Antanas Visminas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Antanas Visminas (1894 m. rugsėjo 17 d. Viekšnių miestelyje, Mažeikių apskr. – 1979 m. rugsėjo 24 d. Woodside, NY – JAV), vargonininkas, chorvedys, visuomenės veikėjas.

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

19101912 m. mokėsi J. Naujalio vargonininkų kursuose Kaune. J. Naujalis mokė ir choralo, J. Štarka chorvedybos, T. Brazys harmonijos ir muzikos istorijos. Kartu lankė „Saulės“ mokytojų kursus. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą atvyko į JAV ir pradėjo vargonininkauti Aušros Vartų lietuvių parapijoje New York Cityje, NY. Dainuoti mokėsi pas M. Petrauską, o 1925 m. baigė Pius X Institute of Liturgical Music. Taip pat mokėsi ir Švenčiausios Širdies muzikos kolegijoje. Vargonininkavo ir vadovavo chorams daugelyje lietuvių parapijų: Šv. Petro ir Povilo Homesteade, PA, ir Elizabethe, NJ, Šv. Jurgio Klyvlende, OH, Šv. Juozapo Waterbury, CT, Šv. Kazimiero Amsterdame, NY, Angelų Karalienės ir Apsireiškimo Brooklyne, NY, ir Worcesker, MA, Šv. Pranciškaus Lawrence, MA, Viešpaties Atsimainymo Maspethe, NY, ir kitur. Visur buvo subūręs chorus, rengė koncertus, dainavo per radiją, statė operetes ir kitus stambesnius muzikinius veikalus, daug dėmesio skyrė bažnytinės muzikos propagavimui. Ne kartą pastatė Th. Dubois oratoriją „Septyni Kristaus žodžiai", chorus išmokė daug mišių, mišparų, giesmių ir dainų. Organizavo Vyčių chorus, Lawrence subūrė vargonininkų chorą, kuris koncertavo daugelyje JAV lietuvių kolonijų. 1936 m. suorganizavo Lawrence apskrities dainų šventę, 1952 m. New Yorko ir New Jersio apskričių dainų šventę (dalyvavo 14 chorų). Su chorais dalyvavo 1939 ir 1964 m. Pasaulinių parodų Niujorke Lietuvių dienų šventėse, festivaliuose, buvo 1964 m. paro dos Dainų dienos muzikos sekcijos vadovas.

Priklausė įvairioms lietuvių organizacijoms, da lyvavo BALF’o LB veikloje, nuo 1914 m. ALRK Vargonininkų sąjungos narys, taip pat New Yorko-New Jersio provincijos narys, nuo 1921 m. kelis kartus buvo renkamas Centro valdybos raštininku, 19321934 m. rinktas Centro valdybos pirmininku, nuo 1936 m. vicepirmininku, 1934 m. Vargonininkų sąjungos narių ekskursijos į Lie tuvą organizatorius ir vadovas. Sukūrė dainų ir giesmių chorams bei solistams, vaidinimą „Šventoji naktis“, šaržą „Mulkinyčia" ir kt.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.