) ~ *tri- (silpnasis laipsnis) *treies
keturi *kʷetwor-(pamatinis laipsnis) ~ *kʷetur- (silpnasis laipsnis) *kʷetuōr
penki *penkʷe *penkʷe
šeši *s(w)eḱs; galbūt iš *weḱs *(s)uéks
septyni *septm̥ *séptm
aštuoni *oḱtō, *oḱtou arba *h₃eḱtō, *h₃eḱtou *h₃eḱteh₃
devyni *(h₁)newn̥ *(h₁)néun
dešimt *deḱm̥(t) *déḱmt
dvidešimt *wīḱm̥t-; galbūt iš *widḱomt- *duidḱmti
trisdešimt *trīḱomt-; galbūt iš *tridḱomt- *trih₂dḱomth₂
keturiasdešimt *kʷetwr̥̄ḱomt-; galbūt iš *kʷetwr̥dḱomt- *kʷeturdḱomth₂
penkiasdešimt *penkʷēḱomt-; galbūt iš *penkʷedḱomt- *penkʷedḱomth₂
šešiasdešimt *s(w)eḱsḱomt-; galbūt iš *weḱsdḱomt- *ueksdḱomth₂
septyniasdešimt *septm̥̄ḱomt-; galbūt iš *septm̥dḱomt- *septmdḱomth₂
aštuoniasdešimt *oḱtō(u)ḱomt-; galbūt iš *h₃eḱto(u)dḱomt- *h₃eḱth₃dḱomth₂
devyniasdešimt *(h₁)newn̥̄ḱomt-; galbūt iš *h₁newn̥dḱomt- *h₁neundḱomth₂
šimtas *ḱm̥tom; galbūt iš *dḱm̥tom *dḱmtóm
tūkstantis *ǵʰeslo-; *tusdḱomti (pirminė *tusdḱomti reikšmė – „stiprus, storas, drūtas šimtas“)[272] *ǵʰes-l-

Kitų kalbininkų rekonstrukcijos nuo R. Bekeso (ol. R. Beekes) ir E. Silerio (angl. A.Sihler) teikiamųjų paprastai skiriasi nežymiai, pvz., K. Brugmanas (vok. K. Brugmann) XIX a. rekonstravo formą *tūsḱmtiə 'tūkstantis'.[273] Skaitvardžių '20–90' antrasis dėmuo *-dḱomt- ir skaitvardžio '100' šaknis *dḱm̥t- rekonstruojami darant prielaidą, kad šie skaitvardžiai išvesti iš *deḱm̥(t) 'dešimt'. V. Lėmano (vok. W. Lehmann) manymu, didesni už dešimt skaitvardžiai buvo sudaryti jau atskiruose indoeuropiečių dialektuose, o ide. *ḱm̥tóm pradžioje reiškęs 'didelis skaičius', o ne tiksliai 'šimtas'.[274] Tradiciškai teigiama, kad skaitvardis *ḱm̥tóm yra sutrumpinta iš *dḱm̥t dḱm̥tóm 'dešimt dešimčių' (arba 'dešimta dešimtis').[275]

Skaitvardis *Hoinos pradžioje reiškė ne 'vienas', o 'vienintelis'. Jis kilęs iš būdvardinio įvardžio. Tikrasis, senasis skaitvardžio '1' pavadinimas yra *sem-.[276]

Tik skaitvardžiai '1–4' ir '100' turėjo gimines ir buvo linksniuojami: vyr.g. *Hoinos, bev. g. *Hoinom (o kamienas), mot. g. *Hoineh₂ (eh₂ > ā kamienas) '1'; vyr. g. *d(u)woh₁, bev.-mot. g. *d(u)woih₁ (o kamieno dviskaita) '2'; vyr. g. *treies, bev. g. *tríh₂ (i kamienas), mot. g. *tisres ~ *trisres (priebalsinis kamienas) '3'; vyr. g. *kʷetwores, bev. g. *kʷetwṓr, mot. g. *kʷétesres (priebalsinis kamienas) '4'; bev. g. *ḱm̥tom (o kamienas) '100'.[276] Dėl linksnių galūnių žr. skyrelį „Kamienų galūnių rekonstrukcija“.

Skaitvardžiai '11-19', matyt, buvo nusakomi žodžių junginiais su vienetais ir dėmeniu *deḱm̥ 'dešimt'. Slavų kalbose vartojami junginiai su prielinksniu na 'ant' (pavyzdžiui, *edinъ na desęte 'vienuolika („vienas ant dešimt“)'), germanų kalbose (tik '11' ir '12') ir lietuvių kalboje šie skaitvardžiai sudaromi su šaknimi *leikʷ- 'lieka' (baltų prokalbėje tikriausiai buvo vartojamos frazės „vienas lieka po dešimties“ 'vienuolika', iš kurių lietuviai pasiliko dalį „lieka“ (vienuo-lika), o latviai – „po dešimties“, pvz., latv. vienpadsmit < vien-pa-desmits).[277]

Eidami dūrinių pirmaisiais dėmenimis (kaip liet. vienpusis, dvikojis, tridantis, keturlapis), kaitomieji skaitvardžiai '1–4' galėjo turėti tokias formas:

Lietuviškai Ide. skaitvardis kaip pirmasis dūrinio dėmuo (B. W. Fortson)[278]
vien(a)- *sm̥-
dvi- *dwi-
tri- *tri-
ketur- *kʷ(e)tru- arba *kʷetwr̥-

Kelintiniai skaitvardžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kelintinius skaitvardžius rekonstruoti sunkoka, nes jų daryba dukterinėse kalbose įvairuoja. Vis dėlto gali būti teikiamos tokios ide. formos:[278]

 • pirmas sudaromas iš šaknies *pr̥h₃- (pradžioje reiškė 'priešakinis, priekinis', taip pat siejamas su dalelyte *prō 'prieš, priešais') ir priesagų *-mo-, *-wo- (plg. lot. primus, liet. pirmas, rus. pervyj);
 • antras dukterinėse kalbose turi labai įvairių pavadinimų. Gana daug kalbų tam vartoja ide. *h₂enteros, kuris pradžioje reiškė 'kitas (iš dviejų)' (plg. liet. añtras, got. anþar, sen. isl. annarr, slav. vĭtorŭ). Tikriausiai *h₂enteros išvestas iš šaknies *h₂en- (plg. liet. anas) su priesaga *-tero-;
 • trečias – šeštas buvo sudaromi iš kiekinių skaitvardžių, pridedant priesagą *-t(ó)-, pvz., *tr̥-t(ó)- ~ *tri-t(ó)- 'trečias' ir t. t;
 • septintasdešimtas buvo išvedami iš kiekinių skaitvardžių, prijungiant teminį balsį *-ó-, pvz., *oḱtow-ó- 'aštuntas' ir t. t.

Priesaga *-m̥o- besibaigiantis *septm̥os 'septintas' padarė įtaką gretimam *oḱtowos 'aštuntas' ir kai kuriose dukterinėse kalbose šis imtas sudaryti su ta pačia priesaga *-mo-, pvz., vedų skr. aṣṭa-, sen. liet. mas, rus. vosjmoj 'aštuntas', o *newn̥os 'devintas' iš kitų kelintinių skaitvardžių gavo priesagą *-t(ó)-: liet. deviñtas, rus. deviatyj, angl. ninth 'devintas'.

Kelintiniai skaitvardžiai buvo kaitomi giminėmis ir linksniuojami kaip o (vyr. g. ir bev. g.) ir eh₂ (mot. g.) kamienų daiktavardžiai (žr. „Kamienų galūnių rekonstrukcija“).

Veiksmažodis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Gramatinės kategorijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Dukterinėse kalbose veiksmažodžių sistemos ir formos skiriasi labiau negu linksniuojamųjų kalbos dalių, todėl įvairių kalbininkų rekonstrukcijos gali gerokai skirtis. Sakykime, visų seniausiuose iš indoeuropiečių kalbų hetitų tekstuose matyti gana nesudėtinga laikų ir nuosakų galūnių sistema – kaip ir vėlai paliudytose, bet labai senoviškose baltų kalbose.[279] Veiksmažodžių, kaip ir linksniuojamųjų žodžių, sistemos rekonstrukcija tradiciškai labiausiai remiasi sanskrito, senovės graikų ir kiek mažiau germanų bei lotynų kalbų duomenimis. Rekonstruota veiksmažodžio sistema priskirtina vėlyvajam ide. laikotarpiui.[279]

Asmuo. Ide. veiksmažodis turėjo tris asmenis: pirmąjį, antrąjį ir trečiąjį. Būta penketo galūnių: veikiamosios rūšies pirminės, veikiamosios rūšies antrinės, vidurinės rūšies pirminės, vidurinės rūšies antrinės, perfekto galūnės.[280] Žvelgiant kitaip, išskiriama ketvertas galūnių rinkinių: veikiamosios rūšies esamojo laiko-aoristo, vidurinės rūšies esamojo laiko-aoristo, perfekto, liepiamosios nuosakos.[281] Istorinės kalbotyros priešaušryje antrinėmis pavadintos galūnės iš tiesų yra senesnės, todėl dabar šis terminas vartojamas tik iš tradicijos.[282] Dėl to O. Semerenis (veng. O. Szemerényi) antrines galūnes teikia vadinti senovinėmis.[282]

Yra dvi veiksmažodžio asmenų galūnių atsiradimo teorijos: agliutinavimo (F. Bopp) – galūnės kilusios iš asmeninių įvardžių, ir pritaikymo – veiksmažodžių galūnės kilusios iš vardažodžio galūnių.[283]

Kaip ir linksniuojamieji žodžiai, veiksmažodžiai buvo tematiniai arba atematiniai. Tematiniams veiksmažodžiams po kamieno būdingas balsis *o : *e, o atematiniai jo neturėjo, galūnės buvo jungiamos tiesiai prie šaknies. Veiksmažodžių kaityboje svarbus vaidmuo teko balsių kaitai.[284]

Skaičius. Ide. veiksmažodis turėjo tris skaičius: vienaskaitą, dviskaitą ir daugiskaitą. Dviskaitą rekonstruoti sunkiau, nes dalis kalbų jos seniai neteko, pavyzdžiui, anatolų, italikų, salų keltų, armėnų. Kitose kalbose dviskaita išnyko jų istoriniu laikotarpiu.[285]

Veikslas ir laikas. Manoma, kad pradžioje buvo svarbiau ne tiek laikas (liet. skaitau : skaičiau), kiek veikslas (liet. skaitau : perskaitau),[279] ir laiko kategorija išryškėdavo iš veikslo. Ide. rekonstruojami trys pagrindiniai veikslo reikšmę turintys laikai: esamasis, t. y. prezensas (tebetrunkantis veiksmas – eigos veikslas), aoristas (bet koks baigtas, netęstinis veiksmas – įvykio veikslas) ir perfektas (įvykęs veiksmas arba aiškios laiko kategorijos neturinti iš veiksmo rezultato kilusi būsena). Rečiau rekonstruojami imperfektas (nebaigtinis būtasis laikas) ir pliuskvamperfektas.[286] Visi laikai buvo vientisiniai.

Ne visi veiksmažodžiai turėjo visus veikslus ar laikus, todėl būta trūkstamųjų (defektinių) paradigmų – kai kuriems veiksmažodžiams buvo būdingi: tik prezensas be aoristo ar perfekto; prezensas ir aoristas be perfekto; aoristas ir perfektas be prezenso. Kiti veiksmažodžiai turėjo ne vieną esamojo laiko (prezenso) arba aoristo kamieną – pasižymėjo polimorfizmu.[287] Dalies veiksmažodžių veikslai ar laikai reikšti skirtingais kamienais – buvo supletyvūs.[279]

Nuosaka. Rekonstruojamos keturios nuosakos: tiesioginė (indikatyvas), liepiamoji (imperatyvas), konjunktyvas ir optatyvas. Diskusijų objektu lieka injunktyvas.[288] Tiesioginė nuosaka nežymėta, kitos trys nuosakos turi žymenis. Visos nuosakos buvo sudaromos iš esamojo laiko, aoristo ir perfekto kamienų.[289] Tikriausiai konjunktyvo ir optatyvo skirtumas buvo tas, kad konjunktyvu reikštas labiau tikėtinas veiksmas negu optatyvu:[290] optatyvas reiškė kalbėtojo pageidavimą arba ketinimą, o konjunktyvas – jo valią arba siekį.[291][292]

Rūšis. Indoeuropiečių prokalbės veiksmažodžiui buvo būdingos dvis rūšys: veikiamoji (aktyvas) – paprastas veiksmažodis (kaip liet. jis suka ratą), ir vidurinė (t. y. medijas, mediumas, mediopasyvas), reiškianti savaiminį veiksmą (liet. k. jį atitiktų sangrąžiniai veiksmažodžiai, pvz., ratas sukasi). Neveikiamosios rūšies (kaip liet. ratas yra sukamas) nebuvo – ją atstodavo vidurinė rūšis. Veikiamoji rūšis specialaus žymens neturėjo.[279]

Laikai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Esamasis laikas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Esamasis laikas reiškė nebaigtą (eigos, tęstinį) dabar vykstantį veiksmą. Esamajam laikui (prezensui) būdingos vadinamosios pirminės galūnės, kurios iš tiesų yra naujesnės už vadinamąsias antrines. Kai kurių senoviškų kalbų, pavyzdžiui, senosios graikų, baltų, iš dalies slavų (III asmuo) tematinių veiksmažodžių vienaskaitos II ir III asmenys turi galūnes *-ei, *-e, kurias sunku vesdinti iš ide. *-si, *-ti,[293] ir dalis kalbininkų, sakykime, R. Bekesas (ol. R. Beekes), jas nukelia į indoeuropiečių prokalbę. Toliau pateikiama keturių autorių esamojo laiko galūnių rekonstrukcija:

Esamojo laiko galūnės
A. Sihler[294] R. Beekes[295] B. W. Fortson[296] D. Ringe[297]
(pirminės galūnės)
Vienaskaita I asmuo *-mi, *-oh₂ (temat.) *-mi, *-oH (temat.) *-mi, *-oh₂ (temat.) *-mi, *-oh₂ (temat.)
II asmuo *-si *-si, *-eh₁i (temat.) *-si *-si
III asmuo *-ti, *-i *-ti, *-e (temat.) *-ti *-ti
Dviskaita I asmuo *-wos *-wes *-we- *-wos
II asmuo *-th₁es *-tHes/*-tHos *-to- *-tes
III asmuo *-tes *-tes *-to- *-tes
Daugiskaita I asmuo *-mos *-mes, *-omom *-me- *-mos
II asmuo *-te *-th₁e *-te(-) *-te
III asmuo *-nti *-nti, *-o (temat.) *-nti *-nti

Esamojo laiko (prezenso) daryba buvo gana sudėtinga, vartotos tiek atematinės, tiek tematinės galūnės (po šaknies arba kamieno su balsiais *o : *e). Esamojo laiko šaknys galėjo būti sudaromos šiais būdais:[298][299]

 1. Gryna šaknis (atematiniai ir tematiniai veiksmažodžiai);
 2. Pailgintas arba pamatinis šaknies balsis (vadinamasis Narten esamasis laikas);
 3. Reduplikuotos šaknys (atematiniai ir tematiniai veiksmažodžiai);
 4. Su nosiniais priebalsiais
  1. su nosiniu intarpu *-n-;
  2. su priesagomis *-ne- ir *-neu-;
 5. Šaknys su priesaga *-sk- ~ *-sḱ- (tik tematiniai);
 6. Šaknys su priesaga *-yo- (tik tematiniai). Ši priesaga buvo vartojama veiksmažodžiams iš vardažodžių ir kitų veiksmažodžių sudaryti.

Atematinių veiksmažodžių vienaskaitoje buvo kirčiuojama šaknis, ji paprastai turėdavo pamatinį balsių kaitos laipsnį. Dviskaitoje ir daugiskaitoje atematiniai veiksmažodžiai įgydavo nykstamojo arba silpnojo laipsnių šaknis, tuomet jos būdavo bekirtės. Tematinių veiksmažodžių kamiengalis turėjo balsių *e: *o kaitą.[300] Veiksmažodžių *h₁ésmi 'esu' ir *bʰéroh₂ 'nešu' (liet. beriu) asmenavimas, išryškinant minėtąsias ypatybes:

Atematiniai Tematiniai
Vienaskaita I asmuo *h₁ésmi *bʰéroh₂
II asmuo *h₁é(s)si *bʰéresi
III asmuo *h₁ésti *bʰéreti
Dviskaita I asmuo *h₁swos bʰérowos
II asmuo *h₁sth₁és *bʰéreth₁es
III asmuo *h₁stés *bʰéretes
Daugiskaita I asmuo *h₁smós *bʰéromos
II asmuo *h₁sté *bʰérete
III asmuo *h₁sénti *bʰéronti
Aoristas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Aoristas reiškė netęstinį, baigtinį veiksmą (įvykio veikslą). Tikėtina, kad aoristas būtojo laiko reikšmę įgavo ne iš karto, pradžioje jis reiškė veiksmą apskritai, veiksmą kaip faktą (skirtingai nuo esamojo laiko (prezenso), reiškusio tęstinį veiksmą).[301] Aoristas ir esamasis laikas kilę iš vienos formos – veiksmą reiškusio „primityvo“, kuris priešinamas su būseną žyminčiu perfektu.[302]

Buvo trys aoristo tipai: šakninis, tematinis ir sigamatinis.[303][304][305] Šakninis aoristas buvo sudaromas su vadinamosiomis antrinėmis prie šaknies jungiamomis galūnėmis, vienaskaitoje šaknies balsis turėdavo pamatinį balsio laipsnį, o kituose skaičiuose – nykstamąjį (kaip būdinga ir esamajam laikui; žr. aukščiau).[305] Tematinis aoristas skyrėsi tuo, kad tarp šaknies ir galūnės turėjo teminį balsį.[306] Sigmatinis aoristas buvo sudaromas iš aoristo kamieno su priesaga *-s- ir antrinėmis galūnėmis. Sigmatinio aoristo daryba buvo dažna vėlyvuoju ide. laikotarpiu, senoviškesniais laikomi kiti darybos tipai.[307] Aoristo šaknies balsio laipsnis neretai skirdavosi nuo esamojo laiko (prezenso), pavyzdžiui: es. l. *ǵí-ǵṇh₁-e-ti (reduplikuota) 'gamina; gimdo' – aor. *ǵénh₁-t 'pagamino; pagimdė'.[308]

Rekonstruojamos tokios aoristo galūnės:

Aoristo galūnės
A. Sihler[294] R. Beekes[295] B. W. Fortson[296] D. Ringe[297]
(antrinės galūnės)
Vienaskaita I asmuo *-m *-m *-m *-m
II asmuo *-s *-s *-s *-s
III asmuo *-t *-t *-t *-t
Dviskaita I asmuo *-we *-we *-we- *-we
II asmuo *-tom *-tom *-to- *-tom
III asmuo *-tām *-teh₂m *-teh₂- *-tām
Daugiskaita I asmuo *-me *-mo/e *-me- *-me
II asmuo *-te *-te *-te(-) *-te
III asmuo *-nt, *-(ē)r *-nt *-nt *-nt
Perfektas ir pliuskvamperfektas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Ide. perfektas išliko sanskrite, senojoje graikų kalboje, o germanų kalbose – vadinamuosiuose esamojo-būtojo laikų veiksmažodžiuose. Iš dalies perfektas išsaugotas lotynų kalbos perfekte, germanų kalbų stipriųjų veiksmažodžių būtajame laike (preterite), hetitų kalbos -ḫi asmenuotėje bei senosios rytų slavų kalbos liktinėje formoje vĕdĕ 'žinau'.[309]

Perfektas būdavo sudaromas iš jo paties kamieno, ir jam buvo būdingos ypatingos galūnės – matyti, tai senųjų ide. asmenavimo laikų palaikas.[310] Dauguma veiksmažodžių šaknų buvo dvigubinamos (reduplikuojamos).[311][312]

Paliudytose kalbose perfektas reiškė aiškios laiko kategorijos neturinčią, iš veiksmo rezultato kilusią būseną (plg. sen. gr. οἶδα (oîda) ir skr. वेद (véda?) 'esu žinojęs', sen. gr. βέβηκα (bébēka) 'esu atėjęs', skr. शशाद (śaśāda?) 'esu atsisėdęs'), taip pat – veiksmo intensyvumą.[313][314][315][316] K. G. Krasuchino manymu, perfekto kamiene slypi iš veiksmažodinių prieveiksmių kilusios statinės formos.[317]

Pradžioje buvo vartojamas tik veikiamosios rūšies perfektas ir tik vėliau galėjo būti pritaikytos vidurinės rūšies formos.[318] Pasak M. Viljanuevos Svensono (isp. M. Villanueva Svensson), perfekto galūnes turėjo tik perfekto tiesioginės nuosakos paradigma.[319]

Nėra visuotinai pripažinta, bet tikėtina, jog indoeuropiečių prokalbėje galėjo būti vartojamas senesnę būseną negu perfektas reiškiantis laikas – pliuskvamperfektas, pavyzdžiui: ide. *h₁ge-h₁gór-e 'yra pabudęs' – *h₁ge-h₁gór-t 'buvo pabudęs'. Tokia daryba būtų grįsta perfekto kamienu, prie jo jungiant vadinamąsias antrines galūnes.[320]

Galimi perfekto galūnių rekonstrukcijos variantai:

Perfekto galūnės
A. Sihler[294] R. Beekes[295] B. W. Fortson[296] D. Ringe[297]
Vienaskaita I asmuo *-h₂e *-h₂e *-h₂e *-h₂e
II asmuo *-th₂e *-th₂e *-th₂e *-th₂e
III asmuo *-e *-e *-e *-e
Dviskaita I asmuo ? ? ? *-we
II asmuo ? ? ? ?
III asmuo ? ? ? ?
Daugiskaita I asmuo *-me- *-me *-me- *-me
II asmuo *-e *-(h₁)e *-e *-e
III asmuo *-ēr1 *-(ē)r *-ēr, *-r̥s *-ēr

Pastabos:

 • 1 Dėl šios galūnės žr. straipsnį „Semerenio dėsnis“: „Morfologinis poveikis“.
Imperfektas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Imperfektas, būtasis nebaigtinis laikas, indoeuropiečių prokalbei teikiamas tik dalies kalbininkų. Jis galėjo būti sudaromas prie esamojo laiko kamieno jungiant vadinamąsias antrines galūnes ir augmentą *(h₁)e, kuris galbūt buvo neprivalomas. Jei veiksmažodis prasideda balsiu, augmentas su juo susilieja ir susidaro ilgasis balsis (*(h₁)e + *esṃ > *(h₁)ēsṃ 'buvau'). Imperfektas sutinkamas tik indoiranėnų ir senojoje graikų kalbose, o kaip tiesiog būtasis laikas (preteritas) – hetitų kalboje. Lotynų, baltų, slavų, armėnų ir keltų kalbų imperfektai – vėlyvi dariniai.[321][322]

O. Semerenis (veng. O. Szemerényi) teikia tokį imperfekto asmenavimą:[323]

Atematiniai Tematiniai
Vienaskaita I asmuo *ēsṃ *(e)bʰerom
II asmuo *ēss *(e)bʰeres
III asmuo *ēst *(e)bʰeret
Daugiskaita I asmuo *ēsme *(e)bʰerome
II asmuo *ēste *(e)bʰerete
III asmuo *ēsent *(e)bʰeront

Laikantis imperfekto darybos principų (augmentas + esamojo laiko kamienas + antrinės galūnės), šių veiksmažodžių dviskaita turėtų tokias formas: I a. *ēswe, *(e)bʰerowe, II a. *ēstom, *(e)bʰeretom, III a. *ēstām, *(e)bʰeretām.

Būsimasis laikas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tradiciškai teigiama, kad indoeuropiečių prokalbėje būsimojo laiko (futūro) dar nebuvo.[324] Ne vienoje indoeuropiečių kalboje: graikų, lotynų, indoiranėnų, keltų, baltų kalbose – vartojamas sigmatinis būsimasis laikas, turintis priesagą *-s- (sen. gr. λῡ́σω (lūsō) 'atsilaisvinsiu', lot. faxō < *faksō 'padarysiu', sen. air. bias 'bus', liet. duosiu < balt. prok. *s, skr. dā́syāmi 'duosiu'). Istorikai jo ištakomis laiko esamojo laiko dezideratyvą – veiksmažodžio formą, reiškiančią kalbėtojo norą atlikti veiksmą. Priesagos *-s- kilmė ta pati, kaip ir sigmatinio aoristo (žr. aukščiau).[325][326]

A. Savčenkos manymu, modalumą reiškiančių formų virtimas būsimuoju laiku ide. dialektuose bus prasidėjęs dar iki prokalbės skilimo.[327]

Nuosakos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Tiesioginė nuosaka[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Visi aukščiau nurodyti veiksmažodžio laikai ir veikslai priklauso tiesioginei nuosakai, kuri nurodo tam tikru laiku vykstantį, vykusį ar vyksiantį veiksmą. Žemiau pristatomos kitos indoeuropiečių prokalbės nuosakos.

Injunktyvas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Injunktyvo vieta indoeuropiečių prokalbės veiksmažodžio sistemoje neaiški: vieni mokslininkai jį laiko atskira nuosaka, kiti – senųjų būtojo laiko formų liekana, kai jos dar neturėjo augmento. Injunktyvas buvo vartojamas indoiranėnų kalbose, jo daryba atitiko aoristą ir imperfektą (žr. aukščiau) be augmento ir išreiškė kalbėtojo požiūrį į išsakomą dalyką (rodė modalumą).[328] Pasak K. Hofmano (vok. K. Hoffmann), injunktyvas buvo neutralus laiko ir nuosakos kategorijų atžvilgiu, taigi jis reiškė tik veiksmažodžio veiksmą.[329] R. Bekeso (ol. R. Beekes) manymu, pagrindiniame sakinyje injunktyvo reikšmė buvo artima konjunktyvui ir liepiamajai nuosakai.[330]

Optatyvas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Optatyvas – tai nuosaka, reiškianti galimą veiksmą („galėtų daryti“). Optatyvas buvo sudaromas prie šaknies jungiant priesagą *-yeh₁- ~ *-ih₁- (be laringalų tampa *-yē- ~ *-ī-; žr. skyrelį „Laringalų skaičius“).[292][331][332]

Optatyvo galūnės – antrinės (kaip aoristo), ir tai verčia manyti, jog šios formos nuosakos reikšmę įgavo vėliau, o pradžioje jomis reikštas būtasis laikas.[333] J. Kurylovičiaus (lenk. J. Kuryłowicz) manymu, optatyvas kilo iš aoristo su priesaga *-ē-, o optatyvo priesaga *-yē- atsirado iš naujo skaidant šaknį su įterptiniu *-y- (= *-i̯-), įspraustu tarp ilguoju balsiu besibaigiančios šaknies ir priesagos *-ē-: *pōy-ē-t 'gėrė' (šaknis *pō-) > *pō-yē-t. Vėliau ši priesaga tapo dari ir išplito į kitas šaknis. Atematinių veiksmažodžių šaknis visada nykstamojo laipsnio.[334]

Optatyvo galūnių rekonstrukcija:[296]

Optatyvo galūnės
Atematiniai Tematiniai
Vienaskaita I asmuo *-yeh₁m *-oyh₁m̥
II asmuo *-yeh₁s *-oys
III asmuo *-yeh₁t *-oyt
Dviskaita I asmuo *-ih₁we *-oywe
II asmuo *-ih₁tom *-oytom
III asmuo *-ih₁tām *-oytām
Daugiskaita I asmuo *-ih₁me *-oyme
II asmuo *-ih₁te *-oyte
III asmuo *-ih₁ent *-oyh₁n̥t
Konjunktyvas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Konjunktyvas – norą reiškianti nuosaka („noriu, kad darytų“), dažnai turinti ir būsimojo laiko reikšmę. Konjunktyvas buvo sudaromas prie šaknies jungiant teminį balsį *-e- ~ *-o- ir vadinamąsias pirmines galūnės. Susiliejus su tematinių veiksmažodžių kamiengaliu *-e- ~ *-o-, prieš galūnę susidarydavo ilgasis balsis (*bʰérōh₂ (su ilguoju *-ō-), *bʰérēsi, *bʰérēti), ir tuo konjunktyvo nuosakos galūnės skyrėsi nuo esamojo laiko galūnių. Atematiniai veiksmažodžiai asmenuoti kaip tematiniai esamajame laike: *h₁ésoh₂, *h₁ésesi, *h₁éseti.[335] Visoms konjunktyvo formoms taikomas pamatinis šaknies laipsnis.[336]

Konjunktyvo galūnės tikriausiai yra tos pačios kilmės kaip ir esamojo laiko. J. Kurylovičius (lenk. J. Kuryłowicz) teigia, kad taip atsitiko senąsias esamojo laiko formas pakeitus naujomis: senosios tapo vadinamosiomis antrinėmis, o šių formų tematinis balsis buvo suvoktas kaip konjunktyvo priesaga.[337]

Konjunktyvo galūnės
Atematiniai Tematiniai
Vienaskaita I asmuo *-oh₂ *-ōh₂
II asmuo *-esi *-ēsi
III asmuo *-eti *-ēti
Dviskaita I asmuo *-owos *-ōwos
II asmuo *-eth₁es *-ēth₁es
III asmuo *-etes *-ētes
Daugiskaita I asmuo *-omos *-ōmos
II asmuo *-ete *-ēte
III asmuo *-onti *-ōnti
Liepiamoji nuosaka[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pasak Z. Zinkevičiaus, ankstesniu ide. laikotarpiu liepiamoji nuosaka (liepinys) galūnių neturėjo, ji buvo reiškiama gryna šaknimi arba kamienu, ir tik vėliau imta jungti įvairias dalelytes. Be to, liepimui galėjo būti pasitelktos ir tiesioginės nuosakos formos.[338] Antrajam asmeniui ir toliau galėjo būti vartojamas grynas veiksmažodžio kamienas (ø).[339] Kiti asmenys įgaudavo ypatingų liepiamosios nuosakos (imperatyvo) galūnių.[340]

Pabrėžtina, kad buvo dvi liepiamosios nuosakos rūšys – esamoji ir būsimoji. M. Viljanueva Svensonas (isp. M. Villanueva Svensson) jas iliustruoja tokiu pavyzdžiu: lot. Tu epistulam hanc a me accipe atque illi dato 'Tu paimk šį laišką iš manęs [dabar – liep. n. accipe] ir atiduok jam [vėliau – būsimoji liep. n. dato]'.[329] Būsimoji liepiamoji nuosaka su visais asmenimis ir abiem veiksmažodžio rūšim turėjo priesagą *-tōd. Pažymėtina, kad neigiamasis liepimas („nedaryk!“) buvo reiškiamas neiginiu *méh₁ + injunktyvo veiksmažodis (žr. „Injunktyvas“).[329]

Liepiamosios nuosakos galūnės
Vienaskaita I asmuo
II asmuo *-dʰi (atemat.), ø
III asmuo *-tu
Dviskaita I asmuo
II asmuo *-tom
III asmuo *-tām
Daugiskaita I asmuo
II asmuo *-te
III asmuo *-ntu

Rūšys[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vidurinė rūšis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Be veikiamosios rūšies (žr. laikus ir nuosakas aukščiau), ide. veiksmažodžiai galėjo turėti ir vidurinę rūšį, dar vadinamą mediumu, mediju, mediopasyvu. Vidurinė rūšis reiškė savaime vykstantį arba į save nukreiptą veiksmą ir atitinka lietuvių kalbos sangrąžinius veiksmažodžius: liet. debesys apniaukė dangų (veik. r.) – dangus apsiniaukė (sangrąž. veiksm.). Atskiros neveikiamosios rūšies (kaip liet. dangus yra niaukiamas debesų) indoeuropiečių prokalbėje nebuvo – prireikus ją atstodavo vidurinė. Vidurinė rūšis išsaugota anatolų, indoiranėnų, graikų ir tocharų kalbose, o lotynų, salų keltų ir gotų kalbose vidurinės rūšies galūnės buvo pritaikytos neveikiamajai rūšiai sudaryti. Baltų, slavų ir armėnų kalbose vidurinė rūšis visai išnykusi.[329]

Ne visi veiksmažodžiai galėjo būti kaitomi vidurinėje rūšyje. M. Viljanueva Svensonas (isp. M. Villanueva Svensson) išskiria tokias semantines vidurinės rūšies veiksmažodžių klases: 1. judėjimo (gr. ἔρχομαι 'ateinu'); 2. fiziologinių procesų (skr. smáyate 'šypsosi'); 3. nusakančių emocinę būklę (gr. αἴδομαι 'gėdijuosi'); 4. suvokimo (skr. cáṣṭe 'žiūri', gr. δέρκεται 'mato'); 5. kalbėjimo (gr. εὔχομαι 'meldžiu') ir kt.[329]

Dukterinėse kalbose vidurinės rūšies galūnės gerokai skiriasi, jos sunkiai kildinamos iš vienos pradinės formos. Vadinamosios pirminės galūnės vartojamos esamajame laike ir konjunktyve, antrinės – aoriste ir optatyve, o liepiamosios nuosakos vidurinė rūšis turėjo savitesnių galūnių. Kaip matyti, vidurinės rūšies formos primena perfektą (laikas, veikslas):[341]

Vidurinės rūšies galūnės
A. Sihler[294] R. Beekes[295] B. W. Fortson[296] D. Ringe[297]
Pirminės galūnės (esamasis l., konjunktyvas)
Vienaskaita I asmuo *-h₂or *-h₂er *-h₂er
II asmuo *-th₂or *-th₂er *-th₂er
III asmuo *-(t)or *-or *-(t)or
Dviskaita I asmuo *-wosdʰh₂ ? *-wosdʰh₂
II asmuo *-Htoh₁? ? ?
III asmuo *-Htē ? ?
Daugiskaita I asmuo *-mosdʰh₂ *-medʰh₂? *-mosdʰh₂
II asmuo *-dʰh₂wo *-dʰh₂we-? *-dʰh₂we
III asmuo *-(ē)ror, *-ntor *-ro(r?) *-ror, *-ntor
Antrinės galūnės (aoristas, optatyvas)
Negalininkiniai Galininkiniai
Vienaskaita I asmuo *-h₂o *-h₂ *-m̥h₂ *-h₂e *-h₂e
II asmuo *-th₂o *-th₂o *-sth₂o *-th₂e *-th₂e
III asmuo *-(t)o *-o *-to *-o *-(t)o
Dviskaita I asmuo *-wedʰh₂? *-wedʰh₂ ? *-wedʰh₂
II asmuo *-teh₁? *-(e)Hth₁-? ? ?
III asmuo *-tē? *-(e)Hteh₂? ? ?
Daugiskaita I asmuo *-medʰh₂ *-medʰh₂ *-me(s)dʰh₂ *-medʰh₂? *-medʰh₂
II asmuo *-dʰh₂wo *-dʰh₂we *-dʰh₂we *-dʰh₂we-? *-dʰh₂we
III asmuo *-(ē)ro, *-nto *-ro *-ntro *-ro *-ro, *-nto
Liepiamosios nuosakos vid. r.
Negalininkiniai Galininkiniai
Vienaskaita I asmuo
II asmuo *-so *-swe ? ?
III asmuo *-to *-to? *-o? ? ?
Dviskaita I asmuo
II asmuo ? ? ? ?
III asmuo ? ? ? ?
Daugiskaita I asmuo
II asmuo *-dʰwo *-dʰwe ? *-dʰh₂we
III asmuo *-nto *-nto? *-ro? ? ?

Vidurinės rūšies galūnės buvo jungiamos prie atitinkamų veikiamosios rūšies laikų ir nuosakų kamienų (žr. aukščiau). Kaip minėta, perfektas bent ankstesniu laikotarpiu nevartotas su vidurine rūšimi. Toliau pateikiamas D. Rindžo (angl. D. Ringe) nurodytas veiksmažodžio *bʰér- 'nešti' (plg. liet. berti) pagrindinių laikų ir nuosakų asmenavimas vidurinėje rūšyje:[342]

Asmenavimas vidurinės rūšies laikuose ir nuosakose
Esamasis l. Aoristas Konjunktyvas Optatyvas Liepiamoji nuosaka
Vienaskaita I asmuo *bʰéroh₂er *bʰéroh₂e *bʰérōh₂er *bʰéroyh₂e
II asmuo *bʰéreth₂er *bʰéreth₂e *bʰérēth₂er *bʰéroyth₂e *bʰéreso
III asmuo *bʰéretor *bʰéreto *bʰérētor *bʰéroyto, *bʰéroyh₁o ?
Dviskaita I asmuo *bʰérowosdʰh₂ *bʰérowedʰh₂ *bʰérōwosdʰh₂ *bʰéroywedʰh₂
II asmuo ? ? ? ? ?
III asmuo ? ? ? ? ?
Daugiskaita I asmuo *bʰéromosdʰh₂ *bʰéromedʰh₂ *bʰérōmosdʰh₂ *bʰéroymedʰh₂
II asmuo *bʰéredʰh₂we *bʰéredʰh₂we *bʰérēdʰh₂we *bʰéroydʰh₂we *bʰéredʰh₂we
III asmuo *bʰéroror, *bʰérontor *bʰéroro, *bʰéronto *bʰérōror, *bʰérōntor *bʰéroyro, *bʰéroyh₁n̥to ?

Neasmenuojamosios veiksmažodžio formos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Indoeuropiečių prokalbėje tikriausiai nebuvo bendraties, bet jau turėti dalyviai.[343][344] Be to, ide. galėjo būti sudaromi veiksmažodiniai daiktavardžiai, o iš įvairių jų formų dukterinėse kalbose susidarė bendratis,[345][346] sakykime, baltų (*-ti, *-tey, *-tēy), slavų (*-ti) ir tocharų (*-tsi) kalbose bendratis tikriausiai kilusi iš veiksmažodinių daiktavardžių naudininko arba vietininko: balt. prok. *mirtey 'mirčiai', *mirtēy 'mirtyje'. Daugumoje indoeuropiečių kalbų vartojamas siekinys su baigmenimi *-tum kilęs iš veiksmažodinių daiktavardžių galininko, plg. balt. prok. *leytun < ide. *leytum 'lietų, lijimą'.[347]

Esamojo laiko ir aoristo veikiamosios rūšies dalyviai buvo sudaromi su priesaga *-nt-, jungiama prie atitinkamo laiko kamieno: es. l. *ǵíǵṇh₁ont- 'gaminąs', aor. *ǵṇh₁ont- 'pagaminęs'. Veikiamosios rūšies perfekto dalyviai turėjo priesagą *-wōs- ~ *-wos- ~ *-us-: *ǵeǵṇh₁wos- 'tas, kuris yra gaminęs'.[348] Veikiamosios rūšies vyriškosios ir bevardės giminės dalyviai, matyt, buvo linksniuojami kaip priebalsinio kamieno daiktavardžiai, moteriškosios – kaip ih₂ ~ yeh₂ kamieno. Vidurinės rūšies dalyviai turėjo priesagą *-mHno-, kur vyr. ir bev. g. linksniuota pagal o kamieną, moteriškoji – pagal eh₂. Kai kuriose kalbose veiksmažodiniai būdvardžiai tapo dalyviais, turinčiais priesagas *-mo-, *-no- ir *-to-.[349] Baltų kalbose veiksmažodinių būdvardžių priesagos *-mo- ir *-to- buvo pasitelktos neveikiamųjų dalyvių darybai, veikiamosios rūšies dalyvių priesagą *-nt- tęsia esamojo ir būsimojo laikų veik. r. dalyviai, o perfekto dalyvių priesagą *-us- – būtojo laiko veik. r. dalyviai (daugiau apie dalyvių kaitybą žr. straipsnyje „Baltų prokalbė“).

Nekaitomosios kalbos dalys[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Ne visi skaitvardžiai buvo kaitomi, tačiau prie iš viso nekaitomų žodžių jie nepriskirtini. Indoeuropiečių prokalbėje tikriausiai nebuvo vieningo prieveiksmiųbūdvardžių ir daiktavardžių darybos būdo ir prieveiksmių paskirtį atlikdavo šių dviejų linksniuojamųjų kalbos dalių bei įvardžių linksnių formos, pavyzdžiui, vyr. g. įvardžio galininkas *kʷom 'kada'.[350][351]

Stabarėjančios linksniuojamųjų žodžių formos, atitinkančios dabartinių indoeuropiečių kalbų prieveiksmio reikšmę, galėjo eiti ir jungtukais, dalelytėmis bei kitais tarnybiniais žodžiais.[352] Iš tų nedaugelio ide. nekaitomųjų žodžių galima rekonstruoti jaustuką *way 'vai' (liet. vai, lot. vae, sen. gr. οὐαί (ouaí), arm. վայ (vay), pers. وای‏ (vây)), prieveiksmius *nuH, *nū̆nóy 'dabar' (liet. nū, nūnai, rus. ны́не (nýne), vok. nun, sen. gr. νυν (nun), skr. नू (nū́), sen. air. nu), *h₁yow 'jau' (liet. jau, latv. jau, prūs. iau, slav. (j)u-že, got. ju, sen. vok. a. ju) ir kt.[353]

Žodžių daryba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Indoeuropiečių prokalbėje būta dūrinių, pavyzdžiui, kaip liet. kraujažolė – jie kilo iš žodžių junginių („kraujo žolė“). Buvo paplitę sudurtiniai asmenvardžiai, plg. liet. Gintautas 'ginąs tautą', gr. 'Αρχέλαος (Archelaos) 'valdąs tautą', skr. Trasádasyus 'verčiąs priešus drebėti', rus. Бронислав (Bronislav) 'ginąs šlovę', vok. Ludwig 'garsi kova'.[354]
Priešdėlių prokalbėje iš viso nebuvo, taigi žodžių daryba grindžiama priesagomis.[355] Keletas iš jų:[356]

Priesaga Reikšmė Pavyzdys
*-yo- priklausymas (būdvardžiai) lot. pater 'tėvas'– patrius 'tėvinis (tėvo)'
*-ey-o- medžiaga (būdvardžiai) lot. aurum 'auksas' – aureus 'auksinis'
*-tó-, *-nó- veiksmažodiniai būdvardžiai *ǵerh₂- 'trinti' > *ǵr̥h₂-- 'sutrintas' > lot. grānum 'grūdas', slav. zrŭno 't. p.', got. kaúrn 't. p.'; liet. žirnis
*-ih₂- moteriškoji giminė *dei-w-ó-s > ved. devás 'dievas', *dei-w-íh₂ > ved. devī́ 'deivė'
*-eh₂- *dei-w-ó-s > lot. deus 'dievas‘, *dei-w-éh₂ > lot. dea 'deivė'
*-ḱo- ypatybės turėjimas, mažumas *h₂i̯u-h₁n̥-ó- 'jaunas' > (ved. yúvā) > *h₂i̯u-h₁n̥-ḱós > ved. yuvaśá 'jaunatviškas', lot. iuvencus 'jaunuolis'
*-lo- *dwé-no-s 'geras' > lot. bonus 'geras' > *dwé-ne-lo-s > lot. bellus 'gražus'
*-teh₂- abstrakčios sąvokos *néwo-teh₂-t-s > lot. novis 'naujovė, naujumas'
*-tor- veiksmo atlikėjai *h₂er- 'sakyti' > lot. orātor 'kalbėtojas, oratorius'
*-h₂ter- giminystės ryšiai *h₂tēr 'motina' (plg. moteris), *ph₂tḗr 'tėvas', *bʰréh₂tēr 'brolis' (plg. sen. liet. broterystė 'brolystė'), *dʰugh₂tḗr 'duktė, -ters'
*-tro- įrankiai *h₂erh₃- 'arti' > *h₂erh₃-tro- 'arimo įrankis', sen. gr. ἄροτρον (árotron), lot. arātrum, arm. arawr, val. aradr, air. arathar, sen. skand. arðr 'plūgas'

Sintaksė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nors dauguma indoeuropiečių kalbų yra nominatyvinės ir būtent nominatyvinė kalbos sandara rekonstruojama indoeuropiečių prokalbei, grįsdamasis tam tikrais kalbų duomenimis 1901 m. Ch. Ulenbekas (ol. Ch. Uhlenbeck) pateikė prielaidą, kad indoeuropiečių prokalbėje ankstesniu laikotarpiu vietoj nominatyvinių konstrukcijų buvo vartojamos ergatyvinės.[357] Pasak kitos hipotezės, pasiūlytos G. Klimovo, iki nominatyvinės struktūros turėjusi būti aktyvinė.[358][359]

Žodžių tvarka sakinyje buvusi laisva, pagrindinis sakinio dalių eiliškumas – SOV (veiksnys – papildinys – tarinys, kaip liet. vilkas grobio ieško).[360][361] Kaip rodo tipologiniai tyrimai, kalboms su tokia žodžių tvarka būdinga pažyminys prieš pažymimąjį žodį, dažnesnė priesaginė, o ne priešdėlinė žodžių daryba, o vietoj galūnių – savybinės priesagos. Visi šie reiškiniai atsispindi ide.[362]

Ide. galiojo Vakernagelio dėsnis, pasak kurio bekirtės dalelytės ir kiti klitikai sakinyje atsidurdavo antroje vietoje.[363]

Būdvardžiai buvo derinami su daiktavardžiais gimine, skaičiumi ir linksniu.[364] Buvo derinamas veiksnio ir tarinio skaičius bei asmuo, tačiau kuopiniai daiktavardžiai (kolektyvai) eidavo su veiksmažodžio vienaskaita.[365][210]

Žodynas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Rekonstruotas indoeuropiečių prokalbės žodyno sluoksnis teikia vertingų duomenų apie senųjų indoeuropiečių gyvenimą ir religiją. Įvairiais apskaičiavimais, indoeuropiečiai vartojo nuo 15–20 iki 40 tūkstančių žodžių. Šiuo metu rekonstruota apie 1200 (ne tiek patikimai – dar 500) indoeuropiečių prokalbės žodžių šaknų.[366]

Ide. turėta sudėtinga, išplėtota giminystės ryšių pavadinimų sistema. Be kitų, vartoti žodžiai: senelis (*h₂euh₂os), močiutė (*Han-), tėvas (*ph₂tḗr), tėtis (*átta), motina (*méh₂tēr), sūnus (*suHnús), duktė (*dʰugh₂tḗr), brolis (*bʰréh₂tēr), sesuo (*swésōr), vaikaitis, nepuotis (*népōt), sūnėnas, dėdė iš tėvo pusės (*ptruᵘ̯io-[367]), avynas (dėdė iš motinos pusės; *h₂ewh₂yos). Vartoti ir kai kurie giminaičių iš vyro pusės pavadinimai: marti (*snusós), šẽšuras (vyro tėvas; *sweḱuros), anyta (*sweḱruH-), dieveris (*deh₂iwēr), žentas (*ǵ(e)mHōr), vyro sesuo (*ǵelh₂-ou), jentė, -ers (vyro brolio žmona; *i(e)nh₂ter-). Kadangi nežinoma giminystės ryšių iš žmonos pusės, manoma, kad po vedybų moterys apsigyvendavo vyro šeimoje, taip pat galėjęs būti nuotakų grobimo paprotys.[368][369]

Į indoeuropiečių valgiaraštį įėjo: mėsa (*mē(m)s), druska (*séh₂-(e)l-), pienas (*h₂melǵ-, plg. liet. melžti), iš jo gamino sviestą ir sūrį, medus (*melit) ir jo gėrimas midus (*medʰu), vynas (*w(e)ih₁-on-) ir tikriausiai gilės (*gʷlh₂-(e)n-). Iš žuvų (*dʰǵʰuH-) jiems buvo žinomos lašišos, upėtakiai, karpiai, upiniai unguriai ir galbūt šamai. Indoeuropiečiai valgė obluolius (*h₂ébl̥, *h₂ebōl).[370][371]

Ratas su stipinais Irano muziejuje Teherane. Priskiriama II tūkstantmečiui pr. m. e.

Indoeuropiečiai laikė tokius naminius gyvūnus: karves (*gʷeh₃us), kiaules (*suHs), avis (*h₂ówis), ožkas (*diks), arklius (*h₁éḱwos), žąsis (*ǵʰans), šunis (*ḱ(u)wṓn).[372] Drabužiai buvo siuvami iš avių ir ožkų vilnos. Indoeuropiečiai nelaikė vištų, triušių ir asilų. Naudotasi arklu (*h₂erh₃-trom).[373]

Indoeuropiečiai turėjo išplėtotą vežimo ir jo dalių terminiją: *weǵʰnos 'vežimas', *yugóm 'jungas', *h₂eḱs- 'ašis'. Išlikę trys rato pavadinimai: *kʷekʷlóm (plg. liet. kaklas), *Hwṛgi- ir *Hroth₂os. Ratai buvo daromi iš trijų lenktų ir suriestų lentų. Sudėtiniai ratai su stipinais atsirado apie 2500–2000 m. pr. m. e., t. y. jau po indoeuropiečių prokalbės skilimo. Išliko laivo pavadinimas (*néh₂us), bet tikriausiai laiveliai (valtys) buvo naudojama per upes ir ežerus persikelti.[374][375]

Turėti šie didesnių žvėrių pavadinimai: vilkas (*wĺ̥kʷos), lapė (*wl(o)p-), lokys (*h₂ŕ̥tḱos), lūšis (*luḱ-), bebras (*bʰébʰrus), ūdra (*udros), kiškis (*ḱasos), elnias (*h₁elh₁ḗn), briedis (*h₁ólḱis) ir tauras (*touros).[376][377]

Ide. rekonstruojami tokie medžių pavadinimai: beržas (*bʰerHǵos), klevas (*h₂ēkṛ), kukmedis (*h₁eiwos, plg. liet. ieva; *taksos), alksnis (*h₂eliso-), gluosnis (*weit-, plg. liet. vytis 'žilvitis; vytelė') ir kiti.[378]

Dėl kilmės diskutuojama, tačiau galėjo būti šiek tiek skolinių iš kitų kalbų, pavyzdžiui, *dʰoHnéh₂ 'duona', *Handʰ 'maistinis augalas', *gʰeid 'ėriukas'.[379]

Indoeuropiečių prokalbė popkultūroje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

2012 m. fantastiniame filme „Prometėjasandroidas Deividas kosminėje kelionėje studijuoja senovines kalbas ir į aukštos nežemiškos civilizacijos atstovą kreipiasi indoeuropiečių prokalbe.[380][381] Be to, Deividui žiūrint vaizdinę paskaitą apie indoeuropeistiką, skamba A. Šleicherio (vok. A. Schleicher) indoeuropiečių prokalbe sukurta pasakėčia.[382][381]

Akompanuojant Londono Karališkajam filharmonijos orkestrui, indoeuropiečių prokalbe atliekama kompozicija „Vandens preliudija“ – pirmasis iš trijų albumo „Jūrą talpinęs lašas“ (angl. The Drop That Contained the Sea) takelių. Šios kompozicijos premjera įvyko Karnegio koncertų rūmuose Niujorke 2014 m. balandžio 13 d., kūrinio autorius – amerikiečių kompozitorius K. Tinas (angl. Ch. Tin).[383][384]

2016 m. vasario 23 d. išleistame kompiuteriniame žaidime „Far Cry Primal“, kur veiksmas rutuliojasi akmens amžiuje, dialogai sukurti „primityvia kalba“, jos pagrindas – indoeuropiečių prokalbė.[385]

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Išnašos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 67.
 2. Powell, Eric A. „Telling Tales in Proto-Indo-European - Archaeology Magazine“. www.archaeology.org (britų anglų). Nuoroda tikrinta 2021-08-05.
 3. Pedersen, H. (1931). „Linguistic affinities of the Indo-Europeans, home and civilisation“. In Transl. from the Danish by John Webster Spargo (red.). Linguistic Science in the Nineteenth Century: Methods and Results. Cambridge, MA: Harvard University Press. p. 338.
 4. Алпатов, В. М. (2005). История лингвистических учений. М.: Языки славянской культуры. pp. 54–55.
 5. Топоров В. Н.Сравнительно-историческое языкознание
 6. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. pp. 19–20. ISBN 5-354-00056-4.
 7. Мейе, А. (2007). Пер. с франц. Д. Н. Кудрявского, перераб. и доп. по 7-му фр. изд. А. М. Сухотиным; под ред. и с примеч. Р. О. Шор; вступ. ст. М. В. Сергиевского (red.). Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Лингвистическое наследие XX века. М.: URSS/Издательство ЛКИ. pp. 447–448. ISBN 978-5-382-00010-7.{{cite book}}: CS1 priežiūra: multiple names: editors list (link) CS1 priežiūra: numeric names: editors list (link)
 8. Meier-Brügger, M. (2003). Indo-European Linguistics (PDF). Berlin — New York: Walter de Gruyter. p. 12. ISBN 3-11-017433-2.[neveikianti nuoroda]
 9. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. pp. 12–21. ISBN 5-354-00056-4.
 10. Мейе, А. (2007). Пер. с франц. Д. Н. Кудрявского, перераб. и доп. по 7-му фр. изд. А. М. Сухотиным; под ред. и с примеч. Р. О. Шор; вступ. ст. М. В. Сергиевского (red.). Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Лингвистическое наследие XX века. М.: URSS/Издательство ЛКИ. p. 451. ISBN 978-5-382-00010-7.{{cite book}}: CS1 priežiūra: multiple names: editors list (link) CS1 priežiūra: numeric names: editors list (link)
 11. Красухин, К. Г. (2004). Введение в индоевропейское языкознание: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв, фак. высш. учеб. заведений. Высшее профессиональное образование. М.: Издательский центр «Академия». p. 33. ISBN 5-7695-0900-7.
 12. 12,0 12,1 Schmalstieg, W. (1998). „The Proto-Indo-European“. The Indo-European Languages. London - New York: Routledge. pp. 26. ISBN 0-415-06449-X.
 13. Мейе, А. (2007). Пер. с франц. Д. Н. Кудрявского, перераб. и доп. по 7-му фр. изд. А. М. Сухотиным; под ред. и с примеч. Р. О. Шор; вступ. ст. М. В. Сергиевского (red.). Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Лингвистическое наследие XX века. М.: URSS/Издательство ЛКИ. pp. 454–455. ISBN 978-5-382-00010-7.{{cite book}}: CS1 priežiūra: multiple names: editors list (link) CS1 priežiūra: numeric names: editors list (link)
 14. Мейе, А. (2007). Пер. с франц. Д. Н. Кудрявского, перераб. и доп. по 7-му фр. изд. А. М. Сухотиным; под ред. и с примеч. Р. О. Шор; вступ. ст. М. В. Сергиевского (red.). Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Лингвистическое наследие XX века. М.: URSS/Издательство ЛКИ. p. 456. ISBN 978-5-382-00010-7.{{cite book}}: CS1 priežiūra: multiple names: editors list (link) CS1 priežiūra: numeric names: editors list (link)
 15. Алпатов, В. М. (2005). История лингвистических учений (4-е, исправленное и дополненное leid.). М.: Языки славянской культуры. pp. 92–98. ISBN 5-9551-0077-6.
 16. Алпатов, В. М. (2005). История лингвистических учений (4-е, исправленное и дополненное leid.). М.: Языки славянской культуры. pp. 131–132. ISBN 5-9551-0077-6.
 17. Алпатов, В. М. (2005). История лингвистических учений (4-е, исправленное и дополненное leid.). М.: Языки славянской культуры. pp. 143–146. ISBN 5-9551-0077-6.
 18. Георгиев, В. И. (1975). „Индоевропейское языкознание сегодня“. 5. Вопросы языкознания: 3–4. {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba)
 19. Топоров В. Н.Индоевропеистика}}
 20. Андреев, Н. Д. (1957). „Периодизация истории индоевропейского праязыка“. 2. Вопросы языкознания: 3–4. {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba)
 21. 21,0 21,1 Шулежкова, С. Г. (2004). История лингвистических учений. М.: Флинта — Наука. p. 360.
 22. Красухин К. Г. (2013). „Новые руководства по индоевропейскому языкознанию“. 6. Вопросы языкознания: 115, 132. ISSN 0373-658X. {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba); Cite has empty unknown parameter: |link= (pagalba)
 23. Pedersen H. (1903). „Türkische Lautgesetze“. Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (57): 560–561.
 24. Pedersen, H. (1931). „Linguistic affinities of the Indo-Europeans, home and civilisation“. In Transl. from the Danish by John Webster Spargo (red.). Linguistic Science in the Nineteenth Century: Methods and Results. Cambridge, MA: Harvard University Press. p. 338.
 25. Pedersen, H. (1962). „Linguistic affinities of the Indo-Europeans, home and civilisation“. In Transl. from the Danish by John Webster Spargo (red.). Linguistic Science in the Nineteenth Century: Methods and Results. Discovery of language (paperback leid.). Bloomington, IN: Indiana University Press. p. 338.
 26. Иллич-Свитыч, В. М. (2003). Опыт сравнения ностратических языков. М.: УРСС. p. 5. ISBN 5-354-00173-0.
 27. Blažek, V (1995). „Indo-European Personal Pronouns (1st & and persons)“. 2 (3). Dhumbadji!: 11–14. ISSN 1328-9438. {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba)
 28. George Starostin (2013-10-29). „Nostratic“. Oxford University Press. doi:10.1093/OBO/9780199772810-0156. Suarchyvuota iš originalo 2015-09-13. Nuoroda tikrinta 2018-01-20. „Nevertheless, this evidence is also regarded by many specialists as insufficient to satisfy the criteria generally required for demonstrating genetic relationship, and the theory remains highly controversial among mainstream historical linguists, who tend to view it as, at worst, completely invalid or, at best, inconclusive.“
 29. Нерознак, В. П. (1988). „Праязык: реконструкт или реальность?“. In Н. З. Гаджиева (red.). Сравнительно-историческое изучение языков разных семей : Теория лингвистической реконструкции. М.: Наука. pp. 36–38.
 30. Clackson, J. (2007). Indo-European Linguistics : An Introduction (PDF). Cambridge Textbooks in Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press. p. 20. ISBN 0-52-165367-3. — „The frustration evident in many of the statements of Nostraticists is clear: they are using the same methods as IE linguists, yet their results are not accepted by most IE linguists for reasons which are seldom clearly articulated.”
 31. Казанцев, Д. Е. (1979). И. С. Галкин (red.). „Истоки финно-угорского родства“. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во: 44. {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba)
 32. Казанцев, Д. Е. (1979). Под ред. И. С. Галкина (red.). Истоки финно-угорского родства. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во. p. 47.
 33. Jensen, Н (1936). „Indogermanisch und Uralisch“. Germanen und Indogermanen, 11 : volkstum, sprache, heimat, kultur; festschrift für Herman Hirt. II (teil C): 171–181.
 34. Казанцев, Д. Е. (1979). Под ред. И. С. Галкина (red.). Истоки финно-угорского родства. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во. pp. 48–49.
 35. Balazs J. Zur Frage der indo-uralischen Verwandscha ft. CSIFU. Helsinki, 1965
 36. Joki A. J. Uralier und Indogermanen: die älteren Berührungen zwischen den uralischen und indogermanischen Sprachen. Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 151. Suomalais-ugrilainen seura, Helsinki 1973
 37. Хелимский, Е. А. (1986). „Труды В. М. Иллич-Свитыча и развитие ностратических исследований за рубежом“. In Отв. ред.: А. С. Мыльников, АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики (red.). Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М.: Наука. p. 268.{{cite book}}: CS1 priežiūra: multiple names: editors list (link)
 38. Kloekhorst, A. (Spring/Summer 2008). „Some Indo-Uralic Aspects of Hittite“. Journal of Indo-European Studies. 36 (1): 88–95. ISSN 0092-2323. {{cite journal}}: Patikrinkite date reikšmes: |date= (pagalba)
 39. Казанцев, Д. Е. (1979). Под ред. И. С. Галкина (red.). Истоки финно-угорского родства. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во. p. 51.
 40. Хелимский, Е. А. (1986). „Труды В. М. Иллич-Свитыча и развитие ностратических исследований за рубежом“. In Отв. ред.: А. С. Мыльников, АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики (red.). Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М.: Наука. p. 236.{{cite book}}: CS1 priežiūra: multiple names: editors list (link)
 41. Казанцев, Д. Е. (1979). Под ред. И. С. Галкина (red.). Истоки финно-угорского родства. Йошкар-Ола: Мар. кн. изд-во. p. 46.
 42. Хелимский, Е. А. (1986). „Труды В. М. Иллич-Свитыча и развитие ностратических исследований за рубежом“. In Отв. ред.: А. С. Мыльников, АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики (red.). Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М.: Наука. pp. 261–267.{{cite book}}: CS1 priežiūra: multiple names: editors list (link)
 43. Андреев, Н. Д. (1986). Отв. ред. Э. Г. Туманян (red.). Раннеиндоевропейский праязык. Л.: Наука, Ленинградское отделение. pp. 3–4.
 44. Мельничук, А. С (1991). „О всеобщем родстве языков мира“ (PDF). Вопросы языкознания. 2 (March–April): 27. Suarchyvuotas originalas (PDF) 2017-10-28. Nuoroda tikrinta 2018-01-20.
 45. Martinet, A. (1997). De las estepas a los océanos. El indoeuropeo y los „indoeuropeos”. Madrid: Gredos. p. 26. ISBN 84-249-1864-9.
 46. Paliga S. N. D. Andreev’s Proto-Boreal Theory and Its Implications in Understanding the Central-East and Southeast European Ethnogenesis: Slavic, Baltic and Thracian // Romanoslavica Archyvuota kopija 2017-10-26 iš Wayback Machine projekto. : Referate şi comunicări prezentate la Cel de-al XIII-lea Congres Internaţional al Slaviştilor (Ljubljana, 15—21 august 2003) / Com. de red. Dorin Gămulescu (red. resp.)… [et al.]. – București : Editura Universităţii din Bucureşti, 2002. – Т. 38. – P. 93—104. – ISSN 0557-272X
 47. Седов, В. В. ((07/08/09) 2004). „XIII Международный конгресс славистов. Проблемы этногенеза, ранней истории и культуры славян (Любляна, Словения, 2003)“ (PDF). Российская археология. 3: 182. ISSN 0869-6063. {{cite journal}}: Cite has empty unknown parameter: |1= (pagalba); Patikrinkite date reikšmes: |date= (pagalba)
 48. Трубачёв О. Н. Этногенез славян и индоевропейская проблема // Этимология. 1988–1990 : Сборник научных трудов / Российская Академия Наук. Институт русского языка; Ред. колл.: О. Н. Трубачев (отв. ред.) и др; науч. изд.. – М. : Наука, 1993. – С. 16—17. – ISBN 5-02-011040-X.V.
 49. Нерознак, В. П. (1988). „Праязык: реконструкт или реальность?“. In Отв. ред. Н. З. Гаджиева (red.). Сравнительно-историческое изучение языков разных семей : Теория лингвистической реконструкции. М.: Наука. pp. 37–38. ISBN 5-02-010869-3.
 50. 50,0 50,1 Stefan G. & Vovin A. Review of Indo-European and Its Closest Relatives: The Eurasiatic language family. Volume 2: Lexicon. Diachronica. pp. 184–191. doi:10.1075/dia.22.1.09geo. ISSN 0176-4225.
 51. Ringe, D (2002 m. liepos mėn.). „Reviewed «Joseph H. Greenberg, Indo-European and its closest relatives: the Eurasiatic language family, vol. 1: Grammar. Stanford, CA: Stanford University Press, 2000. Pp. 326.»“. Journal of Linguistics. 38 (2): 397–439. doi:10.1017/S0022226702241626. ISSN 0022-2267.
 52. Kortlandt, F. (2006). Indo-Uralic and Altaic (PDF). Leiden University — www.kortlandt.nl: Frederik Kortlandt: Other electronic publications. p. 1.
 53. Иванов, Вячеслав Всеволодович. К исследованию отношений между языками // Вестник РГГУ, 2009, № 5 / Вопросы языкового родства, 2009, № 1, стр. — 7
 54. Kallio, Petri. Nugae Indo-Uralicae // Journal of Indo-European Studies 43(3-4):371
 55. Kortlandt, F. (2010). „The Indo-Uralic verb“. Studies in Germanic, Indo-European and Indo-Uralic. Leiden Studies in Indo-European, 17. Amsterdam/New York: Rodopi. pp. 391. ISBN 978-9-04-203135-7.
 56. Kortlandt, F. (2010). „Indo-Uralic consonant gradation“. Studies in Germanic, Indo-European and Indo-Uralic. Leiden Studies in Indo-European, 17. Amsterdam/New York: Rodopi. pp. 409. ISBN 978-9-04-203135-7.
 57. Kortlandt, Frederik. Balto-Slavic accentual mobility // Baltistica XLI (3) 2006, p. 362
 58. 58,0 58,1 Matasović, Ranko (2012) Areal typology of Proto-Indo-European: the case for Caucasian connections // Transactions of the Philological Society 110(2): pp. — 284, 289.
 59. 59,0 59,1 Nichols J., Language dispersal from the Black Sea region / Yanko-Hombach V., Gilbert A.S., Panin N., Dolukhanov P.M. (Eds.), The Black Sea Flood Question: Changes in Coastline, Climate and Human Settlement // Springer (2007), pp. 790–791
 60. Colarusso, John (1981) Typological Parallels between Proto-Indo-European and the Northwest Caucasian Languages. Bono Homini Donum: Essays in Historical Linguistics in Memory of J. Alexander Kerns, Y. Arbeitman and A. R. Bomhard (eds.), vol. 2, pp. 475–558. Amsterdam: John Benjamins.
 61. Colarusso, John (1997). ‘Phyletic links between Proto-Indo-European and Proto-Northwest Caucasian’, The Journal of Indo-European Studies 25, 119-51.
 62. Colarusso, John (2003). ‘Further etymologies between Indo-European and Northwest Caucasian’, in Dee Ann Holisky & Kevin Tuite (eds), Current Trends in Caucasian, East European and Inner Asian Linguistics, Papers in Honor of Howard Aronson, Amsterdam: Benjamins, 41-60.
 63. Asya Pereltsvaig and Martin W. Lewis, The Indo-European controversy: facts and fallacies in historical linguistics. // Cambridge University Press (2015), pp. 197
 64. Forrer Е. Neue Probleme zum Ursprung der indogermanichen Sprachen. «Mannus», B. 26, 1934.
 65. Горнунг Б. В. К вопросу об образовании индоевропейской языковой общности. Доклад на VII международном конгрессе антропологических и этнографических наук. — Μ., 1964.
 66. J. C. Kerns. Eurasiatic Pronouns and the Indo-Uralic Question. Fairborn, Ohio, 1967.
 67. Хелимский, Е. А. (1986). „Труды В. М. Иллич-Свитыча и развитие ностратических исследований за рубежом“. In Отв. ред.: А. С. Мыльников, АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики (red.). Зарубежная историография славяноведения и балканистики. М.: Наука. p. 269.{{cite book}}: CS1 priežiūra: multiple names: editors list (link)
 68. Anthony, D. W. (2007). The Horse, the Wheel and the Language. Princeton — Oxford: Princeton University Press. pp. 9—10. ISBN 978-0-691-05887-0.
 69. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn. p. 291. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 70. Anthony, D. W. (2007). The Horse, the Wheel and the Language. Princeton — Oxford: Princeton University Press. pp. 10. ISBN 978-0-691-05887-0.
 71. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn. pp. 338–341. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 72. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn. p. 297. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 73. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 298–299. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 74. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 297–298. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 75. Shevoroshkin, V (1986). „Indo-European Homeland and Migrations“. Folia Linguistica Historica. 2: 243.
 76. Dolgopolsky, A (1990–1993). „More about the Indo-European Homeland problem“. Mediterranean Language Review: 230–248.{{cite journal}}: CS1 priežiūra: Datos formatas (link)
 77. Клейн Л. С. Происхождение индоевропейцев и археология // Materials of the International conference Archyvuota kopija 2014-11-29 iš Wayback Machine projekto. dedicated to the 110th birth anniversary of the outstanding Russian archaeologist Mikhail Petrovich Gryaznov. Cultures of the steppe zone of Eurasia and their interactio with ancient civilizations. – СПб.: ИИМК РАН, «Периферия», 2012. – С. 25—27. – ISBN 978-5-906168-01-6-2.
 78. А.К. (2015-02-19). „Где находилась прародина индоевропейцев? Новые данные генетики“. Антропогенез.РУ. Nuoroda tikrinta 2017-10-15. „Pagrindinės besivaržančios hipotezės – Artimųjų Rytų (Gamkrelidzė, Ivanovas, 1984), Vakarų Anatolijos (Renfrew, 1987) ir Centrinės Europos (Djakonovas, 1982; Kleinas, 2010). V. Safronovo teorija (1989) derina Anatolijos ir Centrinės Europos hipotezių elementus, jai artimas vėlyvasis K. Renfriu teorijos variantas“
 79. Decsy G., Krueger J. R. (2000). The Linguistic Identity of Europe: in 2 Pt. Bloomington, IN: Eurolingua, ldidentity research series 4. pp. 262 (Pt. 1) + 268–507 (Pt. 2). ISBN 0-931-92265-8, ISBN 0-931-92267-4. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 80. Осипова, О. А. (2004). „Рецензия на книгу: Decsy G., Krueger J. R. The Linguistic Identity of Europe. Eurolingua. Bloomington, Indiana, 2000. P. 1, 2. 507 p.“ (PDF). Вестник Томского государственного педагогического университета. 1 (38) (Серия: гуманитарные науки (филология)): 91. ISSN 1609-624X. {{cite journal}}: Cite has empty unknown parameter: |1= (pagalba)
 81. Much, M. (1902). Die Heimat der Indogermanen im Lichte der urgeschichtlichen Forschung. Berlin: Verlag von Herman Costenoble. pp. 311, [1].
 82. Клейн, Л. С. (2010). Время кентавров: Степная прародина греков и ариев. СПб.: Евразия. p. 496. ISBN 978-5-8071-0367-3.
 83. Клейн, Л. С. (2012). „Происхождение индоевропейцев и археология“. Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Кн. 2. Материалы международной научной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения выдающегося российского археолога Михаила Петровича Грязнова (PDF). СПб.: ИИМК РАН, «Периферия». pp. 25–34. ISSN 978-5-906168-01-6-2. Suarchyvuotas originalas (PDF) 2014-11-29. Nuoroda tikrinta 2018-01-20. {{cite book}}: Patikrinkite |issn= reikšmę (pagalba)
 84. 84,0 84,1 Шер, Я. А. (2011). „Кентавры, единороги, драконы и другие мифологические персонажи (о книге Л. С. Клейн. Время кентавров. Степная прародина греков и ариев. – СПб, Евразия, 2010. – 496 с., илл. цв. 32 с.)“ (PDF). Вестник Кемеровского государственного университета. 2 (46): 206. ISSN 2078-8975. Suarchyvuotas originalas (PDF) 2015-11-17. Nuoroda tikrinta 2018-01-20.
 85. Devoto, G. (1962). Origini indeuropee. Firenze: Sansoni; Origines; Istituti italiano di preistoria e protostoria. pp. xii, 521.
 86. Дьяконов, И. М (1982). „О прародине индоевропейских диалектов“. Вестник древней истории. 3 (161): 3–30.
 87. Дьяконов, И. М (1982). „О прародине индоевропейских диалектов“. Вестник древней истории. 4 (162): 11–25.
 88. Diakonoff, I (1985). „On the Original Home of the Speakers of Indo-European“. Journal of Indo-European Studies. 13: 92–174.
 89. Bosch-Gimpera, P (1960). „El Problema Indoeuropeo“. Universidad Nacional. Autónoma. Publicaciones del Instituto de Historia; México: xix, 385.
 90. Makkay, J. (1991). Az Indoeurópai Népek Östörténete. Budapest: Gondolat Könyvkiadó. p. 315. ISBN 9-632-82418-0.
 91. Makkay, J. (1992). „A Neolithic Model of Indo-European Prehistory“. Journal of Indo-European Studies. 20: 193–238.
 92. Schrader, O. (1890). Trans. by Frank Byron Jevons, From the 2d rev. & enl. German ed. with the sanction and co-operation of the author (red.). Prehistoric antiquities of the Aryan peoples: a manual of comparative philology and the earliest culture. L.: Charles Griffin & Co. pp. xv, 486. {{cite book}}: |editor= turi bendrinį pavadinimą (pagalba)CS1 priežiūra: numeric names: editors list (link)
 93. Sulimirski, T. (1968). Corded Ware and Globular Amphorae North-East of the Carpathians. L.: Athlone P. pp. xxiii, 227.
 94. Childe, V. G. (1926). The Aryans: A Study of Indo-European Origins (series „History of civilization, Pre-history and antiquity”). London: Kegan Paul, Trench, Trubner & Co. Ltd.; New York: Alfred A. Knopf, Inc. pp. xiii, 221.
 95. Mallory, J. P. (1989). „The Indo-European homeland problem“. In Search of the Indo-Europeans: Language, Archaeology and Myth. L.: Thames and Hudson. pp. 143–184, 228. ISBN 0-500-27616-1.
 96. Гамкрелидзе, Т. В. (1984). Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: В 2-х книгах. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета.
 97. Renfrew, C. (1989). „The Origins of Indo-European Languages“. Scientific American (10): 82–90.
 98. Долуханов, П. М. (1984). „Неолитическая революция в Передней Азии: экологические, культурно-исторические и лингвистические аспекты“. Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. Тезисы и доклады конференции. Ч. 1. М.: «Наука», Глав. ред. восточной лит-ры. pp. 29–31.
 99. Zvelebil M., Zvelebil K. (1988). Antiquity (62). Agricultural Transition and Indo-European Dispersals. Praha: Institute of Archaeology. pp. 574–583.
 100. Zvelebil M., Zvelebil K. (1990). Ed. T. L. Markey, J. Greppia (red.). When Worlds Collide: the Indo-Europeans and pre-Indo-Europeans: the Rockefeller Foundation's Bellagio Study and Conference Center, Lake Como, Italy, February 8—13, 1988. Ann Arbor, MI: Karoma. pp. 237—266. ISBN 0-897-20090-X.
 101. Zvelebil, M. (1995). Indo-European origins and the agricultural transition in Europe. Whither archaeology? Papers in honor of Evžen Neustupný. Praha: Institute of Archaeology. pp. 173–203. ISBN 8-090-19340-4.
 102. Killian, L. (1983). Zum Ursprung der Indogermanen. Bonn: Habelt. p. 248. ISBN 8-090-19340-4.
 103. Häulser, A. (1985). Kulturebeziehungen zwischen Ost- und Mitteleuropa im Neolithikum? Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte. 68. pp. 21–74.
 104. Сафронов, В. А. (1989). Индоевропейские прародины. Горький: Волго-вятское книжное изд-во. p. 398. ISBN 5-7420-0266-1.
 105. Черных, Е. Н. (1987). „Протоиндоевропейцы в системе Циркумпонтийской провинции“. In Отв. ред. Л. А. Гиндин (red.). Античная балканистика (PDF). М.: Наука. pp. 136–147.
 106. Черных, Е. Н. (1988). „Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоевропейцы“. In Под. ред. Г. М. Бонгард-Левина; Академия наук СССР; Институт востоковедения АН СССР (red.). Древний Восток: этнокультурные связи. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука». pp. 37–57. ISBN 5-02-016792-4.{{cite book}}: CS1 priežiūra: multiple names: editors list (link)
 107. Mallory, J. P. (1991). In Search of the Indo-Europeans. Thames and Hudson. pp. 158—162. ISBN 0-500-27616-1.
 108. Anthony D. W. (2007). The Horse, the Wheel and the Language. Princeton — Oxford: Princeton University Press. pp. 90—91. ISBN 978-0-691-05887-0.
 109. Mallory, J. P. (1991). In Search of the Indo-Europeans. Thames and Hudson. pp. 158—159. ISBN 0-500-27616-1.
 110. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. (1984). Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: В 2-х книгах. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета. pp. 859–861.
 111. Shevoroshkin, V. (1986). „Indo-European Homeland and Migrations“. Folia Linguistica Historica. 2, t. VII: 227–228.
 112. Андреев, Н. Д. (1957). „Вопросы языкознания“. Периодизация истории индоевропейского праязыка. 2. p. 18.
 113. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. (1984). Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: В 2-х книгах. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета. p. 415.
 114. Blažek, Václav. „On the internal classification of Indo-European languages: survey“ (PDF). Nuoroda tikrinta 2018-02-23.
 115. Gray, Russell D; Atkinson, Quentin D (27 November 2003). „Language-tree divergence times support the Anatolian theory of Indo-European origin“ (PDF). Nature. New Zealand: Auckland. 426 (6965): 435–39. doi:10.1038/nature02029. PMID 14647380. Suarchyvuotas originalas (PDF) 2011-05-20. Nuoroda tikrinta 2018-01-20.
 116. „Perfect Phylogenetic Networks: A New Methodology for Reconstructing the Evolutionary History of Natural Languages, pg. 396“ (PDF). Suarchyvuota (PDF) iš originalo 2005. Nuoroda tikrinta 2018-02-09. {{cite web}}: Patikrinkite date reikšmes: |archivedate= (pagalba)
 117. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 85–89.
 118. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 85–89.
 119. Brixhe, Claude (2002). „Interactions between Greek and Phrygian under the Roman Empire“. In Adams, J. N.; Janse, M.; Swaine, S. (eds.). Bilingualism in Ancient Society: Language Contact and the Written Text (anglų). Oxford University Press. ISBN 978-0-19-924506-2.
 120. Kim Ronald I. (2018). „Greco-Armenian. The persistence of a myth“. Indogermanische Forschungen. 123: 247–271. doi:10.1515/if-2018-0009. ISSN 1613-0405. Nuoroda tikrinta 2022-08-08.
 121. Renfrew, A. C., 1987, Archaeology and Language: The Puzzle of Indo-European Origins, London: Pimlico. ISBN 0-7126-6612-5; T. V. Gamkrelidze and V. V. Ivanov, The Early History of Indo-European Languages, Scientific American, March 1990; Renfrew, Colin (2003). „Time Depth, Convergence Theory, and Innovation in Proto-Indo-European“. Languages in Prehistoric Europe. ISBN 3-8253-1449-9.
 122. Mallory, James P. (1997). „Kuro-Araxes Culture“. Encyclopedia of Indo-European Culture. Fitzroy Dearborn: 341–342.
 123. A. Bammesberger in The Cambridge History of the English Language, 1992, ISBN 978-0-521-26474-7, p. 32: the model „still remains the background of much creative work in Indo-European reconstruction“ even though it is „by no means uniformly accepted by all scholars“.
 124. Kapović, M. (2008). Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska. pp. 145. ISBN 978-953-150-847-6.
 125. Маслова, В. А. (2004). Истоки праславянской фонологии. М.: Прогресс-Традиция. pp. 23–24. ISBN 5-89826-201-6.
 126. Майрхофер, М. (1988). „Индоевропейская грамматика. Т.2. Фонетика“. Новое в зарубежной лингвистике (XXI). М.: Прогресс. pp. 122–123.
 127. Маслова, В. А. (2004). Истоки праславянской фонологии. М.: Прогресс-Традиция. p. 23. ISBN 5-89826-201-6.
 128. Маслова, В. А. (2004). Истоки праславянской фонологии. М.: Прогресс-Традиция. p. 27. ISBN 5-89826-201-6.
 129. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. p. 51. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 130. Watkins, C. (1998). „Proto-Indo-European: Comparison and Reconstruction“. The Indo-European Languages. London — New York: Routledge. pp. 33—34. ISBN 0-415-06-449-X.
 131. Гамкрелидзе, Т. (1984). Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: В 2-х книгах. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета. pp. 5–12.
 132. Андреев, Н (1957). „Периодизация истории индоевропейского праязыка“. Вопросы языкознания. 2: 6–8.
 133. Герценберг, Л. Г. (1981). Вопросы реконструкции индоевропейской просодии. Л.: Наука. p. 155.
 134. Watkins C. (1998). „Proto-Indo-European: Comparison and Reconstruction“. The Indo-European Languages. London — New York: Routledge. pp. 38. ISBN 0-415-06-449-X.
 135. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. p. 54. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 136. Бурлак С. А., Старостин С. А. (2001). Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Филол. фак. и др. (red.). Новый лингвистический учебник. Введение в лингвистическую компаративистику. М.: Эдиториал УРСС. p. 118. ISBN 5-8360-0268-1.
 137. Маслова, В. А. (2004). Истоки праславянской фонологии. М.: Прогресс-Традиция. pp. 76–77. ISBN 5-89826-201-6.
 138. 138,0 138,1 Kapović, M. (2008). Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska. pp. 161—162. ISBN 978-953-150-847-6.
 139. Маслова, В. А. (2004). Истоки праславянской фонологии. М.: Прогресс-Традиция. pp. 83–90. ISBN 5-89826-201-6.
 140. Маслова, В. А. (2004). Истоки праславянской фонологии. М.: Прогресс-Традиция. p. 93. ISBN 5-89826-201-6.
 141. Kapović, M. (2008). Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska. pp. 172. ISBN 978-953-150-847-6.
 142. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. pp. 64–65. ISBN 5-354-00056-4.
 143. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. (1984). Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: В 2-х книгах. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета. pp. 119–125.
 144. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 56-57.
 145. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 57.
 146. Ringe, D. (2006). From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. New York: Oxford University Press. pp. 6—7.
 147. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 119. ISBN 978-9-02-721186-6.
 148. Майрхофер, М. (1998). „Санскрит и языки древней Европы“. Новое в зарубежной лингвистике. XXI: 510.
 149. Красухин, К. Г. (2004). Введение в индоевропейское языкознание: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв, фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия». p. 35. ISBN 5-7695-0900-7.
 150. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. p. 48. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 151. Майрхофер, М. (1998). „Санскрит и языки древней Европы“. Новое в зарубежной лингвистике. XXI: 510–511.
 152. Красухин, К. Г. (2004). Введение в индоевропейское языкознание: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв, фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия». p. 62. ISBN 5-7695-0900-7.
 153. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 78. ISBN 978-609-459-788-6.
 154. Beekes R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction (2 leid.). Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 141–142. ISBN 978-9-02-721186-6.
 155. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 30.
 156. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 62. ISBN 978-609-459-788-6.
 157. Beekes R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction (2 leid.). Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. p. 143. ISBN 978-9-02-721186-6.
 158. 158,0 158,1 158,2 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 77. ISBN 978-609-459-788-6.
 159. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. pp. 61–62. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 160. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 72. ISBN 978-609-459-788-6.
 161. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 61.
 162. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 73. ISBN 978-609-459-788-6.
 163. Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. p. 23. ISBN 978-80-7308-287-1.
 164. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 50, 58. ISBN 978-609-459-788-6.
 165. Matasović, R. (1997). Kratka poredbenopovijesna gramatika latinskoga jezika. Zagreb: Matica hrvatska. p. 127. ISBN 953-150-105-X.
 166. Kapović M. (2008). Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska. pp. 262—263. ISBN 978-953-150-847-6.
 167. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 98. ISBN 5-354-00056-4.
 168. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction (2 leid.). Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 164. ISBN 978-9-02-721186-6.
 169. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 96. ISBN 5-354-00056-4.
 170. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 146. ISBN 5-354-00503-5.
 171. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 97. ISBN 5-354-00056-4.
 172. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. p. 74. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 173. Zinkevičius, Z. (1980). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 89-93.
 174. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 112. ISBN 978-609-459-788-6.
 175. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. pp. 94–95.
 176. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 153.
 177. Erhart, A. (1982). Indoevropské jazyky. Praha: Academia. p. 61.
 178. Иванов, Вяч. Вс. (1982). „Новый источник для установления индоевропейских акцентуационных парадигм (Клинописные написания с гласными)“. Балтославянские исследования. 1981: 192.
 179. Kapović, M. (2008). Uvod u indoeuropsku lingvistiku. Zagreb: Matica hrvatska. pp. 272. ISBN 978-953-150-847-6.
 180. 180,0 180,1 Erhart, A. (1982). Indoevropské jazyky. Praha: Academia. p. 62.
 181. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 157.
 182. Иллич-Свитыч, В. М. (1963). Именная акцентуация в балтийском и славянском. М.: Издательство АН СССР. pp. 4–5.
 183. Meier-Brügger, M. (2003). Indo-European Linguistics. Berlin — New York: Walter de Gruyter. pp. 201–202.
 184. J. P. Mallory, Douglas Q. Adams. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture. London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 462—463. ISBN 9781884964985.
 185. Meier-Brügger, M. (2003). Indo-European Linguistics. Berlin — New York: Walter de Gruyter. pp. 205–206.
 186. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 159.
 187. Иванов, Вяч. Вс. (1982). „Новый источник для установления индоевропейских акцентуационных парадигм (Клинописные написания с гласными)“. Балтославянские исследования. 1981: 201–204.
 188. Лубоцкий, А (1991). „Ведийская именная акцентуация и проблема праиндоевропейских тонов“. Вопросы языкознания. 1: 20–48.
 189. Мейе, А. (1951). Общеславянский язык. М.: Издательство иностранной литературы. p. 127.
 190. Beekes R., S. P. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. p. 159.
 191. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. (1984). Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: В 2-х книгах. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета. pp. 194–195.
 192. Języki indoeuropejskie. Warszawa: PWN. 1986. pp. 24–25.
 193. 193,0 193,1 J. P. Mallory, Douglas Q. Adams. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture. London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 462. ISBN 9781884964985.
 194. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 154.
 195. Скляренко, В. Г. (1998). Праслов’янська акцентологія. Київ. p. 9. ISBN 966-02-0542-2.{{cite book}}: CS1 priežiūra: location missing publisher (link)
 196. Olander, Th. (2009). Balto-Slavic Accentual Mobility. Berlin-New York: Mouton de Gruyter. pp. 84. ISBN 978-3-11-020397-4.
 197. Kuryłowicz, J. (1958). L’accentuation des langues indo-européennes. Wrocław-Kraków: Zakład imienia Ossolińskich — Wydawnictwo PAN. pp. 411–412. {{cite book}}: no-break space character in |publisher= at position 28 (pagalba)
 198. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 92.
 199. Erhart, A. (1982). Indoevropské jazyky. Praha: Academia. p. 63.
 200. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 156.
 201. Герценберг, Л. Г. (1981). Вопросы реконструкции индоевропейской просодии. Л.: Наука. pp. 157–163.
 202. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 464–465. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 203. 203,0 203,1 Красухин, К. Г. (2004). Введение в индоевропейское языкознание: Курс лекций: Учеб. пособие для студ. филол. и лингв, фак. высш. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия». p. 110. ISBN 5-7695-0900-7.
 204. Тронский, И. М. (2004). Общеиндоевропейское языковое состояние. М.: УРСС. p. 57. ISBN 5-354-01025-X.
 205. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 120. ISBN 978-609-459-788-6.
 206. 206,0 206,1 Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. p. 102. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 207. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 168.
 208. Тронский, И. М. (2004). Общеиндоевропейское языковое состояние. М.: УРСС. p. 66. ISBN 5-354-01025-X.
 209. 209,0 209,1 Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 185.
 210. 210,0 210,1 Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. pp. 32–33. ISBN 978-80-7308-287-1.
 211. 211,0 211,1 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 117. ISBN 978-609-459-788-6.
 212. Sihler, A. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford University Press. pp. 248. ISBN 0-19-508345-8.
 213. Fortson, W. (2004). Indo-European Language and Culture. Blackwell Publishing. pp. 113. ISBN 1-4051-0316-7.
 214. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 123–132. ISBN 978-609-459-788-6.
 215. 215,0 215,1 Ringe, D. (2006). From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford University Press. pp. 41. ISBN 978-0-19-955229-0.
 216. 216,0 216,1 216,2 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 125, 130. ISBN 978-609-459-788-6.
 217. 217,0 217,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 43.
 218. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 125, 130. ISBN 978-609-459-788-6.
 219. 219,0 219,1 219,2 219,3 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 131. ISBN 978-609-459-788-6.
 220. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 204.
 221. 221,0 221,1 221,2 221,3 221,4 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 127. ISBN 978-609-459-788-6.
 222. 222,0 222,1 222,2 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 126. ISBN 978-609-459-788-6.
 223. 223,0 223,1 223,2 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 132. ISBN 978-609-459-788-6.
 224. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 166. ISBN 5-420-01444-0.
 225. Zinkevičius, Z. (1980). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 254.
 226. 226,0 226,1 226,2 226,3 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 128, 132. ISBN 978-609-459-788-6.
 227. Rosinas, A. (2009). Baltų kalbų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 357. ISBN 978-5-420-01656-5.
 228. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 43.
 229. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. pp. 94–99. ISBN 5-420-01444-0. {{cite book}}: line feed character in |publisher= at position 34 (pagalba)
 230. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 133–134. ISBN 978-609-459-788-6.
 231. 231,0 231,1 231,2 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 41.
 232. 232,0 232,1 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 121–122. ISBN 978-609-459-788-6.
 233. Corbett G., Comrie B. (2001). The Slavonic Languages. London and New York: Routledge. p. 87. ISBN 0-415-04755-2. {{cite book}}: Patikrinkite |first= reikšmę (pagalba)
 234. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 202.
 235. 235,0 235,1 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 136. ISBN 978-609-459-788-6.
 236. Lowe, John J. (2011). Caland Adjectives and Participles in Sanskrit and Proto-Indo-European (PDF).
 237. Meier-Brügger, Michael; Fritz, Matthias; Mayrhofer, Manfred (2003). Indo-European Linguistics. Berlin; New York: Walter de Gruyter. W 206. ISBN 3-11-017433-2.
 238. 238,0 238,1 Meier-Brügger, Michael; Fritz, Matthias; Mayrhofer, Manfred (2003). Indo-European Linguistics. Berlin; New York: Walter de Gruyter. p 325, ISBN 3-11-017433-2
 239. 239,0 239,1 Fortson, Benjamin W., IV (2004). Indo-European Language and Culture. Blackwell Publishing.p. 121, ISBN 1-4051-0316-7
 240. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 45.
 241. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. p. 233. ISBN 90-272-1185-X.
 242. 242,0 242,1 Sihler, A. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford University Press. pp. 389. ISBN 0-19-508345-8.
 243. Fortson, W. (2004). Indo-European Language and Culture. Blackwell Publishing. pp. 127. ISBN 1-4051-0316-7.
 244. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 44.
 245. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. pp. 228–229. ISBN 90-272-1185-X.
 246. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 130. ISBN 978-609-459-788-6.
 247. 247,0 247,1 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 130, 134. ISBN 978-609-459-788-6.
 248. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 212.
 249. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 224.
 250. Adams D. Q., Mallory J. P. (2006). The Oxford Introduction To Proto-Indo-European And Indo-European World. Oxford: Oxford:University Press. pp. 60–61.
 251. Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. p. 50. ISBN 978-80-7308-287-1.
 252. Красухин, К. Г. (2004). Введение в индоевропейское языкознание. М.: Академия. p. 152. ISBN 5-7695-0900-7.
 253. Sihler, A. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford University Press. pp. 397-398. ISBN 0-19-508345-8.
 254. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 222.
 255. 255,0 255,1 Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 230.
 256. Adams D. Q., Mallory J. P. (2006). The Oxford Introduction To Proto-Indo-European And Indo-European World. Oxford: Oxford:University Press. p. 420. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |1= (pagalba)
 257. 257,0 257,1 257,2 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 45.
 258. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. pp. 242–243.
 259. Erhart, A. (1982). Indoevropské jazyky. Praha: Academia. p. 148.
 260. Erhart, A. (1982). Indoevropské jazyky. Praha: Academia. p. 149.
 261. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 236.
 262. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 131.
 263. Мейе, А. (2007). Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.: Издательство ЛКИ. p. 342.
 264. 264,0 264,1 Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. pp. 234–235. ISBN 90-272-1185-X.
 265. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 237.
 266. Sihler, Andrew L. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford University Press. ISBN 0-19-508345-8.*swé (Wiktionary)
 267. Meier-Brügger, M. (2003). Indo-European Linguistics. Berlin — New York: Walter de Gruyter. p. 231.
 268. Euler W.„Der Schwund des Duals in der Flexion indogermanischer Einzelsprachen". Studia Etymologica Cracoviensia, Jagiellonian University Press, Kraków, Nr. 15, 91-95, (2010) ISBN 978-83-233-2919-0
 269. Moszyński L., Wstęp do filologii słowiańskiej. — Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2006. — S. 286–300
 270. Sihler, Andrew L. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford University Press. pp. 402-424. ISBN 0-19-508345-8.
 271. Beekes, R. (1995). Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. pp. 212–216. ISBN 1-55619-505-2.
 272. Lietuvių kalbos etimologinio žodyno bazė: tūkstantis, Rix 1991, 225–226; tikrinta 2018-01-06
 273. Brugmann, Karl (1892). Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. II/2. p. 48.
 274. Lehmann, Winfried P. (1993). Theoretical Bases of Indo-European Linguistics. London: Routledge. pp. 252-255. ISBN 0-415-08201-3.
 275. Adams D. Q., Mallory J. P. (2006). The Oxford Introduction To Proto-Indo-European And Indo-European World. Oxford: Oxford:University Press. p. 316.
 276. 276,0 276,1 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 46.
 277. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 63.
 278. 278,0 278,1 Fortson, W. (2004). Indo-European Language and Culture. Blackwell Publishing. pp. 131-132. ISBN 1-4051-0316-7.
 279. 279,0 279,1 279,2 279,3 279,4 Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 47.
 280. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 83—84.
 281. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 143. ISBN 978-609-459-788-6.
 282. 282,0 282,1 Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 341.
 283. Красухин, К. Г. (2004). Аспекты индоевропейской реконструкции. М.: Языки славянской культуры. pp. 39–40. ISBN 5-94457-109-8.
 284. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 48.
 285. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 139. ISBN 978-609-459-788-6.
 286. Kuryłowicz, J. (1964). The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg: Carl Winter. p. 130.
 287. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 152. ISBN 978-609-459-788-6.
 288. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 83.
 289. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 272.
 290. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 293.
 291. Красухин, К. Г. (2004). Введение в индоевропейское языкознание. М.: Академия. p. 229. ISBN 5-7695-0900-7.
 292. 292,0 292,1 Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. М.: Nakladatelství Univerzity Karlovy. p. 69. ISBN 978-80-7308-287-1.
 293. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 61. ISBN 978-609-459-788-6.
 294. 294,0 294,1 294,2 294,3 Sihler, A. (1995). New Comparative Grammar of Greek and Latin. Oxford University Press. ISBN 0-19-508345-8.
 295. 295,0 295,1 295,2 295,3 Beekes, R. (1995). Comparative Indo-European Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. ISBN 90-272-2150-2.
 296. 296,0 296,1 296,2 296,3 296,4 Fortson, W. (2004). Indo-European Language and Culture. Blackwell Publishing. ISBN 1-4051-0316-7.
 297. 297,0 297,1 297,2 297,3 Ringe, D. (2006). From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-955229-0.
 298. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. pp. 282–297.
 299. Erhart, A. (1982). Indoevropské jazyky. Praha: Academia. pp. 171–178.
 300. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. pp. 220–221.
 301. Савченко, А. Н. (1955). „Древнейшие грамматические категории глагола в индоевропейском языке“. 4. Вопросы языкознания: 113. {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba)
 302. Сафаревич, Я. (1964). Развитие формативов времени в индоевропейской глагольной системе. Проблемы индоевропейского языкознания. pp. 13–14.
 303. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 297.
 304. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 262.
 305. 305,0 305,1 Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 92.
 306. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. УРСС. p. 298.
 307. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 300.
 308. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 142. ISBN 978-609-459-788-6.
 309. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. pp. 280–282.
 310. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 307.
 311. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 281.
 312. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 265.
 313. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 313.
 314. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. pp. 283–284.
 315. Перельмутер, И. А. (1967). „О первоначальной функции индоевропейского перфекта“. 1. Вопросы языкознания: 93–102. {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba)
 316. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. (1984). Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: В 2-х книгах. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета. p. 296.
 317. Красухин, К. Г. (2005). „Аспекты и времена праиндоевропейского глагола (I dalis)“. 6. Вопросы языкознания: 4. {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba)
 318. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 308.
 319. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 147. ISBN 978-609-459-788-6.
 320. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 141. ISBN 978-609-459-788-6.
 321. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 317.
 322. Erhart, A. (1982). Indoevropské jazyky. Praha: Academia. p. 178.
 323. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 328.
 324. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 252.
 325. Сафаревич, Я. (1964). „Развитие формативов времени в индоевропейской глагольной системе“. Проблемы индоевропейского языкознания: 14. {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba)
 326. Мейе А. (2007). Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.: Издательство ЛКИ. p. 230.
 327. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. pp. 285–288.
 328. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 279.
 329. 329,0 329,1 329,2 329,3 329,4 Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. pp. 139–140. ISBN 978-609-459-788-6.
 330. Beekes, R. (1995). Comparative Indo-European Linguistics. Amsterdam: John Benjamins. pp. 245. ISBN 90-272-2150-2.
 331. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 96.
 332. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 275.
 333. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. p. 350.
 334. Kuryłowicz, J. (1964). The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg: Carl Winter. pp. 140–141.
 335. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction. Padstow: Blackwell Publishing. pp. 95.
 336. Beekes R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. p. 274.
 337. Kuryłowicz J. (1964). The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg: Carl Winter. pp. 137–139.
 338. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 51.
 339. Meier-Brügger, M. (2003). Indo-European Linguistics. Berlin — New York: Walter de Gruyter. p. 181.
 340. Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. p. 68. ISBN 978-80-7308-287-1.
 341. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 146. ISBN 978-609-459-788-6.
 342. Ringe, D. (2006), From Proto-Indo-European to Proto-Germanic, Oxford University Press, ISBN 978-0-19-955229-0  (bʰéreti)
 343. Семереньи, О. (2002). Введение в сравнительное языкознание. М.: УРСС. pp. 330–331.
 344. Meier-Brügger M. (2003). Indo-European Linguistics. Walter de Gruyter. p. 184.
 345. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 280.
 346. Красухин К. Г. (2004). Аспекты индоевропейской реконструкции. М.: Языки славянской культуры. pp. 298–299. ISBN 5-94457-109-8.
 347. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. pp. 162–164.
 348. Villanueva Svensson, M. (2016). Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Antras pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Vilniaus universitetas. p. 142. ISBN 978-609-459-788-6.
 349. Meier-Brügger M. (2003). Indo-European Linguistics. Walter de Gruyter. pp. 185–186.
 350. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction (2 leid.). Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 245. ISBN 978-9-02-721186-6.
 351. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. pp. 132–133. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 352. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 53.
 353. Zinkevičius, Z. (1981). Lietuvių kalbos istorinė gramatika. II. Vilnius: „Mokslas“. p. 166.
 354. Dini, P.U. (2000). Baltų kalbos. Lyginamoji istorija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. p. 125. ISBN 5-420-01444-0.
 355. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 38.
 356. Watkins, C. (2000). Indo-European and the Indo-Europeans (4th leid.). The American Heritage. Dictionary of the English Language. pp. §36–§42. Suarchyvuotas originalas 2018-02-04. Nuoroda tikrinta 2018-02-03.
 357. Савченко, А.Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. pp. 363–370.
 358. Климов, Г. А. (1977). Типология языков активного строя. М.: Наука. pp. 209–216.
 359. Красухин, К. Г. (2005). Очерки по реконструкции праиндоевропейского синтаксиса. М.: Наука. p. 19. ISBN 5-02-033914-8.
 360. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. p. 142. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 361. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn Publishers. p. 463. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 362. Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. p. 71. ISBN 978-80-7308-287-1.
 363. Erhart, A. (1982). Indoevropské jazyky. Praha: Academia. p. 227.
 364. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. p. 139. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 365. Fortson, W. (2004). Indo-European language and culture. An Introduction (PDF). Padstow: Blackwell Publishing. p. 143. ISBN 978-1-4051-0315-2, ISBN 978-1-4051-0316-9. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 366. Bičovský, J. (2009). Vademecum starými indoevropskými jazyky. Praha: Nakladatelství Univerzity Karlovy. pp. 74–75. ISBN 978-80-7308-287-1.
 367. Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін., red. (2006). Етимологічний словник української мови: В 7 т. 5: Р — Т / Уклад.: Р. В. Болдирєв та ін. К.: Наукова думка. pp. 759–775. ISBN 966-00-0785-X. Suarchyvuotas originalas 2016-03-04. Nuoroda tikrinta 2018-01-20.
 368. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction (2 leid.). Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 39. ISBN 978-9-02-721186-6.
 369. Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс. (1984). Индоевропейский язык и индоевропейцы: Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры: В 2-х книгах. Тбилиси: Издательство Тбилисского университета. pp. 759–775.
 370. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 25–26, 271, 374–375, 381–383, 498. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 371. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction (2 leid.). Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 36. ISBN 978-9-02-721186-6.
 372. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 168, 229–230, 235, 273–278, 425–428, 510–512. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 373. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction (2 leid.). Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 36—37. ISBN 978-9-02-721186-6.
 374. Adams D. Q., Mallory J. P. (2006). The Oxford Introduction To Proto-Indo-European And Indo-European World. Oxford: Oxford:University Press. pp. 247–249.
 375. Beekes, R. (2011). Comparative Indo-European linguistics: an introduction (2 leid.). Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. pp. 38. ISBN 978-9-02-721186-6.
 376. Mallory J. P., Adams D. Q. (1997). Encyclopedia of Indo-European culture (PDF). London: Fitzroy Dearborn Publishers. pp. 55–57, 154–155, 177–178, 359–360, 411, 646–648. ISBN 1-884964-98-2.[neveikianti nuoroda]
 377. Adams D. Q., Mallory J. P. (2006). The Oxford Introduction To Proto-Indo-European And Indo-European World. Oxford: Oxford:University Press. pp. 137–140.
 378. Adams D. Q., Mallory J. P. (2006). The Oxford Introduction To Proto-Indo-European And Indo-European World. Oxford: Oxford:University Press. pp. 158–160.
 379. Дьяконов И. М. О прародине индоевропейских диалектов // Вестник древней истории. – 1982. – № 4 (162). – С. 11—25.
 380. Quiles C., López-Menchero F. (2012). A Grammar Of Modern Indo-European: Language & Culture, Writing System & Phonology, Morphology And Syntax. Version 5.20 Prometheus (October 2012) (PDF) (Prometheus leid.). Badajoz/Sevilla: Indo-European Language Association. p. 9. ISBN 1-4800-4976-X, ISBN 978-1-4800-4976-5. Suarchyvuotas originalas (PDF) 2016-05-07. Nuoroda tikrinta 2018-01-20. {{cite book}}: Patikrinkite |isbn= reikšmę: invalid character (pagalba)
 381. 381,0 381,1 Liberman, Mark (2012-06-08). „Proto-Indo-European in Prometheus?“. Language Log. Nuoroda tikrinta 2015-02-06. „In the recent Ridley Scott Alien-prequel Prometheus Proto-Indo-European plays a small but significant role. I won't go into too much detail in case you don't want it spoiled for you, but in an early scene one character is learning the language via a high-tech language tape, and recites part of Schleicher's fable.“
 382. Holmes, Stu (2012-06-20). „The Linguistics of Prometheus — What David Says to the Engineer“. THE BIOSCOPIST. thebioscopist.com. Suarchyvuotas originalas 2014-12-16. Nuoroda tikrinta 2018-01-20. „In the scene David is learning the building blocks of language and we see him taking a lesson in Proto-Indo-European (PIE) Linguistics, where a holographic professor, takes him through the ABC's and recites Schleicher's Fable. An artificial text composed in the reconstructed PIE, in 1868, to demonstrate the language's use.“ {{cite web}}: |archive-date= / |archive-url= laiko žyma nesutampa; 2014-10-06 siūlomas (pagalba); no-break space character in |title= at position 30 (pagalba)
 383. „The Drop of Dawn. Music of Christopher Tin“. 2014-04-13. Suarchyvuotas originalas 2017-08-13. Nuoroda tikrinta 2018-01-20. {{cite web}}: Cite has empty unknown parameters: |autor= ir |5= (pagalba)
 384. Bassis, Barry (2014-08-19). „Christopher Tin’s Masterful Work on the Theme of Water“. Suarchyvuotas originalas 2015-02-06. Nuoroda tikrinta 2018-01-20. „"The Drop That Contained the Sea" starts with "Water Prelude," variations on the word "water" in Proto-Indo-European (which according to the liner notes is "the earliest known reconstructed language, the root from which most modern languages are derived.")“
 385. Te, Zorine (2016-01-26). „Far Cry Primal Developers Talk About Uncovering History. It's evolution, just evolution“. GameSpot. Nuoroda tikrinta 2018-01-20. „Is the language in Far Cry Primal a real language that was used? No, it's not. But it's based on a real language. The game actually has three languages. There's Wenja, which is what your tribe speaks. There's Udam, which is what the Udam tribes speaks, then there's Izila, again what the Izila tribe speaks. They're all variations, so they're all similar, but there's distinct differences. That's why it was important to go to these linguists and get them to help us craft a proper language. These guys know Proto-Indo-European, and that's considered one of the first languages. It's where all our language comes from. That's a language that linguists know existed. So what they did, they looked at that language and they based our story and our language on that.“


Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.


Pavyzdinis straipsnis Straipsnis „Indoeuropiečių prokalbė“ yra paskelbtas pavyzdiniu, taigi pripažintas vienu geriausių lietuviškosios Vikipedijos straipsnių. Jei matote, kaip pagerinti straipsnį nekenkiant prieš tai darytam darbui, visada prašome prisidėti.