Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Sąjūdis logo.png

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis (LPS) – visuomeninis judėjimas, siekęs Lietuvos valstybingumo atkūrimo.

Ištakos

1987 m. susikūrė pirmosios nuo valdžios institucijų nepriklausomos paminklosaugos organizacijos: 1987 m. kovo mėnesį „Talka“, gegužės mėnesį-ekohumanistinė draugija „Santarvė“, vėliau pasivadinusi „Žemynos“ klubu. Vilniuje ėmė veikti ir daugelis intelektualų diskusijų klubų. Lietuvių inteligentijos siekis kurti platesnio pobūdžio organizaciją išryškėjo taip pat 1987 m. 1987 m. gegužės mėnesį Česlovo Kudabos ir kitų pastangomis buvo įkurta organizacija, pavadinta Lietuvos kultūros fondu. Jo tiesioginis uždavinys buvo kultūros paveldo puoselėjimas, tyrimai, lėšų kultūros paminklams restauruoti rinkimas. Neoficialūs organizacijos tikslai buvo daug platesni, bet šiai organizacijai nebuvo lemta tapti plačia visuomenine organizacija dėl valdžios suvaržymų. Neleista steigti fondo teritorinių skyrių provincijoje, fondo veikla buvo atidžiai sekama ir kontroliuojama. Daugumą eilinių sąjūdininkų siekusių reformų 1987 - 1988 metais padrąsino ir užvaldė Lietuvos Laisvės Lygos bei kitų disidentinių organizacijų bekompromisis Lietuvos nepriklausomybės siekis išreikštas reikalavimu naikinti 1939 m. rugpjūčio 23 d. Kremliuje pasirašyto Ribentropo Molotovo pakto slaptų protokolų pasekmes. Šis reikalavimas pirmą kartą mitinge viešai deklaruotas prie Adomo Mickevičiaus paminklo 1987 m. rugpjūčio 23 d.

Formavimasis ir politiniai siekiai

Tikrąja judėjimo pradžia paprastai laikomas Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės susikūrimas 1988 m. birželio 3 d. Iniciatyvinę grupę sudarė 35 žymūs Lietuvos mokslo ir meno žmonės, iš jų 17 priklausė komunistų partijai. Steigiamasis Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimas įvyko 1988 m. spalio 22-23 d. Į LPS steigiamąjį suvažiavimą buvo išrinkti 1027 delegatai, kuriuos išrinko Sąjūdžio rėmimo grupės iš visų LTSR rajonų. Suvažiavime užsiregistravo 1021 delegatas. Pagal socialinę sudėtį vyravo tarnautojai, iš jų gausiausia mokslininkų ir menininkų grupė – 283. Net 693 delegatai buvo su aukštuoju išsilavinimu. Delegatai atstovavo maždaug 1000 rėmimo grupių, Sąjūdžio veikloje dalyvavo apie 180 tūkstančių žmonių. Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime buvo priimta Sąjūdžio programa ir įstatai, sukurti valdymo organai.Į LPS Seimo tarybą LPS Seimas išrinko daugumą Iniciatyvinės grupės narių, 11 iš 35 išrinktųjų LPS Seimo tarybos narių Iniciatyvinei grupei nepriklausė. Rinkimuose į LPS Seimo tarybą daugiausia balsų gavo Romualdas Ozolas (193 iš 212). Kaip organizacija oficialiai įregistruotas 1989 kovo 16. Sąjūdis leido neoficialų savilaidos laikraštį Sąjūdžio žinios bei legalų savaitraštį „Atgimimas“. Sąjūdžio laikraščiu pradžioje skelbėsi ir „Respublika“. Iš pradžių LPS deklaravo kultūrinio atgimimo, demokratizavimo ir ekonominio savarankiškumo siekius, bendradarbiavo su Lietuvos Komunistų partija(LKP). Nuo 1988 m. lapkričio mėnesio LPS užėmė savarankišką politinę poziciją, vis labiau diferencijavosi nuo LKP ir 1989 m. vasario 16 d. viešai deklaravo, kad judėjimo pagrindinis siekis yra nepriklausomos Lietuvos Respublikos atkūrimas. Taip jis tapo opozicija LKP, kuri dar apie pusmetį kartojo perestrojkos lozungus apie atsinaujinusią TSRS. 1989 m. kovo 26 d. rinkimuose į TSRS Liaudies deputatų suvažiavimą Sąjūdžio remti kandidatai iškovojo 36 vietas iš 42. 1990 metų vasario 24 d. (pakartotiniai balsavimai kovo 4-10 d.) rinkimuose į Lietuvos TSR Aukščiausiąją Tarybą Sajūdžio remiami kandidatai gavo 101 mandatą iš 141. Būtent Sąjūdžio deputatų balsai nulėmė 1990 m. kovo 11 d. valstybės atkūrimo akto priėmimą.

Organizacinė struktūra

LPS steigiamajame suvažiavime buvo sukurti centriniai LPS koordinaciniai organai: LPS Seimas (220 narių) ir LPS Seimo taryba (35 nariai). Atsiribojimas nuo LKP vertė stiprinti LPS organizacinę struktūrą. Iki tol tiek Iniciatyvinė grupė, tiek LPS Seimo taryba buvo kolegialus organas, kur visi nariai turėjo vienodas teises. 1989 m. lapkričio 25 d. LPS Seimo tarybos posėdyje buvo išrinktas LPS Seimo tarybos pirmininkas, kuriuo tapo Vytautas Landsbergis, buvo įkurtas profesionaliai dirbantis Sąjūdžio sekretoriatas. Didžioji dalis vietinių LPS rėmimo grupių susikūrė iki LPS steigiamojo suvažiavimo. Sąjūdžio vietos organizacija aiškiai dubliavo LKP(vadinamosios pirminės partinės LKP organizacijos) modelį. Todėl rėmimo grupės buvo tiek teritorinės, tiek institucinės. Ten, kur egzistavo LKP pirminė organizacija, kūrėsi ir Sąjūdžio rėmimo grupė, taip tapdama opozicine jėga iki tol monopolistinei LKP. Šalia LPS Seimo tarybos gana įtakingos buvo LPS Vilniaus koordinacinė taryba ir LPS Kauno taryba. Beje, LPS politinės programos evoliucijai visąlaik darė įtaką varžybos tarp dviejų Sąjūdžio grupuočių, vadintų tiesiog vilniečiais ir kauniečiais. Kauniečių grupė buvo politiškai radikalesnė ir nuolat spaudė užimti bekompromisinę išėjimo iš TSRS, nepriklausomybinę poziciją.

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinė grupė, išrinkta 1988 m. birželio 3 d. susirinkime Mokslų Akademijos salėje. Ingei Lukšaitei atsisakius dalyvauti, Iniciatyvinėje grupėje liko 35 nariai:

 1. Regimantas Adomaitis
 2. Vytautas Bubnys
 3. Juozas Bulavas
 4. Antanas Buračas
 5. Algimantas Čekuolis
 6. Virgilijus Čepaitis
 7. Vaclovas Daunoras
 8. Sigitas Geda
 9. Bronius Genzelis
 10. Arvydas Juozaitis
 11. Julius Juzeliūnas
 12. Algirdas Kaušpėdas
 13. Česlovas Kudaba
 14. Bronius Kuzmickas
 15. Vytautas Landsbergis
 16. Bronius Leonavičius
 17. Meilė Lukšienė
 18. Alfonsas Maldonis
 1. Justinas Marcinkevičius
 2. Alvydas Medalinskas
 3. Jokūbas Minkevičius
 4. Algimantas Nasvytis
 5. Romualdas Ozolas
 6. Romas Pakalnis
 7. Saulius Pečiulis
 8. Vytautas Petkevičius
 9. Kazimiera Prunskienė
 10. Vytautas Radžvilas
 11. Raimundas Rajeckas
 12. Artūras Skučas
 13. Gintaras Songaila
 14. Arvydas Šaltenis
 15. Vitas Tomkus
 16. Zigmas Vaišvila
 17. Arūnas Žebriūnas

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo nariai

Sąjūdžio Seimo nariai, išrinkti ir patvirtinti Sąjūdžio Steigiamajame suvažiavime 1988 m. spalio 23 d.:

 1. Abišala Aleksandras Algirdas
 2. Abraitytė Laima
 3. Acus Arūnas
 4. Adomaitis Regimantas
 5. Adomaitis Ričardas
 6. Ališauskas Vytautas
 7. Aliulis Vaclovas
 8. Alminas Kazys
 9. Andrejevas Julius
 10. Aniulis Artūras
 11. Antanaitis Bronius
 12. Antanaitis Vaidotas
 13. Antanavičius Kazimieras
 14. Anužis Bernardas
 15. Bairaševskis Mensaidas
 16. Balakauskas Osvaldas
 17. Balčiūnas Petras
 18. Bartusevičius Raimundas
 19. Baužytė Nijolė Angelė
 20. Beinortas Julius
 21. Bendoraitis Gintautas
 22. Braziulis Rimantas
 23. Brėdikis Vytautas
 24. Bubnys Vytautas
 25. Bulavas Juozas
 26. Buračas Antanas
 27. Butkevičius Audrius
 28. Butkus Alvydas
 29. Čekuolis Algimantas
 30. Čepaitis Virgilijus Juozas
 31. Čepas Vytautas
 32. Čeponis Vytautas
 33. Čižas Algirdas Eduardas
 34. Daubaras Albinas
 35. Daugėla Stasys
 36. Daunoras Vaclovas
 37. Filipavičius Saulius
 38. Gaščiūnas Kazys
 39. Geda Sigitas
 40. Gentvilas Eugenijus
 41. Genzelis Bronius Gibas Gintaras
 42. Girdžiūnas Kazys
 43. Glinskis Leonas Vytautas
 44. Gorodeckis Aringas
 45. Graužinis Algis
 46. Gricienė Ona Jurina
 47. Gricius Saulius
 48. Grigelionis Bronius
 49. Gudaitis Ričardas
 50. Gudaitis Romas
 51. Gutmanas Aronas
 52. Ignatavičius Eugenijus
 53. Ilgūnas Gediminas
 54. Jacinevičius Leonidas
 55. Jagminas Leonardas
 56. Jakavonis Gediminas
 57. Jakštas Juozas
 58. Jakubauskas Albinas
 59. Jalinskas Vincentas
 60. Janonis Vytautas
 61. Januševičius Gytis
 62. Januška Albinas
 63. Jarašiūnas Egidijus
 64. Jefremov Vladimir
 65. Jefremov Georgij
 66. Jonynas Jonas
 67. Jonušienė Vitalija Teresė
 68. Juknius Kazys
 69. Juodzevičius Balys
 70. Juozaitis Arvydas
 71. Juzeliūnas Julius
 72. Kačinskas Virgilijus
 73. Kairevičius Jonas
 74. Kakaras Gunaras Imantas
 75. Kalanta Antanas
 76. Kaltenis Petras
 77. Karalius Alvydas
 78. Karalius Gediminas
 79. Katkus Valdemaras
 80. Kaušpėdas Algirdas
 81. Keina Algimantas
 82. Keldušis Jonas
 83. Keršys Faustas
 84. Klumbys Aleksandras
 85. Klumbys Egidijus
 86. Kobeckaitė Halina
 87. Kolesnikovas Vytautas
 88. Kontautas Antanas
 89. Kontautas Juozas
 90. Koskienė Aldona Veronika
 91. Kostkevičius Gediminas
 92. Krikščiūnas Vytautas
 93. Kubilius Vytautas
 94. Kudaba Česlovas
 95. Kudaba Petras
 96. Kuzmickas Bronius
 97. Kuzminskas Vincas
 98. Landsbergis Vytautas
 99. Laurinaitis Eugenijus
 100. Laurinkus Mečys
 101. Ledas Vytautas
 102. Leonavičius Bronius
 103. Liegus Valdas
 104. Liorančas Jonas
 105. Lisauskas Algimantas
 106. Lukšas Gytis
 107. Lukšienė Meilė
 108. Mackievič Zygmunt
 109. Makūnas Stasys
 110. Maldonis Alfonsas
 111. Marcinkevičius Justinas
 112. Martinaitis Marcelijus Teodoras
 113. Matulaitis Juozas
 114. Matulionis Robertas
 115. Medalinskas Alvydas
 116. Medvedev Nikolaj
 117. Mezginaitė Elena
 118. Mickūnaitė Giedrė
 119. Mickūnas Raimundas
 120. Mikulskis Vaclovas
 121. Milčius Leonas
 122. Minkevičius Jokūbas
 123. Misiūnienė Nijolė
 124. Motieka Kazimieras
 125. Mulevičius Algirdas
 126. Murėnas Romualdas
 127. Narkūnas Valdas
 128. Nasvytis Algimantas
 129. Nedzinskienė Birutė
 130. Nekrošius Eimuntas
 131. Noreika Laimonas
 132. Norvilas Algimantas
 133. Oksas Jurgis
 134. Olekas Juozas
 135. Ozolas Romualdas
 136. Pabiržis Ričardas
 137. Padegimas Bernardas Gytis
 138. Pakalnis Romas
 139. Patackas Algirdas
 140. Paukštė Vytautas
 141. Paulauskaitė Zita
 142. Paulauskas Rolandas
 143. Pečeliūnas Saulius
 144. Pečiulis Saulius
 145. Peškys Algimantas
 146. Petkevičius Vytautas
 147. Petraitis Vilhelmas
 148. Plečkaitis Vytautas Petras
 149. Povilionis Vidmantas
 150. Prunskienė Kazimiera
 151. Pukštas Romualdas
 152. Račas Antanas
 153. Račiūnas Pranas
 154. Radžvilas Vytautas
 155. Rajeckas Raimundas Leonas
 156. Ratkienė Irena
 157. Rybelis Antanas
 158. Sakalas Aloyzas
 159. Sambora Henrikas
 160. Saudargas Algirdas
 161. Simanaitis Gintaras
 162. Simanavičius Artūras
 163. Simėnas Arnoldas
 164. Skučas Artūras
 165. Smailys Alfredas
 166. Smelevičius Morkus
 167. Songaila Gintaras
 168. Stakvilevičius Mindaugas
 169. Stancikas Dalius
 170. Stančikas Antanas
 171. Stanionis Vytautas
 172. Staniulis Vidmantas
 173. Stankaitis Gintautas Vincentas
 174. Stanevičius Antanas
 175. Stankevičius Česlovas Vytautas
 176. Stankovičius Ignas
 177. Stech Valentin
 178. Šagždavičius Rimantas
 179. Šaltenis Arvydas
 180. Šaltenis Saulius
 181. Šatas Juozas
 182. Šedys Jonas
 183. Šerkšnys Gediminas
 184. Šileikis Gintaras
 185. Šilinskas Sigitas
 186. Šimanauskienė Irena
 187. Šimėnas Jonas
 188. Šličytė Zita
 189. Šneideris Vytautas
 190. Taišerskis Stanislavas
 191. Tomkus Vitas
 192. Umbrasas Vytautas
 193. Uoka Kazimieras
 194. Uosis Stasys
 195. Urba Kęstutis
 196. Vabalaitė Danutė
 197. Vaišvila Zigmas
 198. Vaitiekūnas Petras
 199. Valašinas Viktoras
 200. Valiušaitis Vidmantas
 201. Varanauskas Povilas
 202. Varkalis Dionizas
 203. Vasiliauskas Kazimieras
 204. Vėbra Evaldas
 205. Vedegys Raimundas
 206. Velikonis Virmantas
 207. Verseckas Arvydas
 208. Verseckas Jonas
 209. Veselka Julius
 210. Viliūnas Vytautas
 211. Vingras Vaclovas
 212. Vingrys Audrius
 213. Zaborskaitė Vanda
 214. Zalatorius Albertas
 215. Zingeris Emanuelis
 216. Žalys Aleksandras
 217. Žalnieravičius Sigitas
 218. Žebriūnas Arūnas
 219. Žukas Vytautas

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos nariai

Taryba buvo renkama iš 35 žmonių. Rinkimai baigėsi 1988 spalio 24 d. 4 val. 17 min. Į Tarybą išrinkti šie Sąjūdžio Seimo nariai:

 1. Romualdas Ozolas, filosofas, - 193 balsai,
 2. Kazimiera Prunskienė, ekonomistė, - 192 balsai,
 3. Vytautas Landsbergis, muzikologas, - 187 balsai,
 4. Bronius Genzelis, filosofas, - 180 balsų,
 5. Sigitas Geda, poetas, - 179 balsai,
 6. Vitas Tomkus, žurnalistas, - 173 balsai,
 7. Arvydas Juozaitis, filosofas, - 165 balsai,
 8. Julius Juzeliūnas, kompozitorius, - 162 balsai,
 9. Bronius Kuzmickas, filosofas, - 160 balsų,
 10. Vytautas Petkevičius, rašytojas, - 156 balsai,
 11. Justinas Marcinkevičius, poetas, - 152 balsai,
 12. Alvydas Medalinskas, ekonomistas, - 151 balsas,
 13. Virgilijus Čepaitis, rašytojas, - 150 balsų,
 14. Vaclovas Aliulis, kunigas, - 149 balsai,
 15. Zigmas Vaišvila, fizikas, - 147 balsai,
 16. Algirdas Kaušpėdas, architektas, muzikas, - 139 balsai,
 17. Algimantas Nasvytis, architektas, - 139 balsai,
 18. Kazimieras Motieka, teisininkas, - 137 balsai,
 19. Algimantas Čekuolis, rašytojas, - 136 balsai,
 20. Antanas Buračas, ekonomistas, - 131 balsas,
 21. Jokūbas Minkevičius, filosofas, - 122 balsai,
 22. Vaidotas Antanaitis, miškininkas, - 115 balsų,
 23. Kazimieras Antanavičius, ekonomistas, - 105 balsai,
 24. Romas Gudaitis, rašytojas, - 105 balsai,
 25. Arūnas Žebriūnas, kino režisierius, - 104 balsai,
 26. Vytautas Bubnys, rašytojas, - 92 balsai,
 27. Marcelijus Martinaitis, poetas, - 82 balsai,
 28. Georgijus Jefremovas, poetas, - 79 balsai,
 29. Vytautas Radžvilas, filosofas, - 78 balsai,
 30. Česlovas Kudaba, geografas, - 77 balsai,
 31. Emanuelis Zingeris, filologas, - 72 balsai,
 32. Raimundas Rajeckas, ekonomistas,- 72 balsai,
 33. Mečys Laurinkus, sociologas, - 69 balsai,
 34. Kazimieras Uoka, darbininkas, - 68 balsai,
 35. Osvaldas Balakauskas, kompozitorius, - 65 balsai.

Sąjūdžio įvaizdis Vakaruose

JAV

JAV Sąjūdis ir Lietuvos nepriklausomybės siekis vertintas itin dviprasmiškai. Iš Baltijos šalių kilę amerikiečiai ėmė spausti Kongresą, kad būtų aktyviai paremta nepriklausomybė. Oficiali JAV valdžia, visų pirma prezidentas George Bush, skatino Sąjūdį derėtis su TSRS vadovu M. Gorbačiovu. Lietuvos klausimas buvo plačiai aptarinėtas JAV ir TSRS derybų metu. JAV ragino TSTS nenaudoti karinės jėgos Baltijos šalyse, nes kitu atveju Maskvai būtų pritaikytos ekonominės sankcijos. JAV pasmerkė 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje. Paprasti amerikiečiai palaikė Sąjūdį ir Lietuvos nepriklausomybės idėją.

JAV administracija atsargiai žiūrėjo į Vytautą Landsbergį, ir prasmingesne bendravimo formą laikė pokalbius su ministre pirmininke Kazimiera Prunskiene.

Vokietija

Sąjūdžio veikla sutapo su Vokietijos suvienijimo problemos sprendimu. Oficiali Vokietijos Federacinės Respublikos (VFR) pozicija buvo neutrali. Teigta, kad Sąjūdžio palaikymas gali turėti įtakos Vokietijos ir TSRS santykiams. Helmutas Kohlis, 1988-1991 m. ėjęs VFR federalinio kanclerio pareigas, pasisakė už mažų žingsnelių taktiką. Anot jo, Sąjūdis, vykdydamas politiką viskas arba nieko, stato galimybę Lietuvai tapti nepriklausomai. Vis dėlto, VFR iš dalies pateisino šią Sąjūdžio iniciatyvą. Valstybės Vyriausybės pareiškime H. Kohlis teigia, kad VFR nepripažįsta TSRS įvykdytos Baltijos valstybių aneksijos.

Didžioji Britanija

Britai, būdami geopolitiniai TSRS oponentai, visuomet palaikė Baltijos šalių siekį tapti nepriklausomomis. 1990 m. Londone Didžiosios Britanijos ministrė pirmininkė Margaret Thatcher susitiko Vytautą Landsbergį, kuriam patarė elgtis atsargiai ir paragino imtis derybų su TSRS. Savo atsiminimų knygoje „Metai Downing Streete“ M. Thatcher vadina V. Landsbergį prezidentu.

Prancūzija

Prancūzijos prezidentas Francois Mitterandas kritiškai vertino Sąjūdžio ketinimus. 1990 m. kovo 11 d. jis neoficialiai teigė: „Lietuviai viską sužlugdys. Jie beveik niekada nebuvo laisvi. Kai buvo, tai režimas – diktatūra. Pasigalėjimo verti žmonės. Suprasčiau, jei M. Gorbačiovas turėtų griebtis jėgos“. F. Mitterandas neigiamai vertino ir V.Landsbergio asmenybę: „Landsbergis yra menininkas, ne politikas“.

1990 m. balandžio pabaigoje prezidentas F. Mitterandas kartu VFR kancleriu H. Kohliu viešai paskelbė laišką V. Landsbergiui, kuriuo paprašė jo „suspenduoti“ Lietuvos nepriklausomybės aktą.

Islandija

1991 m. vasario 11 d. Islandija pirmoji pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Tų pačių metų vasarą pirmoji užmezgė diplomatinius santykius su Lietuva.

Sąjūdis po 1993 m.

1993 m. Lietuvos Sąjūdis nutarė reorganizuotis į visuomeninę organizaciją ir pasitraukti iš aktyvios politinės veiklos, beveik kiekvienais metais vyksta jo suvažiavimai, priimantys rezoliucijas svarbiausiais politikos klausimais, Sąjūdžio taryba daro pareiškimus, organizuoja mitingus ir piketus.

Sąjūdis kituose Lietuvos miestuose

Sąjūdžio spauda

Sąjūdžio spauda – 1988-1993 m. leisti leidiniai, talkinę kovai už Lietuvos nepriklausomybę ir skleidę Sąjūdžio idėjas. Šie leidiniai prisidėjo prie sovietinės sistemos žlugimo ir demokratijos plėtros pasaulyje. Ryškiausi leidiniai buvo: „Sąjūdžio žinios“ bei „Atgimimas“. Taip pat leista „Respublika“, „Viltis“, „Moterų balsas“, „Kauno aidas“, „Persitvarkymo naujienos“ ir kt.

Literatūra

 • A. E. Senn. Bundanti Lietuva. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1992. 188 p.
 • Lietuva 1940-1990: Okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras, 2005
 • Virgilijus Čepaitis. Su Sąjūdžiu už Lietuvą: nuo 1988 06 03 iki 1990 03 11. Vilnius: Tvermė, 2007.
 • Lietuvos Sąjūdis ir valstybės idealų įgyvendinimas. Vilnius, Lietuvos istorijos instituto leidykla, 1998.
 • Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis: Steigiamasis suvažiavimas, 1988 m. spalio 22-23 d. Vilnius: Mintis, 1990.
 • Romas Batūra. Lietuvos sąjūdžio spauda kelyje į nepriklausomybę.

Nuorodos

Šaltiniai

Lietuva pasaulio galingųjų akiratyje 1988-1991 m. Sudarytojas Justas Vincas Paleckis. Vilnius, 2005 m.