Pereiti prie turinio

Pavelas Bobrovskis

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Pavelas Bobrovskis

Pavelas Bobrovskis (rus. Павел Осипович Бобровский; 1832 m. balandžio 2 d. Vakos dvare netoli Vilniaus – 1905 m. vasario 16 d. Sankt Peterburge) – Rusijos imperijos infanterijos generolas, karo juristas ir istorikas, etnografas, Rusijos senatorius.

Gimė 1832 m. Išsilavinimą gavo Polocko kadetų korpuse (1849 m.) ir Bajorų pulke (vėliau – pervadintas į Konstantino artilerijos mokyklą).

1851 m. rugpjūčio 7 d. gavo pirmąjį karininko laipsnį ir paskirtas į Leibgvardijos Lietuvos pulką (rus. Литовский лейб-гвардии полк). Dalyvavo 1853–1854 m. Krymo kare Dunojaus karo teatre.

1857 m. baigė kursą Rusijos Nikolajaus Generalinio štabo Akademijoje. Vadovavo junkerių karo mokykloms. 1859–1875 m. tarnavo generalinio štabo pareigybėse.

1870 m. balandžio 17 d. suteiktas generolo majoro laipsnis. 1871 m. apdovanotas 1-ojo laipsnio Šv. Stanislavo ordinu. 1875 m. paskirtas Aleksandro karo juridinės akademijos viršininku[1] ir apdovanotas 1-ojo laipsnio Šv. Anos ordinu. 1878 m. apdovanotas 2-ojo laipsnio šv. Vladimiro ordinu. 1881 m. rugsėjo 30 d. suteiktas generolo leitenanto laipsnis. 1885 m. apdovanotas Baltojo erelio ordinu.

1896 m. gegužės 14 d. suteiktas infanterijos generolo laipsnis. 1897 m. paskirtas senatoriumi.

1873 m. Zarasų apskrityje, nuo dvarininko Kelpšos nusipirko Mukulių dvarą, kuriame vasarodavo ir ilsėdavosi su šeima.

Buvo Rusijos geografijos draugijos narys bendradarbis.

P. Bobrovskis mirė 1905 m. vasario 16 d. Sankt Peterburge, jo palaikai palaidoti Mukulių kapinaitėse, Zarasų rajone.

Mokslinė veikla

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Spausdino straipsnius apie Baltarusijos etnografiją. Detalios studijos „Rusijos geografijos ir statistikos medžiaga, surinkta generalinio štabo karininkų. Gardino gubernija.“ (Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Гродненская губерния)[2] autorius.

Rinktinė bibliografija

[redaguoti | redaguoti vikitekstą]
 • Вейде Адам Адамович, один из главных сотрудников Петра Великого и его устав 1698 года. (Историко-юридическое исследование). Казань, 1887 (Adamas Adamovičius Veidė, vienas svarbiausių Petro Didžiojo darbuotojų ir jo 1698 m. statutas)
 • Военное право в России при Петре Великом. СПб., 1887 (Karo teisė Rusijoje Petro Didžiojo laikais)
 • Военные законы в рукописях и первопечатных изданиях. СПб., 1887 (Karo įstatymai rankraščiuose ir pirminiuose leidiniuose)
 • Воспоминания офицера о военных действиях на Дунае 1853 и 1854 гг. СПб., 1887 (Karininko atsiminimai apie karo veiksmus prie Dunojaus 1853–1854 m.)
 • Гродненская губерния. Ч. 1–2 (в 4-х книгах). СПб., 1863 (сокращённое издание в одном томе: СПб., 1864) (Gardino gubernija. 1-2 dalys 4-ose knygose)
 • Завоевание Ингрии Петром Великим. СПб., 1891 (Ingrijos užkariavimas vadovaujant Petrui Didžiajam)
 • Зачатки реформ в военно-уголовном законодательстве в России. СПб., 1882 (Reformų užuomazgos Rusijos karinėje baudžiamojoje teisėje)
 • Значение Кавказской резервной гренадёрской бригады 1816–1856 гг. (О совокупных действиях на поле сражения и в бою). СПб., 1895 (Kaukazo rezervinės grenadierių brigados reikšmė 1816–1856 m. (Apie bendrus veiksmus kovos lauke ir kautynėse))
 • История Лейб-гвардии Преображенского полка. Т. 1–2 (в 4-х книгах). СПб., 1900–1904 (Leibgvardijos Preobraženskojės pulko istorija. 1-2 t. (4-ose knygose))
 • История Лейб-гвардии Уланского Её Величества полка. Т. 1–2 (в 4-х книгах). СПб., 1903 (Leibgvardijos Jos Didenybės Ulonų pulko istorija. 1-2 t. (4-ose knygose))
 • История 13-го Лейб-гренадёрского Эриванского Его Величества полка за 250 лет. М. Ф. – А III. 1642–1892. Ч. 1–5 (в 7 книгих). СПб., 1892–1898 (Leibgvardijos 13-ojo Erivano Jo Didenybės pulko 250-ies metų istorija)
 • К двухсотлетию учреждения регулярных войск в России (1699–1700 по 1899–1900) (Reguliariosios kariuomenės įsteigimo dvišimtosioms metinėms (1699–1900 m.)
 • К биографии Антония Юрьевича Сосновского. Переписка в 1826, 1827 и 1828 гг. Вильна, 1891 (Į Antonijaus Jurjevičiaus Sosnovskio biografiją. 1826–1828 m. susirašinėjimas)
 • К истории военно-учебной реформы Императора Александра II // «Русская старина», 1887 г. (Į imperatoriaus Aleksandro II karinio mokymo reformos istoriją)
 • Кубанский егерский корпус, 1786–1796 гг. СПб., 1893 (Kubanės jėgerių korpusas, 1786–1796 m.)
 • Михаил Кириллович Бобровский (1785–1848), учёный-ориенталист. Историко-биографический очерк. СПб., 1889 (Michailas Kirilovičius Bobrovskis (1785–1848), mokslininkas orientalistas. Istorinė biografinė apybraiža)
 • Переход России к регулярной армии. СПб., 1885 (Perėjimas prie reguliariosios armijos Rusijoje)
 • Постоянные войска и состояние военного права в России в XVII столетии. М., 1882 (Rusijos nuolatinė kariuomenė ir karo teisės būklė XVII a.)
 • Потешные и начало Преображенского полка (Pramoginiai kariai ir Preobraženskojės pulko pradžia)
 • Преступления против чести по русским законам до начала XVIII века. СПб., 1889 (Nusikaltimai garbei Rusijos įstatymuose iki XVIII a. pradžios)
 • Происхождение артикула воинского и изображение процессов Петра Великого по уставу воинскому 1716 г. СПб., 1881 (Karių artikulo kilmė ir Petro Didžiojo procesų vaizdavimas pagal 1716 m. karių statutą)
 • Пятьдесят лет специальной школы для образования военных законоведов России. СПб., 1883 (Penkiasdešimt metų Rusijos karo įstatymininkų rengimo specialiajai mokyklai)
 • Развитие способов и средств для образования юристов военного и морского ведомств в России. Т. 1–2 (в 5-ти вып.). СПб., 1879–1898 (Karo ir jūrų žinybų juristų rengimo būdų ir priemonių vystymasis Rusijoje)
 • Русская греко-униатская церковь в царствование императора Александр I. Историческое исследование по архивным документам. СПб., 1890 (Rusiškoji graikų unitų cerkvė Aleksandro I valdymo laikais. Istorinis tyrimas pagal archyvinius duomenis)
 • Старошведское военное право. М., 1881 (Senoji Švedijos karo teisė)
 • Судьба Супрасльской рукописи… – Спб., 1887 Supraslio rankraščio likimas)
 • Уклонение от военной службы. По законам древнеримским, французским, германским, шведским а также и русским с XVII века. СПб., 1886 (Karo tarnybos vengimas. Pagal senovės germanų, Prancūzijos, Vokietijos, Švedijos, taip pat Rusijos įstatymus)
 • Еще заметка о Супрасльской рукописи. – СПб., 1888 (Dar pastaba apie Supraslio rankraštį)
 • Юнкерские училища. Т. 1–3 (в 5-ти книгах). СПб., 1872–1876 (Junkerių mokyklos. 1-3 tomai (5-ose knygose))
 1. Pagal N. Glinoeckio duomenis Bobrovskį į šias pareigas paskyrė 1878 m.
 2. Материалы для географии и статистики России, собранные офицерами генерального штаба. Гродненская губерния» (ч. 1-2 и дополнения во 2-м т.., СПб., 1863.
 • Военная энциклопедия. – СПб.: Товарищество И. Д. Сытина, 1911–1914. Т. 4.
 • Глиноецкий Н. П. Исторический очерк Николаевской академии Генерального штаба. – СПб., 1882.
 • Список генералам по старшинству на 1886 г. – СПб., 1886.
 • Бандарчык В. К. Гiсторыя беларуская этнаграфii XIX ст. – Мн., 1964.