Rusų kalbos gramatika

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Jump to navigation Jump to search

Rusų kalbos gramatika – taisyklių visuma, apibrėžianti žodžių ir sakinių darybą rusų kalboje.

Morfologinės kategorijos, kalbos dalys[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

" Pagrindiniai šeši linksniai – падежи́, yra:
имени́тельный паде́ж
роди́тельный
да́тельный
вини́тельный
твори́тельный
предло́жный
vardininkas
kilmininkas
naudininkas
galininkas
įnagininkas    
prielinksninis
iš papildomų dažniausiai skiriami:
ме́стный
раздели́тельный
зва́тельный
vietininkas
partityvas[a]
šauksmininkas
Skaičiai – чи́сла:
еди́нственное число́    
мно́жественное число
vienaskaita
daugiskaita
Laipsniai – сте́пени:
положи́тельная сте́пень
сравни́тельная
превосхо́дная
nelyginamasis
aukštesnysis
aukščiausiasis
Giminės – роды́:
мужской род
же́нский
сре́дний
vyriškoji
moteriškoji
bevardė
Laikai – времена́:
настоя́щее время
проше́дшее
бу́дущее
esamasis
būtasis
būsimasis (eigos veikslui forma sudėtinė)
Nuosakos – наклоне́ния:
изъяви́тельное наклоне́ние    
сослага́тельное arba
усло́вное
повели́тельное
tiesioginė
tariamoji (sudėtinė forma)

liepiamoji
Rūšys – зало́ги:
действи́тельный зало́г
страда́тельный
veikiamoji
neveikiamoji
Veikslai – ви́ды:
соверше́нный вид
несоверше́нный
įvykio
eigos
Gyvumas:
одушевлённый (предмет)
неодушевлённый
gyvas (dalykas)
negyvybinis, daiktinis

Kalbos dalys – ча́сти ре́чи:

Savarankiškos: Pagalbinės:
и́мя существи́тельное   
имя прилага́тельное
имя числи́тельное
местоиме́ние
глаго́л
наре́чие
daiktavardis
būdvardis
skaitvardis
įvardis
veiksmažodis      
prieveiksmis

   

      
предло́г
сою́з
части́ца
междоме́тие
звукоподража́тельные   
слова
prielinksnis      
jungtukas
dalelytė
jaustukas
ištiktukas

Linksniai ir linksniavimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Linksniuojamosios kalbos dalys yra daiktavardis, būdvardis, skaitvardis ir įvardis.

Be šešių pagrindinių linksnių kai kurie žodžiai dar turi vietininko (ме́стный паде́ж) linksnį, kuris yra visada kirčiuotos galūnės -у ir vartojamas su dviem atitinkamais prielinksniais: на ir в (nevartojamas su обо / об / о); pvz., в лесу́ – miške, на берегу́ – ant kranto, на виду́ – akivaizdoje; в виду́ – vaizde, įsivaizdavime, pvz., иметь в виду́ – turėti galvoje, ketinti (вид – pavidalas, išorė, vaizdas). Yra kelios šauksmininko (зва́тельный) formos, pvz.: бо́же, го́споди.

Linksniuojant reikia atsižvelgti į gyvumo kategoriją: ar žodis žymi gyvą, ar negyvą dalyką. Nuo to priklauso galininko linksnis:

 • gyviems (одушевлённые) (žmonės ir gyvūnai) galininkas toks pats kaip kilmininkas (K-G)
 • negyviems (неодушевлённые) – kaip vardininkas (V-G).

Šita galininko priklausomybė nuo gyvumo negyvumo galioja vienaskaitos vyriškos giminės ir daugiskaitos visų giminių vardažodžiams, skaitvardžiams ir įvardžiams. Asmeninių įvardžių ir abiejų skaičių visų trijų giminių daiktavardžių galininkas būna tik kilmininko formos.

Daiktavardžiai skirstomi į tris linksniuotes. Pirmąja linksniuote linksniuojami vyriškos giminės ir dauguma bevardės giminės daiktavardžių, antrąja – dauguma moteriškos giminės daiktavardžių, trečiąja – moteriškos giminės daiktavardžiai, kurie baigiasi ь (minkštumo ženklu), ir tie bevardės giminės daiktavardžiai, kurių dauguma baigiasi мя (rusiškose mokyklinėse gramatikose pirmąja linksniuote vadinamoji čia pateikiama kaip antroji, o antroji – čia pateikiama kaip pirmoji).

Daiktavardis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Rusų kalbos daiktavardžių morfologiniai tipai rusų kalbos vikižodyne nurodomi kategorijoje русские существительные, prie raidės с, kur yra žodis существительные: [1], [2].

Linksniavimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

I linksniuotė II links. III links. Būdvardžiai
vyriškos g. bevard. g. mot. g. mot. g. bevard. g. vyr. g. mot. g. bevard.
vns.  
Vardininkas (кто, что?)  – -ь    -й    -мя -ый -ая -ое
Kilmininkas (кого, чего?) -мени -ого -ой -ого
Naudininkas (кому, чему?) -мени -ому -ой -ому
Galininkas (кого, что?) V – K -мя V – K -ую -ое
Įnagininkas (кем, чем?) -ом -ем -ом -ем -ой -ей -ью -менем -ым -ой -ым
Prielinksninis (о ком, чём?) -мени -ом -ой -ом
dgs.  
Vardininkas -мена -ые
Kilmininkas -ов¹ -ей -ев  – -ь    -й     – -ь    -й    -ей -мён (-мян) -ых
Naudininkas -ам -ям -ам -ям -ам -ям -ям -менам -ым
Galininkas V – K V – K V – K V – K -мена V – K
Įnagininkas -ами -ями -ами -ями -ами -ями -ями (-ьми) -менами -ыми
Prielinksninis -ах -ях -ах -ях -ах -ях -ях -менах -ых
 • Kur langelyje vietoje raidės yra brūkšniukas (-), ten daiktavardis baigiasi priebalsiu (išskyrus й). Formos, kurių kamiengalyje yra daugiau nei vienas priebalsis, gali turėti plečiamąjį balsį: отец (vns. vard.) – отц-а (vns. kilm.); земл-я (vns. vard.) – земель (dgs. kilm.).
 • Pirmos linksniuotės vyriškos, bevardės ir antros linksniuotės moteriškos giminės daiktavardžiai turi kietą arba minkštą kamiengalį. Kieto kamiengalio vyr. giminės daiktavardžiai vienaskaitos vardininke galūnės neturi, bevardės giminės baigiasi o, moteriškosios – а. Minkštojo kamiengalio vyr. g. daiktavardžiai vienaskaitos vardininke baigiasi arba kuriuo nors minkštuoju priebalsiu (išskyrus й; rašte tada pridedamas ь išskyrus ч, щ, po kurių minkštumo ženklas nerašomas, pvz., мяч – kamuolys), arba й po balsio; bevardės giminės daiktavariai baigiasi e ir po priebalsio, ir po balsio, mot, g. baigiasi я ir po priebalsio, ir po balsio (po minkštų ч, щ raidės я, ю rašomos a, у). Prie minkštojo varianto bevardės ir moteriškos giminės daiktavardžių, kurie vienaskaitos vardininke prieš linksniuojamąją galūnę turi vieną priebalsį, daugiskaitos kilmininke pridedama й, pvz., по́ле – поле́й (laukas – laukų). Kietojo ir minkštojo kamiengalių daiktavardžių, prieš galūnę turinčių daugiau nei vieną priebalsį, priebalsių samplaika dgs. kilmininke gali būti išplečiama, pvz., jei lieka kirčiuota ar nekirčiuota, bet sunkiau ištariama; jei tai minkštojo kamiengalio daiktavardis, vietoje linksniuojamos galūnės pridedamas minkštumo ženklas ь (priebalsis lieka minkštas): земля́ – земе́ль (žemė – žemių); ма́сло – ма́сел (sviestas – sviestų; kt. reikšmės: aliejus; mašinų tepalas); лоды́жка – лоды́жек (kulkšnis – kulkšnių).
 • Kai žodžių, kurie vienaskaitos vardininke baigiasi й (vyr. g.), е (bevard. g.), я (mot. g.) prieš tai einantis balsis yra -и-, tai tuose linksniuose, kurie baigiasi -e (visų giminių vns. prielinksninio linksnio pabaiga, ir mot. g. vns. naud.), galūnė pasikeičia į -и, t. y., -ии skirtingai nei kitų variantų lauktinos -ие, pvz., мо́лния – žaibas, мо́лнии (vns. kilm.) мо́лнии (vns. naud.). Tačiau tai negalioja bevardės giminės vns. vardininko-galininko galūnei -e, nes ji yra šios giminės žymuo.

Rašybos taisyklės:

 • Po ж, ш, ч, щ ir ц raidė o, jei nėra kirčiuota, rašoma e. Linksniavime o yra kieto varianto vienaskaitos vyriškos ir moteriškos giminės įnagininke, bevardės giminės vardininke-galininke ir įnagininke; daugiskaitos vyr. g. -ов po šių priebalsių būna ne -eв, bet -ей. Pvz.: табли́ца, įn. табли́цей – lentelė; bet kirčiuota, pvz., кольцо́, Įn. кольцо́м – žiedas; пыльца́, Įn. -цо́й – žiedadulkė. Pavyzdys iš būdvardžių, žodžio о́бщий trumpos formos: общ, обща́, о́бще – bendras (ko nors tarpe) ir общ, обща́, общо́ – bendras (nesukonkretintas).
 1. po žvarbiųjų priebalsių ж, ч, ш, щ yra -ей.
 • Po minkštojo priebalsio (išskyrus ч, щ) kirčiuota е yra ё. Linksniavime e yra minkšto varianto vienaskaitos vyriškos ir moteriškos giminės įnagininke, bevardės giminės vardininke-galininke ir įnagininke; daugiskaitos vyriškos giminės kilmininke su -ев (pvz: судьёй vns. įn. – teisėju (vyr. g., bet mot. formos daiktavardis); ручьёв dgs. kilm. – upelių).
 • Po ж, ш, ч, щ (istoriškai visi buvę minkšti, dabar ж, ш yra vien kieti, ч, щ – vien minkšti) ir г, к, х (veliariniai) nerašoma ы, o rašoma и. Linksniavime tai taikoma daugiskaitos vyriškos ir moteriškos giminių vardininke. Taip pat nerašoma я, ю, o rašoma а, у

Rašybos taisyklių lentelė:

   garsai →    a       o       u       i       e   
po kietų priebalsių (išskyrus г, к, х; ж, ш, ц)    а о у ы е
po ц а kirčiuotas: о nekirčiuotas: е    у ы е
po г, к, х а о у и е
po ж, ш, ч, щ а kirčiuotas: о nekirčiuotas: е у и е
po minkštų priebalsių (išskyrus ч, щ) я kirčiuotas: ё nekirčiuotas: е ю и е

Pirma linksniuotė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Vyriškosios giminės pavyzdžiai: вид – išvaizda, vaizdas; стол (-а́) – stalas; бе́рег – krantas; лёд (льда) – ledas; ров (рва) – griovys; каранда́ш (-а́) – pieštukas; душ (-a) – dušas; паде́ж – linksnis, падёж – (gyvulių) kritimas, gaišimas, перёд – priešakys, образе́ц (-зца́, įn. -зцо́м) – pavyzdys; мяч (-а́) – kamuolys; день (дня) – diena; по́лдень (полу́дня ir по́лдня) – vidurdienis; ка́мень (-мня, dgs. ка́мни, -мне́й) – akmuo; дёготь (дёгтя) – degutas; апре́ль – balandis (mėnuo); поцелу́й (-я) – bučinys, pabučiavimas; руче́й (-чья́, dgs. -чьи́, -чьёв) – upelis; воробе́й (-бья́) – žvirblis; геро́й (-о́я) – herojus; слой (сло́я, dgs. слои́, слоёв) – sluoksnis; зной (-я) – kaitra, karštis; край (-я, dgs. края́, краёв) – kraštas; слу́чай – atvejis, atsitikimas.

Bevardės giminės: oкно́ (-а́, dgs. о́кна, о́кон) – langas; письмо́ (-а́, dgs. пи́сьма, пи́сем) – laiškas; кольцо́ (-а́ dgs. ко́льца, коле́ц) – žiedas; число́ (-а́, dgs. чи́сла, чи́сел) – skaičius; блю́до – dubuo; де́ло – reikalas, dalykas; жили́ще – būstas, butas; звено́ – grandis; по́ле – laukas; мо́ре (-я, dgs. -я́, -е́й) – jūra; житьё (-я́) – gyvenimas; питьё (-я́) – gėrìmas, gė́rimas; уще́лье (-я, dgs. kilm. -лий) – kalnų tarpeklis; разви́тие – plėtra, vystymasis; де́йствие – veiksmas, veikimas, įtaka; собы́тие – įvykis.

Antra linksniuotė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pavyzdžiai: сестра́ (-ы́, dgs. сёстры, сестёр, сёстрам) – sesuo; звезда́ (dgs. звёзды, звёзд) – žvaigždė; игла́ (-ы́; dgs. и́глы, игл) – adata, spyglys (pušies); газе́та – laikraštis; кни́га – knyga; лазе́йка (-и, dgs. kilm. -е́ек) – landa, spraga; неде́ля – savaitė; я́блоня (-и, dgs. kilm. -онь) – obelis; зе́мля – žemė (л čia atsiradusi dėl garsų minkštumo); се́мья (-и́, dgs. се́мьи, семе́й, се́мьям) – šeima; де́бри dgs. (де́брей) – tankumynas; labirintas; де́ньги dgs. (де́нег, деньга́м) – pinigai; струя́ (-и́, dgs. стру́и) – srovė, čiurkšlė; хво́я – spyglys; зме́я (-и́, dgs. зме́и, змей) – gyvatė; зате́я – sumanymas; ше́я – kaklas; мо́лния – žaibas.

Yra moteriškos gramatinės formos vyriškos giminės daiktavardžių: судья́ (įn. судьёй) – teisėjas. Plg., pvz., lie. naktibalda, mėmė, kurie yra moteriškos gramatinės formos, bet bendrosios giminės.

Trečia linksniuotė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Moteriškos giminės pavyzdžiai: дверь – durys; часть – dalis; цель – taikinys, tikslas; о́трасль – atžala, šaka (ekonomikos); быль – įvykis; прыть – greitumas; о́чередь – eilė; дочь (до́чери, dgs. до́чери, -е́й) – duktė (kilm. dukters); мать (ма́тери, dgs. ма́тери, -е́й) – motina.

Bevardės giminės pavyzdžiai: и́мя – vardas; се́мя – sėkla; пла́мя – liepsna; вре́мя – laikas; зна́мя – vėliava; пле́мя – gentis; бре́мя – našta, sunkumas; вы́мя – tešmuo; стре́мя – balnakilpė; те́мя – viršugalvis. Tarp šios linksniuotės bevardės giminės žodžių yra ne tik žodžiai su priesaga -м-ен- / -м-я, bet ir, pvz., -ят- / -я: tai žodžio ребёнок (-нка) – vaikas, daugiskaita ребя́та (kilm. ребя́т) – vaikai; vaikinai; žodžio де́ти – vaikai, vienaskaita дитя́ [3] – vaikas, kuri šiuolakinėje kalboje nenaudojama. Šiam tipui priklauso gyvūnų jauniklių pavadinimų daugiskaita: щено́к (-нка́, dgs. -нки́, -нко́в ir -ня́та, -ня́т) – šuniukas; цыплёнок (-нка, dgs. -ля́та, -ля́т) – viščiukas; ягнёнок (-нка, dgs. ягня́та, -ня́т) – ėriukas, телёнок (-нка, dgs. теля́та, -я́т) – veršis.

Ypatybės[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Dalis vyriškos giminės daiktavardžių daugiskaitos vardininke (ir jam tapačiuose linksniuose, tai yra galininke negyviems dalykams) turi -a. Ši galūnė yra paveldėta iš dabar nebesančios dviskaitos, todėl ją turi beveik visi vyriškos giminės daiktavardžiai reiškiantys porinius dalykus. Taip pat ją turi ir kitokie žodžiai, ji dažnai pridedama iš kitų kalbų paimtiems naujiems žodžiams. Pavyzdžiai: глаз (vns. vard.), глаза́ (dgs. kl. глаз) – akys, берег, берега́ – krantai, лес, леса́ – miškai, учи́тель, учителя́ (dgs. kl. учителе́й) – mokytojai, но́мер, но́мера – numeriai. Dalis vyr. g. daiktavardžių dgs. vardininke turi galūnę -ья, pvz., ли́стья – augalo lapai (lapija), бра́тья – broliai (brolija, broluva). Galūnės -а ir -ья gali egzistuoti lygiagrečiai su pagrindinio tipo vyriškąja daugiskaita: год (-а, dgs. го́ды ir -а́, -о́в) – metai; сук (-а́, dgs. су́чья, -ьев ir -и́, -о́в) – šaka. Jos gali žymėti skirtingas reikšmes: pvz., по́вод, (-а, dgs. пово́дья, -ьев) – pavadis (arklio); (dgs. -ы, -ов) – dingstis, pretekstas; proga; лист, (-а́; dgs. ли́стья, -ьев) – augalo lapas; (dgs. листы́, -о́в) – popieriaus lapas; lakštas (kietos medžiagos);
 • Daiktavardžių, kurių dgs. vardininko (ir jam tapačių linksnių, tai yra galininko negyviems dalykams) galūnė yra -ья, pvz., брат – brolis, бра́тья; звено́ – grandis, зве́нья; де́рево – medis, дере́вьа; стул – kėdė, сту́лья, dgs. kilmininko linksnis priklauso nuo kirčio. Jei -ья yra kirčiuota, tai kilmininko linksnis yra kirčiuota -ей, pvz.: друг – draugas, друзья́, друзе́й; сын – sūnus, сыновья́, сынове́й. Nekirčiuotos galūnės dgs. kilm. yra -ьев, pvz.: сту́льев.
 • Daugelio moteriškos giminės daiktavardžių vienaskaitos įnagininkas turi dvi formas: -ой / -ей ir -ою / -ею (= -ой-у / -ей-у); pvz., неде́лей, неде́лею; оде́ждой, оде́ждою; подру́гой, подру́гою.
 • Vyriškos giminės daiktavardžių su -анин (-янин), pvz., граждани́н – pilietis, северя́нин – šiaurietis, англича́нин – anglas, крестья́нин – valstietis, daugiskaitoje ši galūnė sutrumpėja, iškrenta ин, ir vardininke galūnė yra -e, o kilmininkas – be galūnės, pvz.: гра́ждане, граждан, гражданам ir t. t. Moteriškos giminės šių žodžių atitikmenys vienaskaitos vardininke baigiasi -анка.
 • Keletas žodžių vienaskaitos kilmininke vietoje galūnės -а gali turėti ir -у, dažniausiai šie žodžiai reiškia maistą: сыр – sūris : сы́ру; са́хар – cukrus : са́хару. Tačiau dažniausiai naudojamos tipinės galūnės.
 • Pavardžių, kurios baigiasi -ов ir -ин, linksniavimas skiriasi nuo daiktavardžių; vyriškos giminės variantas įnagininke turi būdvardinį linksnį -ым vietoje daiktavardžio -oм; moteriškos giminės variantas turi būdvardinius linksnius, bet vienaskaitos vardininkas ir galininkas nėra pailginti, o tokie patys kaip ir daiktavardiniai; daugiskaitoje visi linksniai būdvardiniai, išskyrus daiktavardinį vardininką. [4]
 • Yra įvairių savotiškumų turinčių žodžių, pvz., žodžio челове́к (-а) – žmogus, daugiskaita yra люди; bet po kiekinių skaitvardžių kilm., naud., įn. linksniai yra žodžio человек formos. Žodis не́бо (-a, dgs. небеса́, небе́с, -а́м) – dangus, daugiskaitoje turi vienaskaitoje nesamą priesagą -ес- (šio žodžio lietuviškame variante, debesis, ši priesaga yra abiejuose skaičiuose). Žodžio у́хо (-а) – ausis, dgs. linksniuose -x- keičiasi į -ш-: у́ши (-е́й).

Būdvardis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Būdvardis gali būti ilgosios ir trumposios formos:

 • мя́гкий, мя́гкая, мя́гкое  
 • мя́гок, мягка́, мя́гко
 • я́сный, я́сная, я́сное  
 • я́сен, ясна́, я́сно
 • пусто́й, пуста́я, пусто́е  
 • пуст, пуста́, пу́сто
 • кра́йний, кра́йняя, кра́йнее  
 • (кра́ен), кра́йня, кра́йне
 • весь, вся, всё  

Trumpoji forma, kaip ir būtojo laiko neveikiamosios rūšies dalyvių, turi būti vartojama tada, kai būdvardis yra tarinio dalis, pvz., зто ясно – šitai yra aišku.

Rusų kalbos vikižodyne būdvardžių morfologinis skirstymas nurodomas čia.

Kai kuriems būdvardžiams, pvz., pavadintiems 2*a- linksniavimo tipu, kaip крайний, trumpoji vyriškoji forma nevartojama. Dalis būdvardžių, kurių visos formos kirčiuotos gale (vyr. g. -ой) trumpųjų formų neturi nė viena giminė (pvz., pavadintieji 1bX linksniavimo tipu), dalis jas turi (pvz., pavadintieji 1b/c' linksniavimo tipu).

Linksniavimas gali būti kitoks skiriant prasmę, pvz., būdvardis общий (-ая, -ее; общ, обща́, о́бще) reiškia 'bendras', kai vartojamas abstraktumo, nekonkretumo reikšme (o ne bendrumui su kuo nors nurodyti), trumposios formos yra 4a/b linksniavimo tipo: общ, обща́, общо́ – kaip, pvz., хороший (-ая, -ее; -о́ш, -оша́, -ошо́; II laipsn. лучше, III laipsn. лучший) – geras; gražus.

Būdvardžiai, taip pat dalyviai, gali sudaiktavardėti, pvz., рулево́й (-о́го) – vairo, vairavimo (nuo руль, -я – vairas) yra ir daiktavardis – laivo vairininkas; горю́чий (-ая, -ее; -ю́ч, -ю́ча, -ю́чее) (dabar nebevartojama dalyvio forma su ч) – degus, degamas; горю́чее (-его) – degalai; сказу́емое (-ого) – tarinys. Plg., pvz., lie. miškinis – miško, susijęs su mišku; (daiktavardis) žmogus gyvenantis, būnantis miške. Būdvardinių daiktavardžių morfologinių tipų rusų kalbos vikižodyne yra pateikta kategorijoje существительные, адъективное склонение, prie raidės с, kur yra žodis существительные [5]

Linksniavimas[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Žr. lentelę prie daiktavardžio.

Pastabos:

 • Būdvardžio, įvardžio linksnių galūnės -ого/-его tariamos -ово/-ево.
 • Jei vyriškos giminės būdvardis vns. vardininke kirčiuotas galūnėje, tai ji yra -ой.
 • Po žvarbaus (ж, ч, ш, щ) arba gomurinio (г, к, х) priebalsio vietoje ы rašoma и.
 • Po žvarbaus (ж, ч, ш, щ) bevardės giminės būdvardžiai baigiasi ее.

Būdvardžiai yra kietojo (kaip pateikti lentelėje) ir minkštojo kamienų :

 • Vyriškos giminės minkštakamienių būdvardžių galūnės: -ий, -eго, -ему, -им, -ем.
 • Moteriškos minkštakieminis būdvardžių galūnės: -яя, -ей, -юю.
 • Bevardės: -ee, -eго, -им, -ем.
 • Daugiskaitos galūnės: -ие, -их, -им, -ими, -их.

Įvardis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

кто что
кого чего
кому чему
кого что
кем чем
о ком о чём

кто – kas (žmogus), что – kas (daiktas, dalykas); что tariama што.

я ты он она́ оно́ э́тот э́та это тот та то чей чья чьё
меня́ тебя́ его́ её его́ э́того э́той э́того того́ той того́ чьего́ чьей чьего́
мне тебе́ ему́ ей ему́ э́тому э́той э́тому тому́ той тому́ чьему́ чьей чьему́
меня́ тебя́ его́ её его́ V – K э́ту э́то V – K ту то V – K чью чьё
мной / мно́ю тобо́й / тобо́ю им ей им э́тим э́той э́тим тем той тем чьим чьей чьим
обо мне о тебе́ о нём о ней о нём об э́том об э́той об э́том о том о той о том о чьём о чьей о чьём
мы вы они́ э́ти те чьи
нас вас их э́тих тех чьих
нам вам им э́тим тем чьим
нас вас их V – K V – K V – K
на́ми ва́ми и́ми э́тими те́ми чьи́ми
о наc о вас о них об э́тих о тех о чьих

Kai prieš įvardžio он, она, оно linksnius (išskyrus vardininką) eina šalia esantis prielinksnis, įvardis pradžioje turi н. Prielinksninio linksnio atveju įvardis visada eina iškart po prielinksnio.

чей, чья, чьё – I. (klausiamasis ir santykinis) kieno II. (santykinis; knyginis, psn.) kurio, kurios, kurių. Pvz., pirma prasme: чей э́тот дом? – kieno šis namas? Чья э́та кни́га? – kieno ši knyga? Чьи э́ти де́ньги? – kieno šie pinigai? Antra prasme: студе́нта, чью кни́гу вы нашли, ещё нет дома – studento, kurio knygą radote, dar nėra namie (чью книгу – vns. gal.).

мой моя моё твой твоя твоё наш наша наше ваш ваша ваше
моего моей моего твоего твоей твоего нашего нашей нашего вашего вашей вашего
моему моей моему твоему твоей твоему нашему нашей нашему вашему вашей вашему
V – K мою моё V – K твою твоё V – K нашу наше V – K вашу ваше
моим моей моим твоим твоей твоим нашим нашей нашим вашим вашей вашим
о моём о моей о моём о твоём о твоей о твоём о нашем о нашей о нашем о вашем о вашей о вашем
мои твои наши ваши
моих твоих наших ваших
моим твоим нашим вашим
V – K V – K V – K V – K
моими твоими нашими вашими
о моих о твоих о наших о ваших
са́м сама́ само́
самого́ само́й самого́
самому́ само́й самому́
V – K саму́ само́
сами́м само́й /о́ю сами́м
само́м само́й само́м
са́ми
сами́х
сами́м
V – K
сами́ми
сами́х

Moteriškosios giminės vns. galininkui rašto kalboje naudojama ir самоё, padaryta pagal её.

Veiksmažodis[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Pagrindinis straipsnis – Rusų kalbos veiksmažodis.

Rusų kalbos veiksmažodžiai asmenuojami dviem asmenuotėmis, kaitant trimis asmenimis dviejuose skaičiuose, turi du gramatinius laikus – esamąjį/būsimąjį (asmenuojamos formos) ir būtąjį. Eigos veikslo veiksmažodžių esamasis laikas neturi būsimojo laiko reikšmės, būsimasis laikas reiškiamas įvykio veikslo veiksmažodžių esamuoju laiku, o įvykio veikslas sudaromas prie eigos veikslo veiksmažodžio pridėjus reikiamą priešdėlį (я делаю 'aš darau' – я сделаю 'aš padarysiu'; я пишу 'aš rašau' – я напишу 'aš parašysiu'; я иду 'aš einu' – я пойду 'aš eisiu'). Eigos veikslo veiksmažodžių būsimasis laikas gramatiškai yra sudėtinis, sudaromas su veiksmažodžio būti asmenuojamomis būsimojo laiko formomis ir atitinkamo veiksmažodžio bendratimi. Tariamoji nuosaka yra sudėtinė forma su бы. Yra dvi gramatinės rūšys – veikiamoji ir neveikiamoji, o ši reiškiama sangrąžiniais veiksmažodžiais. Yra keturi dalyviai, du prieveiksminiai dalyviai.

Pastabos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Rusų kalboje partityvu vadinama kilmininko atmaina („antrasis kilmininkas”), kuri atitinka lietuvių kalbos neapibrėžto kiekio (dalies) kilmininką (pvz., Kiek tau įberti cukraus?).[1] Dėl savo reikšmės ir lietuvių k. dalies kilmininkas kartais vadinamas partityvu, ypač – kalbotyroje.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. Apie rusų kalbos partityvą: Партитив (rusų k.); tikrinta 2017-03-08

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]