Biokuras

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Atsinaujinanti energija
Šis straipsnis yra serijos
Atsinaujinanti energija dalis

Vėjo energija · Saulės energija
Biodegalai · Biokuras
Bangų energija · Potvynių energija
Hidroenergija
Geoterminė energija
Aplinkos technologijos
Šis straipsnis yra serijos
Aplinkos technologijos dalis

Tvarioji plėtra
Atsinaujinantieji energijos ištekliai
Energijos taupymas
Energetikos plėtra
Biokuras
Biodegalai
Vandenilio technologijos
Vandens gerinimas
Nuotekų valymas
Remediacija (atstatymas)
Atliekų tvarkymas
Atliekų perdirbimas
Kompostavimas
Oro taršos kontrolė ir modeliavimas
Poveikio aplinkai vertinimas
Ekologinė miškininkystė
Ekologinė statyba
Natūralioji statyba
Aplinkos dizainas

Aplinkotyra

Biokuraskurasbiomasės ir atliekų. Tai vienas atsinaujinančių energijos šaltinių (AEI).

Biokuro rūšys[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Biokurui priskiriama:

Biokuro naudojimo skatinimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Europos Sąjungoje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Europos Sąjungos teisinė bazė, reguliuojanti biokuro gamybą ir naudojimą:

 • 1997 m. Baltoji knyga „Ateities energija. Atsinaujinantieji energijos šaltiniai“ (EB komisijos komunikatas KOM (97) 599 galutinis)
 • 2001 m. direktyva 2001/77/EB „Dėl elektros, pagamintos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinimo elektros energijos vidaus rinkoje“
 • 2003 m. direktyva 2003/30/EB „Dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte“
 • 2005 m. Biomasės naudojimo veiksmų planas (KOM (2005) 628 galutinis), EB komisijos komunikatas (KOM (2006) 302 galutinis) dėl miškams skirto ES veiksmų plano
 • 2006 m. Žalioji knyga (KOM (2006) 105 galutinis) „Europos Sąjungos tausios, konkurencingos ir saugios energetikos strategija“
 • 2007 m. EB komisijos komunikatas (KOM (2006) 848 galutinis) „Atsinaujinančios energijos panaudojimo gairės“

Deklaruojami Europos Sąjungos tikslai 2020 metams:

 • Sumažinti CO2 išmetimus mažiausiai 20 % (galbūt 30 %)
 • 20 % sumažinti pirminės energijos vartojimą
 • Atsinaujinančių išteklių dalį padidinti iki 20 %
 • Biokuro dalį padidinti iki 10 %
 • Kogeneracijos dalį iki 2010 m. padidinti iki 18 %

Europoje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Švedija: Atskirų teisės aktų reglamentuojančių AEI panaudojimo skatinimą šilumos ir elektros gamyboje nėra. Viskas kontroliuojama per iškastinio kuro apmokestinimo mechanizmą. Nuo 2003 m. taikoma žaliųjų sertifikatų elektros prekybos sistema kogeneracinėms jėgainėms, deginančioms biokurą, vėjo jėgainėms, hidroelektrinėms.

Suomija: Taikomos mokesčių lengvatos ir mokesčių grąžinimas, ypač kogeneracijos įrenginiams, naudojantiems AEI.

Danija: Kuro pirkimo mokesčių lengvatos taikomos CŠT ir kogeneracijai, naudojančiai AEI. Uždraustas elektros energijos naudojimas šildymui, išskyrus jau esančius pastatus.

Austrija: Patvirtinta atskira Vyriausybės programa biomasę naudojančiai kogeneracijai skatinti: priklausomai nuo šilumos gamybos pajėgumų kompensuojama nuo 15 iki 30 % investicinių kaštų. Remiamas CŠT diegimas pramonės pastatuose: pvz., kompensuojama 30 % investicinių kaštų, jeigu šiluma 100 % gaminama iš AEI.

Lietuvoje[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Lietuvos standartizacijos departamente yra technikos komitetas LST TK 71 Kietasis biokuras ir kietasis atgautasis kuras, kuris užsiima standartizacija kietojo biokuro srityje[1].

 • Biokuro gamybos iš LR kilmės žaliavų vykdomas per Vyriausybės tvirtinamas programas, finansuojamas iš valstybės biudžeto, jo gamintojams bei naudotojams taikomos įstatymų numatytos lengvatos.
 • Biokuro gamyba prilyginama naujų, aplinkai nekenksmingų technologijų vystymui naudojant AEI. Tokiai veiklai vyriausybės nutarimu gali būti suteikiamas bandomojo projekto statusas.
 • LR akcizų įstatyme numatyta akcizo netaikyti elektros energijai, pagamintai naudojant atsinaujinančius energijos išteklius. Akcizų lengvatos taikomos biokuro daliai, atitinkančiai biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais) produkto tonoje.

Biokuro panaudojimą reglamentuojantys teisės aktai:

 • Energetikos įstatymas (V. Ž. 2002 Nr. 56-2224)
 • Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, kilmės garantijų teikimo taisyklės (V. Ž. 2005, Nr. 122-4375; pakeitimas: V. Ž. 2006, Nr. 42-1534)
 • Nacionalinė energetikos strategija (V. Ž. 2007 Nr. 11-430)
 • Biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymas (V. Ž. 2004 Nr. 28-870)
 • Dėl Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo įgyvendinimo (V. Ž. 2004 Nr. 87-3174) – LR Vyriausybės nutarimas
 • Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 metais programos patvirtinimo (V. Ž. 2004 Nr. 133-4786) – LR Vyriausybės nutarimas
 • Dėl informacijos apie biokuro naudojimą rinkimo ir teikimo Europos komisijai taisyklių (V. Ž. 2004 Nr. 128-4612) – LR Ūkio ministerijos įsakymas
 • Dėl prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo (V. Ž. 2001 Nr. 37-1269; pakeitimas V.Ž. 2005 Nr. 35-1158)
 • Šilumos ūkio įstatymas (V. Ž. 2003 Nr. 51-2254)
 • Šilumos ūkio plėtros kryptys (LR Vyriausybės nutarimas V. Ž. 2004 Nr. 44-1446)
 • Dėl vietinio kuro, atliekų ir biomasės naudojimo miestų ir rajonų šilumos reikmėms tenkinti (LR Vyriausybės nutarimas V. Ž. 1993, Nr. 52-1010)
 • Elektros energetikos įstatymas (V. Ž. 2004 Nr. 107-3964)
 • Elektros energijos, kuriai gamintis naudojami atsinaujinantys ir atliekiniai energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarka (LR Vyriausybės nutarimas V. Ž. 2001- Nr. 104-3713; paskutiniai pakeitimai V. Ž. 2006 Nr. 100-3862; V. Ž. 2007 Nr. 1-16)
 • Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainų (VKEKK nutarimas, V. Ž. 2002 Nr. 16-648 pakeitimas V. Ž. 2007 Nr. 73-1041)
 • Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (V. Ž. 1999, Nr. 47-1469)

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Literatūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Biokuro naudotojo žinynas (iš anglų kalbos vertė Vaida Vrubliauskienė). - V.: Žara, 2007. - 168 p.: iliustr. - ISBN 978-9986-34-180-2