Antanas Giedraitis (1912)

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search
Antanas Giedraitis
Gimė 1912 m. spalio 11 d. (107 metai)
Čikagoje, Ilinojus, JAV
Sutuoktinis (-ė) Alvina Giedraitienė-Benaitytė
Veikla vargonininkas, chorvedys, pedagogas, dainininkas (tenoras).

Antanas Giedraitis (g. 1912 m. spalio 11 d. Čikagoje, Ilinojus, JAV) – vargonininkas, chorvedys, pedagogas, dainininkas (tenoras).

Biografija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Kadangi turėjo gražų balsą, nuo septynerių metų giedojo bažnyčiose ir pasirodydavo viešuose koncertuose. Gavęs stipendiją, 19311934 m. studijavo vokalą pas Clarance Richter American Conservatory of Music Čikagoje, vėliau kurį laiką mokėsi skambinti fortepijonu De Paulo Universitete.

Nuo 1939 m. studijavo Pope Pius XI Liturgical School of Music. Studijavo fortepijoną, harmoniją, kompoziciją, dainavimą ir bažnytinį giedojimą. Dar metus tobulinosi Chicago Art Institute. Studijuodamas suorganizavo jaunuolių oktetą „Pipirai", su juo giedojo parapijos chore ir viešai koncertavo. Taip pat suorganizavo orkestrą ir vokalinį kvartetą, kuris dalyvavo radijo laidose.

19351939 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Šv. Kazimiero lietuvių parapijoje Providence, RI. Buvo subūręs du – didijį ir mažąjį – chorus. 1936 ir 1939 m. su chorais atliko savo operetę „Dainuok, nepasensi“ ir „Šv. Antano Mišias“, koncertavo per radiją ir Bostone, MA, dalyvavo Lietuvių dienose Lawrence, MA, (dirigavo 500 dalyvių jungtiniam chorui). 19391940 m. vargonininkavo Svč. Trejybės lietuvių parapijoje ir vadovavo Šv. Cecilijos chorui Newarke, NJ. 1939 m. pastatė Th. Dubois oratoriją „Septyni Kristaus žodžiai“. 1940 m. vėl grįžo vargonininkauti į Šv. Kazimiero parapiją Providence. 1941 m. vasario 2 d. su choru vėl pastatė savo trijų veiksmų operetę „Dainuok, nepasensi" (autorius atliko pagrindinį Antano vaidmenį), chorą išmokė nemaža giesmių ir mišių.

1942 m. įstojęs į JAV kariuomenę Fort Mead Camp, buvo divizijos vargonininkas ir chorvedys. Suorganizavęs apie 200 dalyvių chorą, rengė koncertus, dalyvavo radijo programose, buvo laidų vedėjas. Vargonais griežė katalikų, protestantų metodistų ir žydų pamaldose. Sukūrė kantatą „The Story of Christmas“, kurią pastatė Camp Blanding, FL, koplyčioje. Tarnaudamas kariuomenėje, kurį laiką dainavimą studijavo Duke universitete, NC. 1946 m. baigęs karinę tarnybą, sugrįžo į Čikagą ir tęsė studijas American Conservatory of Music, kur pusketvirtų metų mokėsi vargonuoti pas Van Duseną, dainuoti pas La Berge, studijavo anglų, vokiečių ir prancūzų kalbas. Trumpai vadovavo „Kęstučio“ chorui, 1945 m. dalyvavo „Draugo" surengtame koncerte ir Šv. Onos auditorijoje Čikagoje.

19471967 m. A. Giedraitis vargonininkavo ir vadovavo chorui Marquette Parko Švč. Panelės Marijos Gimimo lietuvių parapijoje Čikagoje. 1947, 1949, 1951 ir 1960 m. pastatė Th. Dubois oratoriją „Septyni Kristaus žodžiai“, giedojo ištraukas iš G. Rossini „Stabat Mater" ir kitus religinius kūrinius. 1952 m. rugsėjo 28 d. choras koncertu pažymėjo savo veiklos 25-metį. 1960 m. choras (12 vyrų ir 18 moterų) koncertavo ALRK Vargonininkų sąjungos seimo dalyviams, dalyvavo 1966 m. 3-ojoje JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėje Čikagoje ir kituose tautiniuose renginiuose.

Nuo 1969 m. muzikos instruktorius ir mokytojas Park District Čikagoje. Turėjo per 100 mokinių, vadovavo vaikų ir suaugusiųjų chorams, kurie kasmet surengdavo po du ataskaitinius koncertus, dalyvaudavo įvairiuose tautiniuose renginiuose. 19701985 m. Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos vargonininkas ir chorvedys Rytų Čikagoje. Iš geresnių choro balsų buvo sudaręs vyrų sekstetą ir pasirodydavo koncertuose.

Nuo 1972 m. daug metų muzikos ir dainavimo mokė Šv. Povilo, Aušros Vartų ir Nekalto Prasidėjimo lietuvių parapijų mokyklų vaikus Čikagoje.

Nuo 1936 m. ALRK Vargonininkų sąjungos narys, buvo Centro valdybos knygius, iždininkas, vicepirmininkas, 19511954, 19601967 ir 19821985 m. pirmininkas, nuo 1986 m. garbės narys.

Nuo 1982 m. žurnalo „Muzikos žinios“ redakcinės komisijos pirmininkas, nuo 1991 m. administratorius. Parašė operetes „Žaislų dirbėjas“ (1936) ir „Dainuok, nepasensi“ (1941), kantatą „The Story of Christmas“, „Mišias Šv. Antano garbei“ (1937), paskelbė straipsnių „Muzikos žiniose" ir kitur.

Jo žmona Alvina Giedraitienė-Benaitytė žinoma dainininkė (mecosopranas), muzikos ir dainavimo mokytoja.[1]

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

  1. Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.