Brandos atestatas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Brandos atestatas – baigimo dokumentas, išduodamas asmeniui, baigusiam vidurinio ugdymo (vidurinio mokslo) programą ir išlaikius brandos egzaminus; atestatas.

Lietuva[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Išdavimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Brandos atestatas[1] išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui, baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir išlaikiusiam lietuvių kalbos ir dar vieno jo pasirinktą individualaus ugdymo plano dalykų brandos egzaminus. Brandos atestatas be brandos atestato priedo neišduodamas. Brandos atestato priedo blanke po žodžių „metais baigė“ įrašoma asmens baigta programa ir jos kodas (1 priedas).

Asmuo, praradęs brandos atestatą, mokyklos direktoriui įteikia prašymą gauti jo dublikatą, nurodydamas originalo išdavimo metus. Dublikatas išduodamas remiantis archyve saugomais dokumentais.

Brandos atestatas su pagyrimu[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Brandos atestatas su pagyrimu išduodamas mokiniui, buvusiam mokiniui, turinčiam ne žemesnius kaip 910 balų visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius ir mokyklinių brandos egzaminų įvertinimus, išlaikiusiam bent vieno dalyko valstybinį brandos egzaminą ir turinčiam ne žemesnius kaip 86 balų visų išlaikytų valstybinių brandos egzaminų įvertinimus.

Atestatai buvusiems mokiniams[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Brandos atestatas gali būti išduotas asmeniui, Vidurinio ugdymo programą baigusiam iki 2001 m. įskaitytinai ir:

 • išlaikiusiam lietuvių kalbos ir dar dviejų jo pasirinktų dalykų, kurių mokėsi 11–12 klasėse, brandos egzaminus;
 • neišlaikiusiam lietuvių kalbos brandos egzamino – tik jam išlaikius įskaitą ir lietuvių kalbos egzaminą. Asmuo, baigęs lietuvių gimtosios kalbos programą, privalo išlaikyti du lietuvių gimtosios kalbos brandos egzaminus: lietuvių kalba (gimtoji, testas) ir lietuvių kalba (gimtoji, teksto interpretacija), baigęs valstybinės lietuvių kalbos programą – vieną lietuvių valstybinės kalbos brandos egzaminą: lietuvių kalba (valstybinė).

Asmeniui, iki 1994 m. baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir 2007 m. gaunančiam brandos atestatą (išskyrus buvusį profesinės mokyklos mokinį), ne mažiau kaip prie dviejų jo pasirinktų dalykų nurodoma, kad mokėsi pagal A lygio programą. Dalykų, kurių mokėsi A lygiu, skilties „Programos kursas“ eilutėse pažymima „A“, prie visų likusių dalykų – „B“. Penkių balų vertinimo sistemos pažymiai, juos padauginus iš dviejų (pvz., 4 x 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai.

Buvusiam mokiniui brandos atestatą išduoda mokykla, išdavusi mokymosi pasiekimų pažymėjimą apie jo mokymosi baigiamojoje klasėje rezultatus ir gavusi išlaikytų brandos egzaminų, jeigu juos laikė kitoje mokykloje, protokolų kopijas bei pažymą apie joje likviduotus metinius įsiskolinimus.

Atestatai apeliantams, technikumo, aukštesniosios ar profesinės mokyklos moksleiviams[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Mokiniui ir buvusiam mokiniui jo pateiktos apeliacijos, apeliacinio teikimo ar skundo dėl brandos egzamino darbo nevertinimo nagrinėjimo laikotarpiu laikinai sustabdomas brandos atestato išdavimas.

Pateikus mokyklos direktoriui Brandos atestato išdavimo technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje besimokiusiam asmeniui reglamento, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2006 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. ISAK-1822 (Žin., 2006, Nr. 101-3929), nustatyta tvarka dokumentus, brandos atestatas gali būti išduotas: asmeniui, kuris technikume, profesinėje ar aukštesniojoje mokykloje baigė vidurinio ugdymo programą ir išlaikė brandos egzaminus, bet negavo mokyklos baigimo diplomo; asmeniui, kuris technikume, aukštesniojoje ar profesinėje mokykloje iki 1992 metų imtinai mokėsi bendrojo lavinimo dalykų ir negavo mokyklos baigimo diplomo[2].

Mokymosi rezultatų įrašai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Mokymosi rezultatų dalyje įrašomi tik mokinio, buvusio mokinio individualaus ugdymo plano dalykai, nurodomas dalyko programos bendrasis arba išplėstinis kursas (12 priedas), jam skirtas valandų skaičius (2, 3 priedas) ir dalykų įvertinimai:

 • mokinio ir buvusio mokinio, išskyrus menų gimnazijos, konservatorijos, profesinės mokyklos mokinį ir buvusį mokinį, brandos atestato priede turi būti ne mažiau kaip 2 ir ne daugiau kaip penki dalyko programos išplėstinį kursą žymintys įrašai;
 • dalyko programos bendrojo arba išplėstinio kurso apimtis valandomis (2, 3 priedas) nurodoma mokiniams ir buvusiems mokiniams, kurie Vidurinio ugdymo programą baigė ne anksčiau kaip 2004 m.:
  • kalbų įskaitų eilutėse valandos nenurodomos (rašomi brūkšniai), o projektui ir pasirenkamajam dalykui skirtą valandų skaičių įrašo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne;
  • menų mokyklos, menų gimnazijos, konservatorijos mokiniui nurodomas visam meninio profilio dalyko mokymosi laikotarpiui ugdymo plane skirtas valandų skaičius (13 priedas);
  • technologinio profilio mokiniui ir buvusiam mokiniui įrašomi ne daugiau kaip keturi technologijų dalykai, jiems skirtas valandų skaičius pagal jo pasirinktos pakraipos individualų ugdymo planą (14 priedas).

Kalbų įskaitos laikiusiems lietuvių kalbos, gimtosios ar užsienio kalbos brandos egzaminus įrašomos po atitinkamų dalykų pažymint, pavyzdžiui: lietuvių kalba (valstybinė, įskaita), lietuvių kalba (gimtoji, įskaita), lenkų kalba (gimtoji, įskaita), anglų kalba (įskaita) ir pan.

Nereikalaujama, kad mokinys ir buvęs mokinys, atleistas nuo kalbos dalyko brandos egzamino, išlaikytų tos kalbos įskaitą. Asmeniui, susirgusiam prieš pat brandos egzaminą ar brandos egzaminų sesijos metu ir direktoriaus įsakymu atleistam nuo to dalyko brandos egzamino arba direktoriaus įsakymu pripažinus kalbos brandos egzaminą išlaikytu, išlaikyta kalbos įskaita įrašoma į brandos atestato priedą.

Brandos egzaminų įrašai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Išlaikyti brandos egzaminai įrašomi tam skirtoje brandos atestato priedo dalyje:

 • įrašomi visi ankstesniais ir šiais metais išlaikyti brandos egzaminai. Jeigu buvęs mokinys šiemet laikė ankstesniais metais jau išlaikytą to paties dalyko brandos egzaminą, į brandos atestato priedą įrašomas šiemet išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas. Jeigu jis šiemet to dalyko brandos egzamino neišlaikė, į brandos atestato priedą įrašomas ankstesniais metais išlaikyto to dalyko brandos egzamino įvertinimas;
 • mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl išlaikyto valstybinio arba mokyklinio brandos egzamino, į brandos atestato priedą įrašomas apeliacijų rezultatų protokole nurodytas dalyko brandos egzamino įvertinimas;
 • mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl pagrindinės sesijos metu neišlaikyto valstybinio brandos egzamino, išlaikiusiam to dalyko mokyklinį brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu ir apeliaciniam komitetui jo valstybinio brandos egzamino darbą įvertinus patenkinamai, į brandos atestato priedą įrašomas jo prašyme nurodyto tipo brandos egzaminas ir jo įvertinimas;
 • mokiniui, buvusiam mokiniui, atleistam nuo visų brandos egzaminų, atskira eilute įrašoma „Brandos egzaminų nelaikė (atleistas)“ (15 priedas);
 • mokiniui, buvusiam mokiniui, išlaikiusiam dalį brandos egzaminų ir dėl ligos atleistam nuo likusių brandos egzaminų, įrašomi visų jo pasirinktų individualaus ugdymo plano dalykų brandos egzaminų pavadinimai ir prie nelaikytų brandos egzaminų nurodoma „(atleistas)“ (16 priedas);
 • asmeniui, ankstesniais metais išlaikiusiam kai kuriuos brandos egzaminus, skiltyje „Tipas“ nurodomi egzamino išlaikymo metai (14 priedas). 1994 ir vėlesniais metais išlaikyto brandos egzamino pavadinimas, tipas ir įvertinimas nurodomas pagal to dalyko egzamino protokolą, pažymint jo išlaikymo metus, pavyzdžiui, „Vokiečių kalba S(1995 m.) 10 (dešimt)“;
 • mokiniui, buvusiam mokiniui, baigusiam lietuvių gimtosios kalbos programą, eilutėje „Lietuvių kalba“ rašoma, pavyzdžiui: „Lietuvių kalba (gimtoji, testas) Valstybinis 59 (penkiasdešimt devyni)“; kitoje eilutėje – „Lietuvių kalba (gimtoji, teksto interpretacija) Mokyklinis 10 (dešimt)“;
 • biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės), matematikos ir užsienio kalbos brandos egzaminų eilučių skiltyje „Tipas“ gali būti įrašas „Valstybinis“ arba „Mokyklinis“, gimtųjų baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių kalbų, dailės, geografijos, muzikos, muzikologijos – tik „Mokyklinis“;
 • jeigu brandos egzamino išlaikymo ir vidurinio ugdymo programos baigimo metai nesutampa, prie egzamino tipo nurodomi egzamino išlaikymo metai (14 priedas).

Brandos atestato (diplomo) priedas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Brandos atestato (diplomo) priedas išduodamas tik tam asmeniui, kuris turi brandos atestatą, technikumo, profesinės ar aukštesniosios mokyklos baigimo diplomą.

Išrašant brandos atestato (diplomo) priedą asmeniui, turinčiam užsienio šalies atestatą ar diplomą be serijos ir numerio, blanke serijai ir numeriui įrašyti skirtoje vietoje nurodomas atestato (diplomo) pavadinimas originalo kalba. Atestato (diplomo) priedas asmeniui, išlaikiusiam brandos egzaminus, pildomas pagal 17 priedą, pagilinusiam dalykų žinias ir gebėjimus – pagal 18 priedą.

Blankai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Brandos atestatai ir jų priedai supaprastintos formos blankuose spausdinami vadovaujantis Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo reikalavimais bei atestatų ir jų priedų pildymo pavyzdžiais (12–19 priedai). Išspausdinti brandos atestatai ir jų priedai perduodami brandos atestatų ir jų priedų įrašų teisingumo patikrinimo komisijai.

Įrašų tikrinimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Brandos atestatų ir jų priedų įrašų teisingumui patikrinti direktoriaus įsakymu sudaroma komisija. Komisijos pirmininku skiriamas direktoriaus pavaduotojas ugdymui, nariais – mokytojai. Klasės auklėtojas (profesinės mokyklos grupės vadovas) komisijai pateikia metinių ir brandos egzaminų įvertinimų suvestines, brandos egzaminų protokolus, apeliacijų rezultatų protokolus, vidurinio ugdymo dienyną, kompiuterine įranga išspausdintus brandos atestatus ir jų priedus. Komisijos darbo rezultatai įforminami aktu.

Vokietija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vokietijoje brandos atestatas vok. Reifezeugnis - 'brandos liudijimas'; Zeugnis der Reife; dar vad. Abiturzeugnis arba Zeugnis der Abitur - 'abitūros liudijimas') išduodamas, baigus aukščiausią gimnazinę pakopą (Gymnasiale Oberstufe). Abiturientas (arba maturantas) atestatą gauna išlaikęs brandos (abitūros), vok. Reifeprüfung, Abiturprüfung arba matūros (vok. Matura) egzaminą (-us).

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]