Pereiti prie turinio

Medžiagos saugos duomenų lapas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Degaus arba labai degaus skysčio simbolis pagal Europos bendrijos direktyvą 67/548/EWG.

Saugos duomenų lapas (angl. Material Safety Data Sheet, santrumpa MSDS) – tai glausta nustatytos formos informacija apie svarbias chemijos pramonės gaminio savybes, kuri padeda užtikrinti saugą darbe ir tinkamą elgesį su medžiaga numatytais ir nenumatytais atvejais.

Nors saugos duomenų lapų formatas gali skirtis priklausomai nuo reikalavimų atitinkamoje šalyje ir aprašomo chemikalo savybių, paprastai jame yra tokios dalys:

 • Cheminės medžiagos ar preparato pavadinimas.
 • Informacija apie įmonę – gamintoją, įskaitant telefono numerį skubiai informacijai, pvz., kai įvyksta avarija.
 • Informacija apie sudėtį, įskaitant informaciją apie pavojingus komponentus.
 • Keliami pavojai:
  • pavojai, susiję su užsidegimo arba sprogimo galimybe;
  • pavojai žmonių sveikatai ir galimo poveikio pasekmės;
  • pavojai aplinkai ir galimos pasekmės.
 • Pirmosios pagalbos suteikimas (medžiagos patekimo būdai, poveikio simptomai, pirmoji pagalba ir gydytojo suteikiama pagalba).
 • Priešgaisrinės priemonės (tinkamos ir netinkamos gesinimo priemonės, gaisro metu galinčios išsiskirti pavojingos medžiagos, asmeninės gaisrininkų apsaugos priemonės, kt.).
 • Avarijų likvidavimo priemonės (kolektyvinės apsaugos ir asmeninės apsaugos priemonės tvarkant išsiliejusias medžiagas, aplinkos apsauga nuo užteršimo (pvz., kad nepatektų į gruntinius vandenis), medžiagos surinkimo ir nukenksminimo būdai).
 • Medžiagos naudojimo ir sandėliavimo reikalavimai (reikalavimai pakuotei, ženklinimui, sandėliavimo sąlygoms, netinkamos kartu laikyti medžiagos, naudojimo darbo vietoje tvarka ir pan.).
 • Poveikio prevencija (kenksmingų komponentų ribinės koncentracijos darbo aplinkoje, kai poveikis trumpalaikis ir ilgalaikis, techninės apsaugos priemonės, asmeninės apsaugos priemonės, darbo rūbai ir avalynė, asmens higienos reikalavimai).
 • Fizikinės ir cheminės savybės:
 • Medžiagos stabilumas ir reaktingumas (įskaitant pavojingas chemines reakcijas, skilimo produktus, vengtinas sąlygas ir pan.)
 • Toksikologinė informacija (ūmus toksiškumas bandomiesiems gyvūnams ir lėtinis poveikis, poveikis pagal patekimo į organizmą būdą, dirginančios, kancerogeninės, mutageninės, teratogeninės savybės, poveikis reprodukcinėms savybėm, kitoks pavojus sveikatai):
 • Ekologinė informacija (galinčios paveikti aplinką medžiagos, jų toksiškumas dirvožemio organizmams, kitiems gyvūnams ir augalams, biologinis skaidumas, bioakumuliacinės savybės, aplinkos apsaugos priemonės, kt.).
 • Medžiagos atliekų tvarkymo reikalavimai ir būdai (medžiagos atliekų kodas, užterštų pakuočių tvarkymas, teisiniai aktai ir pan.).
 • Medžiagos ženklinimas, pavojingumas ir pan. pervežimo metu (gabenimas sausuma, jūrų keliais, oro transportu, geležinkeliais).
 • Teisinė informacija, nurodyta medžiagos etiketėje
 • Kita teisinė informacija: R (rizikos) ir S (saugos) frazės, pavojingumo simboliai su nuorodom, taikytini nacionaliniai reglamentai dėl sandėliavimo klasės, pavojingumo vandeniui klasės ir pan., pavojingų medžiagų reglamentai, pramoninės saugos taisyklės, kt.

Saugos duomenų lapai turi būti prieinami žmonėms, dirbantiems su atitinkamais chemikalas. Naudojami chemikalai turi būti su etiketėmis, kuriose nurodyti pavojai, susiję su fizikinėmis cheminėmis savybėmis, pavojai sveikatai ir aplinkai.

Netgi vienodo komercinio pavadinimo, bet skirtingų gamintojų chemikalai gali skirtis savo saugos informacija, todėl perkančios įmonės turėtų reikalauti kiekvieno chemikalo saugos lapų.

Nacionaliniai ir tarptautiniai reikalavimai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Europos Sąjunga[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Europos Sąjungoje reikalaujama, kad kiekvieno pavojingo chemikalo saugos duomenų lape ir pakuotės (taros) etiketėje būtų nurodytos R (rizikos) ir S (saugos) frazės, taip pat pavojingumo simboliai:

Vokietija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagal Vokietijos federacinis vandens tvarkymo įstatymą reikalaujama, kad medžiagos būtų įvertintos pagal savo poveikį vandens fizikinėms, cheminėms ir biologinėms savybėms. Jos suskirstomos į pavojingumo vandeniui klases (santrumpa WKG iš vok. Wasser-Gefährdungs-Klasse):

 • WGK nwg: vandens neteršianti medžiaga
 • WGK 1: mažai vandenį teršianti medžiaga
 • WGK 2: vandenį teršianti medžiaga
 • WGK 3: labai vandenį teršianti medžiaga

Jungtinė Karalystė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jungtinėje Karalystėje, Chemikalų (pavojingumo informacijos ir pakavimo tiekiant) reglamentais (2002) nustatytos pavojingų medžiagų tiekėjų ir importuotojų į ES pareigos. Sveikatai pavojingų medžiagų reglamentai apibrėžia pavojingų medžiagų naudojimo tvarką darbo vietoje (Jungtinėje Karalystėje), ir reikalauja konkrečios medžiagos naudojimo įvertinimo. 12-asis reglamentas numato, kad darbuotojams, kurie darbe patiria pavojingų medžiagų poveikį, darbdavys privalo suteikti informaciją apie pavojingas medžiagas, instruktuoti ir apmokyti su jomis dirbti. Darbdaviui būtų sunku atlikti šias pareigas be saugos duomenų lapų. Todėl jis turi primygtinai reikalauti šių dokumentų iš chemikalų tiekėjų.

Pareiga teikti informaciją neapsiriboja produktų vartotojais verslininkais. Saugos duomenų lapai paprastai visuotinai prieinami visiems besinaudojantiems gamintojų ir prekybos didmenininkų interneto svetainėmis, taip pat jų kopijas galima gauti paprašius raštu ar telefonu.

Jungtinės Tautos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jungtinės Tautos (JT) apibrėžia kai kurios rūšies informaciją, nurodomą saugos duomenų lapuose, pvz., JT numerį, kuris naudojamas pavojingų medžiagų standartiniam identifikavimui tarptautinių pervežimų metu.

Jungtinės Amerikos Valstijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Darbo saugos ir sveikatos administracija reikalauja, kad darbuotojams būtų prieinami saugos duomenų lapai tų potencialiai pavojingų medžiagų, su kuriomis jie dirba darbo vietoje. Taip pat reikalaujama, kad saugos duomenų lapai būtų pateikiami vietinėms priešgaisrinėms tarnyboms ir valstijos pareigūnams, planuojantiems reagavimą į ypatingąsias situacijas. Amerikos chemijos draugija kiekvienam chemikalui suteikia unikalų, vadinamąjį CAS registracijos numerį (CAS iš angl. Chemical Abstracts Service – straipsnių apie chemikalus santraukų tarnyba), kuris naudojamas įvairių šalių saugos duomenų lapuose.

Taip pat skaitykite[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]