Kirnaičių herbas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Kirnaičių herbas – pagrindinis Kirnaičių kaimo ir Kepalių seniūnijos (Joniškio rajono savivaldybė) heraldinis atributas.

Aprašas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Herbas yra su šiaudiniu sodu. Jų „auginimo“ tradicija įtraukta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą.

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Herbas patvirtintas 2019 m. lapkričio 22 d. LR Prezidento dekretu Nr. 1K-133.[1] Etalono autorius – Juozas Galkus, kuris pa­siū­lė bent 8 va­rian­tus nuo dir­ban­čios mo­ters iki duo­nos ke­pa­lo, taip tin­kan­čio že­mės ūkio kraš­tui. Bend­ruo­me­nei pa­ti­ko ir lau­ko dar­bų už­baig­tu­vių puokštė-kepurė, ir šiau­di­nis so­das. Vals­ty­bi­nė he­ral­di­kos ko­mi­si­ja nu­spren­dė, kad bū­tent iš šiau­dų ve­ria­mas so­das yra tin­ka­miau­sias, nes jis at­spin­di įvai­ria­pu­sę se­niū­ni­jos is­to­ri­ją ir da­bar­tį: juk šiau­das yra žem­dir­bys­tės pro­duk­tas, o su­ver­tas kruopš­čių ir ta­len­tin­gų ran­kų jis tam­pa pa­puo­ša­lu, liau­dies me­nu, tad sa­vy­je tal­pi­na ir kul­tū­ri­nį šio kraš­to svo­rį.[2]

Iš pra­džių į Lie­tu­vos he­ral­di­kos ko­mi­si­ją kreip­ta­si pra­šant su­kur­ti her­bą Ke­pa­liams, ku­rie iki 1995 m. bu­vo Kepalių apylinkės cent­ras ir iki šiol yra di­des­nė gy­ven­vie­tė nei Kirnaičiai, kur da­bar įsi­kū­ru­si se­niū­ni­jos ad­mi­nist­ra­ci­ja. Ta­čiau mi­nė­ta ko­mi­si­ja pa­ta­rė her­bą kur­ti ofi­cia­lia­jam se­niū­ni­jos cent­rui. Su­ta­rus, ku­riai gy­ven­vie­tei bus ku­ria­mas her­bas, be­li­ko nu­spręs­ti, kas ją at­spin­dės. Kai­mo bend­ruo­me­nių at­sto­vų pa­gei­da­vi­mai bu­vo su­si­ję su šia­me kraš­te plė­to­ja­ma že­mės ūkio veik­la, kal­bė­ta apie duo­nos ar grū­dų sim­bo­li­ką.[3]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. LR Prezidento dekretas Nr. 1K-133
  2. Loreta Ripskytė. Kepalių seniūnija turės savo herbą ir vėliavą. 2019-11-28, Skrastas.lt (tikrinta 2021-09-03).
  3. Loreta Ripskytė. Iškilmingai pašventinta Kepalių seniūnijos vėliava. 2019-11-27, Sidabre.lt (tikrinta 2021-09-03).