Lietuvos kriminalinės policijos biuras

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.
Peršokti į: navigacija, paiešką
Lietuvos kriminalinės policijos biuro ženklas

Lietuvos kriminalinės policijos biuras – specializuota policijos įstaiga, kriminalinės policijos organizacija Lietuvoje.

Paskirtis – apsaugoti visuomenės interesus nuo nusikalstamo poveikio, užkardant, atskleidžiant ir tiriant baudžiamąsias veikas.

Veikla[taisyti | redaguoti kodą]

Pagrindiniai Biuro uždaviniai yra:

 • tirti sunkius ir labai sunkius tarpregioninius ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, taip pat nusikalstamas veikas, sukeliančias platų atgarsį visuomenėje ar darančias didelę žalą valstybei ir asmenims; koordinuoti tokių nusikalstamų veikų tyrimą šalyje. Užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamų susivienijimų, organizuotų grupuočių ir jų narių daromas ir padarytas nusikalstamas veikas;
 • koordinuoti besislapstančių nuo teisėsaugos institucijų ar teismo, taip pat dingusių be žinios asmenų paieškos procesą. Organizuoti ir vykdyti asmenų, padariusių labai sunkius nusikaltimus arba kitas nusikalstamas veikas, sukėlusias atgarsį visuomenėje, taip pat organizuotų nusikalstamų grupių lyderių ir jų narių paiešką;
 • teisės aktų nustatyta tvarka fiksuoti, kaupti, tikrinti informaciją apie įtariamuosius ir operatyvinės veiklos objektus. Teikti informaciją pagal policijos, kitų operatyvinės veiklos subjektų, paklausimus. Tvarkyti policijos ir kitų operatyvinės veiklos subjektų operatyvines įskaitas, administruoti policijos, kitų operatyvinės veiklos subjektų operatyvinę informacinę sistemą;
 • organizuoti ir vykdyti kompleksines apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones, siekiant apsaugoti šalies baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnus ir kitus su baudžiamąja byla susijusius asmenis bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu perkeltų kitų šalių saugomų asmenų gyvybę, sveikatą, turtą, konstitucines teises ir laisves;
 • vertinti kriminogeninių procesų įtaką valstybės raidai, tvarkyti informaciją, atlikti jos strateginę ir taktinę analizę, teikti ją šalies policijos ir kitoms suinteresuotoms institucijoms;
 • organizuoti Biuro padalinių administravimo veiklą, padėti įstaigos vadovui įgyvendinti Biuro veiklos strategiją. Vykdyti personalo valdymo ir logistikos funkcijas;
 • užkardyti, atskleisti ir tirti korupcijos apraiškas policijos sistemoje;
 • įgyvendinti bendradarbiavimą su užsienio šalių teisėsaugos institucijomis. Vykdyti bei koordinuoti policijos ir kitų teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą su Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijomis.

Funkcijos[taisyti | redaguoti kodą]

Biuras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • Organizuoto nusikalstamumo tyrimo padaliniai užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, susijusias su nusikalstamų susivienijimų ar organizuotų grupių veikla ir nariais. Užkardo sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, sukėlusius platų atgarsį šalyje, teroro išpuolių atvejus, nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėta narkotikų apyvarta. Renka, kaupia, apdoroja ir analizuoja duomenis apie organizuotas grupes ir nusikalstamus susivienijimus, jų neteisėtą veiklą, lyderius, narius, ryšius, ekonominį potencialą ir neteisėtai įgytą turtą.
 • Nusikaltimų tyrimo padaliniai užkardo, atskleidžia ir tiria sunkius, labai sunkius tarpregioninio ar tarptautinio pobūdžio nusikaltimus, taip pat nusikalstamas veikas elektroninėje erdvėje, intelektinei ir pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai. Organizuoja asmenų, padariusių labai sunkius nusikaltimus, paiešką, taip pat padariusių nusikalstamas veikas, sukėlusias atgarsį visuomenėje, organizuotų nusikalstamų grupių lyderių ir jų narių paiešką. Koordinuoja nusikalstamų veikų tyrimą, teritorinių policijos įstaigų veiksmus vykdant ieškomų įtariamų, kaltinamų ar nuteistų bei dingusių be žinios asmenų paiešką šalyje. Renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją.
 • Operatyvinės veiklos padaliniai organizuoja ir atlieka operatyvinius veiksmus dėl operatyvinės veiklos objektų; užtikrina policijos, kitų operatyvinę veiklą vykdančių padalinių operatyvinės informacinės sistemos funkcionavimą, apibendrina šią veiklą, formuoja operatyvinės informacinės sistemos strategiją ir taktiką šalies mastu, atlieka vadovaujančias tvarkymo funkcijas. Pagal policijos, kitų operatyvinės veiklos subjektų pavedimus atlieka asmenų ar transporto priemonių, vietovių ir objektų, kuriuose gali būti vykdoma nusikalstama veika ar viešosios tvarkos pažeidimai, slaptą ir operatyvinį sekimą, operatyvinį patikrinimą.
 • Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdyba vykdo asmens bei jo turto apsaugą nuo nusikalstamo poveikio siekiant apsaugoti šalies baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnus ir kitus su baudžiamąja byla susijusius asmenis bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių pagrindu perkeltų kitų šalių saugomus asmenis, jų turtą. Renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie realią grėsmę saugomų asmenų gyvybei ir jų turtui.
 • Tarptautinių ryšių valdyba vykdo, koordinuoja policijos ir kitų vidaus reikalų sistemos įstaigų bei teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą su Tarptautinės kriminalinės policijos organizacijomis. Vykdo Interpolo priimtus nutarimus, sprendimus ir tarptautinio bendradarbiavimo principus bei Europolo konvencijos nuostatas, Šengeno sutartyje apibrėžtus policijos bendradarbiavimo reikalavimus. Atlieka Interpolo generalinio sekretoriato duomenų bazės administravimo funkcijas. Organizuoja ir vykdo ekstradicijas.
 • Korupcijos kontrolės valdyba užkardo ir tiria korupcijos, piktnaudžiavimo apraiškas, jeigu tokie pažeidimai padaryti policijos įstaigų darbuotojų.
 • Informacijos analizės valdyba tvarko informaciją, susijusią su policijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimu, vertina kriminogeninių procesų įtaką valstybei, atlieka jos strateginę ir taktinę analizę. Siekdama nustatyti rizikos veiksnius ir jų kontrolės būdus, stebi ir analizuoja kriminogeninę situaciją bei teikia informaciją ir siūlymus suinteresuotoms institucijoms.
 • Veiklos organizavimo valdyba rengia Biuro strateginius veiklos, pagrindinių priemonių ir kitus planus bei kontroliuoja jų vykdymą, rengia teisės aktų projektus, dalyvauja darbo grupių veikloje, organizuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius. Vykdo ikiteisminio tyrimo pradžios registravimą. Padeda Biuro viršininkui formuoti įstaigos personalą, atlieka personalo administravimo funkcijas. Organizuoja Biuro dokumentų valdymą, užtikrina įslaptintos informacijos naudojimo reikalavimų laikymąsi, vykdo dokumentų kaupimą, saugojimą. Atlieka logistikos funkcijas.
 • Finansų skyrius formuoja, įgyvendina ir kontroliuoja Biuro finansinę politiką, tvarko Biuro buhalterinę apskaitą, rengia Biuro biudžeto projektą, analizuoja darbo užmokesčio fondo, kitų programos sąmatos straipsnių lėšų panaudojimą Biure, įvertina įsiskolinimų kreditoriams ir debitoriams dinamiką, sudaro finansinę ir statistinę atskaitomybę, rengia organizacinių ir kitų dokumentų projektus. Tvarko turto apskaitą.[1]

Viršininkai[taisyti | redaguoti kodą]

Šaltiniai[taisyti | redaguoti kodą]

Nuorodos[taisyti | redaguoti kodą]