Pederseno dėsnis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Holger Pedersen (1867–1953)

Pederseno dėsnis, arba ruki taisyklė,[1] – fonetinis dėsnis, kurį slavų kalboms nepriklausomai vienas nuo kito 1894 m. suformulavo Ch. Ulenbekas (ol. Ch. Uhlenbeck) ir 1895 m. H. Pedersenas (dan. H. Pedersen). Į mokslinę apyvartą greičiau įėjo H. Pederseno straipsnis, todėl dėsnis imtas vadinti jo vardu. Vėliau, 1922 metais, A. Mejė (pranc. A. Meillet) šį dėsnį pradėjo taikyti visoms sateminėms kalboms, taigi – ir baltų.[2] Dėsnis reiškėsi nevienodai, skirtingose kalbose sąlygos buvo ne tokios pačios.[3]

Slavų kalbos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Veikimo atvejai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Sekant H. Pedersenu (dan. H. Pedersen), šio fonetinio pokyčio atvejus galima apibrėžti taip: *s po , *i, *i̯, , *u, *u̯, *r, *k pavirto liežuvio užpakaliniu pučiamuoju (ch), jei po jo nėjo sprogstamieji priebalsiai *p, *t arba *k. Vėliau junginys *kx buvo supaprastintas į *x.[4] Pagal pokytį sąlygojusius garsus r, u, k, i, šis dėsnis taip pat vadinamas „ruki taisykle“.

Dėl Pederseno dėsnio poveikio slavų prokalbės garsynas pasipildė trečiuoju liežuvio užpakaliniu priebalsiu (ch).[5]

*s virsta *x, pavyzdžiui, tokiose gramatinėse formose: u, i, o kamienų daugiskaitos vietininke, parodomųjų įvardžių daugiskaitos kilmininke ir vietininke, taip pat – kai kurių veiksmažodžių aoristo formose.

Virsmo etapai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jau H. Pedersenas darė prielaidą, kad šis pokytis vyko dviem etapais: *s > (ʃ) > *x. Vėliau jį palaikė ir kiti mokslininkai, pavyzdžiui, A. Mejė (pranc. A. Meillet), A. Seličevas,[6] A. Savčenka[7]. A. Mejė netgi manė, kad slavų prokalbė buvo paveldėjusi „rytiečių“ (tai yra rytų indoeuropiečių) , prieš nepriešakinės eilės balsius jį pavertusi , bet prieš priešakinės eilės balsius jį išsaugojusi, t. y. vedė analogiją su kaita *k/ ir *g/. Tokiu būdu A. Mejė įprastinę chronologiją apverčia aukštyn kojom, pripažindamas š kaip pirminį formose slav. бышѧ, slav. оуши ir х kaip antrinį formose slav. быхъ, slav. оухо.[8] J. Ševeliovas šią hipotezę laiko itin mažai tikėtina, nes slavų prokalbės istorijoje žinomas liežuvio užpakalinių priebalsių virtimas palataliniais (suminkštintaisiais), o ne atvirkščiai.[9]

Galimo pokyčio > *x tipologinė lygiagretė turima taip pat ir ispanų kalbos raidoje.[10]

S. Bernšteinas tvirtina virsmą buvus tiesioginį ir pažymi, kad mokslui žinomi tiesioginiai dantinių priebalsių liežuvio užpakaliniais virsmai.[11]

Artikuliacinės virsmo sąlygos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kai kurie mokslininkai pažymi, kad garsai *u, *i, *r iš vienos pusės, ir *k – iš kitos, fonetiškai nėra panašūs, taigi teikia čia matyti du atskirus pokyčius arba vieno pokyčio du etapus.[4][12]

Pavyzdžiai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Garsas *s – vėlyvojoje indoeuropiečių prokalbės stadijoje vienintelis pučiamasis priebalsis.[9]

Chronologija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Garsas š — galima pereinamoji stadija iš s į x

Absoliučioji chronologija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

*s virto *x ankstyvuoju slavų prokalbės laikotarpiu.[22][23]

J. Ševeliovo teigimu, *s virto *x VIV a. pr. m. e.[24]. Šį procesą I tūkstantmečio pr. m. e. viduriui priskiria ir A. Lamprechtas.[25]

Santykinė chronologija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

*s virtimas *x vyko iki baigiantis satemizacijai. Tai liudija sampriešos *pьsati 'rašyti' : *pьxati 'grūsti'. Žodyje *pьsati s (< *ḱ) buvo padėtyje, atitinkančioje virtimo į х sąlygas, tai, kad šio virsmo neįvyko, reiškia, kad šio proceso metu s vietoje dar turėtas kitas garsas.[26][27]

R. Matasovičius (kroat. R. Matasović) mano priešingai, esą Pederseno dėsnis veikė po satemizacijos, mat jo atspindžių nematyti, pavyzdžiui, žodžiuose slav. ось, liet. ašìs < ide. *h2ek̂sis 'ašis' ir slav. десьнъ < ide. *dek̂sinos 'dešinys'.[28]

Pederseno dėsnis veikė iki šių slavų kalbose vykusių fonetinių pokyčių: dvibalsių suvienbalsinimo, liežuvio užpakalinių priebalsių palatalizacijos (suminkštinimo), priebalsių junginių dėl atvirojo skiemens dėsnio supaprastinimo.[1]

Virsmas *s > *x bus baigęsis iki slavų ir germanų kontaktų. Tai liudija du faktai:[29]

 1. Slavų prokalbės germanizmai, kuriuose galėtų vykti šis virsmas, jo neatspindi, pavyzdžiui: slav. prok. *userędzь 'auskarai' < got. *ausihriggs 'auskarai', slav. prok. *cěsarь 'caras, karalius' < got. kaisar < lot. caesar 'cezaris' (titulas).
 2. Germanų h tolydžiai perteikiamas slavų x, o tai būtų neįmanoma, jei slavų prokalbėje x jau nebūtų funkcionavęs kaip visavertė fonema, pavyzdžiui: slav. prok. *xyzъ (slav. хыжина, rus. хижина) 'troba' < germ. prok. *hūs 'namas', slav. prok. *xъlmъ 'kalva' < germ. prok. *hulma-, slav. prok. *šata / *šatъ 'dangalas' (lenk. szata) < germ. prok. *hētaz.

Kiti garso *х kilmės atvejai slavų prokalbėje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Garsas х, slavų prokalbėje susidaręs dėl Pederseno dėsnio poveikio.

Slavų prokalbėje garsas susidarė ne tik dėl Pederseno dėsnio. Šis garsas taip pat galėjo atsirasti:

 • Pirminiame judriojo s junginyje su pradžios skardžiuoju liežuvio užpakaliniu priebalsiu;[30]
 • Kaip analogijos padarinys:[31][32][33][27]
  • dėl priešdėlinių darinių: *xoditi 'vaikščioti' kaip *prixodoti 'ateiti';
  • dėl kitų linksniavimo tipų: *ženaxъ 'žmonose' kaip *synъxъ 'sūnuose' ir *gostьxъ 'svečiuose';
  • arba asmenuojant *nesoxъ 'atnešiau' kaip *rěxъ 'pasakiau'; *bereši 'imi' kaip *vidiši 'veizdėji, matai';
 • Skoliniuose, pavyzdžiui: slav. prok. *xlěbъ 'duona' < got. hlaifs,[34] slav. prok. *xlěvъ 'tvartas' < got. hlaiw 'kapas, urvas';[35]
 • Kai kada *x sutinkamas garsažodžiuose ir ekspresyviuose žodžiuose, pavyzdžiui: *xoxotati 'kvatoti', *xъrkati 'kosčioti' ir kt.[36]

Kurį laiką mokslininkai manė, kad slavų prokalbės *x galėjo atsirasti ir iš indoeuropiečių prokalbės *kh, bet po to, kai buvo įrodyta, jog indoeuropiečių prokalbėje dusliųjų aspiruotųjų nebūta, šios prielaidos teko atsisakyti.[37]

Baltų kalbos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Veikiant Pederseno dėsniui, baltų kalbose *s virto po r, k:

 • liet. ver̃šis, lot. verres (< *verses) 'kuilys, meitėlis', skr. vŕ̥aṇ 'bulius, jautis";
 • liet. raukšlė̃, plg. slė̃ < *pūt-s.

Tačiau lietuvių kalboje padėtyse po u ir i pasitaiko *s, nevirtęs (latvių ir prūsų kalbų duomenys neiškalbingi, nes jose baltų prokalbės *s ir suplakti į vieną s):[38]

 • liet. mаĩšаs, slav. мѣхъ 'vilna', skr. मेषः (meáḥ?) 'avinas', av. mаēšа- 'avis', sen. skand. meiss 'pintinė';
 • liet. jū́šė 'žuvies sriuba', slav. оуха 't. p.', skr. यूषः (aḥ?) 'nuoviras, sultinys', lot. s 'putra, sriuba';

bet

 • liet. paisýti 'kulstyti' greta slav. пьхати, пихати;
 • liet. ausìs greta slav. оухо.

J. Otrembskis (lenk. J. Otrębski) teigė, kad lietuvių kalboje priebalsis po u ir i iš naujo virto s. Tas pats š, kuris lietuvių kalbos žodžiuose fiksuojamas po u ir i, lenkų mokslininko manymu, yra kilęs iš *šj.[39] S. Bernšteino teigimu, šis aiškinimas yra prasimanytas ir tendencingas.[40]

S. Karaliūnas pastebi, kad po *u ir *i priebalsis *s baltų prokalbėje nevirsta tada, kai po jo iš karto eina sonantas ir kai jis priklauso kitai negu *u, *i morfemai.[41][42][38]

Atkreiptinas dėmesys, kad galūnėse po *u ir *i *s niekada nevirsta š:[43] sūnùs, sūnaũs, sūnumìs; avìs, aviẽs (< balt. prok. *aṷeis), avimìs, tarm. avisù 'avyse'; vilkaĩs, s, s ir kt.

Indoiranėnų kalbos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Indoarijų prokalbėje *s virto retrofleksiniu , kai ėjo po ī, i, i̯, ū, u, u̯, r, k, k̂ (pastarasis junginyje su neteko palatalinės artikuliacijos ir sutapo su senuoju k), taip pat ir prieš uždarumos priebalsius, bet ne prieš r ar :[44]

 • skr. अक्षः (ákṣaḥ?) 'ašis'. Plg. slav. ось, lot. axis, sen. gr. ἄξων, liet. ašìs 'ašis';
 • skr. क्षुद्रः (kşudráḥ?) 'mažas'. Plg. slav. хоудъ 'liesas';
 • skr. वर्ष्मा (varṣmā?) 'aukštis, viršus, didumas'. Plg. slav. врьхъ, rus. верх, liet. viršùs;
 • skr. शुष्कः (śúşkaḥ?) 'sausas'. Plg. rus. сухо́й, liet. saũsas, latv. sàuss, sen. gr. αὖος 'sausas';
 • skr. विषम् (viṣám?) 'nuodai'. Plg. lot. vīrus (lot. r < *s), sen. gr. ἰός 'nuodai';
 • skr. तिस्रः (tisráḥ?) 'trys' (mot. g.). Plg. av. tišrō 'trys' (mot. g.)

Kitaip negu slavų, indoarijų kalbose po *s einąs sprogstmasis priebalsis netrukdė šiam virsmui: slav. prok. *pěstъ (< *poi̯stos) 'piesta' greta skr. पिष्टः (piṣṭáḥ?) 'maltas'.[4]

Nuristaniečių prokalbėje s virto š po ī, i, i̯, r, k, k̂, bet ne po ū, u, u̯.[45]

Iranėnų kalbose s > š po ī, i, i̯, ū, u, u̯, r, k, k̂.[45]

Ne mažiau svarbu ir tai, kad indoiranėnų kalbose *s pakito ir po i < *ə (šva) bei r < *l.[45]

Albanų kalba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Albanų kalboje *s virsta *š po *ī, *i, *i̯, *ū, *u, *u̯:[46]

 • alb. prok. *dausa > *dauša > alb. dash 'avinas'. Plg. got. dius 'žvėris', liet. daũsos, slav. prok. *duxъ 'dvasia';
 • alb. prok. *laisa > *laiša > alb. lesh 'vilna, plaukai'. Plg. liet. laĩškas, slav. prok. *listъ 'lapas'.

Armėnų kalba[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Armėnų kalboje *s tarp balsių virsta *h ir išnyksta, todėl čia susiduriama tik su š tarimo po *r pėdsakais.[47]

Bendras pokytis ar daugybė nepriklausomų?[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vertinama trejopai, ar Pederseno dėsnis yra bendras sateminių kalbų reiškinys, ar atskirose kalbose jis ėmė veikti savarankiškai:[48]

 • Pederseno dėsnis atskirose kalbose pradėjo galioti nepriklausomai. Tokį požiūrį remtų tai, kas šio dėsnio veikimo aplinkybės įvairiose kalbose šiek tiek skiriasi.
 • Tai – bendra sateminių kalbų naujovė, kurios centru laikytini indoiranėnų dialektai (tokiu būdu britų indologas T. Barou (angl. Th. Burrow) manė esant mažai tikėtina, kad atskirose indoeuropiečių kalbose šis virsmas būtų pradėjęs galioti nepriklausomai)[49] arba, kaip teigia, sakykime, olandų kalbininkas R. Bekesas (ol. R. Beekes), šis fonetinis pokytis bus prasidėjęs jau prokalbės dialektuose, tačiau jo rezultatai ėmė fonologizuotis jau atskirose kalbose.[50]
 • Pederseno dėsnio išdavų ir sąlygų bendrumus atskirose kalbose bus lėmę jų tarpusavio kontaktai tuo metu, kai veikė šis fonetinis virsmas.

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Бернштейн С. Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. — М.: Издательство Московского университета: Наука, 2005. — С. 160–165.
 • Каралюнас С. К вопросу об и.-е. *s после i, u в литовском языке. // Baltistica, I (2). — С. 113–126.
 • Маслова В. А. Истоки праславянской фонологии. — М.: Прогресс-Традиция, 2004. — С. 196–225.
 • Мейе А. Общеславянский язык. — М.: Издательство иностранной литературы, 1951. — С. 26—30.
 • Селищев А. М. Старославянский язык. — М.: Издательство Московского университета: Наука, 2006. — С. 165–170.
 • Чекман В. Н. Древнейшая балто-славо-индоиранская изоглосса (*si-k > *š). // Балто-славянские исследования. 1980. — М.: Наука, 1981. — С. 27—37.
 • Collinge N. E. The Laws of Indo-European. — Amsterdam/Philadelphia:John Benjamins Publishing Company, 1985. — P. 143–145.
 • Hamp E. P. On IE *s after i, u in Baltic. // Baltistica, III (1). — P. 7—11.
 • Shevelov G. Y. A Prehistory of Slavic. — Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1964. — P. 127–137.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. 1,0 1,1 Журавлёв, В. К. (1990). Педерсена закон. Лингвистический энциклопедический словарь. p. 369. ISBN 5-85270-031-2. 
 2. Collinge, N. E. (1985). The Laws of Indo-European. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. pp. 143. 
 3. Чекман, В. Н. (1981). „Древнейшая балто-славо-индоиранская изоглосса (*si-k > *š)“. Балто-славянские исследования. 1980: 27. 
 4. 4,0 4,1 4,2 A Prehistory of Slavic. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. 1964. pp. 128. 
 5. Бернштейн, С. Б. (2005). Сравнительная грамматика славянских языков. М.: Издательство Московского университета, Издательство «Наука». p. 165. 
 6. Селищев, А. М. (2006). Старославянский язык. М.: Издательство Московского университета, Наука. p. 165. ISBN 5-211-06129-2. 
 7. Савченко, А. Н. (2003). Сравнительная грамматика индоевропейских языков. М.: УРСС. p. 116. 
 8. Мейе, А. (1951). Общеславянский язык. М.: Издательство иностранной литературы. pp. 29—30. 
 9. 9,0 9,1 Shevelov, G. Y. (1964). A Prehistory of Slavic. Heidelberg: Carl Winter, Universitätsverlag. pp. 127. 
 10. Vaillant, A. (1950). Grammaire comparée des langues slaves, I. Lyon-Paris. p. 28. 
 11. Бернштейн, С. Б. (2005). Сравнительная грамматика славянских языков. М.: Издательство Московского университета, Издательство «Наука». p. 162. 
 12. Панов, М. В. (1988). „О причинах фонетических изменений“. Влияние социальных факторов на функционирование и развитие языка. 
 13. Фасмер (1964–1973). Этимологический словарь русского языка, том 4. М.: Прогресс. p. 63. 
 14. Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie. p. 78. ISBN 978-83-08-04191-8. 
 15. Фасмер, М. (1964–1973). Этимологический словарь русского языка, том 3. М.: Прогресс. pp. 332—333. 
 16. Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie. p. 483. ISBN 978-83-08-04191-8. 
 17. Фасмер, М. (1964–1973). Этимологический словарь русского языка, том 1. М.: Прогресс. pp. 301—302. 
 18. Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie. p. 695. ISBN 978-83-08-04191-8. 
 19. Фасмер, М. (1964–1973). Этимологический словарь русского языка, том 3. М.: Прогресс. p. 813. 
 20. Boryś, W. (2005). Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków: Wydawnictwo Literackie. p. 586. ISBN 978-83-08-04191-8. 
 21. Этимологический словарь славянских языков, том 15. М. 1988. pp. 89—91, 99—102. 
 22. Маслова, В. А. (2004). Истоки праславянской фонологии. М.: Прогресс-Традиция. p. 196. ISBN 5-89826-201-6. 
 23. Галинская, Е. А. (2004). Историческая фонетика русского языка. М.: Издательство Московского университета, Издательство «Наука». p. 19. ISBN 5-211-04969-1. 
 24. Shevelov, G. Y. (1964). A Prehistory of Slavic. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. pp. 633. 
 25. Lamprecht, A. (1978). „Praslovanština a její chronologické členění“: 143. 
 26. Селищев, А. М. (2006). Старославянский язык. М.: Издательство Московского университета, Наука. p. 168. ISBN 5-211-06129-2. 
 27. 27,0 27,1 Moszyński, L. (2006). Wstęp do filologii słowiańskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. p. 228. ISBN 83-01-14720-2. 
 28. Matasović, R. (2005). „Towards a relative chronology of the earliest Baltic and Slavic sound changes“. Baltistica. XL, Nr. 2: 149. 
 29. Shevelov, G. Y. (1964). A Prehistory of Slavic. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. pp. 137. 
 30. Иллич-Свитыч В. М. (1961). „Один из источников начального х- в праславянском (Поправка к «закону Зибса»)“. Вопросы языкознания: 93—98. 
 31. Мейе А. (1951). Общеславянский язык. М.: Издательство иностранной литературы. pp. 28—29. 
 32. Shevelov G. Y. (1964). A Prehistory of Slavic. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag. pp. 131—132. 
 33. Бернштейн С. Б. (2005). Сравнительная грамматика славянских языков. М.: Издательство Московского университета, Издательство «Наука». pp. 163—164. 
 34. Этимологический словарь славянских языков,том 8. М.: Наука. 1981. 
 35. Этимологический словарь славянских языков, том 8. М.: Наука. 1981. pp. 30—31. 
 36. Селищев, А. М. (2006). Старославянский язык. М.: Издательство Московского университета, Наука. p. 169. ISBN 5-211-06129-2. 
 37. Бернштейн, С. Б. (2005). Сравнительная грамматика славянских языков. М.: Издательство Московского университета, Издательство «Наука». p. 164. 
 38. 38,0 38,1 Дини, П. (2002). Балтийские языки. М.: ОГИ. p. 95. ISBN 5-94282-046-5. 
 39. Отрембский, Я. (1954). Славяно-балтийское языковое единство. Вопросы языкознания. pp. 32—34. 
 40. Бернштейн, С. Б. (2005). Сравнительная грамматика славянских языков. М.: Издательство Московского университета, Издательство «Наука». p. 161. 
 41. Каралюнас, С. (1966). „К вопросу об и.-е. *s после i, u в литовском языке“. Baltistica. I, Nr. 2: 113—126. 
 42. Hamp, E. P. (1967). „On IE *s after i, u in Baltic“. III, Nr. 1. Baltistica: 7. 
 43. Zinkevičius, Z. (1984). Lietuvių kalbos istorija. I. Vilnius: „Mokslas“. p. 113. ISBN 5420001020. 
 44. Барроу, Т. (1976). Санскрит. Прогресс. pp. 77-78. 
 45. 45,0 45,1 45,2 Эдельман, Д. И. (2002). Иранские и славянские языки: исторические отношения. Восточная литература. p. 30. 
 46. Orel, V. (2000). A concise historical grammar of the Albanian language: reconstruction of Proto-Albanian. Brill. pp. 62. 
 47. Мейе, А. (2007). Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. Издательство ЛКИ. p. 122. 
 48. Чекман, В. Н. (1981). „Древнейшая балто-славо-индоиранская изоглосса (*si-k > *š)“. Балто-славянские исследования. 1980. 
 49. Барроу, Т. (1976). Санскрит. М.: Прогресс. pp. 78. 
 50. Comparative Indo-European linguistics: an introduction. Amsterdam — Philadelphia: John Benjamin’s Publishing Company. 2011. pp. 126—127. 
Wikimedia alt gold.svg

Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.

Wikimedia alt gold.svg Šis straipsnis yra tapęs savaitės straipsniu.