Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
 Information icon4.svg  Šio straipsnio ar straipsnio dalies turinys tikriausiai pagrįstas tik jo objekto pateikta informacija.
Jei galite, straipsnio informaciją pagrįskite nuorodomis į antrinius šaltinius

Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) – nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir prižiūrinti, Lietuvos Respublikos teritorijoje veiklą vykdančių retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos priežiūrą vykdanti institucija. LRTK kartu su kitomis institucijomis formuoja valstybės audiovizualinę politiką, yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo ir televizijos transliavimo klausimais. LRTK įsteigta 1996 m. Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu.

LRTK sudėtis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

LRTK yra sudaryta iš 11 narių, kuriuos skiria įvairios Lietuvos institucijos ir organizacijos: Respublikos Prezidentas (2 narius), LR Seimas (3 narius), Lietuvos meno kūrėjų asociacija (3 narius), Lietuvos vyskupų konferencija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Lietuvos žurnalistų draugija (po 1 narį).

LRTK nariai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Mantas Martišius, paskirtas Lietuvos Respublikos Prezidentės
 • Laurynas Jonavičius, paskirtas Lietuvos Respublikos Prezidentės
 • Dalia Teišerskytė, paskirta Lietuvos Respublikos Seimo
 • Ričardas Slapšys paskirtas Lietuvos Respublikos Seimo
 • Antanas Jonynas, paskirtas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos
 • Dainius Radzevičius, paskirtas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos
 • Algis Matulionis, paskirtas Lietuvos meno kūrėjų asociacijos
 • Vincentas Vobolevičius, paskirtas Lietuvos katalikų bažnyčios Vyskupų konferencijos
 • Vidmantas Mačiulis, paskirtas Lietuvos žurnalistų sąjungos
 • Liudvika Pociūnienė, paskirta Lietuvos žurnalistų draugijos

LRTK vadovybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

LRTK pirmininką ir jo pavaduotoją LR Seimo Kultūros komiteto teikimu iš LRTK narių ketverių metų laikotarpiui skiria ir atleidžia LR Seimas.

2018 m. spalio 10 d. LRTK pirmininku paskirtas Mantas Martišius.

2019 m. lapkričio 7 d. LRTK pirmininko pavaduotoju paskirtas Ričardas Slapšys.

LRTK funkcijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 •  kartu su Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba rengia ir tvirtina radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti planą;
 • teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai tvirtinti Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisykles;
 • Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (toliau VIĮ) ir Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklėse nustatyta tvarka skelbia ir vykdo konkursus transliavimo licencijoms ir (ar) retransliuojamo turinio licencijoms gauti, nustato šių konkursų ir licencijų sąlygas, išduoda licencijas, keičia licencijų sąlygas;
 • teikia Vyriausybės įgaliotai institucijai tvirtinti metinės įmokos dydžio nustatymo tvarkos aprašą;
 • metinės įmokos dydžio nustatymo tvarkos apraše nustatytais atvejais kreipiasi į Vyriausybės įgaliotą instituciją dėl metinės įmokos dydžio nustatymo ir (ar) pakeitimo konkrečiam asmeniui;
 • nustato užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų pranešimo registravimo tvarką;
 • prižiūri, kaip transliuotojai, retransliuotojai, kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai laikosi Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių, VIĮ ir kitų įstatymų nuostatų dėl retransliuojamų, platinamų internete radijo ir (ar) televizijos programų arba atskirų programų parinkimo, teikimo skleisti ir skleidimo, kitų teisės aktų reikalavimų dėl viešosios informacijos turinio ir jos skleidimo, Komisijos patvirtintų taisyklių dėl televizijos programų paketų sudarymo ir sprendimų, licencijų sąlygų, ir vykdo elektroninių ryšių tinklais retransliuojamų audiovizualinių kūrinių, radijo ir (ar) televizijos programų stebėseną;
 • tvirtina taisykles dėl retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, televizijos programų paketų sudarymo ir nustato reikalavimus retransliuotojų ir kitų asmenų, teikiančių televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, vykdomai programų parinkimo, teikimo skleisti ir skleidimo visuomenei veiklai bei prižiūri, kaip laikomasi šių reikalavimų;
 • prižiūri, kaip radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojai, retransliuotojai, kiti asmenys, teikiantys Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai laikosi VIĮ ir Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymų, prisiimtų įsipareigojimų, licencijų sąlygų ir Komisijos sprendimų;
 •  pagal Komisijos nustatytą tvarką nagrinėja vartotojų skundus dėl radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų, taip pat dėl kitų asmenų, teikiančių vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, veiklos;
 • gavusi motyvuotą prašymą VIĮ 19 straipsnio 5 ar 6 dalyje nurodytu pagrindu arba atlikusi tyrimą, arba VIĮ 50 straipsnio 1 dalies 4, 7, 8 punktuose nurodytais atvejais remdamasi žurnalistų etikos inspektoriaus išvada, arba vadovaudamasi ekspertų išvadomis, VIĮ nustatyta tvarka ir terminais priima sprendimą dėl VIĮ nustatytų objektyviai būtinų poveikio priemonių taikymo;
 • pagal savo kompetenciją prižiūri, kaip įgyvendinamos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatos;
 • nustato įstatymų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų, keliamų radijo ir (ar) televizijos programų sandarai ir turiniui, komerciniams audiovizualiniams pranešimams ir reklamos transliavimui, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimo radijo ir (ar) televizijos programose įgyvendinimo tvarką, pagal savo kompetenciją priima kitus įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus dėl šio ir kitų įstatymų nuostatų įgyvendinimo;
 • prižiūri, kaip televizijos programų transliuotojai, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai laikosi VIĮ nuostatų dėl Europos kūrinių ir nepriklausomų kūrėjų sukurtų kūrinių apimtį transliuojamose televizijos programose ir kataloguose, teisės rodyti programas apie visuomenei reikšmingus įvykius, VIĮ 39 straipsnio 1, 3, 5, 6, 10, 11 dalyse nustatytų reikalavimų, keliamų televizijos reklamai ir komerciniams audiovizualiniams pranešimams, VIĮ 40 straipsnyje nustatytų reikalavimų, keliamų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų, radijo programų ir atskirų programų rėmimui, VIĮ 401straipsnyje nustatytų reikalavimų, keliamų prekių rodymui programose;
 • teikia siūlymus dėl radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reglamentuojančių įstatymų ir kitų su šia veikla susijusių teisės aktų projektų rengimo;
 • kreipiasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl neteisėtai vykdomos transliavimo, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo arba televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete veiklos, taip pat neteisėtai vykdomo radijo ir (ar) televizijos programų retransliavimo nutraukimo;
 • VIĮ nustatyta tvarka stabdo užsienio valstybių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų parengtų paslaugų teikimą Lietuvos Respublikos teritorijoje;
 • kaupia aktualią informaciją apie radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojus, retransliuotojus, kitus asmenis, teikiančius Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internetepaslaugas, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjus, analizuoja jų veiklą ir skelbia informaciją apie jų dalyvius, rengia informacinę ir metodinę medžiagą šiais klausimais;
 • konsultuojasi ir keičiasi informacija su kompetentingomis užsienio valstybių ir tarptautinėmis institucijomis dėl radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų, kitų asmenų, teikiančių Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete paslaugas, arba užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų ir jų teikiamų paslaugų, jų veiklos reguliavimo ir kontrolės;
 • kas 2 metus parengia ir teikia Seimui analitinę apžvalgą apie Lietuvos audiovizualinės politikos įgyvendinimą, visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų raidą, pateikia statistinius duomenis apie visų Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą įgyvendinant VIĮ 38 straipsnio 8 ir 9 dalių nuostatas, taip pat nurodo priežastis, trukdančias įgyvendinti šias nuostatas, ir priemones, kurių imtasi ar numatoma imtis trūkumams pašalinti;
 • bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir užsienio valstybių tokias pačias funkcijas atliekančiomis institucijomis, pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse organizacijose;
 • nustato transliuojamų, retransliuojamų radijo ir (ar) televizijos programų, televizijos programų ir (ar) atskirų programų, platinamų internete, užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinių priemonių kodavimo tvarką;
 • atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

LRTK veikla[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

LRTK veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, LRTK nuostatais bei darbo reglamentu. Pagrindinė LRTK darbo forma yra posėdžiai. Jie yra vieši ir rengiami ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Informacija apie numatomus posėdžius bei jų darbotvarkė skelbiama LRTK interneto tinklalapyje. LRTK priima norminius teisės aktus – sprendimus, kurie yra skelbiami LRTK tinklalapyje. LRTK, būdama atskaitinga LR Seimui, kiekvienais metais iki balandžio 1 dienos pateikia Seimui praėjusių metų LRTK veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir audito ataskaita. Šias ataskaitas išklauso Seimo Kultūros komitetas.

LRTK savo funkcijas atlikti padeda administracija. Jai vadovauja LRTK pirmininkas.

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]