Pereiti prie turinio

Europos teisės departamentas

Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (Europos teisės departamentas, ETD prie LR TM) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įstaiga prie LR teisingumo ministerijos. Paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti Europos Sąjungos teisės įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje, atstovauti Lietuvos Respublikos interesams ir ginti juos įvairiose Europos teisminėse institucijose (Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, Pirmosios instancijos teisme, specializuotuose teismuose ar prie Pirmosios instancijos teismo steigiamose teisėjų kolegijose ir Europos laisvosios prekybos asociacijos teisme). Europos teisės departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. ETD yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Buveinės adresas – Vilniaus g. 23-7A, Vilnius, LT-01119.

Uždaviniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Svarbiausieji Europos teisės departamento uždaviniai yra:

 • koordinuoti Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą;
 • pagal kompetenciją užtikrinti, kad rengiami nacionalinės teisės aktų projektai, galiojantys teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų Europos Sąjungos teisę;
 • informuoti Europos Sąjungos institucijas apie Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę ir (ar) įgyvendinimą nacionalinėje teisėje;
 • koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos Komisijos pradėtomis procedūromis prieš Lietuvos Respubliką dėl įsipareigojimų neįvykdymo;
 • koordinuoti valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos teisminėse institucijose nagrinėjamomis bylomis;
 • atstovauti Lietuvos Respublikos interesams ir ginti juos, Europos Bendrijų Komisijai pradėjus procedūrą prieš Lietuvos Respubliką dėl įsipareigojimų neįvykdymo, taip pat Europos teisminėse institucijose nagrinėjamose bylose.

Funkcijos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Europos teisės departamentas, įgyvendindamas nustatytuosius uždavinius, atlieka šias funkcijas:

 • koordinuodamas Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą:
  • Lietuvos narystės Europos Sąjungos informacinėje sistemoje registruoja priimtus ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtus Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat iš Lietuvos nuolatinės atstovybės gautus Europos Sąjungos teisės aktus, kuriuos skelbti pagal Europos Sąjungos teisę neprivaloma, ir šiuos teisės aktus paskirsto Lietuvos Respublikos valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją, organizuoja problemų, susijusių su nesutarimais dėl atsakomybės už Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą, sprendimą;
  • koordinuoja ir prižiūri Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo planavimą, parengtų planų vykdymą;
 • užtikrindamas, kad rengiami nacionalinės teisės aktų projektai, galiojantys teisės aktai ir jų taikymo praktika atitiktų Europos Sąjungos teisę:
  • teikia išvadas, ar įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektai atitinka Europos Sąjungos teisę;
  • suinteresuotų institucijų ir įstaigų prašymu teikia išvadas dėl tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų ar jų projektų nuostatų atitikties Europos Sąjungos teisei;
  • ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų ar Lietuvos banko prašymu teikia išvadas dėl ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės institucijų vadovų priimamų norminių teisės aktų ar Lietuvos banko valdybos nutarimų, skirtų Europos Sąjungos teisės aktams įgyvendinti, projektų atitikties Europos Sąjungos teisei;
  • pagal kompetenciją savo iniciatyva arba atsižvelgdamas į privačių asmenų ir jiems atstovaujančių organizacijų raštus ir pasiūlymus Europos Sąjungos teisės įgyvendinimo ar praktinio taikymo klausimais teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;
  • teisės aktų nustatyta tvarka teikia ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybai, kitoms valstybės bei savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagalbą rengiant teisės aktus, susijusius su Europos Sąjungos teise;
  • analizuoja Europos Sąjungos teisę, jos taikymo ir aiškinimo Europos Sąjungos institucijose praktiką ir informuoja ministerijas, Vyriausybės įstaigas, kitas valstybės institucijas ir įstaigas apie Europos teisminių institucijų priimtus sprendimus, taip pat galiojančius teisės aktus, neatitinkančius Europos Sąjungos teisės taikymo ir aiškinimo praktikos, pagal kompetenciją teikia šioms institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl Europos teisminių institucijų priimtų sprendimų vykdymo;
  • teikia metodinę pagalbą Lietuvos Respublikos Seimo komitetams, komisijoms, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijoms, Vyriausybės įstaigoms ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms nacionalinės teisės derinimo su Europos Sąjungos teise klausimais;
  • pagal kompetenciją teikia išvadas, ar teisės aktų projektai atitinka geresnio reglamentavimo principus, ir prisideda prie administracinės naštos mažinimo;
 • informuodamas Europos Sąjungos institucijas apie Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę ir (ar) įgyvendinimą nacionalinėje teisėje:
 • vadovaudamasis valstybės institucijų ir įstaigų elektroninio notifikavimo duomenų bazėje suvesta informacija, nustatytąja tvarka notifikuoja Europos Komisijai apie direktyvų perkėlimą ir įgyvendinimą nacionalinėje teisėje;
 • remdamasis valstybės institucijų ir įstaigų pateikta informacija, prireikus teikia Europos Komisijai ir (ar) kitoms Europos Sąjungos institucijoms papildomą informaciją apie direktyvų perkėlimą ir įgyvendinimą ir (arba) informaciją apie kitų Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimą;
 • koordinuodamas valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, Europos Komisijai imantis veiksmų dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo:
  • gautus Europos Sąjungos institucijų paklausimus, pateiktus prieš pradedant procedūrą dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir susijusius su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimu į nacionalinę teisę ar įgyvendinimu, pateikia už atitinkamo Europos Sąjungos teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai, teikia teisinę pagalbą valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms rengiant atsakymus į šiuos paklausimus;
  • gautą Europos Komisijos oficialų pranešimą ar pagrįstą nuomonę dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo pateikia už atitinkamo Europos Sąjungos teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai, organizuoja problemų, susijusių su nesutarimais dėl atsakingos institucijos, sprendimą;
  • nustatytąja tvarka teikia pastabas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų atsakymų į ETD nuostatų 8.4.1 punkte nurodytus Europos Sąjungos institucijų paklausimus, Europos Komisijos oficialius pranešimus ar pagrįstas nuomones dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų atitikties Europos Sąjungos teisei ar Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo, o prireikus – kartu su atsakinga valstybės institucija ar įstaiga rengia Lietuvos Respublikos poziciją dėl pagrįstos nuomonės dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų neįvykdymo ir atsakymą Europos Komisijai;
 • koordinuodamas valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius su Europos teisminėse institucijose nagrinėjamomis bylomis:
  • registruoja ir suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms persiunčia iš Europos teisminių institucijų gautus procesinius dokumentus ar skelbiamą informaciją apie šiose institucijose nagrinėjamas bylas;
  • nustatytąja tvarka kartu su kitomis institucijomis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos teisminėse institucijose nagrinėjamų bylų;
 • kartu su kitomis institucijomis rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Lietuvos Respublikai bylose Europos teisminėse institucijose;
 • nustatytąja tvarka rengia ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitais Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, taip pat pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
 • Lietuvos Respublikos Seimo statuto, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms išvadas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų teisinių pagrindų, taip pat jų atitikties subsidiarumo ir proporcingumo principams;
 • dalyvauja rengiant Europos Sąjungos teisės specialistus, kartu su kitomis institucijomis dalyvauja organizuojant teisėjų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
 • rengia ir leidžia Europos Sąjungos teisės aktų rinkinius ir jų komentarus, organizuoja mokslines konferencijas Europos Sąjungos teisės teorijos ir praktikos klausimais, dalyvauja visuomenės švietimo Europos Sąjungos teisės klausimais veikloje;
 • atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas funkcijas[1].

Istorija[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

Nuo 1997 m. veikė Teisės biuras prie LR Europos reikalų ministerijos,[2] vėliau - Europos teisės departamentas prie LR Vyriausybės (Vyriausybės įstaiga), po to - Europos teisės departamento prie LR teisingumo ministerijos (įstaiga prie ministerijos).

ETD dirbo:

Vadovybė[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 • Generalinis direktorius Deividas Kriaučiūnas (g. 1972 m.)[4]
 • Generalinio direktoriaus pavaduotoja Rūta Krasuckaitė
 • Generalinio direktoriaus pavaduotojas Karolis Dieninis
 • Atstovavimo ES teismuose skyrius: vedėja Aistė Svinkūnaitė
 • Atitikties ES teisei vertinimo skyrius: L. e. vedėjos pareigas Justina Nasutavičienė
 • ES institucinės ir administracinės teisės skyrius: vedėja Vytautė Kazlauskaitė-Švenčionienė
 • ES teisės įgyvendinimo koordinavimo skyrius: vedėja Giedrė Vinikienė
 • Finansų ir strateginio planavimo skyrius: vedėja Asta Pliaukštienė.

.

Šaltiniai[redaguoti | redaguoti vikitekstą]

 1. ETD nuostatai Archyvuota kopija 2016-03-07 iš Wayback Machine projekto. (Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 1062)
 2. „Dėl Teisės biuro prie Europos reikalų ministerijos įsteigimo“. 1997 m. vasario 24 d. nutarimas Nr. 156. Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Nuoroda tikrinta 2024-03-10.
 3. Seimas pritarė V. Vadapalo kandidatūros teikimui antrai kadencijai į Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo teisėjus
 4. Deividas Kriaučiūnas[neveikianti nuoroda] („Tūkstantmečio žmonės“)

Nuorodos[redaguoti | redaguoti vikitekstą]