Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Coat of arms of Lithuania.svg
Lietuvos Respublikos
įstaiga ar institucija
Pavadinimas Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Įkurta 1999-09-23
Vadovas Edmundas Sakalauskas
Adresas Vilniaus g. 27, Vilnius
Svetainė www.vtek.lt

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK sudaro penki nariai, kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Institucijos veiklą reglamentuoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas, VTEK darbo reglamentas ir nuostatai. Pagrindinės institucijos veiklos formos – posėdžiai ir pasitarimai, kuriuose gali dalyvauti suinteresuoti asmenys, asociacijos, kiti viešieji juridiniai asmenys ar jų atstovai[1]. VTEK yra iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė įstaiga.

Įstatymas įpareigoja VTEK savo veikloje vadovautis pagarbos žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo, nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais. Priimdama sprendimus ir atlikdama savo funkcijas VTEK turi būti nepriklausoma. Įstatymas draudžia politikams, partijoms ar kitiems juridiniams bei fiziniams asmenims daryti įtaką VTEK sprendimų turiniui ir procedūroms. VTEK nariai negali būti saistomi jokiais interesais[2].

Istorija

Pirmasis VTEK posėdis įvyko 1998 m. lapkričio 24 d. Jame dalyvavo trys Seimo paskirti nariai: Kęstutis Čilinskas (Ministro Pirmininko teikimu), Zenonas Juknevičius (Seimo Pirmininko teikimu) ir Raimundas Mieželis (Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu)[3].

Nuolat veikiančia institucija, sudaryta iš penkių komisijos narių, VTEK tapo 1999 m. rugsėjo 23 d. Seimo nutarimu. Tuo metu komisiją sudarė: pirmininkas Vytautas Andriulis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko teikimu), nariai Toma Birmontienė (Lietuvos Respublikos Prezidento teikimu), Antanas Dapšys (Seimo Pirmininko teikimu), Justinas Marcinkevičius (Ministro Pirmininko teikimu) ir Algimantas Dziegoraitis (Lietuvos teisininkų draugijos teikimu)[1] [4]

Struktūra

VTEK sudaro penki valstybės pareigūno statusą turintys nariai, Seimo skiriami penkerių metų kadencijai. Komisijos nariu gali tapti tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį, nei penkerių metų darbo stažą. Tas pats asmuo VTEK nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Nuo 2017 m. birželio 1 d. Seimas pakeitė VTEK formavimo tvarką. Po vieną kandidatą į VTEK narius Seimui teikia Lietuvos Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas, Ministras Pirmininkas, du kandidatus - Lietuvos teisininkų draugija[2]. Iki 2017-06-01 vieną kandidatą į VTEK narius galėjo siūlyti Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas. VTEK narys į pareigas skiriamas Seimo narių balsų dauguma atviru balsavimu. VTEK pirmininką iš patvirtintų komisijos narių Seimo Pirmininko teikimu skiria Seimas. Prieš pradėdami eiti pareigas, VTEK nariai prisiekia Lietuvos valstybei. VTEK pirmininkas yra įstaigos vadovas.

VTEK aptarnauja sekretoriatas. Jo pagrindas - valstybės tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys asmenys. VTEK sekretoriatą sudaro trys skyriai: Administravimo, Prevencijos ir Tyrimų.

Nariai

  • Edmundas Sakalauskas, paskirtas 2017-11-16 Ministro Pirmininko teikimu, nuo 2018-05-30 Seimo paskirtas į VTEK pirmininko pareigas;
  • Dr. Virginijus Kanapinskas, antrai kadencijai paskirtas 2017-11-09 Lietuvos Teisininkų draugijos teikimu;
  • Prof. dr. Saulius Katuoka, paskirtas 2014-11-18 Lietuvos Respublikos Prezidentės teikimu;
  • Dalia Paulauskaitė, antrai kadencijai paskirta 2014-12-04 Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidento teikimu;
  • Dr. Antanas Šenavičius, paskirtas 2017-12-14 Seimo Pirmininko teikimu

Buvę nariai

Veikla

VTEK prižiūri, kaip įgyvendinami Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas bei Lobistinės veiklos įstatymas, tiria skundus dėl galimų šių įstatymų pažeidimų, atlieka valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų veiklos tyrimus, priima sprendimus, teikia rekomendacijas, užsiima pažeidimų prevencija. VTEK tiria skunduose nurodytas aplinkybes ir tyrimo metu gautą informaciją. Klausimai svarstomi ir sprendimai priimami kolegialiai posėdžiuose, kuriuose turi dalyvauti ne mažiau kaip trys VTEK nariai. Sprendimai priimami balsų dauguma atviru balsavimu.

Nuorodos


  1. 1,0 1,1 http://www.vtek.lt/index.php/apie-vtek/komisija
  2. 2,0 2,1 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.789C6EE505FD/GlrgfrnmHL
  3. http://adamkus.president.lt/one.phtml?id=321
  4. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B7A5FBE5082D