Pereiti prie turinio

Sąrašas:Specializuotos Jungtinių Tautų agentūros

Puslapis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jungtinių Tautų biuras Ženevoje, Šveicarijoje yra antras pagal dydį JT centras po Jungtinių Tautų būstinės Niujorke.

Specializuotos Jungtinių Tautų agentūros – savarankiškos organizacijos, kurios bendradarbiauja su Jungtinių Tautų Organizacija. Tarpusavyje šios agentūros tarpvyriausybiniu lygmeniu bendradarbiauja per Jungtinių Tautų Ekonomikos ir Socialinės Tarybos koordinavimo mechanizmą, o tarpsektoriniu lygmeniu – per koordinavimo Vyriausiąją vykdomąją valdybą (VVV).[1][2][3]

Vienas iš pagrindinių JT tikslų – tarptautiniu bendradarbiavimu spręsti ekonomines, socialines, kultūrines ir humanitarines problemas. Šiems tikslams pasiekti buvo įsteigtos kelios specializuotos agentūros, kurios gali būti arba nebūti įsteigtos Jungtinių Tautų Organizacijos, tačiau jas į Jungtinių Tautų sistemą įtraukė Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų taryba, veikianti pagal Jungtinių Tautų Chartijos 57 ir 63 straipsnius. Šiuo metu JT iš viso yra 15[4][a] specializuotų agentūrų, kurios atlieka įvairias funkcijas JT vardu. Toliau yra išvardytos šios specializuotos agentūros.[7][8]

Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

MŽŪO logotipas

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija (MŽŪO) vadovauja tarptautinėms pastangoms įveikti badą. Tiek išsivysčiusioms, tiek besivystančioms šalims MŽŪO tarnauja kaip neutralus forumas, kuriame visos šalys susitinka lygiomis teisėmis derėtis dėl susitarimų ir diskutuoti apie politiką. MŽŪO įgaliojimai – didinti mitybos lygį, gerinti žemės ūkio produktyvumą, gerinti kaimo gyventojų gyvenimą ir prisidėti prie pasaulio ekonomikos augimo. MŽŪO yra didžiausia JT agentūra. Ji buvo įsteigta 1945 m., o jos būstinė yra Romoje, Italijoje.

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (TCAO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

TCAO vėliava

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (TCAO) buvo įkurta 1947 m. Joje kodifikuojami tarptautinės oro navigacijos principai ir metodai bei skatinamas tarptautinio oro transporto planavimas ir plėtra, siekiant užtikrinti saugų ir tvarkingą augimą. Jos būstinė yra Monrealio tarptautiniame kvartale Monrealyje, Kvebeke, Kanadoje.

TCAO Taryba priima standartus ir rekomenduojamą praktiką, susijusius su oro navigacija, neteisėtų trukdžių prevencija ir sienų kirtimo procedūrų palengvinimu tarptautinėje civilinėje aviacijoje. Be to, TCAO apibrėžia oro eismo įvykių tyrimo protokolus, kuriais vadovaujasi transporto saugos institucijos šalyse, pasirašiusiose Tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją, plačiai žinomą Čikagos konvencijos pavadinimu.

Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas (IFAD)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas.

Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas (IFAD) kaip tarptautinė finansų institucija buvo įsteigtas 1977 m. kaip vienas svarbiausių 1974 m. Pasaulinės maisto konferencijos rezultatų ir atsakas į situaciją Sahelyje. Jis yra skirtas skurdui kaimo vietovėse besivystančiose šalyse panaikinti. Jo būstinė yra Romoje, Italijoje.

Tarptautinė darbo organizacija (TDO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Tarptautinė darbo organizacija.
TDO vėliava

Tarptautinė darbo organizacija (TDO) sprendžia darbo klausimus. Jos būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje. Įkurta 1919 m., ji buvo įsteigta per derybas dėl Versalio sutarties ir iš pradžių buvo Tautų Sąjungos agentūra. Ji tapo JT sistemos nare po to, kai pasibaigus Antrajam pasauliniam karui žlugo Tautų Sąjunga ir susikūrė JT. Į jos Konstituciją[9] su iki šiol padarytais pakeitimais įtraukta Filadelfijos deklaracija dėl Organizacijos tikslų ir uždavinių. Jos sekretoriatas yra vadinamas Tarptautiniu darbo biuru.

Tarptautinė jūrų organizacija (TJO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Tarptautinė jūrų organizacija.
TJO vėliava

Tarptautinę jūrų organizaciją (TJO), anksčiau vadintą Tarpvyriausybine jūrų konsultacine organizacija (TJKO), 1948 m. įsteigė Jungtinės Tautos, siekdamos koordinuoti tarptautinę jūrų saugą ir su ja susijusią praktiką. Tačiau TJO visiškai įsigaliojo tik 1958 m.

Londone, Jungtinėje Karalystėje, įsikūrusi TJO skatina vyriausybių ir laivybos pramonės bendradarbiavimą, kad būtų pagerinta jūrų sauga ir užkirstas kelias vandenynų taršai. TJO valdo narių asamblėja, o finansiškai ją administruoja asamblėjos išrinktų narių taryba. TJO darbą atlieka penki komitetai, kuriems padeda techniniai pakomitečiai. JT organizacinės šeimos organizacijos narės gali stebėti TJO posėdžius. Stebėtojo statusas taip pat gali būti suteiktas kvalifikuotoms nevyriausybinėms organizacijoms.

TJO padeda nuolatinis sekretoriatas, kuriame dirba jos nariams atstovaujantys darbuotojai. Sekretoriatą sudaro Asamblėjos periodiškai renkamas generalinis sekretorius ir įvairūs skyriai, įskaitant, be kita ko, jūrų saugumo, aplinkos apsaugos ir konferencijų skyrius. Ji taip pat skatina tarptautinį bendradarbiavimą švietimo, mokslo ir kultūros srityse.

Tarptautinis valiutos fondas (TVF)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Tarptautinis valiutos fondas.

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) priklauso Jungtinių Tautų sistemai ir yra sudaręs oficialų susitarimą dėl santykių su JT, tačiau išlaiko nepriklausomybę.[10] TVF užtikrina bendradarbiavimą pinigų politikos srityje ir finansinį stabilumą, konsultuoja, derasi ir padeda spręsti finansinius klausimus. Jos būstinė yra Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (TTS)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga.

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga (TTS) buvo įkurta siekiant standartizuoti ir reguliuoti tarptautines radijo ir telekomunikacijų paslaugas. 1865 m. gegužės 17 d. Paryžiuje ji buvo įkurta kaip Tarptautinė telegrafo sąjunga. Pagrindinės jos užduotys – standartizacija, radijo dažnių spektro paskirstymas ir įvairių šalių tarpusavio sujungimo susitarimų organizavimas, kad būtų galima skambinti tarptautiniais telefonais, t. y. telekomunikacijų srityje ji atlieka panašią funkciją kaip Pasaulinė pašto sąjunga (PPS) pašto paslaugų srityje. Jos būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje, šalia pagrindinio Jungtinių Tautų miestelio.

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – UNESCO.
UNESCO vėliava

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) yra specializuota Jungtinių Tautų agentūra, įsteigta 1945 m., kurios būstinė yra Paryžiuje, Prancūzijoje. Jos tikslas – prisidėti prie taikos ir saugumo skatinant tarptautinį bendradarbiavimą per švietimą, mokslą ir kultūrą, kad būtų toliau skleidžiama visuotinė pagarba teisingumui, teisinei valstybei, žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, paskelbtoms JT Chartijoje.

Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija (UNIDO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija (UNIDO) yra specializuota Jungtinių Tautų agentūra, skatinanti integracinę ir tvarią pramonės plėtrą, ir kurios būstinė yra Vienoje, Austrijoje. Organizacija sprendžia kai kurias opiausias šių laikų problemas ir stengiasi spartinti ekonomikos augimą, kad visiems būtų užtikrinta gerovė, kartu saugodama aplinką. UNIDO įgaliojimai visiškai suderinti su pasauline vystymosi darbotvarke, kurioje pabrėžiamas pagrindinis industrializacijos vaidmuo ir jos, kaip pagrindinės visų 17 darnaus vystymosi tikslų, ypač 9-ojo DVT, įgyvendinimo priemonės, svarba. Generalinis direktorius yra Gerdas Miuleris.

Pasaulinė pašto sąjunga (PPS)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Pasaulinė pašto sąjunga.
PPS vėliava

Pasaulinė pašto sąjunga (PPS), kurios būstinė yra Berne, Šveicarijoje, koordinuoja valstybių narių pašto politiką, taigi ir pasaulinę pašto sistemą. Kiekviena šalis narė sutinka laikytis vienodų tarptautinių pašto paslaugų vykdymo sąlygų.

Pasaulio Banko Grupė (PBG)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Pasaulio Bankas.

Pasaulio banko grupė yra Jungtinių Tautų sistemos dalis ir yra sudariusi oficialų susitarimą dėl santykių su JT, tačiau išlaiko nepriklausomybę.[10] PBG sudaro penkių teisiškai atskirų, bet susijusių institucijų grupė: Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (TRPB), Tarptautinė finansų korporacija (TFK), Tarptautinė plėtros asociacija, Daugiašalių investicijų garantijų agentūra (MIGA) ir Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (ICSID). Tai labai svarbus finansinės ir techninės pagalbos besivystančioms šalims visame pasaulyje šaltinis. Jos misija – kovoti su skurdu siekiant ilgalaikių rezultatų ir padėti žmonėms padėti sau ir savo aplinkai teikiant išteklius, dalijantis žiniomis, stiprinant gebėjimus ir kuriant partnerystes viešajame ir privačiajame sektoriuose. PBG būstinė yra Vašingtone, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (IBRD)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

IBRD teikia paskolas besivystančių šalių vystymosi programoms, kurių tikslas – mažinti skurdą. Jis priklauso Pasaulio banko grupei (PBG).

Tarptautinė plėtros asociacija (TPA)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Tarptautinė plėtros asociacija.

TPA įgaliojimai yra panašūs į IBRD įgaliojimus, daugiausia dėmesio skiriant skurdžiausioms šalims. Ji priklauso Pasaulio banko grupei (PBG).

Tarptautinė finansų korporacija (TFK)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Tarptautinė finansų korporacija.

TFK yra didžiausias daugiašalis paskolų ir nuosavo kapitalo finansavimo šaltinis privataus sektoriaus projektams besivystančiose šalyse. Ji priklauso Pasaulio banko grupei (PBG).

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Pasaulio sveikatos organizacija.
PSO vėliava

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) koordinuoja tarptautinę visuomenės sveikatą, rūpinasi sveikata, sanitarija ir ligomis, siunčia medikų komandas į pagalbą kovojant su epidemijomis. 1948 m. balandžio 7 d. įsteigta agentūra paveldėjo savo pirmtakės Sveikatos organizacijos, kuri buvo Tautų Sąjungos agentūra, įgaliojimus ir išteklius. Ji buvo įsteigta 1948 m. balandžio 7 d., kai 26 Jungtinių Tautų narės ratifikavo jos Konstituciją. Balandžio 7-oji kasmet minima kaip Pasaulinė sveikatos diena. PSO per Pasaulio sveikatos asamblėją valdo 194 valstybės narės. Jos būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje.

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija (PINO) yra 1967 m. įsteigta specializuota Jungtinių Tautų agentūra, kurios būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje. Jos tikslas – skatinti kūrybinę veiklą ir intelektinės nuosavybės apsaugą visame pasaulyje. Ši organizacija administruoja keletą sutarčių dėl intelektinės nuosavybės teisių apsaugos.

Pasaulinė meteorologijos organizacija (PMO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Pasaulinė meteorologijos organizacija.
PMO vėliava

Pasaulinė meteorologijos organizacija (PMO) atsirado iš 1873 m. įkurtos Tarptautinės meteorologijos organizacijos (TMO). 1950 m. įkurta PMO tapo specializuota Jungtinių Tautų agentūra, atsakinga už šiuolaikinę meteorologiją (orus ir klimatą), operatyvinę hidrologiją ir susijusius geofizikos mokslus. Jos būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje.

Pasaulio turizmo organizacija (UNWTO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pasaulinė turizmo organizacija (UNWTO arba WTO) buvo įkurta 1974 m. Madride, Ispanijoje vietoj Tarptautinės oficialių turizmo organizacijų sąjungos (IUOTPO). UNWTO priklauso 160 valstybių narių ir 350 asocijuotų narių, atstovaujančių privačioms organizacijoms, švietimo įstaigoms ir kt. Jos būstinė yra Madride, Ispanijoje. Pasaulio turizmo organizacija yra turizmo politikos forumas ir praktinis turizmo žinių šaltinis.

Buvusi specializuota agentūra[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vienintelė JT specializuota agentūra, kurios veikla baigėsi, yra Tarptautinė pabėgėlių organizacija, veikusi 1946–1952 m. 1952 m. ją pakeitė Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras (būstinė Ženevoje, Šveicarijoje), kuris yra Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos pagalbinis organas.[11]

Susijusios organizacijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Yra ir kitų tarpvyriausybinių organizacijų, sudariusių bendradarbiavimo susitarimus su Jungtinėmis Tautomis. Bendradarbiavimo struktūros požiūriu kai kurie susitarimai labai panašūs į pagal JT Chartijos 57 ir 63 straipsnius su specializuotomis agentūromis sudarytus susitarimus dėl santykių, tačiau dėl Chartijos reikalavimų, kad agentūros dirbtų „ekonomikos, socialinėje, kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos ir susijusiose srityse“, organizacijos, sudariusios tokius susitarimus, oficialiai nėra specializuotos Jungtinių Tautų agentūros.[12][13][14][15][16][17] JT šias organizacijas vadina susijusiomis organizacijomis.[18]

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) 1957 m. sudarė tokį susitarimą su JT. Cheminio ginklo uždraudimo organizacija (OPCW) ir Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacija (CTBTO) taip pat taikė šį modelį savo susitarimams su JT.[16][17][19]

Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) parengiamoji komisija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

CTBTO parengiamajai komisijai pavesta rengti branduolinio ginklo neplatinimo organizacijos veiklą.

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Tarptautinė atominės energijos agentūra.
TATENA vėliava

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) yra tarpvyriausybinė mokslinio ir techninio bendradarbiavimo branduolinių technologijų srityje organizacija. Jos būstinė yra Vienoje, Austrijoje. Ja siekiama skatinti taikų branduolinės energijos naudojimą ir užkirsti kelią jos naudojimui kariniais tikslais. 1957 m. liepos 29 d. TATENA buvo įsteigta kaip savarankiška organizacija. Prieš tai, 1953 m., Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Dvaitas Eizenhaueris savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje „Atomai už taiką“ (angl. Atoms for Peace) numatė sukurti šią tarptautinę instituciją, kuri kontroliuotų ir plėtotų atominės energijos naudojimą.[20] 2005 m. spalio 7 d. šiai organizacijai ir jos buvusiam generaliniam direktoriui Mohamedui El-Baradėjui kartu buvo įteikta Nobelio taikos premija. 2016 m. vasario mėn. duomenimis, TATENA narėmis yra 168 šalys.[21]

Dėl istorinių priežasčių ir politinio darbo pobūdžio TATENA nėra specializuota agentūra. TATENA santykius su Jungtinėmis Tautomis reglamentuoja specialus susitarimas ir TATENA įstatai, pagal kuriuos TATENA įpareigojama kasmet teikti ataskaitas Generalinei Asamblėjai, o prireikus – Saugumo Tarybai.[22]

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Tarptautinė migracijos organizacija.

Nuo 2016 m. rugsėjo mėn. TMO yra su Jungtinėmis Tautomis susijusi organizacija, kurios būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje.[23] Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) yra tarpvyriausybinė organizacija, teikianti paslaugas ir konsultacijas migracijos klausimais vyriausybėms ir migrantams, įskaitant šalies viduje perkeltuosius asmenis, pabėgėlius ir migruojančius darbuotojus.

Cheminio ginklo draudimo organizacija (OPCW)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Cheminio ginklo draudimo organizacija.

Cheminio ginklo draudimo organizacija (OPCW) yra tarpvyriausybinė organizacija, įsikūrusi Hagoje, Nyderlanduose. Organizacija skatina ir tikrina, kaip laikomasi Cheminio ginklo konvencijos, kuria draudžiamas cheminis ginklas ir reikalaujama jį sunaikinti. Tikrinimą sudaro valstybių narių deklaracijų vertinimas ir patikrinimai vietoje.

Pasaulio Prekybos Organizacija (PPO)[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Pasaulio Prekybos Organizacija.

PPO buvo įsteigta vietoj nepavykusio pasiūlymo įsteigti specializuotą agentūrą prekybos klausimams spręsti – Tarptautinę prekybos organizaciją. PPO būstinė yra Ženevoje, Šveicarijoje.

Santrauka[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nr. Logotipas Oficialus pavadinimas Santrumpa Vieta (šalis) Vieta (miestas) Įkurta Nustatytas pirmtakas Valstybės narės Kiti dalyviai Žemėlapis ir nuorodos
Jungtinių Tautų Organizacija JTO Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos Niujorkas 1945 m. 1920 m. JTO
Specializuotos agentūros
1 Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija MŽŪO Italijos vėliava Italija Roma 1945 m. MŽŪO
2 Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija TCAO Kanados vėliava Kanada Monrealis 1947 m. TCAO
3 Tarptautinis žemės ūkio plėtros fondas IFAD Italijos vėliava Italija Roma 1977 m.
 • JT narės, išskyrus Andorą, Australiją, Bahreiną, Baltarusiją, Brunėjų, Bulgariją, Čekijos Respubliką, Juodkalniją, Latviją, Lichtenšteiną, Lietuvą, Monaką, San Mariną, Serbiją, Singapūrą, Slovakiją, Slovėniją, Turkmėnistaną, Ukrainą
 • Kuko Salos, Niujė
 • stebėtojai: Šventasis Sostas
IFAD
4 Tarptautinė darbo organizacija TDO Šveicarijos vėliava Šveicarija Ženeva 1919 m.
 • JT narės, išskyrus Andorą, Butaną, Lichtenšteiną, Mikroneziją, Monaką, Nauru, Šiaurės Korėją
TDO
5 Tarptautinė jūrų organizacija TJO Jungtinės Karalystės vėliava Jungtinė Karalystė Londonas 1959 m.
 • JT narės, išskyrus Afganistaną, Andorą, Botsvaną, Burkina Fasą, Burundį, Butaną, Centrinės Afrikos Respubliką, Čadą, Esvatinį, Kirgiziją, Laosą, Lesotą, Lichtenšteiną, Malį, Mikroneziją, Nigerį, Pietų Sudaną, Ruandą, Tadžikistaną, Uzbekistaną
 • Kuko Salos
TJO
6 Tarptautinis valiutos fondas TVF Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos Vašingtonas 1945 m.
 • JT narės, išskyrus Andorą, Kubą, Lichtenšteiną, Monaką ir Šiaurės Korėją
 • Kosovas
TVF
7 Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga TTS Šveicarijos vėliava Šveicarija Ženeva 1865 m. TTS
8 Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija UNESCO Prancūzijos vėliava Prancūzija Paryžius 1946 m. 1922 m. UNESCO
9 Jungtinių Tautų pramonės plėtros organizacija UNIDO Austrijos vėliava Austrija Viena 1985 m. 1966 m.
 • JT narės, išskyrus Andorą, Australiją, Brunėjų, Estiją, Islandiją, Jungtines Amerikos Valstijas, Jungtinę Karalystę, Kanadą, Kiribatį, Latviją, Lichtenšteiną, Lietuvą, Naująją Zelandiją, Nauru, Palau, Pietų Sudaną, Saliamono salas, San Mariną, Singapūrą
 • Palestina[24]
UNIDO
10 Pasaulinė pašto sąjunga PPS Šveicarijos vėliava Šveicarija Bernas 1874 m.
 • JT narės, išskyrus Andorą, Maršalo salas, Mikronezijos Federacines Valstijas, Palau
 • Vatikanas
PPS
11 Pasaulio Banko Grupė PBG Jungtinių Amerikos Valstijų vėliava Jungtinės Amerikos Valstijos Vašingtonas 1945 m.
 • JT narės, išskyrus Andorą, Kubą, Lichtenšteiną, Monaką, Šiaurės Korėją
 • Kosovas
PBG
12 Pasaulio sveikatos organizacija PSO Šveicarijos vėliava Šveicarija Ženeva 1948 m. 1907 m. PSO
13 Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija PINO Šveicarijos vėliava Šveicarija Ženeva 1967 m. PINO
14 Pasaulinė meteorologijos organizacija PMO Šveicarijos vėliava Šveicarija Ženeva 1950 m. 1873 m.
 • JT narės, išskyrus Grenadą, Lichtenšteiną, Maršalo salas, Palau, Pusiaujo Gvinėją, San Mariną, Sent Kitsą ir Nevisą, Sent Vinsentą ir Grenadinus
 • Kuko Salos, Niujė
PMO
15 Jungtinių Tautų Pasaulio turizmo organizacija UNWTO Ispanijos vėliava Ispanija Madridas 1974 m. 1925 m.
 • JT narės, išskyrus Airiją, Antigvą ir Barbudą, Belgiją, Belizą, Daniją, Dominiką, Estiją, Gajaną, Grenadą, Islandiją, Jungtines Amerikos Valstijas, Jungtinius Arabų Emyratus, Jungtinę Karalystę, Kanadą, Kiribatį, Latviją, Lichtenšteiną, Liuksemburgą, Maršalo salas, Mikroneziją, Naująją Zelandiją, Nauru, Norvegiją, Saliamono salas, Sent Kitsą ir Nevisą, Sent Lusiją, Sent Vinsentą ir Grenadinus, Singapūrą, Suomiją, Surinamą, Švediją, Tongą, Trinidadą ir Tobagą, Tuvalu
UNWTO
Susijusios organizacijos
16 Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization Logo Visuotinio branduolinių bandymų uždraudimo sutarties organizacijos (CTBTO) parengiamoji komisija CTBTO parengiamoji komisija Austrijos vėliava Austrija Viena 1996 m. CTBTO
17 Tarptautinė atominės energijos agentūra TATENA Austrijos vėliava Austrija Viena 1957 m.
 • JT narės, išskyrus Andorą, Butaną, Gambiją, Grenadą, Kiribatį, Maldyvus, Mikroneziją, Nauru, Pietų Sudaną, Pusiaujo Gvinėją, Rytų Timorą, Saliamono salas, San Tomę ir Prinsipę, Sent Kitsą ir Nevisą, Sent Lusiją, Somalį, Surinamą, Šiaurės Korėją, Tongą, Tuvalu, Žaliojo Kyšulio salą
 • Šventasis Sostas
TATENA
18 Cheminio ginklo draudimo organizacija OPCW Nyderlandų vėliava Nyderlandai Haga 1997 m. OPCW
19 World Trade Organization (logo and wordmark) Pasaulio Prekybos Organizacija PPO Šveicarijos vėliava Šveicarija Ženeva 1995 m. 1948 m.
 • JT narės, išskyrus Alžyrą, Andorą, Azerbaidžaną, Bahamus, Baltarusiją, Bosniją ir Hercegoviną, Butaną, Eritrėją, Etiopiją, Iraną, Iraką, Kiribatį, Komorus, Libaną, Libiją, Maršalo salas, Mikroneziją, Monaką, Nauru, Palau, Pietų Sudaną, Pusiaujo Gvinėją, Rytų Timorą, San Mariną, San Tomę ir Prinsipę, Serbiją, Siriją, Somalį, Sudaną, Šiaurės Korėją, Tuvalu, Uzbekistaną
 • muitų teritorijos nariai: Europos Sąjunga, Honkongas, „Kinijos Taipėjus“, Makao
PPO
20 Tarptautinė migracijos organizacija TMO Šveicarijos vėliava Šveicarija Ženeva 1951 m. 172 valstybės narės 8 valstybės stebėtojos (stebėtojomis taip pat yra daugiau kaip 80 pasaulinių ir regioninių nevyriausybinių organizacijų) TMO

Pastabos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Kai kuriuose šaltiniuose[5][6] JT nurodo, kad yra 17 specializuotų agentūrų, o Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (TRPB), Tarptautinė finansų korporacija (TFK) ir Tarptautinė plėtros asociacija (TPA), priklausančios Pasaulio banko grupei (PBG), yra atskiros specializuotos agentūros.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. „The United Nations System“ (PDF). Suarchyvuotas originalas (PDF) 2008-01-09.
 2. „UN System“. United Nations (anglų). United Nations. Nuoroda tikrinta 2023-02-22.
 3. „What are UN Specialized Agencies, and how many are there? - Ask DAG!“. ask.un.org (anglų). Nuoroda tikrinta 2023-02-22.
 4. „REPERTORY OF PRACTICE OF UNITED NATIONS ORGANS SUPPLEMENT No. 10 (2000–2009) – ARTICLE 17(3)“ (PDF). Jungtinių Tautų Organizacija. Suarchyvuotas originalas (PDF) 2013-10-19. Nuoroda tikrinta 2023-02-22. „The number of specialized agencies thus rose to fifteen.“
 5. „UN Specialized Agencies“. Dag Hammarskjöld Library. Nuoroda tikrinta 2023-02-23. „There are 17 Specialized Agencies: ...“
 6. „World Bank Group“. Dag Hammarskjöld Library / UN System Documentation. Nuoroda tikrinta 2023-02-23. „... IBRD, IFC and IDA are Specialized Agencies of the UN ...“
 7. „UN structure and organization, United Nations specialized agencies“. Suarchyvuotas originalas 2009-05-13.
 8. „Specialized Agencies“ (anglų). United Nations. Nuoroda tikrinta 2023-02-23.
 9. „ILO Constitution“ (anglų). Tarptautinė darbo organizacija. Nuoroda tikrinta 2023-02-23.
 10. 10,0 10,1 „REPERTORY OF PRACTICE OF UNITED NATIONS ORGANS SUPPLEMENT NO. 9 (1995–1999) – VOLUME II – ARTICLE 17(3)“ (PDF). Jungtinių Tautų Organizacija. Suarchyvuotas originalas (PDF) 2013-10-19. Nuoroda tikrinta 2023-02-23.
 11. „International Refugee Organization | historical UN agency | Britannica“. www.britannica.com (anglų). Nuoroda tikrinta 2023-02-23.
 12. „List of Agreements between Specialized Agencies and the United Nations“. Suarchyvuotas originalas 2017-02-02.
 13. „The UN System, Chief Executives Board for Coordination“. Unsceb.org. Suarchyvuotas originalas 2021-01-23. Nuoroda tikrinta 2023-02-23. „The Executive Heads of IAEA and WTO are invited to meetings of the CEB like any other specialized agency head.“
 14. „The United Nations System“ (PDF). United Nations Department of Global Communications. 2021 m. liepos mėn. Suarchyvuota (PDF) iš originalo 2019-08-22.
 15. „Organization Chart – United Nations System Chief Executives Board for Coordination“. www.unsystem.org (anglų). Suarchyvuotas originalas 2017-04-04.
 16. 16,0 16,1 Bothe, Michael; Ronzitti, Natalino; Rosas, Allan, eds. (1998). The New Chemical Weapons Convention: Implementation and Prospects. Kluwer Law International. p. 6. ISBN 9041110992. „The Organization is not a specialized agency of the United Nations (UN), but it will have a special relationship with it, to be organized based on an agreement between the two organizations. It could not be a specialized agency within the meaning of Articles 57 and 63 of the UN Charter, as these provisions presuppose that the functions of the agency fall within the powers of the UN Economic and Social Council, which is not the case with the OPCW. Its status will rather be comparable to that of the International Atomic Energy Agency (IAEA).“
 17. 17,0 17,1 Lattanzi, Flavia; Schabas, William, eds. (2014). Essays on the Rome Statute of the International Criminal Court. 2. Il Sirente. p. 64. ISBN 9788887847024.
 18. „DIRECTORY OF UNITED NATIONS SYSTEM ORGANIZATIONS – Related Organizations“. Jungtinių Tautų Organizacija. Suarchyvuotas originalas 2017-04-08. Nuoroda tikrinta 2023-02-23.
 19. „International Affairs“. 53 (4–6). Znanye Publishing House. 2007: 63. „IAEA, for example, is not a UN specialized agency. It submits annual reports to the UN General Assembly and the Security Council, when necessary. If any questions arise that fall within the purview of the Security Council, the IAEA notifies the SC accordingly. The IAEA's special relationship with the UN and UN SC is also specified in an agreement between the IAEA and the UN in 1957. Under this agreement, the IAEA cooperates with the Security Council by furnishing it, at its request, with such information and assistance as may be required in the exercise of its responsibility for the maintenance or restoration of international peace and security. This agreement has since served as a model for UN agreements with nonproliferation organizations such as the OPCW and the CTBTO“ {{cite journal}}: Citatai journal privalomas |journal= (pagalba)
 20. „About IAEA: History“.
 21. „IAEA By Numbers“. www.iaea.org (anglų).
 22. Johan Rautenbach: International Atomic Energy Agency (IAEA), para.2. In: Max Planck Encyclopedia of Public International Law.
 23. „IOM Becomes a Related Organization to the UN“. International Organization for Migration (anglų). 2016-07-26.
 24. „Member States List“. UNIDO. Nuoroda tikrinta 2023-02-23.